Руководство пользователя для Sony M-850V
Service-Instruction.ru
инструкции pdf и руководства пользователя читать онлайн

Инструкция для Sony M-850V

Инструкция в формате - PDF
Количество страниц - 2 страницы
Размер - 0.7 МБ
Доступно - Бесплатное скачивание
Доступно - Онлайн чтение
background image

3-238-276-64 (1)

Návod na obsluhu

Инструкция по эксплуатации

M-850V/800V

Sony Corporation ©2002 Printed in China

Microcassette

-

Corder

B

(a)

C

(b)

(c)

E

D

nN

>

 PAUSE

CUE/REVIEW

Tx

TAPE SPEED

DIR

Neštandardná

Нестандартная

približne 5 mm

Около 5 мм

Malý otvor na strane A
majú iba štandardné
mikrokazety.

Стандартные
микрокассеты
отличаются наличием
небольшого
углубления на
стороне А.

približne 2,5 mm

Около 2,5 мм

A

(a)

(b)

(c)

(d)

EAR

do sieovej zásuvky

к сетевой розетке

Štandardná

Стандартная

Pri vkladaní batérií
dbajte na ich
správnu polaritu.

Bcтaвьтe
бaтapeйки,
cоблюдaя
поляpноcть.

Sieový adaptér (nie je súčasou)

Адаптер сетевого питания
(приобретается отдельно)

EAR

Mikrofón

Микрофон

z

>

 PAUSE

CUE/
REVIEW

Tx

TAPE SPEED

MIC (PLUG
IN POWER)

DIR

Indikátor REC (iba typ
M-850V)

Лaмпочкa REC (Касается
только модели M-850V)

Indikátor REC/BATT
(iba typ M-800V)

Лaмпочкa REC/BATT
(Касается только
модели M-800V)

FAST PB
(iba typ/M-850V)

VOL

do zásuvky DC IN 3 V

к гнeздy DC IN 3 V

Indikátor BATT/

E

(iba typ M-850V)

индикaтоp BATT/

E

(Касается только модели
M-850V)

Popis návodu

Informácie v tomto návode sa týkajú typov M-850V a M-800V.
Skôr, ako ho začnete číta, skontrolujte číslo typu vášho
zariadenia. Na obrázkoch je zobrazený typ M-850V. Každá
odchýlka pri prevádzke je jasne označená v texte, napríklad “iba
typ M-850V”.

О данном Руководстве

Содержащиеся в данном Руководстве инструкции
относятся к моделям M-850V и M-800V. Прежде чем
приступить к ознакомлению с ним, уточните номер Вашей
модели. На иллюстрациях изображена модель M-850V.
Любые различия в функционировании указанных моделей
четко обозначены в тексте, например, фразой “касается
только модели  M-850V”.

Mикрокассетный диктофон Сдепано в Китае

Počítadlo pásky

Cчeтчик лeнты

Indikátory smeru
prevíjania pásky

Индикаторы
направления
движения ленты

Slovensky

Príprava zdrojov napájania

Vyberte jeden z nasledujúcich zdrojov napájania.

Suché galvanické články (pozri obr. 

A

-(a))

Skontrolujte, či v konektorovej zásuvke DC IN 3V nie je niečo
pripojené.

1

Otvorte kryt priestoru pre batérie.

2

Vložte dve batérie typu R03 (vekosti AAA), pričom dbajte
na ich správnu polaritu, a potom zatvorte kryt.

Vyberanie batérií (pozri obr. 

A

-(b))

Ak dôjde k náhodnému odpojeniu krytu priestoru pre
batérie (pozri obr. 

A

-(c))

Pripojte ho poda obrázka.

Kedy je potrebné vymeni batérie

Typ M-800V
Batérie vymeňte za nové, ak indikátor REC/BATT začne svieti
nevýrazne.

Typ M-850V
Ak indikátor BATT zhasne a indikátor 

E

 bliká, batérie vymeňte

za nové.

Poznámky

Zariadenie bude určitú dobu naalej pracova správne aj vtedy, ak
indikátor 

E

 bliká. Napriek tomu batérie čím skôr vymeňte. Ak to

neurobíte, pri prehrávaní sa nedosiahne normálny zvuk, môže sa nahra
šum a nahratý zvuk nebude ma dostatočnú intenzitu (iba typ M-850V).

Batérie nemusíte vymieňa v nasledujúcich prípadoch:
– ak pri zvýšení hlasitosti pri prehrávaní začnú blika indikátory REC/

BATT alebo BATT,

– ak sa na začiatku prehrávania pásky alebo na jej konci na chvíu

rozsvieti indikátor 

E

 (iba typ M-850V),

– ak počas rýchleho prevíjania dopredu FF (CUE) alebo rýchleho

prevíjania dozadu REW (REVIEW) bliká indikátor 

E

 (iba typ M-850V).

Životnos batérií* (približná hodnota v hodinách)

Batérie

Nahrávanie

Mangánová batéria Sony R03P (SR)

5 (M-850V)

6 (M-800V)

Alkalická batéria Sony LR03 (SG)**

14 (M-850V)

15 (M-800V)

* Hodnota nameraná poda štandardu asociácie JEITA (Japan

Electronics and Information Technology Industries Association) (pri
použití mikrokazety značky Sony).

** Ak používate alkalické batérie Sony typu LR03 (SG) „STAMINA”

(vyrobené v Japonsku).

Poznámka

Životnos batérie sa môže zníži v závislosti od spôsobu použitia
zariadenia.

Sieové napájanie (pozri obr. 

A

-(d))

Sieový adaptér pripojte ku konektorovej zásuvke DC IN 3V a
zasuňte ho do sieovej zásuvky. Použite sieový adaptér typu
AC-E30HG AC (nie je súčasou).
Nepoužívajte žiadne iné sieové adaptéry.

Poznámka

Technické parametre pre typ AC-E30HG sa menia poda oblastí. Pred
zakúpením skontrolujte hodnotu miestneho sieového napätia a tvar
zástrčky.

Nahrávanie (pozri obr. 

B

-(a))

Skontrolujte, či v konektorovej zásuvke MIC nie je niečo
pripojené.

1

Stlačte tlačidlo nulovanie počítadla pásky.

Poznámka

Číslo na počítadle pásky sa zvýši pri prehrávaní prednej strany a
zníži sa pri prehrávaní zadnej strany.

2

Stlačte tlačidlo 

Tx

, vložte štandardnú mikrokazetu tak,

aby strana určená na nahrávanie bola otočená smerom ku
krytu, a potom zavrite kryt (pozri obr. 

B

-(b)

).

3

Vyberte požadovanú rýchlos pásky.
Pre optimálny zvuk použite rýchlos 

2,4 cm

 (odporúča sa

pre bežné použitie): Pri nahrávaní na obidve strany
mikrokazety typu MC-30 MC-30 je možné urobi 30-
minútovú nahrávku.
Pre dlhšie nahrávanie vyberte rýchlos 

1,2 cm

: Pri nahrávaní

na obidve strany mikrokazety typu MC-30 MC-30 je možné
urobi 60-minútovú nahrávku.

4

Vyberte strany nahrávania.

Nahrávanie na obidve strany

Posuňte prepínač DIR tak, aby sa indikátor
FWD sfarbil na zeleno.

Začne sa nahráva na tú stranu, ktorá je
otočená smerom k dvierkam kazetového
priestoru (predná strana) a na konci strany
sa automaticky prepne na zadnú stranu
(automatická zmena strany).

Poznámka

Skontrolujte, či nie sú na oboch stranách odstránené ochranné
plôšky. Nahrávanie nebude možné aj v takom prípade, ak bude
odstránená ochranná plôška iba zadnej strany.

Nahrávanie na jednu stranu

Posuňte prepínač DIR tak, aby sa indikátor
REV sfarbil na zeleno.
Nahrávanie začne na tej strane, ktorá je
otočená smerom k zariadeniu (zadná
strana).

Poznámka

Skontrolujte, či nie je na zadnej strane odstránená ochranná plôška.

5

Nastavte prepínač VOR na hodnotu H, L alebo OFF.
Ak nastavíte prepínač VOR do polohy H alebo L, zariadenie
začne automaticky nahráva zvuk. Ak nepoču žiadny zvuk,
nahrávanie sa pozastaví (tým sa šetrí páska aj batérie).

H :

 Poloha určená na nahrávanie na schôdzach alebo v

tichých alebo v priestorných miestnostiach.

L :

 Poloha určená na nahrávanie hovoreného slova alebo v

hlučnom prostredí.
Ak zvuk nemá dostatočnú intenzitu, nastavte prepínač do
polohy OFF. V opačnom prípade sa môže sta, že
zariadenie nezačne nahráva.

6

Stlačte tlačidlo 

z

.

Súčasne sa stlačí tlačidlo 

nN

, čím sa začne nahrávanie.

Počas otáčania pásky začnú v závislosti od intenzity zvuku
svieti alebo blika indikátory REC (typ M-850V) alebo REC/
BATT (typ M-800V).
Úroveň nahrávania je fixná.

Nahrávanie sa zastaví na konci zadnej strany a zariadenie sa
automaticky vypne.

Ak chcete

Stlačte alebo posuňte

zastavi nahrávanie

Tx

zača nahrávanie

Počas prehrávania stlačte tlačidlo 

z

počas prehrávania

(zariadenie sa prepne do režimu nahrávania).

skontrolova práve

Počas nahrávania posuňte prepínač

nahratý úsek

CUE/REVIEW smerom k tlačidlu REVIEW.
Prepínač uvonite v polohe, kde sa má zača
prehrávanie.

pozastavi nahrávanie

Posuňte prepínač 

>

 PAUSE v smere šípky.

vybra kazetu

Tx

Poznámka

Ak prehrávate nahratú pásku na inom zariadení, pre nahrávanie vyberte
rýchlos pásky 2,4 cm. Ak vyberiete inú rýchlos, môže to ovplyvni
kvalitu zvuku.

Poznámky týkajúce sa strán nahrávania

Ak nahrávate na obidve strany, počas prepínania strán sa nahrávanie
na pár sekúnd preruší.

Ak otvoríte dvierka kazetového priestoru, smer prehrávania pásky sa
nastaví na prednú stranu.

Počas nahrávania nie je možné používa prepínač DIR.

Poznámky k prepínaču VOR (Voice Operated Recording -
Nahrávanie ovládané hlasom)

Systém VOR závisí od podmienok prostredia. Ak nemôžete dosiahnu
požadované výsledky, nastavte prepínač VOR do polohy OFF.

Ak prístroj používate v hlučnom prostredí, zostane v režime nahrávania.
Naopak, ak je zvuk príliš tichý, zariadenie nezačne nahráva. V
závislosti od podmienok nastavte prepínač VOR do polohy H (vysoká)
alebo L (nízka).

Monitorovanie zvuku

Do konektorovej zásuvky EAR pripojte slúchadlo. Hlasitos
monitorovania sa nedá upravi pomocou ovládacieho prvku
VOL.

Ochrana pásky pred náhodným prepísaním (pozri obr. 

B

-

(c))

Vylomte a odstráňte ochranné plôšky na páske. Ak chcete
pásku znova použi na nahrávanie, prelepte otvory po
ochranných plôškach lepiacou páskou.

Nahrávanie signalizačných značiek (iba typ
M-850V)

Počas nahrávania môžete na pásku nahra špeciálny signál,
ktorým označíte určitú pozíciu.
Ak chcete na požadovanej pozícii nahra signál, stlačte tlačidlo
CUE MARKER. Indikátor REC začne blika a signál sa nahrá na
pásku. Ak chcete nahra dlhší signál, poda potreby podržte
stlačené tlačidlo CUE MARKER.
Na pozícii, kde sa nachádza signál, budete počas prevíjania
dopredu a dozadu poču pípnutie. Ak máte počas prehrávania
zapojené slúchadlá, na pozícii, kde sa nachádza signál, budete
poču signál s nízkou frekvenciou zvuku.

Poznámky

Ak je zvuk prerušovaný, odporúčame nahra signalizačné značky.

Pípnutie môže znie inak v závislosti od označenej pozície na páske,
pretože rýchlos prevíjania je rôzna na začiatku a na konci pásky.

V častiach, kde je nahratý signál signalizačných značiek (CUE
MARKER), môže by nahratý zvuk skreslený.

Prehrávanie pásky (pozri obr. 

C

)

1

Vložte pásku stranou určenou na prehrávanie smerom ku
krytu kazetového priestoru.

2

Vyberte rovnakú rýchlos pásky, akú ste použili pri
nahrávaní.

3

Stlačte tlačidlo 

nN

.

4

Otáčaním ovládacieho prvku VOL nastavte hlasitos.

Na konci zadnej strany sa prehrávanie zastaví a zariadenie sa
automaticky vypne.
Ak do konektorovej zásuvky EAR zasuniete slúchadlá (nie sú
súčasou), z pravého aj avého kanála budete poču zvuk v
monofónnom režime.

Ak chcete

Stlačte alebo posuňte

zastavi prehrávanie alebo

Tx

rýchle prevíjanie dopredu
alebo dozadu*

pozastavi prehrávanie

Posuňte prepínač 

>

PAUSE v smere

šípky.

rýchlo previnú dopredu*

Počas zastavenia prehrávania posuňte
prepínač CUE/REVIEW do polohy CUE.

previnú dozadu*

Počas zastavenia prehrávania posuňte
prepínač CUE/REVIEW do polohy
REVIEW.

vyhadáva smerom dopredu

Počas prehrávania stlačte a podržte

počas prehrávania (CUE)

tlačidlo CUE/REVIEW a uvonite ho v
požadovanom bode.

vyhadáva smerom dozadu

Počas prehrávania stlačte a podržte

počas prehrávania (REVIEW)

tlačidlo CUE/REVIEW a uvonite ho v
požadovanom bode.

prepnú stranu prehrávania

Posuňte prepínač DIR.

* Ak po previnutí pásky necháte zariadenie naalej zapnuté, batérie sa

budú rýchlo vybíja. Skontrolujte, či ste stlačili tlačidlo 

Tx

.

Poznámka

Ak sa pri prehrávaní počas vyhadávania dopredu alebo dozadu (CUE/
REVIEW) páska úplne previnie, prepínač sa po uvonení prepínača CUE/
REVIEW nemusí vráti do strednej polohy. V takom prípade prepínač
posuňte do strednej polohy, aby sa mohlo zača prehrávanie.

Zvýšenie rýchlosti prehrávania (iba typ M-850V)

Posuňte prepínač FAST PB v smere šípky. Rýchlos prehrávania
sa zvýši.
Pôvodnú rýchlos obnovíte tak, že posuniete prepínač FAST PB
do pôvodnej polohy.

Nahrávanie alebo prehrávanie s
pripojeným zariadením

Nahrávanie pomocou externého mikrofónu

Do konektorovej zásuvky MIC pripojte mikrofón. Použite
mikrofón s nízkou impedanciou (menej ako 3 k

). Zariadenie

umožňuje používa mikrofón, ktorý je napájaný priamo z tohto
zariadenia.

Poznámka

Pri nahrávaní pomocou externého mikrofónu môže systém VOR kvôli
odlišnej citlivosti pracova nesprávne.

Nahrávanie z iného magnetofónu

Do konektorovej zásuvky MIC pripojte iný magnetofón použitím
prípojnej šnúry typu RK-G64HG (nie je súčasou).
Nastavte toto zariadenie do režimu nahrávania a pripojený
magnetofón do režimu prehrávania. V tomto prípade nastavte
tlačidlo VOR do polohy OFF.

Odporúčania

Napájanie

Zariadenie prevádzkujte len na jednosmerné napätie 3 V.
V prípade prevádzky na striedavé napätie používajte sieový
adaptér odporúčaný pre toto zariadenie. Nepoužívajte žiadne
iné typy. Pri prevádzke na batérie použite dve batérie typu
R03 (vekosti AAA).

Zariadenie

Na tomto zariadení používajte iba mikrokazety 
(štandardné mikrokazety). Na tomto zariadení nie je možné
používa neštandardné kazety, pretože ich vekos „L” (pozri
obrázok) sa líši od vekosti štandardných kaziet (pozri obr. 

D

).

Nenechávajte zariadenie v blízkosti zdrojov tepla ani ho
nevystavujte priamemu slnečnému žiareniu, nadmernému
množstvu prachu alebo mechanickému poškodeniu.

V prípade, že sa do zariadenia dostane cudzí predmet alebo
tekutina, vyberte batérie alebo odpojte sieový adaptér a pred
alším použitím nechajte zariadenie prezrie odborníkovi.

Magnet reproduktora môže poškodi osobné kreditné karty s
magnetickým prúžkom alebo mechanické náramkové hodinky.
Uvedené predmety preto neodkladajte v blízkosti zariadenia.

Ak zariadenie dlhšiu dobu nepoužívate, vyberte batérie, čím
zabránite možným škodám spôsobeným vytekaním batérií a
následnou koróziou.

Ak ste zariadenie dlhšiu dobu nepoužívali, pred vložením
pásky ho na niekoko minút nastavte do režimu prehrávania,
aby sa zohrialo.

Ak máte akékovek otázky alebo problémy súvisiace so
zariadením, obráte sa na najbližšieho obchodného zástupcu
spoločnosti Sony.

Riešenie problémov

Ak bude problém pretrváva aj po vykonaní nasledujúcich
opatrení, obráte sa na najbližšieho obchodného zástupcu
spoločnosti Sony.

Kazeta sa nedá vloži do zariadenia.

t

Kazetu vkladáte nesprávnym spôsobom.

t

Tlačidlo 

nN

 už bolo stlačené.

Zariadenie nepracuje.

t

Batérie ste vložili s nesprávnou polaritou.

t

Batérie sú vybité. Vymeňte obidve batérie za nové.

t

Prepínač 

>

PAUSE je posunutý v smere šípky.

t

Sieový adaptér je pripojený iba k zariadeniu a zariadenie
chcete použi na batérie.

Na pásku sa nedá nahráva.

t

V priestore pre pásku nie je vložená žiadna páska.

t

Ochranná plôška na páske je odstránená. (Nedá sa
nahráva aj v takom prípade, ak je ochranná plôška
odstránená iba na zadnej strane.) Ak chcete pásku znova
použi na nahrávanie, prelepte vzniknuté otvory po
ochranných plôškach lepiacou páskou. Ak chcete
nahráva len na jednu stranu, vložte pásku tak, aby strana
určená na nahrávanie bola otočená opačným smerom od
krytu kazetového priestoru (zadná strana).

t

Skontrolujte, či sa v prípade nahrávania na jednu stranu
nezhoduje orientácia kazety s nastavením prepínača DIR.
Vložte mikrokazetu tak, aby strana určená na nahrávanie
bola otočená smerom k prístroju. Potom posuňte
prepínač DIR tak, aby sa indikátor REV rozsvietil na
zeleno.

Nahrávanie je prerušené.

t

Prepínač VOR je nastavený na hodnotu H alebo L. Ak
tento systém nepoužívate, nastavte ho do polohy OFF.

Počas prevíjania dopredu alebo dozadu (CUE/REVIEW) sa
páska zastaví alebo sa neprevíja.

t

Páska sa nedá rýchlo prevíja dopredu alebo dozadu.
Batérie sú vybité. Vymeňte obidve batérie za nové.

Nahrávka sa nedá úplne vymaza.

t

Hlava je znečistená. Pozri čas „Údržba”.

Páska sa nedá prehráva.

t

Páska je na konci zadnej strany. Posunutím prepínača

nN

 do polohy FWD prepnite prehrávanie na prednú

stranu.

Z reproduktora nepoču žiadny zvuk.

t

Slúchadlo je zasunuté.

t

Hlasitos je úplne potlačená.

Zvuk náhodne vypadáva alebo poču nadmerný šum.

t

Hlasitos je úplne potlačená.

t

Batérie sú vybité. Vymeňte obidve batérie za nové.

t

Hlava je znečistená. Pozri čas „Údržba”.

t

Priame umiestnenie kazety na reproduktor spôsobilo
magnetizáciu a skreslenie kvality zvuku.

t

Zariadenie nepoužívajte v blízkosti zariadení vysielajúcich
v oblasti rádiových frekvencií, ako sú napríklad mobilné
telefóny.

Úroveň zvuku je nestabilná.

t

Batérie sú vybité. Vymeňte obidve batérie za nové.

t

Prítlačný a hnací valček sú znečistené. Pozri čas
„Údržba”.

Rýchlos pásky v režime prehrávania je príliš vysoká alebo
príliš nízka.

t

Nesprávne nastavenie prepínača TAPE SPEED. Nastavte
ho na rovnakú rýchlos, akú ste použili pri nahrávaní.

t

Batérie sú vybité. Vymeňte obidve batérie za nové.

Rýchlos pásky je vyššia ako normálna rýchlos
prehrávania.

t

Prepínač FAST PB (iba typ M-850V) je posunutý v smere
šípky.

Poču drnčivý zvuk.

t

Tlačidlo nulovania počítadla pásky zostalo náhodou
stlačené. Stlačte toto tlačidlo znova a vynulujte počítadlo
na hodnotu „000”.

Pri dosiahnutí konca pásky pri rýchlom prevíjaní dopredu
alebo dozadu poču drnčivý zvuk.

t

Stlačením tlačidla 

Tx

 zastavte rýchle prevíjanie dopredu

alebo dozadu.

Údržba (pozri obr. 

E

)

Čistenie hlavy a dráhy pásky

Po každých desiatich hodinách používania stlačte tlačidlo

nN

 a pretrite hlavu 

1

, hnací valček 

2

 a prítlačný valček 

3

tyčinkou s vatou navlhčenou v alkohole.

Čistenie vonkajšej časti zariadenia

Používajte jemnú tkaninu, mierne navlhčenú vo vode.
Nepoužívajte alkohol, benzín ani riedidlo.

Technické parametre

Páska

 (typ „normal position”)

Nahrávací systém

2 stopy, 1 kanál, monofónny

Reproduktor

Priemer približne 2,8 cm

Rýchlos pásky

2,4 cm/s, 1,2 cm/s

Frekvenčný rozsah

300 - 4 000 Hz (ak je prepínač TAPE SPEED nastavený na rýchlos
2,4 cm/s)

Vstup

Vstupná konektorová zásuvka pre mikrofón (typ minijack/PLUG IN
POWER)
citlivos 0,21 mV pri použití mikrofónu s impedanciou 3 k

 alebo

menej

Výstup

Konektorová zásuvka (typu minijack) pre slúchadlá s impedanciou 8 -
300 

Výstupný výkon (pri harmonickom skreslení 10%)

250 mW

Napájanie

Jednosmerné napätie 3 V použitím dvoch batérií typu R03 (vekosti
AAA) (vekosti AA) alebo externého zdroja napájania

Rozmery (š/v/h)

Približne 58,5 

×

 100 

×

 22,5 mm, vrátane vyčnievajúcich častí a

ovládacích prvkov

Hmotnos

Približne 110 g (iba hlavné zariadenie)

Dodávané príslušenstvo

Mikrokazeta typu MC-30 (1) (iba typ určený pre Európu a typ M-850V
určený pre celý svet)
Batérie typu R03 (SB) (2) (iba typ určený pre Európu a typ M-850V
určený pre celý svet)
Puzdro na prenášanie (1) (iba typ M-850V a typ M-800V určený pre
Európu)

Vzhad a technické parametre sa môžu zmeni bez predchádzajúceho
upozornenia.

Polarita zástrčky

Русский

Подготовка источника питания

Выберите один из следующих источников питания.

Сухие батарейки (см. Рис. 

A

-(a))

Убедитесь, что к гнезду DC IN 3V ничего не подключено.

1

Откройте крышку отделения для батареек.

2

Bcтaвьтe двe бaтapeйки R03 (paзмepa AAA), cоблюдaя
поляpноcть, и зaкpойтe кpышкy.

Чтобы вынуть батарейки (см. Рис. 

A

-(b))

Установка на место случайно выскочившей крышки
отделения для батареек (см. Рис. 

A

-(c))

Присоединить, как показано на рисунке.

Когда следует заменять батарейки

Для M-800V
Замените батарейки на новые, когда гаснет индикатор
REC/BATT.

Для M-850V
Бaтapeйки cлeдyeт зaмeнить, когдa индикaтоp BATT
погacнeт, a индикaтоp 

E

 мигaeт.

Примечания

• Даже когда лампочка 

E

 начинает мигать, диктофоном можно

пользоваться еще некоторое время. Однако это значит, что
батарейки следует заменить как можно скорее. В противном
случае при воспроизведении могут появиться искажения звука,
запись может сопровождаться шумом, а ее уровень может
понизиться (только модель M-850V).

• Заменять батарейки нет необходимости в следующих случаях:

– Еcли индикaтоp REC/BATT или BATT мигaeт вмecтe c

воcпpоизводимым звyком пpи ycилeнии гpомкоcти.

– Если лампочка 

E

 загорается ненадолго, когда лента приходит в

движение или заканчивается (только модель M-850V).

– Если лампочка 

E

 мигает при иcпользовaнии фyнкций FF (CUE)

или REW (REVIEW) (только модель M-850V).

Примерный срок службы батареек* (в часах)

Батарейки

Продолжительность записи

Sony марганцевые R03 (SB)

5 (M-850V)

6 (M-800V)

Sony alkaline LR03 (SG)** (щелочные) 14 (M-850V)

15 (M-800V)

* Измepeнноe знaчeниe по cтaндapтy JEITA (Japan Electronics and

Information Technology Industries Association) (пpи иcпользовaнии
микpокacceты Sony)

** Пpи иcпользовaнии cyxиx щeлочныx бaтapeeк Sony LR03 (SG)

“STAMINA” (cдeлaнныx в Японии)

Примечание

Срок службы батареек может сокращаться в зависимости от
режима эксплуатации аппарата.

Питание от сети (см. Рис. 

A

-(d))

Подключите адаптер сетевого питания к гнезду DC IN 3V и
к сетевой розетке. Пользуйтесь прилагаемым адаптером
AC-E30HG (в комплект не входит). Адаптерами других
моделей пользоваться не следует.

Примечание

Технические характеристики AC-E30HG различаются в зависимости
от каждого географического региона. Перед тем как приобретать
аппарат проверьте напряжение в местной сети и форму вилки.

Запись (см. Рис. 

B

-(a))

Убедитесь, что к гнезду MIC ничего не подключено никаких
соединителей.

1

Haжмитe кнопкy cбpоca cчeтчикa лeнты.

Примечание

Показания счетчика ленты будут меняться в сторону
увеличения при воспроизведении передней стороны кассеты и
в сторону уменьшения - при воспроизведении обратной
стороны.

2

Haжмитe кнопкy 

Tx

, вcтaвьтe cтaндapтнyю

микpокacceтy cтоpоной для нaчaлa зaпиcи к кpышкe, a
зaтeм зaкpойтe кpышкy. (Cм. pиc. 

B

-(b)

).

3

Выберите нужную скорость ленты.
Оптимальное качество звука обеспечивается при
скорости 

2,4 см

 (рекомендуемая скорость в обычных

условиях): продолжительность записи на обеих сторонах
микрокассеты МС-30 при этом составляет 30 минут.
Продолжительность записи увеличивается при
скорости 

1,2 см

: при этом на обеих сторонах

микрокассеты МС-30 она составляет 60 минут.

4

Выберите сторону записи.

Для записи на обеих сторонах кассеты

Сдвиньте переключатель DIR таким образом,
чтобы зеленым светом зажегся индикатор FWD
(вперед).
Запись начнется с той стороны кассеты, которая
обращена к окошку в дверце кассетоприемника
(передняя сторона), а по окончании этой
стороны автоматически перейдет на обратную
сторону (функция автоматического реверса).

Примечание

Убедитесь в наличии предохранительных зубчиков на обеих
сторонах кассеты. Даже если предохранительный зубчик
отсутствует только на обратной стороне, запись осуществить не
удастся.

Для записи на одной стороне кассеты

Сдвиньте переключатель DIR таким образом,
чтобы зеленым светом зажегся индикатор REV.
Запись начнется с той стороны кассеты, которая
обращена внутрь диктофона (обратная сторона).

Примечание

Убедитесь в наличии предохранительного зубчика на обратной
стороне кассеты.

5

Установите переключатель VOR в положение H, L или
OFF.
Когда переключатель VOR установлен в положение H
или L, диктофон автоматически начинает запись звука
и делает паузу, когда перестает улавливать звук (что
позволяет экономить ленту и батарейки).

Режим H

: Для записи на заседаниях, в отсутствие

шумового фона или в больших помещениях.

Режим L

: Для диктовки или записи в шумном месте.

Если громкость записываемого звука недостаточна,
переключатель следует установить в положение OFF,
так как автоматическое включение записи может не
сработать.

6

Нажмите 

z

.

Одновременно нажмите 

nN

, и начнется запись. Во

время движения ленты лампочка REC (M-850V) или
REC/BATT (M-800V) светится, меняя яркость в
зависимости от силы звука.
Уровень записи остается постоянным.

По окончании обратной стороны запись прекращается, и
диктофон автоматически отключается.

Для того, чтобы

Нажмите или передвиньте

Остановить запись

Tx

Начать запись во время

z

 во время воспроизведения (диктофон

воспроизведения

переходит в режим записи)

Прослушать только что

Во время записи сдвиньте CUE/REVIEW

записанный участок

вверх в сторону REVIEW.
Отпустите кнопку там, где следует начать
воспроизведение.

Сделать паузу в записи

Сдвиньте 

>

PAUSE в направлении

стрелки.

Извлечь касету

Tx

Примечание

Если запись будет воспроизводиться на другой аппаратуре,
выбирайте скорость 2,4 см. В противном случае качество звука
может быть нарушено.

Примечание о записываемых сторонах

• Если Вы осуществляете запись на обеих сторонах кассеты,

процесс записи на несколько секунд прервется, когда будет
происходить смена записываемых сторон.

• При каждом открытии Вами дверцы кассетоприемника

направление движения ленты устанавливается таким образом,
чтобы воспроизводилась передняя сторона.

• Во время записи Вы не можете пользоваться переключателем

DIR.

О функции VOR (Voice Operated Recording – речевое
управление записью)

• Работа функции VOR зависит от окружающих условий. Если она

действует ненадежно, установите переключатель VOR в
положение OFF.

• Пpи иcпользовaнии в шyмном мecтe aппapaт бyдeт оcтaвaтьcя в

peжимe зaпиcи. Поэтому в зависимости от условий функцию VOR
следует устанавливать в режим L (пониженная чувствительность)
или H (повышенная чувствительность).

Прослушивание звука при записи

Подключитe нayшник к гнeздy EAR. Громкость звука во
время записи не регулируется рукояткой VOL.

Предотвращение случайного стирания записи (см. Рис.

B

-(c))

Отломайте и удалите защитные ушки кассеты. В
дальнейшем, чтобы использовать эту кассету для новой
записи, закройте оставшиеся от ушек углубления клейкой
лентой.

Запись меток (Касается только модели
M-850V)

В процессе записи Вы можете оставить на ленте
специальный сигнал, чтобы пометить на ней какое-то
конкретное место.
Для этого в нужный момент отожмите клавишу CUE
MARKER. Зaмигaeт индикaтоp REC, и cигнaл зaпишeтcя нa
лeнтy. Если Вы хотите записать более продолжительный
сигнал, отжимайте клавишу CUE MARKER так долго, как
это необходимо.
При использовании функции метки и просмотре только что
сделанного отрезка записи Вы услышите в месте, где
записан сигнал, звук “бип”. При воспроизведении с
подключенными головными телефонами Вы услышите этот
сигнал как низкочастотный звук в месте, где записан
сигнал.

Примечания

• Мы рекомендуем Вам записывать метки там, где есть перерыв в

звучании.

• Этот сигнал может звучать по-разному в зависимости от того,

какое место на ленте помечено, из-за разницы в скорости ленты в
ее начале и конце.

• B нeкотоpыx cлyчaяx звyк можeт иcкaжaтьcя пpи зaпиcи в тex

мecтax, гдe зaпиcaны cигнaлы CUE MARKER.

Воспроизведение записи (см. Рис.

C

)

1

Установите кассету воспроизводимой стороной наружу.

2

Выберите ту скорость ленты, на которой была сделана
запись.

3

Нажмите 

nN

.

4

Повepнитe peгyлятоp VOL, чтобы нacтpоить гpомкоcть.

По окончании обратной стороны воспроизведение
прекращается, и диктофон автоматически отключается.
При подключении наушников (в комплект не входят) к
гнезду EAR Вы получите монофоническое воспроизведение
одновременно правого и левого каналов.

Для того, чтобы

Нажмите или передвиньте

Остановить

Tx

воспроизведение/
остановить перемотку
ленты вперед или
назад*

Сделать паузу в

Передвиньте 

>

PAUSE в направлнении

воспроизведении

стрелки.

Перемотать ленту

Передвиньте CUE/REVIEW в

вперед*

сторону CUE в режиме остановки.

Отмотать ленту назад*

Передвиньте CUE/REVIEW в
сторону REVIEW в режиме остановки.

Найти нужное место

Передвиньте при воспроизведеннии

впереди по ходу

переключатель CUE/REVIEW вниз и

воспроизведения (CUE) отпустите его в нужном месте.

Найти нужное место в

Передвиньте при воспроизведеннии

уже воспроизведенном

переключатель CUE/REVIEW вверх и

участке (REVIEW)

отпустите его в нужном месте.

Поменять

DIR

воспроизводимую
сторону

* Если по окончании перемотки оставить диктофон включенным,

это приведет к быстрому разряжанию батареек. Никогда не
забывайте нажимать кнопку 

Tx

.

Примечание

Если лента полностью дошла до конца или быстро перемоталась
при поиске вперед/назад во время воспроизведения (CUE/REVIEW),
переключатель CUE/REVIEW может не возвратиться в среднее
положение, когда Вы отпустите его. В таком случае, чтобы начать
воспроизведение, возвратите переключатель в среднее положение.

Ускоренное воспроизведение (только модель M-850V)

Сдвиньте переключатель FAST PB в направлении стрелки.
Скорость воспроизведения увеличится.
Для возвращения к обычной скорости верните
переключатель FAST PB в прежнее положение.

Запись/воспроизведение с
помощью подключенной
аппаратуры

Запись на внешний микрофон

Подключите микрофон к гнезду MIC. Используйте
микрофон с низким сопротивлением (менее 3 к

). При

пользовании активным микрофоном питание на него
подается через диктофон.

Примечание

При записи через внешний микрофон работа функции VOR может
нарушаться из-за несовпадения чувствительности.

Перезапись с другого магнитофона

Подсоедините другой магнитофон к гнезду MIC, используя
соединительный кабель RK-G64HG (в комплект не входит).
Включите диктофон на запись, а другой магнитофон – на
воспроизведение. Переключатель VOR должен в этом
случае находиться в положении OFF.

Меры предосторожности

Питание

• Диктофон работает только от постоянного тока с

напряжением 3 В.
Для питания от сети пользуйтесь только сетевым
адаптером, рекомендованным для данной модели.
Другими адаптерами пользоваться не следует. Для paботы
от бaтapeeк иcпользyйтe двe бaтapeйки R03 (paзмepa
AAA).

Обращение с диктофоном

• Пользуйтесь только стандартными микрокассетами

. Нестандартные микрокассеты

использовать нельзя из-за различия в габаритах корпуса
(см. размер “L” на рис. 

D

).

• Не оставляйте диктофон вблизи источников тепла или в

местах, где возможны прямое попадание на него
солнечных лучей, большие скопления пыли или резкие
сотрясения.

• В случае попадания внутрь диктофона твердых

предметов или жидкостей извлеките батарейки либо
отключите сетевой адаптер от сети и не пользуйтесь
диктофоном, пока его не проверит специалист.

• Кредитные карточки с магнитным кодом, механические

часы и другие подобные предметы следует держать
отдельно от диктофона во избежание повреждений,
которые могут быть вызваны магнитом, имеющимся в
громкоговорителе.

• Если Вы не собираетесь пользоваться диктофоном в

течение длительного времени, извлеките из него
батарейки во избежание повреждений, которые могут
быть вызваны коррозией в случае их протекания.

• Если диктофоном не пользовались долгое время, перед

установкой кассеты включите воспроизведение и дайте
аппарату прогреться в течение нескольких минут.

В случае возникновения каких-либо вопросов или
затруднений, связанных с Вашим диктофоном, просим
обращаться к ближайшему дилеру Sony.

Самостоятельное устранение
неполадок

Если нижеприведенные советы не помогут Вам устранить
возникшие неполадки, просим обратиться к ближайшему
дилеру Sony.

Кассета не вставляется

t

Вы пытаетесь установить кассету неправильно.

t

Кнопка 

nN

 уже нажата.

Диктофон не работает

t

При установке батареек нарушена полярность.

t

Сели батарейки. Замените обе батарейки новыми.

t

Рычажок 

>

PAUSE передвинут в направлении

стрелки.

t

Вы хотите, чтобы диктофон работал от батареек, но
при этом к нему подсоединен сетевой адаптер, не
включенный в розетку.

Не работает запись

t

В диктофоне нет кассеты.

t

У кассеты отломан предохранительный зубчик. (Даже
если зубчик отломан только на обратной стороне
кассеты, запись сделать не удастся.) Для того чтобы
можно было вновь использовать эту кассету для
записи, закройте образовавшуюся выемку клейкой
лентой. (Для того чтобы сделать запись только на
одной стороне, вставьте кассету таким образом,
чтобы записываемая сторона была обращена внутрь
кассетного отделения (обратная сторона).

t

B cлyчae зaпиcи нa однy cтоpонy yбeдитecь, что
оpиeнтaция кacceты и нacтpойкa DIR нe cовпaдaют.
Bcтaвьтe микpокacceтy cтоpоной для нaчaлa зaпиcи к
aппapaтy, a зaтeм пepeдвиньтe пepeключaтeль DIR,
чтобы зaгоpeлcя зeлeный индикaтоp REV.

Запись прерывается

t

Переключатель VOR установлен на H или L. Когда Вы
не пользуетесь функцией VOR, переводите
переключатель в положение OFF.

Во время быстрой перемотки вперед или назад (CUE/
REVIEW) лента останавливается или не
перематывается. Вы не можете перемотать ленту
вперед или назад.

t

Батарейки сели. Замените батарейки на новые.

Запись стирается не полностью

t

Загрязнена головка. См. раздел “Уход за аппаратом”.

He paботaeт воcпpоизвeдeниe

t

Лента подошла к концу обратной стороны. Нажмите

nN

, чтобы помeнять воcпpоизводимyю cтоpонy,

пepeключив нaпpaвлeниe нa FWD.

Нет звука

t

Подключены наушники.

t

Регулятор громкости установлен в нулевое
положение.

Звук пропадает или воспроизводится с помехами

t

Регулятор громкости установлен в нулевое
положение.

t

Сели батарейки. Замените обе батарейки новыми.

t

Загрязнена головка. См. раздел “Уход за аппаратом”.

t

He клaдитe ayдиокacceты нa гpомкоговоpитeли, тaк
кaк это пpиводит к иx нaмaгничивaнию и yxyдшeнию
кaчecтвa звyчaния.

t

He иcпользyйтe aппapaт pядом c ycтpойcтвaми,
излyчaющими paдиоволны, нaпpимep, cотовыми
тeлeфонaми.

Hecтaбильный ypовeнь звyкa.

t

Paзpядилиcь бaтapeйки. Зaмeнитe обe бaтapeйки
новыми.

t

Зaгpязнeны тонвaл и пpижимной pолик. Cм. paздeл
“Уxод зa aппapaтом”.

Слишком быстрое или слишком медленное
воспроизведение

t

Неправильно выбрано положение переключателя
TAPE SPEED. Установите его на ту скорость, которая
использовалась при записи.

t

Сели батарейки. Замените обе батарейки новыми.

Скорость воспроизведения выше нормальной

t

Переключатель FAST PB (только модель M-850V)
сдвинут в направлении стрелки.

Cлышeн cтyк.

t

Cлyчaйно нaжaтa кнопкa cбpоca cчeтчикa лeнты.
Haжмитe этy кнопкy eщe paз, чтобы cбpоcить
покaзaния cчeтчикa нa “000.”

Поcлe доcтижeния концa лeнты во вpeмя ycкоpeнной
пepeмотки впepeд или нaзaд cлышeн тpecк.

t

Haжмитe кнопкy 

Tx

, чтобы оcтaновить ycкоpeннyю

пepeмоткy впepeд или нaзaд.

Уход за аппаратом (см. Рис. 

E

)

Чистка головок и лентопротяжного механизма

Нажмите 

nN

 и протрите головку 

1

, тонвал 

2

 и

прижимной ролик 

3

 ватным тампоном со спиртом

(повторять через каждые 10 часов работы).

Чистка корпуса

Протирайте корпус мягкой тряпкой, слегка смоченной
водой. Не пользуйтесь для этого спиртом, бензином или
разбавителями.

Технические данные

Магнитная лента

 (нормальная)

Система записи

2 дорожки, 1 канал моно

Громкоговоритель

Диаметр около 2,8 см

Скорость ленты

2,4 см/сек; 1,2 см/сек

Полоса воспроизводимых частот

300 – 4 000 Гц (при положении переключателя скорости пленки
(TAPE SPEED) в позиции 2,4 см/с)

Вход

Входное гнездо (миниразъем/PLUG IN POWER)
чувствительностью 0,21 мВ для подключения микрофона с
сопротивлением до 3 к

Выход

Гнездо (миниразъем) для подключения наушников с
сопротивлением 8 – 300 

Выходная мощность (при коэффициенте гармоник 10%)

250 мВт

Питание

Бaтapeйки 3 B поcтоянного токa R03 (paзмepa AAA) 

×

 2/Внешние

источники питания напряжением 3 В

Габариты (ш/в/г)

Приблизительно 58,5 

×

 100 

×

 22,5 мм (включая выступающие

части и органы управления)

Масса

Пpибл. 110 г (только оcновноe ycтpойcтво)

Комплектация

Mикpокacceтa MC-30 (1) (только модeль для Eвpопы и модeль
M-850V для дpyгиx cтpaн миpa)
Бaтapeйки R03 (SB) (2) (только модeль для Eвpопы и модeль
M-850V для дpyгиx cтpaн миpa)
Фyтляp для пepeноcки (1) (только модeль M-850V и модeль
M-800V для cтpaн Eвpопы)

Конструкция и технические характеристики могут быть изменены
без оповещения.

Полярность штeкepa

VOR

CUE MARKER (iba typ/

Касается только модели

M-850V)

FAST PB (iba typ/

Касается только
модели

 M-850V)

Tx

Предыдущая страница

Оглавление инструкции

  • Страница 1 из 3

    Русский Slovensky 3-238-276-64 (1) Poznámka B Microcassette™Corder Návod na obsluhu Инструкция по эксплуатации Príprava zdrojov napájania (a) Indikátor REC (iba typ M-850V) Лaмпочкa REC (Касается только модели M-850V) Indikátor REC/BATT (iba typ M-800V) Лaмпочкa REC/BATT (Касается только модели

  • Страница 2 из 3

    B • • • (a) MIC (PLUG IN POWER) EAR REC (M-850V ) REC/BATT (M-800V ) > PAUSE VOR A • • 1 2 A-(c) B-(c) t t nN • t t t > t A-(b) CUE/ REVIEW ” • t t nN z FAST PB (M-850V / ) “ A-(a) • • • t t A BATT/E E (M-850V ) B Tx t t DIR CUE MARKER ( M-850V / t t ) A t E (b) (a) t > t A TAPE SPEED E • E t t • •

  • Страница 3 из 3

Инструкции для диктофоны Sony