Руководство пользователя для Dell XPS 15 (L501x) :: Страница 25 из 26
Service-Instruction.ru
инструкции pdf и руководства пользователя читать онлайн

Инструкция для Dell XPS 15 (L501x)

Инструкция в формате - PDF
Количество страниц - 26 страниц
Размер - 0.4 МБ
Доступно - Бесплатное скачивание
Доступно - Онлайн чтение
background image

 

 

 

 

 

הרעה

:

 

םא

 

ךניא

 

חילצמ

 

גיצהל

 

תא

 

לכ

 

ןחלוש

 

הדובעה

 

לש

 

Windows

 

היזיוולטב

 ,

שמתשה

 

תויורשפאב

 

תוללכומה

 

לש

 

היזיוולט

 

תלתב

-

דמימ

 

ידכ

 

תיחפהל

 

תא

 

היצולוזרה

.

  

 

 

 

הרעה

:

 

עדימל

 

ףסונ

 

תודוא

 

תעיבק

 

תורדגה

 

תלת

-

דמימ

 ,

ןייע

 

דועיתב

 

חלשנש

 

דחי

 

םע

 

היזיוולטה

 .

  

 

3

  

תרדגה

 

היזיוולטה

 

הגוצתכ

 

תישארה

:

  

   

a

   

ץחל

 

הציחל

 

תינמי

 

לע

 

ןחלוש

 

עה

הדוב

 

רחבו

 

תורשפאב

 

NVIDIA Control Panel

חול

 

הרקב

 

לש

 

NVIDIA

.(

  

   

b

   

ןולחב

 

NVIDIA Control Panel

חול

 

הרקב

 

לש

 

NVIDIA

(

 ,

ץחל

 

לע

 

Display

הגוצת

 (

ידכ

 

ביחרהל

 

תא

 

הריחבה

םא

 

הניא

 

תבחרומ

 (

רחאלו

 

ןכמ

 

ץחל

 

לע

 

Set up multiple display

רדגה

 

תוגוצת

 

תובורמ

.(

  

   

c

   

ףיעסב

 

Verify the display configuration

אדו

 

תא

 

תרוצת

 

הגוצתה

(

 ,

ץחל

 

הציחל

 

תינמי

 

לע

 

היזיוולטה

 

תלתב

-

דמימ

 

רחבו

 

תורשפאב

 

Make this the Windows primary display

רדגה

 

תאז

 

הגוצתכ

 

תישארה

 

לש

 

Windows

.(

  

 

4

  

תרדגה

 

םושייה

 

NVIDIA 3DTV Play

:

  

   

a

   

ןולחב

 

NVIDIA Control Panel

חול

 

הרקב

 

לש

 

NVIDIA

(

 ,

ץחל

 

לע

 

Stereoscopic 3D

תלת

 -

דמימ

 

יפוקסואירטס

 (

ידכ

 

ביחרהל

 

תא

 

הריחבה

םא

 

הניא

 

תבחרומ

 (

רחאלו

 

ןכמ

 

ץחל

 

לע

 

Set up Stereoscopic 3D

 

)

רדגה

 

תלת

-

דמימ

 

יפוקסואירטס

.(

  

   

b

   

רחב

 

תא

 

תבית

 

ןומיסה

 

Enable stereoscopic 3D

לעפה

 

תלת

-

דמימ

 

יפוקסואירטס

 .(

גצומ

 

ףשא

 

הרדגהה

 

לש

 

3DTV Play

.

  

   

c

   

אדו

 

למסש

 

וגולה

 

לש

 

3DTV Play

 

עיפומ

 

חולב

 

הרקבה

.

  

 

5

  

יוניש

 

תייצולוזר

 

ןחלוש

 

הדובעה

 

ךכ

 

םיאתתש

 

היצולוזרל

 

לש

 

גוס

 

ןכות

 

תלתה

-

דמימ

:

  

   

a

   

ןולחב

 

NVIDIA Control Panel

חול

 

הרקב

 

לש

 

NVIDIA

(

 ,

ץחל

 

לע

 

Display

הגוצת

 (

ידכ

 

ביחרהל

 

תא

 

הריחבה

םא

 

הניא

 

תבחרומ

 (

רחאלו

 

כמ

ן

 

ץחל

 

לע

 

Change resolution

יוניש

 

היצולוזר

.(