Руководство пользователя для Dell XPS 15 (L501x) :: Страница 22 из 26
Service-Instruction.ru
инструкции pdf и руководства пользователя читать онлайн

Инструкция для Dell XPS 15 (L501x)

Инструкция в формате - PDF
Количество страниц - 26 страниц
Размер - 0.4 МБ
Доступно - Бесплатное скачивание
Доступно - Онлайн чтение
background image

 

 

<Ctrl><Alt>

 

<Insert>

 

הגצה

/

הרתסה

 

לש

 

תעדוה

 

תומיאת

 

ךותב

 

קחשמה

 

 

תגצה

 

תורדגהה

 

תוצלמומה

 

לש

 

NVIDIA

 

רובע

 

קחשמה

 

יחכונה

.

 

<Ctrl><F6>

 

תלדגה

 

תוסנכתהה

 

תזזה

 

םיטקייבוא

 

ךיפלכ

 ;

תוסנכתה

 

קמ

תילמיס

 

הביצמ

 

תא

 

לכ

 

םיטקייבואה

 

תיזחב

 

הניצסה

 

בחרמב

 

ךלש

 ;

שמשמ

 

םג

 

תבצהל

 

טבמ

 

רזיילה

.

 

<Ctrl><F5>

 

תתחפה

 

תוסנכתהה

 

תזזה

 

םיטקייבוא

 

קחרה

 

ךממ

 ;

תוסנכתה

 

תילמיני

 

הביצמ

 

תא

 

לכ

 

םיטקייבואה

 

ירוחאמ

 

הניצסה

 

בחרמב

 

ךלש

 ;

שמשמ

 

םג

 

תבצהל

 

טבמ

 

רזיילה

.

 

המאתה

 

תישיא

 

לש

 

ירוציק

 

ךרד

  

ידכ

 

תהל

םיא

 

תישיא

 

תא

 

ירוציק

 

םישקמה

:

  

 

1

  

ץחל

 

הציחל

 

תינמי

 

לע

 

ןחלוש

 

הדובעה

 

רחבו

 

תורשפאב

 

NVIDIA Control Panel

חול

 

הרקב

 

לש

 

NVIDIA

.(

  

 

2

  

ןולחב

 

NVIDIA Control Panel

חול

 

הרקב

 

לש

 

NVIDIA

(

 ,

ץחל

 

לע

 

Stereoscopic 3D

תלת

 -

דמימ

 

יפוקסואירטס

 (

ידכ

 

ביחרהל

 

תא

 

הריחבה

םא

 

הניא

 

תבחרומ

 (

ו

רחאל

 

ןכמ

 

ץחל

 

לע

 

Set keyboard shortcuts

 

)

רדגה

 

ירוציק

 

םישקמ

.(

  

 

3

  

ץחל

 

לע

 

הביתה

 

הב

 

גצומ

 

רוציק

 

ךרדה

 

ךנוצרבש

 

תונשל

.

  

 

4

  

שקה

 

לע

 

בוליש

 

םישקמה

 

יוצרה

.

  

 

5

  

ץחל

 

לע

 

OK

רושיא

 (

ידכ

 

רומשל

 

תאצלו

.