Руководство пользователя для Nokia 7250i
Service-Instruction.ru
инструкции pdf и руководства пользователя читать онлайн
background image

ÀãÚÞÒÞÔáâÒÞ ßÞ íÚáßÛãÐâÐæØØ 

âÕÛÕäÞÝÐ Nokia 7250i

9356318
²ëßãáÚ 

3

Предыдущая страница

Оглавление инструкции

 • Страница 1 из 171

  ÀãÚÞÒÞÔáâÒÞ ßÞ íÚáßÛãÐâÐæØØ âÕÛÕäÞÝÐ Nokia 7250i 9356318 ²ëßãáÚ 3

 • Страница 2 из 171

  ½ÞÜÕà áÕàâØäØÚÐâÐ áÞÞâÒÕâáâÒØï ÁØáâÕÜÐ áÕàâØäØÚÐæØØ "ÁÒ×ïì" ð ¾Á / 1 - Á¿Á -XXX Nokia 7250i (NHL-4jx) ÁàÞÚ áÛãÖÑë, ãáâÐÝÞÒÛÕÝÝëÙ ßàÞØ×ÒÞÔØâÕÛÕÜ Ò ßÞàïÔÚÕ ß.2 áâ.5 ÄÕÔÕàÐÛìÝÞÓÞ ·ÐÚÞÝÐ ÀÄ "¾ ×ÐéØâÕ ßàÐÒ ßÞâàÕÑØâÕÛÕÙ", àÐÒÕÝ 3 ÓÞÔÐÜ á ÔÐâë ßàÞØ×ÒÞÔáâÒÐ ßàØ ãáÛÞÒØØ, çâÞ Ø×ÔÕÛØÕ ØáßÞÛì×ãÕâáï Ò áâàÞÓÞÜ

 • Страница 3 из 171

  ²ÞáßàÞØ×ÒÕÔÕÝØÕ, ßÕàÕÔÐçÐ, àÐáßàÞáâàÐÝÕÝØÕ ØÛØ åàÐÝÕÝØÕ Ò ÛîÑÞÙ äÞàÜÕ ÔÐÝÝÞÓÞ ÔÞÚãÜÕÝâÐ ØÛØ ÛîÑÞÙ ÕÓÞ çÐáâØ ÑÕ× ßàÕÔÒÐàØâÕÛìÝÞÓÞ ßØáìÜÕÝÝÞÓÞ àÐ×àÕèÕÝØï ÚÞàßÞàÐæØØ Nokia ×ÐßàÕéÕÝÞ. Nokia, Nokia Connecting People, Xpress-on Ø Pop-Port ïÒÛïîâáï âÞàÓÞÒëÜØ ×ÝÐÚÐÜØ ØÛØ ×ÐàÕÓØáâàØàÞÒÐÝÝëÜØ âÞàÓÞÒëÜØ

 • Страница 4 из 171

  ºÞàßÞàÐæØï Nokia ÞáâÐÒÛïÕâ ×Ð áÞÑÞÙ ßàÐÒÞ ßÕàÕáÜÐâàØÒÐâì ØÛØ Ø×ÜÕÝïâì áÞÔÕàÖØÜÞÕ ÔÐÝÝÞÓÞ ÔÞÚãÜÕÝâÐ Ò ÛîÑÞÕ ÒàÕÜï ÑÕ× ßàÕÔÒÐàØâÕÛìÝÞÓÞ ãÒÕÔÞÜÛÕÝØï. ´ÞáâãßÝÞáâì ÚÞÝÚàÕâÝëå ßàÞÔãÚâÞÒ ÜÞÖÕâ ×ÐÒØáÕâì Þâ àÕÓØÞÝÐ. ¾ÑàÐâØâÕáì Ú ÑÛØÖÐÙèÕÜã ßàÕÔáâÐÒØâÕÛî ºÞàßÞàÐæØØ Nokia. ÁÞÑÛîÔÐÙâÕ ßàÐÒØÛÐ ãâØÛØ×ÐæØØ

 • Страница 5 из 171

  ÁÞÔÕàÖÐÝØÕ ¿À°²¸»° µŽ¸º¸ ±µ·¾¿°Á½¾Á¸ .......................................................... 13 ¾ÑéÐï ØÝäÞàÜÐæØï........................................................................................ 17 ºÞÔë ÔÞáâãßÐ

 • Страница 6 из 171

  2. ·ÝÐÚÞÜáâÒÞ á âÕÛÕäÞÝÞÜ........................................................................... 31 ÃáâÐÝÞÒÚÐ SIM-ÚÐàâë Ø ÐÚÚãÜãÛïâÞàÐ ........................................................................................... 31 ·ÐàïÔÚÐ

 • Страница 7 из 171

  ÇâÕÝØÕ áÞÞÑéÕÝØï Ø ÞâÒÕâ ÝÐ âÕÚáâÞÒÞÕ áÞÞÑéÕÝØÕ ØÛØ ÝÐ áÞÞÑéÕÝØÕ íÛÕÚâàÞÝÝÞÙ ßÞçâë ................................................................................... 59 ¿ÐßÚØ "¿àØÝïâÞÕ" Ø "¾âßàÐÒÛÕÝÝÞÕ" ....................................................................................... 61

 • Страница 8 из 171

  ´ÞÑÐÒÛÕÝØÕ ÚÐàâØÝÚØ ÔÛï ØÜÕÝØ ØÛØ ÝÞÜÕàÐ Ò âÕÛÕäÞÝÝÞÙ ÚÝØÓÕ............................ 83 ¿ÞØáÚ ØÜÕÝØ Ò âÕÛÕäÞÝÝÞÙ ÚÝØÓÕ ................................................................................................ 84 ¸×ÜÕÝÕÝØÕ ØÜÕÝØ, ÝÞÜÕàÐ, âÕÚáâÞÒÞÓÞ ßàØÜÕçÐÝØï ØÛØ ÚÐàâØÝÚØ

 • Страница 9 из 171

  ÃáâÐÝÞÒÚØ âÕÛÕäÞÝÐ .......................................................................................................................... 97 Ï×ëÚ

 • Страница 10 из 171

  ±ãÔØÛìÝØÚ ........................................................................................................................................... ¿àØ ÝÐáâãßÛÕÝØØ ÒàÕÜÕÝØ áàÐÑÐâëÒÐÝØï ÑãÔØÛìÝØÚÐ..................................................

 • Страница 11 из 171

  ¾ßÛÐâÐ ßÞÚãßÞÚ á ßÞÜÞéìî ÑãÜÐÖÝØÚÐ .............................................................................. ÁØÝåàÞÝØ×ÐæØï.................................................................................................................................. ÁØÝåàÞÝØ×ÐæØï ÔÐÝÝëå âÕÛÕäÞÝÐ á ãÔÐÛÕÝÝëÜ

 • Страница 12 из 171

  ¿àØÕÜ áÛãÖÕÑÝëå áÞÞÑéÕÝØÙ .................................................................................................... ¿ÐàÐÜÕâàë ßàØÕÜÐ áÛãÖÕÑÝëå áÞÞÑéÕÝØÙ .......................................................................

 • Страница 13 из 171

  ¿À°²¸»° µŽ¸º¸ ±µ·¾¿°Á½¾Á¸ ¿àÞáìÑÐ Þ×ÝÐÚÞÜØâìáï á ßÕàÕçØáÛÕÝÝëÜØ ÝØÖÕ ßàÐÒØÛÐÜØ âÕåÝØÚØ ÑÕ×ÞßÐáÝÞáâØ. ½ÐàãèÕÝØÕ íâØå ßàÐÒØÛ ÜÞÖÕâ ßàØÒÕáâØ Ú ÞßÐáÝëÜ ßÞáÛÕÔáâÒØïÜ ØÛØ ßàÕáÛÕÔãÕâáï ßÞ ×ÐÚÞÝã. ±ÞÛÕÕ ßÞÔàÞÑÝÐï ØÝäÞàÜÐæØï ßàØÒÕÔÕÝÐ ÔÐÛÕÕ Ò ÝÐáâÞïéÕÜ àãÚÞÒÞÔáâÒÕ. ½Õ ÒÚÛîçÐÙâÕ ÑÕáßàÞÒÞÔÝëÙ âÕÛÕäÞÝ, ÕáÛØ

 • Страница 14 из 171

  ¿À°²¸»Ì½¾ ¿¾»Ì·Ã¹ÂµÁÌ Âµ»µÄ¾½¾¼ ²Þ ÒàÕÜï àÐ×ÓÞÒÞàÐ âÕÛÕäÞÝ ÔÞÛÖÕÝ ÝÐåÞÔØâìáï Ò ÞÑëçÝÞÜ àÐÑÞçÕÜ ßÞÛÞÖÕÝØØ. ½Õ áÛÕÔãÕâ ÑÕ× ÝÕÞÑåÞÔØÜÞáâØ ßàØÚÐáÐâìáï Ú ÐÝâÕÝÝÕ. ¾±À°É°¹ÂµÁÌ Â¾»Ìº¾ º º²°»¸Ä¸Æ¸À¾²°½½Ë¼ Á¿µÆ¸°»¸Á°¼ º àÐÑÞâÐÜ ßÞ ÜÞÝâÐÖã Ø àÕÜÞÝâã àÐÔØÞÞÑÞàãÔÞÒÐÝØï ÔÞßãáÚÐîâáï âÞÛìÚÞ ÚÒÐÛØäØæØàÞÒÐÝÝëÕ

 • Страница 15 из 171

  ²Ë·¾² Á»Ã¶±Ë ͺÁÂÀµ½½¾¹ ¿¾¼¾É¸ ÃÑÕÔØâÕáì Ò âÞÜ, çâÞ âÕÛÕäÞÝ ÒÚÛîçÕÝ Ø ÝÐåÞÔØâáï Ò ×ÞÝÕ ÞÑáÛãÖØÒÐÝØï áÞâÞÒÞÙ áÕâØ. ½ÐÖÜØâÕ ÚÛÐÒØèã áâÞÛìÚÞ àÐ×, áÚÞÛìÚÞ ÝÕÞÑåÞÔØÜÞ ÔÛï ÞçØáâÚØ ÔØáßÛÕï (ÝÐßàØÜÕà, ÔÛï ×ÐÒÕàèÕÝØï Òë×ÞÒÐ, ÒëåÞÔÐ Ø× ÜÕÝî Ø â. Ô.). ²ÒÕÔØâÕ âÕÛÕäÞÝÝëÙ ÝÞÜÕà áÛãÖÑë íÚáâàÕÝÝÞÙ ßÞÜÞéØ Ø

 • Страница 16 из 171

  ²ÝØÜÐÝØÕ! ¿ÞÛì×ãÙâÕáì âÞÛìÚÞ âÐÚØÜØ ÐÚÚãÜãÛïâÞàÐÜØ, ×ÐàïÔÝëÜØ ãáâàÞÙáâÒÐÜØ Ø ßàØÝÐÔÛÕÖÝÞáâïÜØ, ÚÞâÞàëÕ àÕÚÞÜÕÝÔÞÒÐÝë ÔÛï ßÞÔÚÛîçÕÝØï Ú ÔÐÝÝÞÙ ÜÞÔÕÛØ âÕÛÕäÞÝÐ ÕÓÞ Ø×ÓÞâÞÒØâÕÛÕÜ. ¿àØÜÕÝÕÝØÕ ÛîÑëå ÔàãÓØå ãáâàÞÙáâÒ ßàØÒÞÔØâ Ú ÐÝÝãÛØàÞÒÐÝØî ÓÐàÐÝâØÙ Ø áÕàâØäØÚÐâÞÒ, ÞâÝÞáïéØåáï Ú âÕÛÕäÞÝã, Ø áÞ×ÔÐÕâ

 • Страница 17 из 171

  ¾ÑéÐï ØÝäÞàÜÐæØï ■ ºÞÔë ÔÞáâãßÐ ·ÐéØâÝëÙ ÚÞÔ (Þâ 5 ÔÞ 10 æØäà) ·ÐéØâÝëÙ ÚÞÔ ßàÕÔÝÐ×ÝÐçÕÝ ÔÛï ×ÐéØâë âÕÛÕäÞÝÐ Þâ ÝÕáÐÝÚæØÞÝØàÞÒÐÝÝÞÓÞ ØáßÞÛì×ÞÒÐÝØï. ¸×ÓÞâÞÒØâÕÛÕÜ ãáâÐÝÞÒÛÕÝ ÚÞÔ 12345. ¸×ÜÕÝØâÕ ×ÐéØâÝëÙ ÚÞÔ Ø åàÐÝØâÕ ÕÓÞ Ò ÝÐÔÕÖÝÞÜ Ø ÑÕ×ÞßÐáÝÞÜ ÜÕáâÕ ÞâÔÕÛìÝÞ Þâ âÕÛÕäÞÝÐ. ¸ÝáâàãÚæØØ ßÞ Ø×ÜÕÝÕÝØî

 • Страница 18 из 171

  ßàÕÔÞáâÐÒÛïÕâáï ÒÜÕáâÕ á SIM-ÚÐàâÞÙ, ÕáÛØ ÝÐ SIM-ÚÐàâÕ ßàÕÔãáÜÞâàÕÝ ×ÐéØâÝëÙ ÜÞÔãÛì. • ºÞÔ PIN ßÞÔßØáØ âàÕÑãÕâáï ÔÛï ÒëßÞÛÝÕÝØï æØäàÞÒÞÙ ßÞÔßØáØ. ÁÜ. àÐ×ÔÕÛ ÆØäàÞÒÐï ßÞÔßØáì ÝÐ áâà. 154. ºÞÔ PIN ßÞÔßØáØ ßàÕÔÞáâÐÒÛïÕâáï ÒÜÕáâÕ á SIM-ÚÐàâÞÙ, ÕáÛØ ÝÐ SIM-ÚÐàâÕ ßàÕÔãáÜÞâàÕÝ ×ÐéØâÝëÙ ÜÞÔãÛì. µáÛØ ÚÞÔ

 • Страница 19 из 171

  ¾Ñ×Þà äãÝÚæØÙ âÕÛÕäÞÝÐ ÂÕÛÕäÞÝ Nokia 7250i áÞÔÕàÖØâ ÜÝÞÓÞ ãÔÞÑÝëå Ò ßÞÒáÕÔÝÕÒÝÞÜ ØáßÞÛì×ÞÒÐÝØØ äãÝÚæØÙ, ÝÐßàØÜÕà, ÚÐÛÕÝÔÐàì, çÐáë, ÑãÔØÛìÝØÚ, ÚÐÜÕàÐ, àÐÔØÞßàØÕÜÝØÚ Ø ßà. ºàÞÜÕ âÞÓÞ, ÔÛï íâÞÓÞ âÕÛÕäÞÝÐ ÒëßãáÚÐÕâáï ÝÐÑÞà æÒÕâÝëå ßÐÝÕÛÕÙ Nokia Xpress-onTM. ¸ÝáâàãÚæØØ ßÞ ×ÐÜÕÝÕ ßÐÝÕÛÕÙ ßàØÒÕÔÕÝë Ò

 • Страница 20 из 171

  ■ ¿ÞÛØäÞÝØçÕáÚØÙ ×ÒãÚ (MIDI) ¿ÞÛØäÞÝØçÕáÚØÙ ×ÒãÚ - íâÞ ÞÔÝÞÒàÕÜÕÝÝÞÕ ÒÞáßàÞØ×ÒÕÔÕÝØÕ ÝÕáÚÞÛìÚØå ×ÒãÚÞÒ. ² âÕÛÕäÞÝÕ ×ÐßàÞÓàÐÜÜØàÞÒÐÝë ÞÑàÐ×æë ×ÒãçÐÝØï ÑÞÛÕÕ 40 Üã×ëÚÐÛìÝëå ØÝáâàãÜÕÝâÞÒ, ÞÔÝÐÚÞ âÕÛÕäÞÝ ÜÞÖÕâ ÒÞáßàÞØ×ÒÞÔØâì ÞÔÝÞÒàÕÜÕÝÝÞ âÞÛìÚÞ ÝÕáÚÞÛìÚÞ Ø× ÝØå. ¿ÞÛØäÞÝØçÕáÚØÙ ×ÒãÚ ØáßÞÛì×ãÕâáï,

 • Страница 21 из 171

  ÞÑÕáßÕçØÒÐÕâ ÑÕáßàÞÒÞÔÝÞÙ ÔÞáâãß Ú áÕâïÜ ßÕàÕÔÐçØ ÔÐÝÝëå, ÝÐßàØÜÕà, Ú áÕâØ ¸ÝâÕàÝÕâ. ºÐÝÐÛ GPRS áÛãÖØâ ÔÛï ßÕàÕÔÐçØ áÞÞÑéÕÝØÙ MMS Ø SMS, ßàÞáÜÞâàÐ Web-áâàÐÝØæ, ×ÐÓàã×ÚØ ßàØÛÞÖÕÝØÙ Java, Ð âÐÚÖÕ ÔÛï àÐÑÞâë áÛãÖÑë ãÔÐÛÕÝÝÞÓÞ ÔÞáâãßÐ Ú áÕâØ ÝÐ ÚÞÜßìîâÕàÕ (ÝÐßàØÜÕà, ¸ÝâÕàÝÕâ Ø íÛÕÚâàÞÝÝÐï ßÞçâÐ).

 • Страница 22 из 171

  ■ ÃáÛãÓÐ ×ÐÓàã×ÚØ ßÐàÐÜÕâàÞÒ çÕàÕ× àÐÔØÞØÝâÕàäÕÙá (OTA) ´Ûï âÞÓÞ, çâÞÑë ØáßÞÛì×ÞÒÐâì WAP, GPRS Ø ÔàãÓØÕ ãáÛãÓØ áÞâÞÒÞÙ áÕâØ, Ò âÕÛÕäÞÝÕ ÔÞÛÖÝë Ñëâì áÞåàÐÝÕÝë ßàÐÒØÛìÝëÕ ßÐàÐÜÕâàë. ÍâØ ßÐàÐÜÕâàë ÜÞÖÝÞ ßÞÛãçØâì Ò ØÝâÕÛÛÕÚâãÐÛìÝÞÜ áÞÞÑéÕÝØØ (OTA), Ø âÞÓÔÐ ÒáÕ, çâÞ âàÕÑãÕâáï áÔÕÛÐâì - íâÞ áÞåàÐÝØâì

 • Страница 23 из 171

  1. ¾ âÕÛÕäÞÝÕ ■ ºÛÐÒØèØ Ø àÐ×êÕÜë 1. ºÛÐÒØèÐ ÒÚÛîçÕÝØï ²ÚÛîçÕÝØÕ Ø ÒëÚÛîçÕÝØÕ âÕÛÕäÞÝÐ. µáÛØ ÐÚâØÒÝÐ äãÝÚæØï ÑÛÞÚØàÞÒÚØ ÚÛÐÒØÐâãàë, ÚàÐâÚÞÒàÕÜÕÝÝÞÕ ÝÐÖÐâØÕ íâÞÙ ÚÛÐÒØèØ ßÞ×ÒÞÛïÕâ ÒÚÛîçØâì ßÞÔáÒÕâÚã ÔØáßÛÕï ßàØÜÕàÝÞ ÝÐ 15 áÕÚãÝÔ. 2. ºÛÐÒØèØ àÕÓãÛØàÞÒÚØ ÓàÞÜÚÞáâØ ÀÕÓãÛØàÞÒÚÐ ÓàÞÜÚÞáâØ ÔØÝÐÜØÚÐ

 • Страница 24 из 171

  ÚÝØÓÕ, ÜÕÝî, áßØáÚÐÜ ßÐàÐÜÕâàÞÒ, ×ÐßØáïÜ ÚÐÛÕÝÔÐàï, Ð âÐÚÖÕ ÔÛï ßÕàÕÜÕéÕÝØï ÚãàáÞàÐ ßàØ ÒÒÞÔÕ âÕÚáâÐ. 4. ºÛÐÒØèØ ÒëÑÞàÐ Ø ½Ð×ÝÐçÕÝØÕ ÚÛÐÒØè ÒëÑÞàÐ Ø×ÜÕÝïÕâáï Ò áÞÞâÒÕâáâÒØØ á âÕÚáâÞÜ ßÞÔáÚÐ×ÚØ, ÚÞâÞàëÙ ßÞïÒÛïÕâáï ÝÐ ÔØáßÛÕÕ ÝÐÔ ÚÛÐÒØèÐÜØ. ÁÜ. àÐ×ÔÕÛ ÀÕÖØÜ ÞÖØÔÐÝØï ÝÐ áâà. 25. 5. ºÛÐÒØèÐ áÛãÖØâ ÔÛï

 • Страница 25 из 171

  3. ¸ÝäàÐÚàÐáÝëÙ (¸º) ßÞàâ. 4. ¾ÑêÕÚâØÒ ÚÐÜÕàë ÝÐ ×ÐÔÝÕÙ ßÐÝÕÛØ âÕÛÕäÞÝÐ. ■ ÀÕÖØÜ ÞÖØÔÐÝØï ÀÕÖØÜÞÜ ÞÖØÔÐÝØï ÝÐ×ëÒÐÕâáï âÐÚÞÕ áÞáâÞïÝØÕ âÕÛÕäÞÝÐ, ÚÞÓÔÐ ÞÝ ÓÞâÞÒ Ú àÐÑÞâÕ, Ð ÝÐ ÔØáßÛÕÕ ÞâáãâáâÒãîâ ÒÒÕÔÕÝÝëÕ áØÜÒÞÛë. 1. »ÞÓÞâØß ÞßÕàÐâÞàÐ áÞâÞÒÞÙ áÕâØ, Ò ÚÞâÞàÞÙ àÐÑÞâÐÕâ âÕÛÕäÞÝ. 2. ÃàÞÒÕÝì àÐÔØÞáØÓÝÐÛÐ

 • Страница 26 из 171

  4. »ÕÒÞÙ ÚÛÐÒØèÕ ÒëÑÞàÐ Ò àÕÖØÜÕ ÞÖØÔÐÝØï áÞÞâÒÕâáâÒãÕâ äãÝÚæØï ¼ÕÝî. 5. ¿àÐÒÞÙ ÚÛÐÒØèÕ ÒëÑÞàÐ Ò àÕÖØÜÕ ÞÖØÔÐÝØï áÞÞâÒÕâáâÒãîâ äãÝÚæØØ ÂÕÛ.ÚÝ. ØÛØ °ÚâØÒ ÛØÑÞ ÝÐ×ÒÐÝØÕ ÞßÕàÐâÞàÐ áÞâÞÒÞÙ áÕâØ. ¿àØ ÝÐÖÐâØØ ßàÐÒÞÙ ÚÛÐÒØèØ ÒëÑÞàÐ, ÚÞÓÔÐ ÕÙ áÞÞâÒÕâáâÒãÕâ • äãÝÚæØï ÂÕÛ.ÚÝ., ÝÐ ÔØáßÛÕÙ ÒëÒÞÔØâáï ÜÕÝî

 • Страница 27 из 171

  ¸ÝÔØÚÐâÞàë ÝÐ ÔØáßÛÕÕ Ò àÕÖØÜÕ ÞÖØÔÐÝØï ¿ÞÛãçÕÝÞ ÞÔÝÞ ØÛØ ÝÕáÚÞÛìÚÞ âÕÚáâÞÒëå ØÛØ ÓàÐäØçÕáÚØå áÞÞÑéÕÝØÙ. ÁÜ. àÐ×ÔÕÛ ÇâÕÝØÕ áÞÞÑéÕÝØï Ø ÞâÒÕâ ÝÐ âÕÚáâÞÒÞÕ áÞÞÑéÕÝØÕ ØÛØ ÝÐ áÞÞÑéÕÝØÕ íÛÕÚâàÞÝÝÞÙ ßÞçâë ÝÐ áâà. 59. ¿ÞÛãçÕÝÞ ÞÔÝÞ ØÛØ ÝÕáÚÞÛìÚÞ ÜãÛìâØÜÕÔØÙÝëå áÞÞÑéÕÝØÙ. ÁÜ. àÐ×ÔÕÛ ¿àÞáÜÞâà

 • Страница 28 из 171

  ÍâÞâ ØÝÔØÚÐâÞà ÞâÞÑàÐÖÐÕâáï Ò ÛÕÒÞÜ ÒÕàåÝÕÜ ãÓÛã ÔØáßÛÕï ßàØ ãáâÐÝÞÒÛÕÝÝÞÜ áÞÕÔØÝÕÝØØ GPRS. ÁÜ. àÐ×ÔÕÛë ÁÞÕÔØÝÕÝØÕ GPRS ÝÐ áâà. 139 Ø ¿àÞáÜÞâà Web-áâàÐÝØæ ÝÐ áâà. 145. ÁÞÕÔØÝÕÝØÕ GPRS ßàØÞáâÐÝÞÒÛÕÝÞ, ÝÐßàØÜÕà, ÝÐ ÒàÕÜï ÒåÞÔïéÕÓÞ ØÛØ ØáåÞÔïéÕÓÞ Òë×ÞÒÐ. ¸ÝÔØÚÐâÞà ÞâÞÑàÐÖÐÕâáï Ò ßàÐÒÞÜ ÒÕàåÝÕÜ ãÓÛã

 • Страница 29 из 171

  , , ØÛØ º âÕÛÕäÞÝã ßÞÔáÞÕÔØÝÕÝÐ ÜØÝØÓÐàÝØâãàÐ, ÚÞÜßÛÕÚâ ÓàÞÜÚÞÙ áÒï×Ø, ÚÞÜßÛÕÚâ ØÝÔãÚâØÒÝÞÙ áÒï×Ø ØÛØ Üã×ëÚÐÛìÝÐï ßÞÔáâÐÒÚÐ. ¸ÝáâàãÚæØØ ßÞ ÒÚÛîçÕÝØî ÞâÞÑàÐÖÕÝØï ÔÐâë Ø ÒàÕÜÕÝØ Ò àÕÖØÜÕ ÞÖØÔÐÝØï ßàØÒÕÔÕÝë Ò àÐ×ÔÕÛÐå ÇÐáë ÝÐ áâà. 92 Ø ´ÐâÐ ÝÐ áâà. 93. ■ ¼ØÝØÓÐàÝØâãàÐ ÁâÕàÕÞÓÐàÝØâãàã HDS-3 ÜÞÖÝÞ

 • Страница 30 из 171

  ■ ¾ èÝãàÚÕ ÔÛï ßÕàÕÝÞáÚØ âÕÛÕäÞÝÐ ¿àÞÔÕÝìâÕ èÝãàÞÚ Ò ÞâÒÕàáâØÕ, ÚÐÚ ßÞÚÐ×ÐÝÞ ÝÐ àØáãÝÚÕ, Ø ×ÐâïÝØâÕ ßÕâÛî. Copyright © 2003 Nokia. All rights reserved. 30

 • Страница 31 из 171

  2. ·ÝÐÚÞÜáâÒÞ á âÕÛÕäÞÝÞÜ ■ ÃáâÐÝÞÒÚÐ SIM-ÚÐàâë Ø ÐÚÚãÜãÛïâÞàÐ • ¼ØÝØÐâîàÝëÕ SIM-ÚÐàâë áÛÕÔãÕâ åàÐÝØâì Ò ÜÕáâÐå, ÝÕÔÞáâãßÝëå ÔÛï ÔÕâÕÙ. ²áâÐÒÛïï ØÛØ ÒëÝØÜÐï SIM-ÚÐàâã, ÑãÔìâÕ ÞáâÞàÞÖÝë: SIM-ÚÐàâã Ø ÕÕ ÚÞÝâÐÚâë ÜÞÖÝÞ ßÞÒàÕÔØâì, ßÞæÐàÐßÐÒ ØÛØ áÞÓÝãÒ Øå. ¿ÕàÕÔ ãáâÐÝÞÒÚÞÙ SIM-ÚÐàâë ÞÑï×ÐâÕÛìÝÞ áÝÐçÐÛÐ

 • Страница 32 из 171

  2. ÁÝØÜØâÕ ÐÚÚãÜãÛïâÞà, ßÞÔÝïÒ ÕÓÞ ×Ð ÚàÐÙ Ø× ÓÝÕ×ÔÐ (3). 3. ¾áÒÞÑÞÔØâÕ ÔÕàÖÐâÕÛì SIM-ÚÐàâë, áÔÒØÝãÒ ÔÕàÖÐâÕÛì ÝÐ×ÐÔ (4) Ø ßÞÔÝïÒ ÕÓÞ ÒÒÕàå (5). 4. ÃáâÐÝÞÒØâÕ SIM-ÚÐàâã Ò ÔÕàÖÐâÕÛì SIM-ÚÐàâë (6). SIM-ÚÐàâÐ ÔÞÛÖÝÐ Ñëâì ãáâÐÝÞÒÛÕÝÐ âÐÚ, çâÞÑë ßÞ×ÞÛÞçÕÝÝëÕ ÚÞÝâÐÚâë ÑëÛØ ÞÑàÐéÕÝë ÒÝØ×. Copyright © 2003

 • Страница 33 из 171

  5. ·ÐÚàÞÙâÕ ÔÕàÖÐâÕÛì SIM-ÚÐàâë (7) Ø áÔÒØÝìâÕ ÕÓÞ ÒßÕàÕÔ ÔÞ ×ÐéÕÛÚØÒÐÝØï (8). 6. ÃáâÐÝÞÒØâÕ ÐÚÚãÜãÛïâÞà (9). 7. ÃáâÐÝÞÒØâÕ ×ÐÔÝîî ßÐÝÕÛì. ²áâÐÒìâÕ ×ÐÔÝîî ßÐÝÕÛì ÒÕàåÝÕÙ áâÞàÞÝÞÙ Ò äØÚáÐâÞà, àÐáßÞÛÞÖÕÝÝëÙ Ò ÒÕàåÝÕÙ çÐáâØ âÕÛÕäÞÝÐ (10). ·ÐâÕÜ ÞßãáâØâÕ ßÐÝÕÛì ÝÐ äØÚáÐâÞàë ßÞ ÞÑÕØÜ áâÞàÞÝÐÜ âÕÛÕäÞÝÐ Ø

 • Страница 34 из 171

  ■ ·ÐàïÔÚÐ ÐÚÚãÜãÛïâÞàÐ 1. ¿ÞÔáÞÕÔØÝØâÕ ßàÞÒÞÔ Þâ ×ÐàïÔÝÞÓÞ ãáâàÞÙáâÒÐ Ú àÐ×êÕÜã, àÐáßÞÛÞÖÕÝÝÞÜã Ò ÝØÖÝÕÙ çÐáâØ âÕÛÕäÞÝÐ. 2. ²ÚÛîçØâÕ ×ÐàïÔÝÞÕ ãáâàÞÙáâÒÞ Ò áÕâÕÒãî àÞ×ÕâÚã. µáÛØ âÕÛÕäÞÝ ÒÚÛîçÕÝ, ÝÐ ÔØáßÛÕÙ ÝÐ ÚÞàÞâÚÞÕ ÒàÕÜï ÒëÒÞÔØâáï áÞÞÑéÕÝØÕ ¸ÔÕâ ×ÐàïÔÚÐ. µáÛØ ÐÚÚãÜãÛïâÞà ßÞÛÝÞáâìî àÐ×àïÖÕÝ,

 • Страница 35 из 171

  ½ÐÖÜØâÕ Ø ãÔÕàÖØÒÐÙâÕ ÝÐÖÐâÞÙ ÚÛÐÒØèã ÒÚÛîçÕÝØï . µáÛØ SIM-ÚÐàâÐ ßàÐÒØÛìÝÞ ãáâÐÝÞÒÛÕÝÐ Ò âÕÛÕäÞÝ, Ð ÝÐ ÔØáßÛÕÙ ÒëÒÞÔØâáï áÞÞÑéÕÝØÕ ²áâÐÒØâì SIM-ÚÐàâã ØÛØ SIM-ÚÐàâÐ ÝÕ ßÞÔåÞÔØâ, ÞÑàÐâØâÕáì Ú ßÞáâÐÒéØÚã ãáÛãÓ ØÛØ ÞßÕàÐâÞàã áÞâÞÒÞÙ áÕâØ. ÂÕÛÕäÞÝ ÝÕ àÐááçØâÐÝ ÝÐ àÐÑÞâã á SIM-ÚÐàâÞÙ ÝÐ 5 ²; Ò íâÞÜ

 • Страница 36 из 171

  ■ ±ÛÞÚØàÞÒÚÐ ÚÛÐÒØÐâãàë ÄãÝÚæØï ÑÛÞÚØàÞÒÚØ ÚÛÐÒØÐâãàë ßÞ×ÒÞÛïÕâ ØáÚÛîçØâì áÛãçÐÙÝëÕ ÝÐÖÐâØï ÚÛÐÒØè (ÝÐßàØÜÕà, ÚÞÓÔÐ âÕÛÕäÞÝ ÝÐåÞÔØâáï Ò ÚÐàÜÐÝÕ ØÛØ Ò áãÜÚÕ). • ²ÚÛîçÕÝØÕ ÑÛÞÚØàÞÒÚØ ÚÛÐÒØÐâãàë ² àÕÖØÜÕ ÞÖØÔÐÝØï ÝÐÖÜØâÕ ¼ÕÝî, ×ÐâÕÜ (Ò âÕçÕÝØÕ ßÞÛãâÞàÐ áÕÚãÝÔ). • ¾âÚÛîçÕÝØÕ ÑÛÞÚØàÞÒÚØ ÚÛÐÒØÐâãàë

 • Страница 37 из 171

  ¿àØÜÕçÐÝØÕ: ¿àØ ÒÚÛîçÕÝÝÞÙ äãÝÚæØØ ÑÞÚØàÞÒÚØ ÚÛÐÒØÐâãàë áÞåàÐÝïÕâáï ÒÞ×ÜÞÖÝÞáâì Òë×ÞÒÐ áÛãÖÑë íÚáâàÕÝÝÞÙ ßÞÜÞéØ, ÝÞÜÕà ÚÞâÞàÞÙ ×ÐßàÞÓàÐÜÜØàÞÒÐÝ Ò ßÐÜïâØ âÕÛÕäÞÝÐ (ÝÐßàØÜÕà, 112, 911 ØÛØ ÔàãÓÞÙ ÝÞÜÕà ÞäØæØÐÛìÝÞÙ áÛãÖÑë íÚáâàÕÝÝÞÙ ßÞÜÞéØ). ²ÒÕÔØâÕ ÝÞÜÕà íÚáâàÕÝÝÞÙ áÛãÖÑë Ø ÝÐÖÜØâÕ . ½ÞÜÕà ßÞïÒØâáï ÝÐ

 • Страница 38 из 171

  3. ÃáâÐÝÞÒØâÕ ÚÛÐÒØÐâãàã Ò ÝÞÒãî ßÕàÕÔÝîî ßÐÝÕÛì (2). 4. ´Ûï ãáâÐÝÞÒÚØ ßÕàÕÔÝÕÙ ßÐÝÕÛØ áÝÐçÐÛÐ áÞÒÜÕáâØâÕ äØÚáÐâÞàë, àÐáßÞÛÞÖÕÝÝëÕ Ò ÝØÖÝÕÙ çÐáâØ ßÐÝÕÛØ, á áÞÞâÒÕâáâÒãîéØÜØ ÞâÒÕàáâØïÜØ Ò âÕÛÕäÞÝÕ (3), ×ÐâÕÜ ÐÚÚãàÐâÝÞ ÒáâÐÒìâÕ äØÚáÐâÞà ÒÕàåÝÕÙ çÐáâØ ßÐÝÕÛØ Ò ÞâÒÕàáâØÕ âÕÛÕäÞÝÐ (4) Ø ßàØÖÜØâÕ ßÐÝÕÛì

 • Страница 39 из 171

  3. ÄãÝÚæØØ ÞÑàÐÑÞâÚØ Òë×ÞÒÞÒ ■ ¿ÞáëÛÚÐ Òë×ÞÒÐ 1. ²ÒÕÔØâÕ âÕÛÕäÞÝÝëÙ ÝÞÜÕà (ÒÚÛîçÐï ÚÞÔ ×ÞÝë). µáÛØ ßàØ ÒÒÞÔÕ ÔÞßãéÕÝÐ ÞèØÑÚÐ, ÝÐÖÜØâÕ ÃÑàÐâì, çâÞÑë ãÔÐÛØâì ÝÕÒÕàÝëÙ áØÜÒÞÛ. ´Ûï ßÞáëÛÚØ ÜÕÖÔãÝÐàÞÔÝÞÓÞ Òë×ÞÒÐ ÔÒÐÖÔë ÝÐÖÜØâÕ ÔÛï ÒÒÞÔÐ ßàÕäØÚáÐ ÜÕÖÔãÝÐàÞÔÝÞÙ áÒï×Ø (áØÜÒÞÛ + ×ÐÜÕÝïÕâ ÚÞÔ ÔÞáâãßÐ Ú

 • Страница 40 из 171

  ²ë×ÞÒ áÒÞÕÓÞ ÐÒâÞÞâÒÕâçØÚÐ • ² àÕÖØÜÕ ÞÖØÔÐÝØï ÝÐÖÜØâÕ Ø ãÔÕàÖØÒÐÙâÕ ÝÐÖÐâÞÙ ÚÛÐÒØèã ÝÐÖÜØâÕ Ø . ÛØÑÞ µáÛØ ÝÐ ÔØáßÛÕÕ ßÞïÒØâáï ×ÐßàÞá ÝÐ ÒÒÞÔ ÝÞÜÕàÐ ÐÒâÞÞâÒÕâçØÚÐ, ÒÒÕÔØâÕ íâÞâ ÝÞÜÕà Ø ÝÐÖÜØâÕ ¾º. ÁÜ. âÐÚÖÕ àÐ×ÔÕÛ ³ÞÛÞáÞÒëÕ áÞÞÑéÕÝØï ÝÐ áâà. 71. ±ëáâàëÙ ÝÐÑÞà âÕÛÕäÞÝÝÞÓÞ ÝÞÜÕàÐ ´Ûï âÞÓÞ, çâÞÑë

 • Страница 41 из 171

  µáÛØ Ú âÕÛÕäÞÝã ßÞÔÚÛîçÕÝÐ áÞÒÜÕáâØÜÐï ÜØÝØÓÐàÝØâãàÐ á ÚÝÞßÚÞÙ, ÔÛï ÞâÒÕâÐ ÝÐ Òë×ÞÒ Ø ×ÐÒÕàèÕÝØï Òë×ÞÒÐ ÝÐÖÜØâÕ ÚÝÞßÚã ÜØÝØÓÐàÝØâãàë. ÁÞÒÕâ. µáÛØ ÒÚÛîçØâì àÕÖØÜ ¿ÕàÕÐÔà., ÕáÛØ áÒÞÙ No. ×ÐÝïâ, ßàØ ÞâÚÛÞÝÕÝØØ Òë×ÞÒÐ ÑãÔÕâ ÐÒâÞÜÐâØçÕáÚØ ÒëßÞÛÝïâìáï ÕÓÞ ßÕàÕÐÔàÕáÐæØï (ÝÐßàØÜÕà, ÝÐ ÐÒâÞÞâÒÕâçØÚ). ÁÜ.

 • Страница 42 из 171

  ■ ÄãÝÚæØØ àÕÖØÜÐ àÐ×ÓÞÒÞàÐ ±ÞÛìèØÝáâÒÞ äãÝÚæØÙ, ÚÞâÞàëÕ ÜÞÖÝÞ ØáßÞÛì×ÞÒÐâì ÒÞ ÒàÕÜï àÐ×ÓÞÒÞàÐ, ïÒÛïîâáï ãáÛãÓÐÜØ áÕâØ. ÁÒÕÔÕÝØï Þ ßàÕÔÞáâÐÒÛÕÝØØ ãáÛãÓ ÜÞÖÝÞ ßÞÛãçØâì ã ßÞáâÐÒéØÚÐ ãáÛãÓ ØÛØ ÞßÕàÐâÞàÐ áÞâÞÒÞÙ áÕâØ. ´Ûï ÔÞáâãßÐ Ú ßÕàÕçØáÛÕÝÝëÜ ÝØÖÕ äãÝÚæØïÜ ÝÐÖÜØâÕ ²Ðà-Ýâë ÒÞ ÒàÕÜï àÐ×ÓÞÒÞàÐ. • ¾âÚÛ.

 • Страница 43 из 171

  • ¿ÕàÕÚÛîçØâì - ßÕàÕÚÛîçÕÝØÕ ÜÕÖÔã ÐÚâØÒÝëÜ Ø ãÔÕàÖØÒÐÕÜëÜ ÝÐ ÛØÝØØ Òë×ÞÒÐÜØ, ¾âáëÛÚÐ - áÞÕÔØÝÕÝØÕ ÐÚâØÒÝÞÓÞ Ø ãÔÕàÖØÒÐÕÜÞÓÞ ÝÐ ÛØÝØØ Òë×ÞÒÞÒ á ÞâÚÛîçÕÝØÕÜ Þâ ÞÑÞØå Òë×ÞÒÞÒ. • ´ØÝÐÜØÚ - ÒÞ ÒàÕÜï àÐ×ÓÞÒÞàÐ âÕÛÕäÞÝ ÜÞÖÝÞ ØáßÞÛì×ÞÒÐâì ÚÐÚ ãáâàÞÙáâÒÞ ÓàÞÜÚÞÙ áÒï×Ø. ½Õ ßÞÔÝÞáØâÕ âÕÛÕäÞÝ Ú ãåã ßàØ

 • Страница 44 из 171

  4. ²ÒÞÔ âÕÚáâÐ ² âÕÛÕäÞÝÕ ßàÕÔãáÜÞâàÕÝÞ ÔÒÐ áßÞáÞÑÐ ÒÒÞÔÐ âÕÚáâÐ (ÝÐßàØÜÕà, ÔÛï ßÕàÕÔÐçØ áÞÞÑéÕÝØï): ÞÑëçÝëÙ ÒÒÞÔ âÕÚáâÐ Ø ØÝâÕÛÛÕÚâãÐÛìÝëÙ ÒÒÞÔ âÕÚáâÐ. ² àÕÖØÜÕ ØÝâÕÛÛÕÚâãÐÛìÝÞÓÞ ÒÒÞÔÐ âÕÚáâÐ Ò ÛÕÒÞÜ ÒÕàåÝÕÜ ãÓÛã ÔØáßÛÕï ÞâÞÑàÐÖÐÕâáï ×ÝÐçÞÚ , Ò àÕÖØÜÕ ÞÑëçÝÞÓÞ ÒÒÞÔÐ âÕÚáâÐ - ×ÝÐçÞÚ . ÀÕÓØáâà ÑãÚÒ

 • Страница 45 из 171

  ÁÞÒÕâ. ´Ûï ÑëáâàÞÓÞ ÒÚÛîçÕÝØï Ø ÒëÚÛîçÕÝØï ØÝâÕÛÛÕÚâãÐÛìÝÞÓÞ ÒÒÞÔÐ âÕÚáâÐ ÔÒÐÖÔë ÝÐÖÜØâÕ ØÛØ ÝÐÖÜØâÕ Ø ãÔÕàÖØÒÐÙâÕ ÝÐÖÐâÞÙ ÚÛÐÒØèã ²Ðà-Ýâë. ■ ÀÕÖØÜ ØÝâÕÛÛÕÚâãÐÛìÝÞÓÞ ÒÒÞÔÐ âÕÚáâÐ ´Ûï ÒÒÞÔÐ ÛîÑÞÙ ÑãÚÒë áÞÞâÒÕâáâÒãîéãî ÚÛÐÒØèã âàÕÑãÕâáï ÝÐÖÐâì âÞÛìÚÞ ÞÔØÝ àÐ×. ¼ÕâÞÔ ØÝâÕÛÛÕÚâãÐÛìÝÞÓÞ ÒÒÞÔÐ âÕÚáâÐ

 • Страница 46 из 171

  µáÛØ áÛÞÒÞ ÒÒÕÔÕÝÞ ÝÕßàÐÒØÛìÝÞ: ÝÐÖØÜÐÙâÕ ÛØÑÞ ÝÐÖÜØâÕ ²Ðà-Ýâë Ø ÒëÑÕàØâÕ ¿ÞÔÑÞàÚÐ. ¿àÞÚàãâØâÕ áßØáÞÚ ÔÞ âàÕÑãÕÜÞÓÞ áÛÞÒÐ Ø ßÞÔâÒÕàÔØâÕ ÕÓÞ. µáÛØ ßÞáÛÕ áÛÞÒÐ ßÞïÒØÛáï áØÜÒÞÛ "?", íâÞ Þ×ÝÐçÐÕâ, çâÞ ÒÒÕÔÕÝÝÞÕ áÛÞÒÞ ÞâáãâáâÒãÕâ Ò áÛÞÒÐàÕ. ´Ûï âÞÓÞ, çâÞÑë ÒÚÛîçØâì áÛÞÒÞ Ò áÛÞÒÐàì, ÝÐÖÜØâÕ ¿Þ ÑãÚÒ.,

 • Страница 47 из 171

  • µáÛØ ÞçÕàÕÔÝÐï ÑãÚÒÐ ÝÐåÞÔØâáï ÝÐ âÞÛìÚÞ çâÞ ÝÐÖÐâÞÙ ÚÛÐÒØèÕ, ÔÞÖÔØâÕáì ßÞïÒÛÕÝØï ÚãàáÞàÐ ÛØÑÞ ÝÐÖÜØâÕ ÞÔÝã Ø× ÚÛÐÒØè ßàÞÚàãâÚØ, ×ÐâÕÜ ÒÒÕÔØâÕ ÑãÚÒã. • ½ÐØÑÞÛÕÕ çÐáâÞ ØáßÞÛì×ãÕÜëÕ ×ÝÐÚØ ßàÕßØÝÐÝØï Ø áßÕæØÐÛìÝëÕ áØÜÒÞÛë ÒÒÞÔïâáï á ßÞÜÞéìî ÚÛÐÒØèØ . ´ÞßÞÛÝØâÕÛìÝëÕ ØÝáâàãÚæØØ ßÞ ÒÒÞÔã âÕÚáâÐ

 • Страница 48 из 171

  • ´Ûï âÞÓÞ, çâÞÑë ÒáâÐÒØâì áßÕæØÐÛìÝëÙ áØÜÒÞÛ Ò àÕÖØÜÕ ÞÑëçÝÞÓÞ ÒÒÞÔÐ âÕÚáâÐ, ÝÐÖÜØâÕ , Ò àÕÖØÜÕ ØÝâÕÛÛÕÚâãÐÛìÝÞÓÞ ÒÒÞÔÐ âÕÚáâÐ ÝÐÖÜØâÕ Ø ãÔÕàÖØÒÐÙâÕ ÝÐÖÐâÞÙ ÚÛÐÒØèã ØÛØ ÝÐÖÜØâÕ ²Ðà-Ýâë Ø ÒëÑÕàØâÕ ´Ðâì áØÜÒÞÛ. Á ßÞÜÞéìî ÚÛÐÒØè ßàÞÚàãâÚØ ÒëÔÕÛØâÕ âàÕÑãÕÜëÙ áØÜÒÞÛ Ø ÝÐÖÜØâÕ ²×ïâì. ´Ûï ßÕàÕÜÕéÕÝØï ßÞ

 • Страница 49 из 171

  5. ¼ÕÝî âÕÛÕäÞÝÐ ÂÕÛÕäÞÝ ÜÞÖÕâ ÒëßÞÛÝïâì ÞÑèØàÝëÙ ÝÐÑÞà äãÝÚæØÙ, ÚÞâÞàëÕ áÓàãßßØàÞÒÐÝë Ò ÜÕÝî. ±ÞÛìèØÝáâÒÞ äãÝÚæØÙ ÜÕÝî áÞßàÞÒÞÖÔÐîâáï ÚàÐâÚØÜ âÕÚáâÞÜ ßÞÔáÚÐ×ÚØ. ´Ûï ßàÞáÜÞâàÐ âÕÚáâÐ ßÞÔáÚÐ×ÚØ ÒëÒÕÔØâÕ ÝÐ ÔØáßÛÕÙ äãÝÚæØî ÜÕÝî Ø ßÞÔÞÖÔØâÕ 15 áÕÚãÝÔ. ´Ûï ãÔÐÛÕÝØï âÕÚáâÐ ßÞÔáÚÐ×ÚØ á ÔØáßÛÕï ÝÐÖÜØâÕ

 • Страница 50 из 171

  6. ½ÐÖÜØâÕ ½Ð×ÐÔ ÔÛï ÒÞ×ÒàÐâÐ ÝÐ ßàÕÔëÔãéØÙ ãàÞÒÕÝì ÜÕÝî ØÛØ ²ëÙâØ ÔÛï ÒëåÞÔÐ Ø× àÕÖØÜÐ ÜÕÝî. Á ßÞÜÞéìî ÚÛÐÒØè ÑëáâàÞÓÞ ÒëÑÞàÐ ¿ãÝÚâë ÜÕÝî (ÜÕÝî, ßÞÔÜÕÝî Ø ßÐàÐÜÕâàë) ßàÞÝãÜÕàÞÒÐÝë, Ø ÔÛï Øå Òë×ÞÒÐ ÜÞÖÝÞ ØáßÞÛì×ÞÒÐâì áÞÞâÒÕâáâÒãîéØÕ ÝÞÜÕàÐ ÑëáâàÞÓÞ ÒëÑÞàÐ. ´Ûï ßÕàÕåÞÔÐ Ò àÕÖØÜ ÜÕÝî ÝÐÖÜØâÕ ¼ÕÝî. ²

 • Страница 51 из 171

  ■ ÁßØáÞÚ äãÝÚæØÙ ÜÕÝî 1. ÁÞÞÑéÕÝØï 1. ÂÕÚáâ.áÞÞÑé. 2. MMS-áÞÞÑéÕÝØï 3. SMS-ÇÐâ 4. ³ÞÛÞá.áÞÞÑéÕÝØï 5. ¸ÝäÞ-áÞÞÑéÕÝØï 6. ½ÐáâàÞÙÚØ áÑé. 7. ÁÕàÒØá-ÚÞÜÐÝÔë 2. ·ÒÞÝÚØ 1. ½ÕßàØÝïâëÕ ×ÒÞÝÚØ 2. ¿àØÝïâëÕ ×ÒÞÝÚØ 3. ½ÐÑàÐÝÝëÕ ÝÞÜÕàÐ 4. ÁâÕàÕâì ßÞáÛÕÔÝØÕ ×ÒÞÝÚØ 5. ´ÛØâÕÛìÝÞáâì ×ÒÞÝÚÐ 6. ¿ÞÚÐ× áâÞØÜÞáâØ

 • Страница 52 из 171

  5. ½ÐáâàÞÙÚØ 6. ±ëáâàëÕ ÝÐÑÞàë 7. ¸ÝäÞ-ÝÞÜÕàÐ1 8. ÁÕàÒØá-ÝÞÜÕàÐ1 9. ÁÒÞØ ÝÞÜÕàÐ2 10.°ÑÞÝÕÝâ.Óàãßßë2 4. ÀÕÖØÜë 1. ¾ÑëçÝëÙ 2. ±Õ× ×ÒãÚÐ 3. ÁÞÒÕéÐÝØÕ 4. ½Ð ãÛØæÕ 5. ¿ÕÙÔÖÕà 5. ½ÐáâàÞÙÚØ 1. ¼ÕÝî ÑëáâàÞÓÞ ÔÞáâãßÐ 2. ÃáâÐÝÞÒÚÐ ÒàÕÜÕÝØ Ø ÔÐâë 3. ½ÐáâàÞÙÚÐ àÕÖØÜÐ ×ÒÞÝÚÞÒ 4. ÃáâÐÝÞÒÚØ âÕÛÕäÞÝÐ 5. ½ÐáâàÞÙÚÐ

 • Страница 53 из 171

  7. ½ÐáâàÞÙÚØ ÐÚáÕááãÐàÐ1 8. ÃáâÐÝÞÒÚØ ×ÐéØâë 9. ²ÕàÝãâì ×ÐÒÞÔ-áÚØÕ ãáâÐÝÞÒÚØ 6. ÀÐÔØÞ 7. ºÐÜÕàÐ 1. °ÛìÑÞÜÝÞÕ äÞâÞ 2. ¿ÞàâàÕâÝÞÕ äÞâÞ 3. ½ÞçÝÐï áêÕÜÚÐ 4. °ÒâÞ-âÐÙÜÕà 5. ½ÐáâàÞÙÚÐ 8. ³ÐÛÕàÕï 1. ÁÜ. ßÐßÚØ 2. ´ÞÑÐÒØâì ßÐßÚã 3. ÃÔÐÛØâì ßÐßÚã 4. ¿ÕàÕØÜÕÝÞÒÐâì 5. ·ÐÓàã×. ³ÐÛÕàÕØ 9. ¾àÓÐÝÐÙ×Õà 1. ±ãÔØÛìÝØÚ

 • Страница 54 из 171

  10. ¸Óàë 1. ²ëÑàÐâì ØÓàã 2. ·ÐÓàã×ÚÐ ØÓà 3. ¿ÐÜïâì 4. ½ÐáâàÞÙÚØ 11. ¿àØÛÞÖÕÝØï 1. ²×ïâì ßàØÛÞÖ. 2. ·ÐÓàã×. ßàØÛÞÖ. 3. ¿ÐÜïâì 12. ÍÚáâàÐ 1. ºÐÛìÚãÛïâÞà 2. ÂÐÙÜÕà ÞÑàÐâÝÞÓÞ ÞâáçÕâÐ 3. ÁÕÚãÝÔÞÜÕà 4. ±ãÜÐÖÝØÚ 5. ÁØÝåàÞÝØ×ÞÒÐâì 13. ºÞÝäØÓ.áÒï×Ø 1. IR-ßÞàâ 2. GPRS 14. ¼ØÝØÑàÐã×Õà 1. ² ÝÐçÐÛÞ 2. ·ÐÚÛÐÔÚØ

 • Страница 55 из 171

  5. ½ÐáâàÞÙÚØ 6. ½Ð ÐÔàÕá 7. ¾çØáâØâì Úíè 15. ¼ÕÝî '°ÚâØÒ' 16. ÃáÛãÓØ SIM1 1. ÍâÞ ÜÕÝî ÔÞáâãßÝÞ âÞÛìÚÞ Ò âÞÜ áÛãçÐÕ, ÕáÛØ âÕÛÕäÞÝ ßÞÔÚÛîçÕÝ (ØÛØ ÑëÛ ßÞÔÚÛîçÕÝ àÐÝÕÕ) Ú áÞÒÜÕáâØÜÞÜã ÐÚáÕááãÐàã, ßàÕÔÝÐ×ÝÐçÕÝÝÞÜã ÔÛï ÔÐÝÝÞÓÞ âÕÛÕäÞÝÐ. Copyright © 2003 Nokia. All rights reserved. 55

 • Страница 56 из 171

  6. ÄãÝÚæØØ ÜÕÝî ■ ÁÞÞÑéÕÝØï (¼ÕÝî 1) ÍâÞ ÜÕÝî ßÞ×ÒÞÛïÕâ çØâÐâì, ÒÒÞÔØâì, ßÕàÕÔÐÒÐâì Ø áÞåàÐÝïâì âÕÚáâÞÒëÕ Ø ÜãÛìâØÜÕÔØÙÝëÕ áÞÞÑéÕÝØï, Ð âÐÚÖÕ áÞÞÑéÕÝØï íÛÕÚâàÞÝÝÞÙ ßÞçâë. ²áÕ áÞÞÑéÕÝØï åàÐÝïâáï Ò ßÐßÚÐå. ´Ûï âÞÓÞ, çâÞÑë ßÞÛãçØâì ÒÞ×ÜÞÖÝÞáâì ßÕàÕÔÐÒÐâì âÕÚáâÞÒëÕ, ÓàÐäØçÕáÚØÕ áÞÞÑéÕÝØï Ø áÞÞÑéÕÝØï

 • Страница 57 из 171

  ²ÒÞÔ Ø ßÕàÕÔÐçÐ áÞÞÑéÕÝØÙ ºÞÛØçÕáâÒÞ áØÜÒÞÛÞÒ, ÚÞâÞàëÕ ÜÞÖÝÞ ÒÒÕáâØ, Ø ÝÞÜÕà çÐáâØ áÞáâÐÒÝÞÓÞ áÞÞÑéÕÝØï ÒëÒÞÔïâáï Ò ßàÐÒÞÜ ÒÕàåÝÕÜ ãÓÛã ÔØáßÛÕï, ÝÐßàØÜÕà, 120/2. 1. ½ÐÖÜØâÕ ¼ÕÝî Ø ÒëÑÕàØâÕ ÁÞÞÑéÕÝØï, ÂÕÚáâ.áÞÞÑé., ½ÞÒÞÕ áÞÞÑé. ÁÞÒÕâ. ´Ûï âÞÓÞ, çâÞÑë ÑëáâàÞ ßÕàÕÙâØ Ò àÕÖØÜ ÒÒÞÔÐ áÞÞÑéÕÝØï, ÝÐÖÜØâÕ Ò

 • Страница 58 из 171

  ÄãÝÚæØØ, ÔÞáâãßÝëÕ ßàØ ßÕàÕÔÐçÕ áÞÞÑéÕÝØÙ ·ÐÚÞÝçØÒ ÒÒÞÔ áÞÞÑéÕÝØï, ÝÐÖÜØâÕ ²Ðà-Ýâë Ø ÒëÑÕàØâÕ ºÐÝÐÛ. • ´Ûï ßÕàÕÔÐçØ áÞÞÑéÕÝØï ÝÕáÚÞÛìÚØÜ ÐÔàÕáÐâÐÜ ÒëÑÕàØâÕ ÀÐááëÛÚÐ. ¾âßàÐÒØÒ áÞÞÑéÕÝØÕ ÒáÕÜ ÐÔàÕáÐâÐÜ, ÝÐÖÜØâÕ µáâì! • ´Ûï ßÕàÕÔÐçØ áÞÞÑéÕÝØï ßÞ áßØáÚã àÐááëÛÚØ ÒëÑÕàØâÕ ² áßØáÞÚ. ÃÚÐ×ÐÝØï ßÞ áÞ×ÔÐÝØî

 • Страница 59 из 171

  3. µáÛØ âàÕÑãÕâáï, ÒÒÕÔØâÕ âÕÜã áÞÞÑéÕÝØï Ø ÝÐÖÜØâÕ ¾º. 4. ²ÒÕÔØâÕ âÕÚáâ áÞÞÑéÕÝØï. ÁÜ. àÐ×ÔÕÛ ²ÒÞÔ âÕÚáâÐ ÝÐ áâà. 44. ºÞÛØçÕáâÒÞ áØÜÒÞÛÞÒ, ÚÞâÞàëÕ ÜÞÖÝÞ ÒÒÕáâØ, ÞâÞÑàÐÖÐÕâáï Ò ßàÐÒÞÜ ÒÕàåÝÕÜ ãÓÛã ÔØáßÛÕï. ² ÞÑéÕÕ ÚÞÛØçÕáâÒÞ áØÜÒÞÛÞÒ ÒåÞÔØâ ÔÛØÝÐ ÐÔàÕáÐ íÛÕÚâàÞÝÝÞÙ ßÞçâë Ø âÕÜë áÞÞÑéÕÝØï. ÁÜ. âÐÚÖÕ

 • Страница 60 из 171

  ¼ØÓÐîéØÙ ×ÝÐçÞÚ ãÚÐ×ëÒÐÕâ ÝÐ âÞ, çâÞ ßÐÜïâì áÞÞÑéÕÝØÙ ×ÐßÞÛÝÕÝÐ. ´Ûï âÞÓÞ, çâÞÑë ßàØÝØÜÐâì ÝÞÒëÕ áÞÞÑéÕÝØï, ÝÕÞÑåÞÔØÜÞ ãÔÐÛØâì Ø× ßÐßÚØ ¿àØÝïâÞÕ çÐáâì áâÐàëå áÞÞÑéÕÝØÙ. ÂÕÚáâÞÒëÕ áÞÞÑéÕÝØï åàÐÝïâáï Ò ÞÑéÕÙ ßÐÜïâØ (áÜ. àÐ×ÔÕÛ ¾ÑéÐï ßÐÜïâì ÝÐ áâà. 22). 1. ½ÐÖÜØâÕ ¾Ñ×Þà, çâÞÑë ßàÞáÜÞâàÕâì ÝÞÒÞÕ

 • Страница 61 из 171

  ²ëÑÕàØâÕ ÁÞåà.ÚÐàâØÝÚã ÒÞ ÒàÕÜï ßàÞáÜÞâàÐ áÞÞÑéÕÝØï ÔÛï áÞåàÐÝÕÝØï ÚÐàâØÝÚØ Ò ßÐßÚÕ ÈÐÑÛÞÝë. 4. ²ëÑÕàØâÕ ¾âÒÕâØâì ÔÛï ßÕàÕÔÐçØ ÞâÒÕâÐ ÝÐ áÞÞÑéÕÝØÕ. ²ëÑÕàØâÕ ¸áåÞÔÝÞÕ ÔÛï ÒÚÛîçÕÝØï Ò ÞâÒÕâ âÕÚáâÐ ØáåÞÔÝÞÓÞ áÞÞÑéÕÝØï, ÞÔØÝ Ø× áâÐÝÔÐàâÝëå ÞâÒÕâÞÒ ØÛØ ¿ãáâÞÙ íÚàÐÝ. ´Ûï ÞâÒÕâÐ ÝÐ áÞÞÑéÕÝØÕ íÛÕÚâàÞÝÝÞÙ

 • Страница 62 из 171

  ºÞÝâÐÚâë, ÚÞâÞàëÕ Òë åÞâØâÕ ÒÚÛîçØâì Ò áßØáÞÚ àÐááëÛÚØ, ÔÞÛÖÝë Ñëâì áÞåàÐÝÕÝë ÒÞ ÒÝãâàÕÝÝÕÙ ßÐÜïâØ âÕÛÕäÞÝÐ. ½ÐÖÜØâÕ ¼ÕÝî Ø ÒëÑÕàØâÕ ÁÞÞÑéÕÝØï, ÂÕÚáâ.áÞÞÑé., ÀÐááëÛÚÐ. ½Ð ÔØáßÛÕÙ ÒëÒÞÔïâáï ÝÐ×ÒÐÝØï ÔÞáâãßÝëå áßØáÚÞÒ àÐááëÛÚØ. • µáÛØ áßØáÚØ àÐááëÛÚØ ÞâáãâáâÒãîâ, ÝÐÖÜØâÕ ´ÞÑÐÒ. ÔÛï áÞ×ÔÐÝØï áßØáÚÐ. •

 • Страница 63 из 171

  µáÛØ áÞÞÑéÕÝØÕ ÝÕ àÐ×ÞáÛÐÝÞ ÒáÕÜ ÐÔàÕáÐâÐÜ Ø× áßØáÚÐ àÐááëÛÚØ, ÒëÑÕàØâÕ ½ÕÔÞáâÐÒÛÕÝÝëÕ. ½ÐÖÜØâÕ ²Ðà-Ýâë. ¼ÕÝî áÞÔÕàÖØâ áÛÕÔãîéØÕ äãÝÚæØØ: • ² áßØáÞÚ - ÔÛï ßÞÒâÞàÝÞÙ ßÕàÕÔÐçØ áÞÞÑéÕÝØÙ ÐÔàÕáÐâÐÜ Ø× áßØáÚÐ ½ÕÔÞáâÐÒÛÕÝÝëÕ. • ¾Ñ×Þà áßØáÚÐ - ÔÛï ßàÞáÜÞâàÐ ÐÔàÕáÐâÞÒ, ßÕàÕÔÐçÐ áÞÞÑéÕÝØï ÚÞâÞàëÜ ÞÚÐ×ÐÛÐáì

 • Страница 64 из 171

  ½ÐÖÜØâÕ ²áâÐÒØâì, çâÞÑë ÒáâÐÒØâì ÚÐàâØÝÚã Ò áÞÞÑéÕÝØÕ. ·ÝÐçÞÚ Ò ×ÐÓÞÛÞÒÚÕ áÞÞÑéÕÝØï ãÚÐ×ëÒÐÕâ ÝÐ âÞ, çâÞ áÞÞÑéÕÝØÕ áÞÔÕàÖØâ ÚÐàâØÝÚã. ºÞÛØçÕáâÒÞ áØÜÒÞÛÞÒ, ÚÞâÞàëÕ ÜÞÖÝÞ ÒÒÕáâØ Ò ÓàÐäØçÕáÚÞÕ áÞÞÑéÕÝØÕ, ×ÐÒØáØâ Þâ àÐ×ÜÕàÞÒ ÚÐàâØÝÚØ. ´Ûï âÞÓÞ, çâÞÑë ßÕàÕÔ ßÕàÕÔÐçÕÙ áÞÞÑéÕÝØï ÒëÒÕáâØ ÝÐ ÔØáßÛÕÙ

 • Страница 65 из 171

  ¼ãÛìâØÜÕÔØÙÝÞÕ áÞÞÑéÕÝØÕ ÜÞÖÕâ áÞÔÕàÖÐâì âÕÚáâ, ×ÒãÚÞÒÞÙ äàÐÓÜÕÝâ Ø ÚÐàâØÝÚã. ÂÕÛÕäÞÝ àÐááçØâÐÝ ÝÐ ÞÑàÐÑÞâÚã áÞÞÑéÕÝØÙ àÐ×ÜÕàÞÜ ÔÞ 45 ÚÑÐÙâ. ¿àØÕÜ áÞÞÑéÕÝØÙ ÑÞÛìèÕÓÞ àÐ×ÜÕàÐ ÝÕ ßÞÔÔÕàÖØÒÐÕâáï. ² ÝÕÚÞâÞàëå áÕâïå Ò íâÞÜ áÛãçÐÕ ßÕàÕÔÐÕâáï âÕÚáâÞÒÞÕ áÞÞÑéÕÝØÕ á ÐÔàÕáÞÜ Web-áâàÐÝØæë, á ÚÞâÞàÞÙ ÜÞÖÝÞ

 • Страница 66 из 171

  ²ÒÞÔ Ø ßÕàÕÔÐçÐ ÜãÛìâØÜÕÔØÙÝÞÓÞ áÞÞÑéÕÝØï ¸ÝáâàãÚæØØ ßÞ ãáâÐÝÞÒÚÕ ßÐàÐÜÕâàÞÒ ÜãÛìâØÜÕÔØÙÝëå áÞÞÑéÕÝØÙ ßàØÒÕÔÕÝë Ò àÐ×ÔÕÛÕ ¿ÐàÐÜÕâàë ÜãÛìâØÜÕÔØÙÝëå áÞÞÑéÕÝØÙ ÝÐ áâà. 75. ¿ÞÛãçØâì ØÝäÞàÜÐæØî Þ ßàÕÔÞáâÐÒÛÕÝØØ ãáÛãÓ MMS, Ð âÐÚÖÕ ÞäÞàÜØâì ßÞÔßØáÚã ÝÐ íâØ ãáÛãÓØ ÜÞÖÝÞ ã ßÞáâÐÒéØÚÐ ãáÛãÓ ØÛØ ÞßÕàÐâÞàÐ

 • Страница 67 из 171

  3. ´Ûï ßàÞáÜÞâàÐ áÞÞÑéÕÝØï ßÕàÕÔ ÕÓÞ ÞâßàÐÒÚÞÙ ÝÐÖÜØâÕ ²Ðà-Ýâë Ø ÒëÑÕàØâÕ ¿ÞÚÐ×Ðâì. 4. ´Ûï ßÕàÕÔÐçØ áÞÞÑéÕÝØï ÝÐÖÜØâÕ ²Ðà-Ýâë Ø ÒëÑÕàØâÕ ¿ÞáÛÐâì ÝÐ ÝÞÜÕà (ÛØÑÞ ¿ÞáÛÐâì Ò ßÞçâã ØÛØ ÀÐááëÛÚÐ). 5. ²ÒÕÔØâÕ ØÛØ ÝÐÙÔØâÕ Ò ÜÕÝî ÂÕÛ.ÚÝØÖÚÐ ÝÞÜÕà ÐÔàÕáÐâÐ (ØÛØ ÐÔàÕá íÛÕÚâàÞÝÝÞÙ ßÞçâë). ½ÐÖÜØâÕ ¾º -

 • Страница 68 из 171

  ¼ØÓÐîéØÙ ØÝÔØÚÐâÞà ãÚÐ×ëÒÐÕâ ÝÐ âÞ, çâÞ ßÐÜïâì ÜãÛìâØÜÕÔØÙÝëå áÞÞÑéÕÝØÙ ×ÐßÞÛÝÕÝÐ (áÜ. àÐ×ÔÕÛ µáÛØ ßÐÜïâì ÜãÛìâØÜÕÔØÙÝëå áÞÞÑéÕÝØÙ ×ÐßÞÛÝÕÝÐ ÝÐ áâà. 69). ¼ãÛìâØÜÕÔØÙÝëÕ áÞÞÑéÕÝØï åàÐÝïâáï Ò ÞÑéÕÙ ßÐÜïâØ (áÜ. àÐ×ÔÕÛ ¾ÑéÐï ßÐÜïâì ÝÐ áâà. 22). 1. ½ÐÖÜØâÕ ¾Ñ×Þà, çâÞÑë ßàÞáÜÞâàÕâì áÞÞÑéÕÝØÕ ÝÕÜÕÔÛÕÝÝÞ,

 • Страница 69 из 171

  • ÁÞåàÐÝØâì ×ÒãÚ - áÞåàÐÝÕÝØÕ ÜÕÛÞÔØØ Ò ßÐßÚÕ ³ÐÛÕàÕï. • ÁÞåà. ÚÐàâØÝÚã - áÞåàÐÝÕÝØÕ ÚÐàâØÝÚØ Ò ßÐßÚÕ ³ÐÛÕàÕï. ÁÜ. âÐÚÖÕ äãÝÚæØØ ÜÕÝî ³ÐÛÕàÕï - àÐ×ÔÕÛ ³ÐÛÕàÕï (¼ÕÝî 8) ÝÐ áâà. 111. ¿ÐßÚØ "¿àØÝïâÞÕ", "¸áåÞÔïéØÕ", "ÁÞåàÐÝÕÝÝÞÕ" Ø "¾âÞáÛÐÝÝÞÕ" ¿àØÝïâëÕ ÜãÛìâØÜÕÔØÙÝëÕ áÞÞÑéÕÝØï áÞåàÐÝïîâáï Ò ßÐßÚÕ

 • Страница 70 из 171

  ´Ûï ÞâÚÛÞÝÕÝØï ÞÖØÔÐîéÕÓÞ áÞÞÑéÕÝØï ÝÐÖÜØâÕ ²ëÙâØ, ×ÐâÕÜ ´Ð. µáÛØ ÝÐÖÐâì ½Õâ, áÞÞÑéÕÝØÕ ÜÞÖÝÞ ßàÞáÜÞâàÕâì. ÃÔÐÛÕÝØÕ áÞÞÑéÕÝØÙ 1. ´Ûï ãÔÐÛÕÝØï âÕÚáâÞÒëå áÞÞÑéÕÝØÙ ÝÐÖÜØâÕ ¼ÕÝî Ø ÒëÑÕàØâÕ ÁÞÞÑéÕÝØï, ÂÕÚáâ.áÞÞÑé., ÃÔÐÛØâì áÞÞÑé. ´Ûï ãÔÐÛÕÝØï ÒáÕå áÞÞÑéÕÝØÙ Ø× ÒáÕå ßÐßÞÚ ÒëÑÕàØâÕ ²áÕ áÞÞÑéÕÝØï Ø

 • Страница 71 из 171

  1. ´Ûï âÞÓÞ, çâÞÑë ÞâÚàëâì áÕÐÝá çÐâÐ, ÝÐÖÜØâÕ ¼ÕÝî Ø ÒëÑÕàØâÕ ÁÞÞÑéÕÝØï, SMS-ÇÐâ. ²ÒÕÔØâÕ ØÛØ ÝÐÙÔØâÕ Ò ÜÕÝî ÂÕÛ.ÚÝØÖÚÐ ÝÞÜÕà ÐÑÞÝÕÝâÐ, á ÚÞâÞàëÜ Òë åÞâØâÕ ÞâÚàëâì áÕÐÝá çÐâÐ, Ø ÝÐÖÜØâÕ ¾º. ´àãÓÞÙ áßÞáÞÑ ÞâÚàëâì áÕÐÝá çÐâÐ: ßÞÛãçØÒ áÞÞÑéÕÝØÕ, ÝÐÖÜØâÕ ¾Ñ×Þà ÔÛï ßàÞáÜÞâàÐ áÞÞÑéÕÝØï. ´Ûï âÞÓÞ, çâÞÑë

 • Страница 72 из 171

  ØÝäÞàÜÐæØî, Ð âÐÚÖÕ ÝÞÜÕà ÐÒâÞÞâÒÕâçØÚÐ ÜÞÖÝÞ ßÞÛãçØâì ã ßÞáâÐÒéØÚÐ ãáÛãÓ áÞâÞÒÞÙ áÕâØ. ½ÐÖÜØâÕ ¼ÕÝî Ø ÒëÑÕàØâÕ ÁÞÞÑéÕÝØï, ×ÐâÕÜ ³ÞÛÞá.áÞÞÑéÕÝØï. ¼ÕÝî áÞÔÕàÖØâ áÛÕÔãîéØÕ äãÝÚæØØ: • ¿àÞáÛãèÐâì ÓÞÛÞá.áÞÞÑéÕÝØï - Òë×ÞÒ áÒÞÕÓÞ ÐÒâÞÞâÒÕâçØÚÐ, âÕÛÕäÞÝÝëÙ ÝÞÜÕà ÚÞâÞàÞÓÞ áÞåàÐÝÕÝ Ò ÜÕÝî ·ÐÔÐâì ÝÞÜÕà

 • Страница 73 из 171

  ¿ÐàÐÜÕâàë áÞÞÑéÕÝØÙ ¿ÐàÐÜÕâàë áÞÞÑéÕÝØÙ ÞßàÕÔÕÛïîâ àÕÖØÜ ßÕàÕÔÐçØ Ø ßàÞáÜÞâàÐ áÞÞÑéÕÝØÙ. ¿ÐàÐÜÕâàë âÕÚáâÞÒëå áÞÞÑéÕÝØÙ Ø áÞÞÑéÕÝØÙ íÛÕÚâàÞÝÝÞÙ ßÞçâë 1. ½ÐÖÜØâÕ ¼ÕÝî Ø ÒëÑÕàØâÕ ÁÞÞÑéÕÝØï, ½ÐáâàÞÙÚØ áÑé., ÂÕÚáâ.áÞÞÑé., ÀÕÖØÜ. 2. µáÛØ SIM-ÚÐàâÐ ßÞ×ÒÞÛïÕâ ×ÐÔÐâì ÝÕáÚÞÛìÚÞ àÕÖØÜÞÒ ßÕàÕÔÐçØ áÞÞÑéÕÝØÙ,

 • Страница 74 из 171

  • ¾âçÕâ Þ ßÕàÕÔÐçÕ - ßÞÛãçÕÝØÕ ÞâçÕâÞÒ Þ ÔÞáâÐÒÚÕ áÞÞÑéÕÝØÙ (ãáÛãÓÐ áÕâØ). • ¸áßÞÛì×ÞÒÐâì GPRS - ÒëÑÕàØâÕ ´Ð ÔÛï ãáâÐÝÞÒÚØ GPRS Ò ÚÐçÕáâÒÕ ßàÕÔßÞçâØâÕÛìÝÞÓÞ ÚÐÝÐÛÐ ßÕàÕÔÐçØ áÞÞÑéÕÝØÙ. ÃáâÐÝÞÒØâÕ âÐÚÖÕ GPRSáÞÕÔØÝÕÝØÕ Ò àÕÖØÜ ½ÕßàÕàëÒÝÞ (áÜ. àÐ×ÔÕÛ ÁÞÕÔØÝÕÝØÕ GPRS ÝÐ áâà. 139). • ¾âÒÕâ ßÞ âÞÜã ÖÕ

 • Страница 75 из 171

  ¿ÐàÐÜÕâàë ÜãÛìâØÜÕÔØÙÝëå áÞÞÑéÕÝØÙ ½ÐÖÜØâÕ ¼ÕÝî Ø ÒëÑÕàØâÕ ÁÞÞÑéÕÝØï, ½ÐáâàÞÙÚØ áÑé., MMS-áÞÞÑéÕÝØï. ¼ÕÝî áÞÔÕàÖØâ áÛÕÔãîéØÕ äãÝÚæØØ: • ÁÞåàÐÝïâì ÞâÞáÛÐÝÝëÕ - ÒëÑÕàØâÕ ´Ð ÔÛï áÞåàÐÝÕÝØï ßÕàÕÔÐÝÝëå ÜãÛìâØÜÕÔØÙÝëå áÞÞÑéÕÝØÙ Ò ßÐßÚÕ ¾âÞáÛÐÝÝÞÕ. ¿àØ ÒëÑÞàÕ ½Õâ ßÕàÕÔÐÝÝëÕ áÞÞÑéÕÝØï ÝÕ áÞåàÐÝïîâáï. •

 • Страница 76 из 171

  ²ëÑÕàØâÕ ßÞáÛÕÔÞÒÐâÕÛìÝÞ ÒáÕ ßÐàÐÜÕâàë Ø ÒÒÕÔØâÕ ÝÕÞÑåÞÔØÜëÕ ×ÝÐçÕÝØï. ´ÞßÞÛÝØâÕÛìÝãî ØÝäÞàÜÐæØî Þ ßÐàÐÜÕâàÐå ÜÞÖÝÞ ßÞÛãçØâì ã ßÞáâÐÒéØÚÐ ãáÛãÓ ØÛØ ÞßÕàÐâÞàÐ áÞâÞÒÞÙ áÕâØ. • ½Ð×ÒÐÝØÕ ÝÐáâàÞÕÚ - ÒÒÕÔØâÕ ÝÞÒÞÕ ÝÐ×ÒÐÝØÕ ÝÐÑÞàÐ ßÐàÐÜÕâàÞÒ Ø ÝÐÖÜØâÕ ¾º. • ÁÒÞÙ áÐÙâ - ÒÒÕÔØâÕ ÐÔàÕá ÔÞÜÐèÝÕÙ áâàÐÝØæë

 • Страница 77 из 171

  ¿àØÕÜ ßÐàÐÜÕâàÞÒ ÜãÛìâØÜÕÔØÙÝëå áÞÞÑéÕÝØÙ Ò ØÝâÕÛÛÕÚâãÐÛìÝÞÜ áÞÞÑéÕÝØØ ·ÐÓàã×ÚÐ Ò âÕÛÕäÞÝ ßÐàÐÜÕâàÞÒ áÞÕÔØÝÕÝØï MMS ÒÞ×ÜÞÖÝÐ á ßÞÜÞéìî ØÝâÕÛÛÕÚâãÐÛìÝÞÓÞ áÞÞÑéÕÝØï, ßÕàÕÔÐÝÝÞÓÞ ßÞáâÐÒéØÚÞÜ ãáÛãÓ ØÛØ ÞßÕàÐâÞàÞÜ áÞâÞÒÞÙ áÕâØ. ÀÐ×ÜÕà èàØäâÐ ´Ûï ÒëÑÞàÐ àÐ×ÜÕàÐ èàØäâÐ, ØáßÞÛì×ãÕÜÞÓÞ ÔÛï ÞâÞÑàÐÖÕÝØï

 • Страница 78 из 171

  ½ÐÖÐÒ ²Ðà-Ýâë Ò ÜÕÝî ½ÕßàØÝïâëÕ ×ÒÞÝÚØ, ¿àØÝïâëÕ ×ÒÞÝÚØ ØÛØ ½ÐÑàÐÝÝëÕ ÝÞÜÕàÐ, ÜÞÖÝÞ, ÝÐßàØÜÕà, ßàÞáÜÞâàÕâì ÔÐâã Ø ÒàÕÜï Òë×ÞÒÐ, Ø×ÜÕÝØâì Ø ãÔÐÛØâì Ø× áßØáÚÐ âÕÛÕäÞÝÝëÙ ÝÞÜÕà, áÞåàÐÝØâì ÝÞÜÕà Ò ÜÕÝî ÂÕÛ.ÚÝØÖÚÐ ØÛØ ßÕàÕÔÐâì áÞÞÑéÕÝØÕ ßÞ ÝÞÜÕàã Ø× áßØáÚÐ. ÁßØáÚØ Òë×ÞÒÞÒ ½ÐÖÜØâÕ ¼ÕÝî, ÒëÑÕàØâÕ ·ÒÞÝÚØ,

 • Страница 79 из 171

  áßØáÚÞÒ ÛØÑÞ âÞÛìÚÞ Ø× áßØáÚÐ ÝÕßàØÝïâëå Òë×ÞÒÞÒ, áßØáÚÐ ßàØÝïâëå Òë×ÞÒÞÒ ØÛØ áßØáÚÐ ÝÐÑàÐÝÝëå ÝÞÜÕàÞÒ. ¾âÜÕÝØâì íâã ÞßÕàÐæØî ÝÕÛì×ï. ÁçÕâçØÚØ Òë×ÞÒÞÒ ¿àØÜÕçÐÝØÕ: ÄÐÚâØçÕáÚÐï áâÞØÜÞáâì âÕÛÕäÞÝÝëå àÐ×ÓÞÒÞàÞÒ Ø ãáÛãÓ, ÝÐçØáÛïÕÜÐï ÐÑÞÝÕÝâã ÜÕáâÝëÜ ßÞáâÐÒéØÚÞÜ ãáÛãÓ, ÜÞÖÕâ Ø×ÜÕÝïâìáï Ò ×ÐÒØáØÜÞáâØ Þâ

 • Страница 80 из 171

  ÔÕÝÕÖÝëå (²ÐÛîâÐ) ÕÔØÝØæÐå. ÁâÞØÜÞáâì âÐàØäÝÞÙ ÕÔØÝØæë ÜÞÖÝÞ ã×ÝÐâì ã ßÞáâÐÒéØÚÐ ãáÛãÓ áÞâÞÒÞÙ áÕâØ. ²ëÑÕàØâÕ »ØÜØâ æÕÝë àÐ×ÓÞÒÞàÞÒ ÔÛï ÞÓàÐÝØçÕÝØï áâÞØÜÞáâØ àÐ×ÓÞÒÞàÞÒ ×ÐÔÐÝÝëÜ çØáÛÞÜ âÐàØäÝëå ØÛØ ÔÕÝÕÖÝëå ÕÔØÝØæ. ´Ûï Ø×ÜÕÝÕÝØï ßÐàÐÜÕâàÞÒ ãçÕâÐ áâÞØÜÞáâØ àÐ×ÓÞÒÞàÞÒ âàÕÑãÕâáï ÒÒÕáâØ ÚÞÔ PIN2.

 • Страница 81 из 171

  • ²Þ ÒÝãâàÕÝÝÕÙ ßÐÜïâØ âÕÛÕäÞÝÐ ÜÞÖÝÞ áÞåàÐÝØâì ÔÞ 500 ØÜÕÝ á âÕÛÕäÞÝÝëÜØ ÝÞÜÕàÐÜØ Ø âÕÚáâÞÒëÜØ ßàØÜÕçÐÝØïÜØ. ´Ûï ÝÕÚÞâÞàÞÓÞ ÚÞÛØçÕáâÒÐ ØÜÕÝ Ø ÝÞÜÕàÞÒ ÜÞÖÝÞ áÞåàÐÝØâì ÚÐàâØÝÚØ. ¼ÐÚáØÜÐÛìÝÞÕ ÚÞÛØçÕáâÒÞ ØÜÕÝ ×ÐÒØáØâ Þâ ÞÑéÕÙ ÔÛØÝë ØÜÕÝ, Ð âÐÚÖÕ Þâ ÚÞÛØçÕáâÒÐ áÒï×ÐÝÝëå á ÝØÜØ âÕÛÕäÞÝÝëå ÝÞÜÕàÞÒ Ø

 • Страница 82 из 171

  ÁÞåàÐÝÕÝØÕ ØÜÕÝ Ø âÕÛÕäÞÝÝëå ÝÞÜÕàÞÒ (´Ðâì ÝÞÒÞÕ) ¸ÜÕÝÐ Ø âÕÛÕäÞÝÝëÕ ÝÞÜÕàÐ áÞåàÐÝïîâáï Ò ÒëÑàÐÝÝÞÙ ßÐÜïâØ (áÜ. àÐ×ÔÕÛ ¿ÐàÐÜÕâàë âÕÛÕäÞÝÝÞÙ ÚÝØÓØ ÒëèÕ). 1. ½ÐÖÜØâÕ ¼ÕÝî Ø ÒëÑÕàØâÕ ÂÕÛ.ÚÝØÖÚÐ, ´Ðâì ÝÞÒÞÕ. 2. ²ÒÕÔØâÕ ØÜï Ø ÝÐÖÜØâÕ ¾º. ÁÜ. àÐ×ÔÕÛ ¾ÑëçÝëÙ ÒÒÞÔ âÕÚáâÐ ÝÐ áâà. 46. 3. ²ÒÕÔØâÕ âÕÛÕäÞÝÝëÙ

 • Страница 83 из 171

  2. ´Ûï ÔÞáâãßÐ Ú áßØáÚã ØÜÕÝ Ø âÕÛÕäÞÝÝëå ÝÞÜÕàÞÒ ÝÐÖÜØâÕ àÕÖØÜÕ ÞÖØÔÐÝØï. Ò 3. ¿àÞÚàãâØâÕ áßØáÞÚ ÔÞ ØÜÕÝØ (áÞåàÐÝÕÝÝÞÓÞ ÒÞ ÒÝãâàÕÝÝÕÙ âÕÛÕäÞÝÝÞÙ ÚÝØÓÕ), ÔÛï ÚÞâÞàÞÓÞ âàÕÑãÕâáï ÔÞÑÐÒØâì ÝÞÒëÙ ÝÞÜÕà ØÛØ âÕÚáâÞÒÞÕ ßàØÜÕçÐÝØÕ, Ø ÝÐÖÜØâÕ ´ÕâÐÛØ. 4. ½ÐÖÜØâÕ ²Ðà-Ýâë Ø ÒëÑÕàØâÕ ´Ðâì ÝÞÜÕà ØÛØ ´Ðâì

 • Страница 84 из 171

  ² àÕÖØÜÕ ÞÖØÔÐÝØï ÝÐÖÜØâÕ , ßàÞÚàãâØâÕ áßØáÞÚ ÔÞ ØÜÕÝØ (Ø ÝÞÜÕàÐ), ÔÛï ÚÞâÞàÞÓÞ Òë åÞâØâÕ ÔÞÑÐÒØâì ÚÐàâØÝÚã, Ø ÝÐÖÜØâÕ ´ÕâÐÛØ. ½ÐÖÜØâÕ ²ÐàÝâë Ø ÒëÑÕàØâÕ ´Ðâì Ø×ÞÑà. ½Ð ÔØáßÛÕÕ ßÞïÒØâáï áßØáÞÚ ßÐßÞÚ Ò ÜÕÝî ³ÐÛÕàÕï. ¿àÞÚàãâØâÕ áßØáÞÚ ÔÞ âàÕÑãÕÜÞÙ ÚÐàâØÝÚØ, ÝÐÖÜØâÕ ²Ðà-Ýâë Ø ÒëÑÕàØâÕ ÁÞåà.Ò âÕÛ.ÚÝ. ²

 • Страница 85 из 171

  ¸×ÜÕÝÕÝØÕ ØÜÕÝØ, ÝÞÜÕàÐ, âÕÚáâÞÒÞÓÞ ßàØÜÕçÐÝØï ØÛØ ÚÐàâØÝÚØ ½ÐÙÔØâÕ ØÜï (Ø âÕÛÕäÞÝÝëÙ ÝÞÜÕà) Ø ÝÐÖÜØâÕ ´ÕâÐÛØ. ¿àÞÚàãâØâÕ áßØáÞÚ ÔÞ ØÜÕÝØ (ÛØÑÞ âÕÛÕäÞÝÝÞÓÞ ÝÞÜÕàÐ, âÕÚáâÞÒÞÓÞ ßàØÜÕçÐÝØï ØÛØ ÚÐàâØÝÚØ), ÚÞâÞàÞÕ âàÕÑãÕâáï Ø×ÜÕÝØâì, Ø ÝÐÖÜØâÕ ²Ðà-Ýâë. ²ëÑÕàØâÕ ¸×ÜÕÝØâì ØÜï, ¸×ÜÕÝØâì ÝÞÜÕà, ¸×Ü.

 • Страница 86 из 171

  ÚÐàâØÝÚÐ, ÔÛï ãÔÐÛÕÝØï íâÞÙ ÚÐàâØÝÚØ ÝÐÖÜØâÕ ²Ðà-Ýâë Ø ÒëÑÕàØâÕ ÃÔÐÛØâì Ø×ÞÑà.. ¿àØ íâÞÜ ÚÐàâØÝÚÐ ãÔÐÛïÕâáï âÞÛìÚÞ Ø× âÕÛÕäÞÝÝÞÙ ÚÝØÓØ, ÝÞ ÝÕ Ø× ÜÕÝî ³ÐÛÕàÕï. ºÞßØàÞÒÐÝØÕ ÚÞÝâÐÚâÞÒ ÂÕÛÕäÞÝ ßÞ×ÒÞÛïÕâ ÚÞßØàÞÒÐâì ØÜÕÝÐ Ø âÕÛÕäÞÝÝëÕ ÝÞÜÕàÐ Ø× ßÐÜïâØ âÕÛÕäÞÝÐ ÝÐ SIM-ÚÐàâã Ø ÝÐÞÑÞàÞâ. ¾ÑàÐâØâÕ ÒÝØÜÐÝØÕ

 • Страница 87 из 171

  ¿ÕàÕÔÐçÐ Ø ßàØÕÜ ÒØ×ØâÝÞÙ ÚÐàâÞçÚØ ÂÕÛÕäÞÝ ßÞ×ÒÞÛïÕâ ßÕàÕÔÐÒÐâì Ø ßàØÝØÜÐâì (Ø× áÞÒÜÕáâØÜÞÓÞ ãáâàÞÙáâÒÐ) ØÝäÞàÜÐæØî ÞÑ ÐÑÞÝÕÝâÐå Ò ÒØÔÕ ÒØ×ØâÝëå ÚÐàâÞçÕÚ çÕàÕ× ØÝäàÐÚàÐáÝëÙ ßÞàâ âÕÛÕäÞÝÐ ØÛØ Ò ØÝâÕÛÛÕÚâãÐÛìÝëå áÞÞÑéÕÝØïå (OTA), ÕáÛØ âÐÚÐï ãáÛãÓÐ ßàÕÔÞáâÐÒÛïÕâáï áÕâìî. ¿àØÕÜ ÒØ×ØâÝÞÙ ÚÐàâÞçÚØ ´Ûï

 • Страница 88 из 171

  2. ´Ûï ßÕàÕÔÐçØ ÒØ×ØâÝÞÙ ÚÐàâÞçÚØ çÕàÕ× ¸º-ßÞàâ ãÑÕÔØâÕáì Ò âÞÜ, çâÞ ÔàãÓÞÙ âÕÛÕäÞÝ ØÛØ ÚÞÜßìîâÕà ãáâÐÝÞÒÛÕÝ Ò àÕÖØÜ ßàØÕÜÐ ÔÐÝÝëå çÕàÕ× ¸º-ßÞàâ, Ø ÒëÑÕàØâÕ ÇÕàÕ× IR-ßÞàâ. ´Ûï ßÕàÕÔÐçØ ÒØ×ØâÝÞÙ ÚÐàâÞçÚØ Ò ØÝâÕÛÛÕÚâãÐÛìÝÞÜ áÞÞÑéÕÝØØ (OTA) ÒëÑÕàØâÕ ºÐÚ SMS-áÞÞÑé. ±ëáâàëÙ ÝÐÑÞà ÝÞÜÕàÐ ´Ûï âÞÓÞ, çâÞÑë

 • Страница 89 из 171

  ½ÐÖÜØâÕ ¼ÕÝî Ø ÒëÑÕàØâÕ ÂÕÛ.ÚÝØÖÚÐ, ¸ÝäÞ-ÝÞÜÕàÐ ØÛØ ÁÕàÒØá-ÝÞÜÕàÐ. ¿àÞÚàãâØâÕ áßØáÞÚ ÔÞ âàÕÑãÕÜÞÓÞ ØÝäÞàÜÐæØÞÝÝÞÓÞ ØÛØ áÛãÖÕÑÝÞÓÞ ÝÞÜÕàÐ Ø ÝÐÖÜØâÕ , çâÞÑë Òë×ÒÐâì íâÞâ ÝÞÜÕà. ÁÒÞØ ÝÞÜÕàÐ ÂÕÛÕäÞÝÝëÕ ÝÞÜÕàÐ, ßàØáÒÞÕÝÝëÕ SIM-ÚÐàâÕ, åàÐÝïâáï Ò ÜÕÝî ÁÒÞØ ÝÞÜÕàÐ (ÕáÛØ âÐÚÐï äãÝÚæØï ßÞÔÔÕàÖØÒÐÕâáï

 • Страница 90 из 171

  • »ÞÓÞâØß Óàãßßë - ÒëÑÕàØâÕ ²ÚÛ. ØÛØ OâÚÛ. ÔÛï âÞÓÞ, çâÞÑë ÒÚÛîçØâì ØÛØ ÒëÚÛîçØâì ÞâÞÑàÐÖÕÝØÕ ÛÞÓÞâØßÐ Óàãßßë, ÛØÑÞ ¿ÞÚÐ×Ðâì ÔÛï ßàÞáÜÞâàÐ ÛÞÓÞâØßÐ. • ÁÞáâÐÒ Óàãßßë - ÔÞÑÐÒÛÕÝØÕ ÝÞÒÞÓÞ ØÜÕÝØ Ò Óàãßßã ÐÑÞÝÕÝâÞÒ. µáÛØ ÓàãßßÐ ÝÕ áÞÔÕàÖØâ ØÜÕÝ, ÝÐÖÜØâÕ ´ÞÑÐÒ., Ò ßàÞâØÒÝÞÜ áÛãçÐÕ ÝÐÖÜØâÕ ²Ðà-Ýâë Ø

 • Страница 91 из 171

  ãáâÐÝÞÒÛÕÝÝÞÓÞ ÒàÕÜÕÝØ ÑãÔÕâ ÐÚâØÒØ×ØàÞÒÐÝ ÔÕÙáâÒÞÒÐÒèØÙ àÐÝÕÕ ßÞáâÞïÝÝëÙ àÕÖØÜ. • ´Ûï ÝÐáâàÞÙÚØ ßÐàÐÜÕâàÞÒ àÕÖØÜÐ ÒëÑÕàØâÕ ºÞÝäØÓãàÐæØï. ²ëÑÕàØâÕ ßÐàÐÜÕâà, ×ÝÐçÕÝØÕ ÚÞâÞàÞÓÞ âàÕÑãÕâáï Ø×ÜÕÝØâì, Ø ÒÝÕáØâÕ ÝÕÞÑåÞÔØÜëÕ Ø×ÜÕÝÕÝØï. ·ÝÐçÕÝØï ßÐàÐÜÕâàÞÒ ÜÞÖÝÞ âÐÚÖÕ Ø×ÜÕÝïâì Ò ÜÕÝî ½ÐáâàÞÙÚÐ áØÓÝÐÛÞÒ, áÜ.

 • Страница 92 из 171

  • ´Ûï ÒëÑÞàÐ ÝÐ×ÒÐÝØï, ÚÞâÞàÞÕ ÞâÞÑàÐÖÐÕâáï ÝÐ ÔØáßÛÕÕ Ò àÕÖØÜÕ ÞÖØÔÐÝØï ÝÐÔ ßàÐÒÞÙ ÚÛÐÒØèÕÙ, áÛãÖØâ äãÝÚæØï ¿àÐÒÐï ÚÛÐÒØèÐ ÒëÑÞàÐ. ¿àÕÔãáÜÞâàÕÝÞ âàØ ÒÐàØÐÝâÐ: ÝÐ×ÒÐÝØÕ ÞßÕàÐâÞàÐ, °ÚâØÒ Ø ÂÕÛ.ÚÝ. • ´Ûï àÕÔÐÚâØàÞÒÐÝØï áßØáÚÐ äãÝÚæØÙ ÒëÑÕàØâÕ ÁÞáâÐÒ ÜÕÝî "°ÚâØÒ" - ÝÐ ÔØáßÛÕÕ ßÞïÒØâáï áßØáÞÚ ÔÞáâãßÝëå

 • Страница 93 из 171

  ¿ÞáÛÕ Ø×ÒÛÕçÕÝØï ÐÚÚãÜãÛïâÞàÐ Ø× âÕÛÕäÞÝÐ (ØÛØ ßÞáÛÕ ÔÛØâÕÛìÝÞÓÞ åàÐÝÕÝØï âÕÛÕäÞÝÐ á ßÞÛÝÞáâìî àÐ×àïÖÕÝÝëÜ ÐÚÚãÜãÛïâÞàÞÜ) ÜÞÖÕâ ßÞâàÕÑÞÒÐâìáï áÝÞÒÐ ãáâÐÝÞÒØâì ÒàÕÜï. ´ÐâÐ ½ÐÖÜØâÕ ¼ÕÝî Ø ÒëÑÕàØâÕ ½ÐáâàÞÙÚØ, ÃáâÐÝÞÒÚÐ ÒàÕÜÕÝØ Ø ÔÐâë, ´ÐâÐ. ´Ûï ÞâÞÑàÐÖÕÝØï âÕÚãéÕÙ ÔÐâë, ÚÞÓÔÐ âÕÛÕäÞÝ ÝÐåÞÔØâáï Ò

 • Страница 94 из 171

  ½ÐáâàÞÙÚÐ àÕÖØÜÐ ×ÒÞÝÚÞÒ ¿ÕàÕÐÔàÕáÐæØï Òë×ÞÒÞÒ ½ÐÖÜØâÕ ¼ÕÝî Ø ÒëÑÕàØâÕ ½ÐáâàÞÙÚØ, ½ÐáâàÞÙÚÐ àÕÖØÜÐ ×ÒÞÝÚÞÒ, ¿ÕàÕÐÔàÕáÐæØï (ãáÛãÓÐ áÕâØ). ÃáÛãÓÐ ßÕàÕÐÔàÕáÐæØØ Òë×ÞÒÞÒ ßÞ×ÒÞÛïÕâ ÝÐßàÐÒØâì ÒåÞÔïéØÕ Òë×ÞÒë ÝÐ ÔàãÓÞÙ âÕÛÕäÞÝÝëÙ ÝÞÜÕà (ÝÐßàØÜÕà, ÝÐ ÝÞÜÕà áÒÞÕÓÞ ÐÒâÞÞâÒÕâçØÚÐ). ±ÞÛÕÕ ßÞÔàÞÑÝãî ØÝäÞàÜÐæØî

 • Страница 95 из 171

  ÝÐÖÐâØÕÜ ÛîÑÞÙ ÚÛÐÒØèØ, ×Ð ØáÚÛîçÕÝØÕÜ , Ð âÐÚÖÕ . , ÚÛÐÒØè ÒëÑÞàÐ Ø °ÒâÞÜÐâØçÕáÚØÙ ßÞÒâÞàÝëÙ ÝÐÑÞà ÝÞÜÕàÐ ½ÐÖÜØâÕ ¼ÕÝî Ø ÒëÑÕàØâÕ ½ÐáâàÞÙÚØ, ½ÐáâàÞÙÚÐ àÕÖØÜÐ ×ÒÞÝÚÞÒ, °ÒâÞÔÞ×ÒÞÝ. ºÞÓÔÐ íâÐ äãÝÚæØï ÒÚÛîçÕÝÐ (²ÚÛ.), âÕÛÕäÞÝ ÔÕÛÐÕâ ÔÞ ÔÕáïâØ ßÞßëâÞÚ ßÞÒâÞàÝÞÓÞ áÞÕÔØÝÕÝØï á ÐÑÞÝÕÝâÞÜ Ò áÛãçÐÕ

 • Страница 96 из 171

  ÁÒÞÙ ÝÞÜÕà ÞßàÕÔÕÛïÕâáï ½ÐÖÜØâÕ ¼ÕÝî Ø ÒëÑÕàØâÕ ½ÐáâàÞÙÚØ, ½ÐáâàÞÙÚÐ àÕÖØÜÐ ×ÒÞÝÚÞÒ, ÁÒÞÙ ÝÞÜÕà ÞßàÕÔÕÛïÕâáï. ²ëÑÕàØâÕ ´Ð, çâÞÑë ÒÐè ÝÞÜÕà ÞâÞÑàÐÖÐÛáï ÝÐ ÔØáßÛÕÕ âÕÛÕäÞÝÐ Òë×ëÒÐÕÜÞÓÞ ÐÑÞÝÕÝâÐ (ãáÛãÓÐ áÕâØ). ¿àØ ÒëÑÞàÕ ·ÐÔÐÝÞ áÕâìî ÐÚâØÒØ×ØàãÕâáï àÕÖØÜ, áÞÓÛÐáÞÒÐÝÝëÙ ÐÑÞÝÕÝâÞÜ á ßÞáâÐÒéØÚÞÜ ãáÛãÓ

 • Страница 97 из 171

  ÃáâÐÝÞÒÚØ âÕÛÕäÞÝÐ Ï×ëÚ ½ÐÖÜØâÕ ¼ÕÝî Ø ÒëÑÕàØâÕ ½ÐáâàÞÙÚØ, ÃáâÐÝÞÒÚØ âÕÛÕäÞÝÐ, Ï×ëÚ. ²ëÑÕàØâÕ ï×ëÚ ÔÛï ÞâÞÑàÐÖÕÝØï áÞÞÑéÕÝØÙ ÝÐ ÔØáßÛÕÕ. ¿àØ ÒëÑÞàÕ ×ÝÐçÕÝØï °ÒâÞÜÐâØçÕáÚØ ï×ëÚ ãáâÐÝÐÒÛØÒÐÕâáï Ò áÞÞâÒÕâáâÒØØ á ØÝäÞàÜÐæØÕÙ, ×ÐßØáÐÝÝÞÙ ÝÐ SIM-ÚÐàâÕ. ÁÞáâÞïÝØÕ ßÐÜïâØ ½ÐÖÜØâÕ ¼ÕÝî Ø ÒëÑÕàØâÕ ½ÐáâàÞÙÚØ,

 • Страница 98 из 171

  ½ÐÖÜØâÕ ¼ÕÝî Ø ÒëÑÕàØâÕ ½ÐáâàÞÙÚØ, ÃáâÐÝÞÒÚØ âÕÛÕäÞÝÐ, °ÒâÞÜÐâØçÕáÚØÙ ÑÛÞÚ ÚÝÞßÞÚ. ²ëÑÕàØâÕ ²ÚÛ. ÔÛï ãáâÐÝÞÒÚØ ÔÛØâÕÛìÝÞáâØ ×ÐÔÕàÖÚØ Ò ÔØÐßÐ×ÞÝÕ Þâ 10 áÕÚãÝÔ ÔÞ 60 ÜØÝãâ. ´Ûï ÞâÜÕÝë ÐÒâÞÜÐâØçÕáÚÞÙ ÑÛÞÚØàÞÒÚØ ÚÛÐÒØÐâãàë ÒëÑÕàØâÕ OâÚÛ. ÁÜ. âÐÚÖÕ àÐ×ÔÕÛ ±ÛÞÚØàÞÒÚÐ ÚÛÐÒØÐâãàë ÝÐ áâà. 36. ¸ÝäÞàÜÐæØï

 • Страница 99 из 171

  ¿ÞÔâÒÕàÖÔÐâì àÕáãàáë SIM ÁÜ. àÐ×ÔÕÛ ÃáÛãÓØ SIM (¼ÕÝî 16) ÝÐ áâà. 156. ¾âÞÑàÐÖÕÝØÕ áßàÐÒÚØ ´Ûï ÒÚÛîçÕÝØï ØÛØ ÒëÚÛîçÕÝØï ÞâÞÑàÐÖÕÝØï áßàÐÒÞçÝëå âÕÚáâÞÒ ÝÐÖÜØâÕ ¼ÕÝî Ø ÒëÑÕàØâÕ ½ÐáâàÞÙÚØ, ÃáâÐÝÞÒÚØ âÕÛÕäÞÝÐ, ²ÚÛîçØâì ßÞïáÝÕÝØï. ÁÜ. âÐÚÖÕ àÐ×ÔÕÛ ¼ÕÝî âÕÛÕäÞÝÐ ÝÐ áâà. 49. ¼ÕÛÞÔØï ×ÐßãáÚÐ ´Ûï ÒÚÛîçÕÝØï

 • Страница 100 из 171

  • ´Ûï ÒÚÛîçÕÝØï/ÞâÚÛîçÕÝØï ÞâÞÑàÐÖÕÝØï äÞÝÞÒÞÓÞ àØáãÝÚÐ ÒëÑÕàØâÕ ²ÚÛ./OâÚÛ. áÞÞâÒÕâáâÒÕÝÝÞ. ÄÞÝÞÒëÙ àØáãÝÞÚ ÝÕ ÞâÞÑàÐÖÐÕâáï, ÚÞÓÔÐ ÐÚâØÒÝÐ íÚàÐÝÝÐï ×ÐáâÐÒÚÐ. ÆÒÕâÞÒÐï áåÕÜÐ íÚàÐÝÐ ÍâÐ äãÝÚæØï ßÞ×ÒÞÛïÕâ Ø×ÜÕÝØâì æÒÕâ àÐ×ÛØçÝëå íÛÕÜÕÝâÞÒ ÝÐ ÔØáßÛÕÕ, ÝÐßàØÜÕà, æÒÕâ ×ÝÐçÚÞÒ Ø ØÝÔØÚÐâÞàÞÒ. ½ÐÖÜØâÕ ¼ÕÝî

 • Страница 101 из 171

  ÍÚàÐÝÝÐï ×ÐáâÐÒÚÐ ÍÚàÐÝÝÐï ×ÐáâÐÒÚÐ (Ò ÒØÔÕ æØäàÞÒëå çÐáÞÒ) áÛãÖØâ ÔÛï íÚÞÝÞÜØØ íÝÕàÓØØ ÐÚÚãÜãÛïâÞàÐ Ò àÕÖØÜÕ ÞÖØÔÐÝØï. ÍÚàÐÝÝÐï ×ÐáâÐÒÚÐ ÒÚÛîçÐÕâáï ßÞ ØáâÕçÕÝØØ ÞßàÕÔÕÛÕÝÝÞÓÞ ÒàÕÜÕÝØ ÑÕ×ÔÕÙáâÒØï âÕÛÕäÞÝÐ. ´Ûï ÒÞ×ÒàÐâÐ Ò ÞÑëçÝëÙ àÕÖØÜ ÞâÞÑàÐÖÕÝØï ÝÐÖÜØâÕ ÛîÑãî ÚÛÐÒØèã. ÍÚàÐÝÝÐï ×ÐáâÐÒÚÐ âÐÚÖÕ ÝÕ

 • Страница 102 из 171

  ´Ûï ÒëÑÞàÐ áßÞáÞÑÐ ãÒÕÔÞÜÛÕÝØï Þ ßÞáâãßÛÕÝØØ ÒåÞÔïéÕÓÞ Òë×ÞÒÐ áÛãÖØâ ÜÕÝî ²ÐàØÐÝâ ×ÒãÚáØÓÝÐÛÐ. ¿àÕÔãáÜÞâàÕÝë áÛÕÔãîéØÕ ×ÝÐçÕÝØï: ¾ÑëçÝëÙ, ½ÐàÐáâÐîéØÙ, ¾ÔØÝÐàÝëÙ, ºÞàÞâÚØÙ Ø ±Õ× ×ÒãÚÐ. ²ëÑÕàØâÕ ¼ÕÛÞÔØï ßàØ ãáâÐÝÞÒÚÕ ÜÕÛÞÔØØ áØÓÝÐÛÐ Òë×ÞÒÐ ÔÛï ÓÞÛÞáÞÒëå Òë×ÞÒÞÒ. ´Ûï ãáâÐÝÞÒÚØ ÜÕÛÞÔØØ, áÞåàÐÝÕÝÝÞÙ Ò

 • Страница 103 из 171

  ½ÐáâàÞÙÚØ ÐÚáÕááãÐàÐ ÍâÞ ÜÕÝî ÔÞáâãßÝÞ âÞÛìÚÞ Ò âÞÜ áÛãçÐÕ, ÕáÛØ âÕÛÕäÞÝ ßÞÔÚÛîçÕÝ (ØÛØ ÑëÛ ßÞÔÚÛîçÕÝ àÐÝÕÕ) Ú áÞÒÜÕáâØÜÞÜã ÐÚáÕááãÐàã, ÝÐßàØÜÕà, ×ÐàïÔÝÞÜã ãáâàÞÙáâÒã ØÛØ ÚÞÜßÛÕÚâã ÓàÞÜÚÞÙ áÒï×Ø. ½ÐÖÜØâÕ ¼ÕÝî Ø ÒëÑÕàØâÕ ½ÐáâàÞÙÚØ, ½ÐáâàÞÙÚØ ÐÚáÕááãÐàÐ. ¼ÕÝî ÜÞÖÕâ áÞÔÕàÖÐâì ßãÝÚâë ½ÐãèÝØÚ,

 • Страница 104 из 171

  • ´Ûï ÐÚáÕááãÐàÐ ÂÕÚáâÞäÞÝ ÒëÑÕàØâÕ ²ÚÛîçØâì âÕÚáâÞäÞÝ, ´Ð ÔÛï ÐÚâØÒØ×ÐæØØ ßÐàÐÜÕâàÞÒ âÕÛÕâÐÙßÝÞÓÞ ãáâàÞÙáâÒÐ ÒÜÕáâÞ ßÐàÐÜÕâàÞÒ ÜØÝØÓÐàÝØâãàë ØÛØ ÚÞÜßÛÕÚâÐ ØÝÔãÚâØÒÝÞÙ áÒï×Ø. ÃáâÐÝÞÒÚØ ×ÐéØâë ¿àØÜÕçÐÝØÕ: ¿àØ ØáßÞÛì×ÞÒÐÝØØ äãÝÚæØÙ ÑÕ×ÞßÐáÝÞáâØ, ÞÓàÐÝØçØÒÐîéØå ÒÞ×ÜÞÖÝÞáâì ßÞáëÛÚØ Ø ßàØÕÜÐ Òë×ÞÒÞÒ

 • Страница 105 из 171

  áÛãçÐÕ âÕÛÕäÞÝÝëÙ ÝÞÜÕà ÐÔàÕáÐâÐ Ø ÝÞÜÕà æÕÝâàÐ áÞÞÑéÕÝØÙ ÔÞÛÖÝë Ñëâì ÒÚÛîçÕÝë Ò áßØáÞÚ àÐ×àÕèÕÝÝëå ÝÞÜÕàÞÒ. • ·ÐÚàëâÐï ÓàãßßÐ - íâÐ ãáÛãÓÐ áÕâØ ßÞ×ÒÞÛïÕâ ÞÓàÐÝØçØâì ÒåÞÔïéØÕ Ø ØáåÞÔïéØÕ Òë×ÞÒë ÒëÑàÐÝÝÞÙ ÓàãßßÞÙ ÐÑÞÝÕÝâÞÒ. ´ÞßÞÛÝØâÕÛìÝãî ØÝäÞàÜÐæØî ÜÞÖÝÞ ßÞÛãçØâì ã ßÞáâÐÒéØÚÐ ãáÛãÓ ØÛØ ÞßÕàÐâÞàÐ

 • Страница 106 из 171

  ■ ÀÐÔØÞ (¼ÕÝî 6) ¿àØÜÕçÐÝØÕ: ´Ûï âÞÓÞ, çâÞÑë ØáßÞÛì×ÞÒÐâì íâã äãÝÚæØî, âÕÛÕäÞÝ ÔÞÛÖÕÝ Ñëâì ÒÚÛîçÕÝ. ½Õ ÒÚÛîçÐÙâÕ âÕÛÕäÞÝ, ÕáÛØ ÕÓÞ ØáßÞÛì×ÞÒÐÝØÕ ×ÐßàÕéÕÝÞ, ÜÞÖÕâ Òë×ÒÐâì ßÞÜÕåØ ØÛØ áÞ×ÔÐÒÐâì ãÓàÞ×ã ÑÕ×ÞßÐáÝÞáâØ. ´Ûï ßàÞáÛãèØÒÐÝØï ßàÞÓàÐÜÜ ÒáâàÞÕÝÝÞÓÞ àÐÔØÞßàØÕÜÝØÚÐ ßÞÔáÞÕÔØÝØâÕ áÞÒÜÕáâØÜãî

 • Страница 107 из 171

  3. ´Ûï ÒëÚÛîçÕÝØï àÐÔØÞßàØÕÜÝØÚÐ ÝÐÖÜØâÕ ²Ðà-Ýâë Ø ÒëÑÕàØâÕ ²ëÚÛîçØâì. ÁÞÒÕâ. ´Ûï ÑëáâàÞÓÞ ÒëÚÛîçÕÝØï àÐÔØÞßàØÕÜÝØÚÐ ÝÐÖÜØâÕ Ø ãÔÕàÖØÒÐÙâÕ ÝÐÖÐâÞÙ ÚÛÐÒØèã . ½ÐáâàÞÙÚÐ àÐÔØÞÚÐÝÐÛÞÒ ´Ûï ßÞØáÚÐ àÐÔØÞáâÐÝæØÙ ÒÚÛîçØâÕ àÐÔØÞßàØÕÜÝØÚ, ×ÐâÕÜ ÝÐÖÜØâÕ Ø ãÔÕàÖØÒÐÙâÕ ÝÐÖÐâÞÙ ÚÛÐÒØèã ØÛØ . ¿ÞØáÚ ßàÕÚàÐéÐÕâáï,

 • Страница 108 из 171

  • °ÒâÞÜ.ÝÐáâàÞÙÚÐ - ÔÛï ßÞØáÚÐ ÚÐÝÐÛÐ ÒÒÕàå ØÛØ ÒÝØ× ÝÐÖÜØâÕ ØÛØ . ¿ÞØáÚ ßàÕÚàÐéÐÕâáï, ÚÞÓÔÐ ÞÑÝÐàãÖÕÝÐ ÚÐÚÐï-ÛØÑÞ àÐÔØÞáâÐÝæØï. ½ÐÖÜØâÕ ¾º. ¸ÝáâàãÚæØØ ßÞ áÞåàÐÝÕÝØî ÝÐáâàÞÙÚØ ÚÐÝÐÛÐ ßàØÒÕÔÕÝë ÒëèÕ Ò ÞßØáÐÝØØ äãÝÚæØØ ÁÞåàÐÝØâì. • ÀãçÝ.ÝÐáâàÞÙÚÐ - ÔÛï ßÕàÕáâàÞÙÚØ àÐÔØÞßàØÕÜÝØÚÐ ÝÐ 0,1 ¼³æ ÒÒÕàå ØÛØ

 • Страница 109 из 171

  • ¼ÞÝÞ-×ÒãÚ (ØÛØ ÁâÕàÕÞ-×ÒãÚ) - ÔÛï ßàÞáÛãèØÒÐÝØï àÐÔØÞßÕàÕÔÐç á ÞÔÝÞÚÐÝÐÛìÝëÜ ×ÒãÚÞÜ (ØÛØ áÞ áâÕàÕÞ×ÒãÚÞÜ). ²Þ ÒàÕÜï ßàÞáÛãèØÒÐÝØï àÐÔØÞßÕàÕÔÐç ÜÞÖÝÞ ßÞáëÛÐâì Òë×ÞÒë ØÛØ ÞâÒÕçÐâì ÝÐ Òë×ÞÒë ÚÐÚ ÞÑëçÝÞ. ·ÒãÚ àÐÔØÞßàØÕÜÝØÚÐ ÞâÚÛîçÐÕâáï. ¿ÞáÛÕ ×ÐÒÕàèÕÝØï Òë×ÞÒÐ àÐÔØÞßàØÕÜÝØÚ ÐÒâÞÜÐâØçÕáÚØ ÒÚÛîçÐÕâáï

 • Страница 110 из 171

  ´Ûï ßÞÛãçÕÝØï äÞâÞÓàÐäØØ 1. ½ÐÖÜØâÕ ¼ÕÝî Ø ÒëÑÕàØâÕ ºÐÜÕàÐ, °ÛìÑÞÜÝÞÕ äÞâÞ, ¿ÞàâàÕâÝÞÕ äÞâÞ ØÛØ (Ò ãáÛÞÒØïå ÝÕÔÞáâÐâÞçÝÞÙ ÞáÒÕéÕÝÝÞáâØ) ½ÞçÝÐï áêÕÜÚÐ. µáÛØ äÞâÞÓàÐäØï ßàÕÔÝÐ×ÝÐçÕÝÐ ÔÛï áÞåàÐÝÕÝØï Ò âÕÛÕäÞÝÝÞÙ ÚÝØÓÕ ÒÜÕáâÕ á ØÜÕÝÕÜ Ø ÝÞÜÕàÞÜ, ÒëÑÕàØâÕ ¿ÞàâàÕâÝÞÕ äÞâÞ. ÁÞÒÕâ. ´Ûï ÑëáâàÞÓÞ ÔÞáâãßÐ Ú

 • Страница 111 из 171

  ¿ÐàÐÜÕâàë ÚÐÜÕàë ½ÐÖÜØâÕ ¼ÕÝî Ø ÒëÑÕàØâÕ ºÐÜÕàÐ, ½ÐáâàÞÙÚÐ. ¼ÕÝî áÞÔÕàÖØâ áÛÕÔãîéØÕ äãÝÚæØØ: • ºÐçÕáâÒÞ Ø×ÞÑàÐÖÕÝØï - íâÞâ ßÐàÐÜÕâà ÞßàÕÔÕÛïÕâ áâÕßÕÝì áÖÐâØï äÐÙÛÐ ßàØ áÞåàÐÝÕÝØØ ÚÐàâØÝÚØ. ²ëÑÕàØâÕ ²ëáÞÚÞÕ, ¾ÑëçÝÞÕ ØÛØ ±Ð×ÞÒÞÕ. ·ÝÐçÕÝØÕ ²ëáÞÚÞÕ ÞÑÕáßÕçØÒÐÕâ áÐÜÞÕ ÒëáÞÚÞÕ ÚÐçÕáâÒÞ Ø×ÞÑàÐÖÕÝØï, ÝÞ

 • Страница 112 из 171

  ¾ÑêÕÚâë ÜÕÝî "³ÐÛÕàÕï" åàÐÝïâáï Ò ÞÑéÕÙ ßÐÜïâØ (áÜ. àÐ×ÔÕÛ ¾ÑéÐï ßÐÜïâì ÝÐ áâà. 22). 1. ½ÐÖÜØâÕ ¼ÕÝî Ø ÒëÑÕàØâÕ ³ÐÛÕàÕï. ½Ð ÔØáßÛÕÕ ßÞïÒØâáï áßØáÞÚ äãÝÚæØÙ. 2. ÁÜ. ßÐßÚØ - ßàÞáÜÞâà áßØáÚÐ ßÐßÞÚ. ´àãÓØÕ ÔÞáâãßÝëÕ äãÝÚæØØ: • ´ÞÑÐÒØâì ßÐßÚã - áÞ×ÔÐÝØÕ ÝÞÒÞÙ ßÐßÚØ. ²ÒÕÔØâÕ ÝÐ×ÒÐÝØÕ ßÐßÚØ Ø ÝÐÖÜØâÕ ¾º.

 • Страница 113 из 171

  ÁÒÕÔÕÝØï Þ ßàÕÔÞáâÐÒÛÕÝØØ àÐ×ÛØçÝëå ãáÛãÓ, Ð âÐÚÖÕ ØÝäÞàÜÐæØî Þ æÕÝÐå Ø âÐàØäÐå ÜÞÖÝÞ ßÞÛãçØâì ã ÞßÕàÐâÞàÐ áÞâÞÒÞÙ áÕâØ Ø/ØÛØ ßÞáâÐÒéØÚÐ ãáÛãÓ. ½Õ ×ÐÓàãÖÐÙâÕ áÞÔÕàÖØÜÞÕ Ø× ÝÕßàÞÒÕàÕÝÝëå ØáâÞçÝØÚÞÒ. 3. ¾âÚàÞÙâÕ ßÐßÚã - ÝÐ ÔØáßÛÕÕ ßÞïÒØâáï áßØáÞÚ äÐÙÛÞÒ Ò ßÐßÚÕ. ¸×ÓÞâÞÒØâÕÛÕÜ ×ÐßàÞÓàÐÜÜØàÞÒÐÝë ßÐßÚØ

 • Страница 114 из 171

  4. ¾âÚàÞÙâÕ äÐÙÛ. ½ÐÖÜØâÕ ²Ðà-Ýâë Ø ÒëÑÕàØâÕ ÞÔÝã Ø× ßÕàÕçØáÛÕÝÝëå ÝØÖÕ äãÝÚæØÙ. • ²ÞáßàÞØ×ÒÕáâØ (¿Ðã×Ð) - ßàÞáÛãèØÒÐÝØÕ ØÛØ ßàÞáÜÞâà ×ÒãÚÞÒÞÓÞ ØÛØ ÓàÐäØçÕáÚÞÓÞ äÐÙÛÐ, áÞÔÕàÖÐéÕÓÞáï Ò áÞÞÑéÕÝØØ. • ÃÒÕÛØçØâì - ãÒÕÛØçÕÝØÕ àÐ×ÜÕàÐ ÚÐàâØÝÚØ, áÞÔÕàÖÐéÕÙáï Ò áÞÞÑéÕÝØØ. • ÃÑàÐâì ×ÒãÚ (²ÚÛîçØâì ×ÒãÚ) -

 • Страница 115 из 171

  ■ ¾àÓÐÝÐÙ×Õà (¼ÕÝî 9) ¿àØÜÕçÐÝØÕ: ´Ûï âÞÓÞ, çâÞÑë ØáßÞÛì×ÞÒÐâì äãÝÚæØØ Ø× ÜÕÝî ¾àÓÐÝÐÙ×Õà, âÕÛÕäÞÝ ÔÞÛÖÕÝ Ñëâì ÒÚÛîçÕÝ. ½Õ ÒÚÛîçÐÙâÕ âÕÛÕäÞÝ, ÕáÛØ ÕÓÞ ØáßÞÛì×ÞÒÐÝØÕ ×ÐßàÕéÕÝÞ, ÜÞÖÕâ Òë×ÒÐâì ßÞÜÕåØ ØÛØ áÞ×ÔÐÒÐâì ãÓàÞ×ã ÑÕ×ÞßÐáÝÞáâØ. ±ãÔØÛìÝØÚ ² ÑãÔØÛìÝØÚÕ ØáßÞÛì×ãÕâáï âÞâ ÖÕ äÞàÜÐâ ÞâÞÑàÐÖÕÝØï

 • Страница 116 из 171

  ÜØÝØÓÐàÝØâãàÐ, ÒÜÕáâÞ àÐÔØÞßÕàÕÔÐçØ ÒÞáßàÞØ×ÒÞÔØâáï áâÐÝÔÐàâÝëÙ áØÓÝÐÛ ÑãÔØÛìÝØÚÐ. ¿àØ ÝÐáâãßÛÕÝØØ ÒàÕÜÕÝØ áàÐÑÐâëÒÐÝØï ÑãÔØÛìÝØÚÐ ÂÕÛÕäÞÝ ßÞÔÐÕâ ×ÒãÚÞÒÞÙ áØÓÝÐÛ, Ð ÝÐ ÔØáßÛÕÕ ÜØÓÐÕâ áÞÞÑéÕÝØÕ ¿ÞÔêÕÜ! Ø âÕÚãéÕÕ ÒàÕÜï. ´Ûï âÞÓÞ, çâÞÑë ÒëÚÛîçØâì áØÓÝÐÛ ÑãÔØÛìÝØÚÐ, ÝÐÖÜØâÕ ÁâÞß. µáÛØ áØÓÝÐÛ ÞáâÐÒØâì

 • Страница 117 из 171

  ·ÐßØáØ ÚÐÛÕÝÔÐàï åàÐÝïâáï Ò ÞÑéÕÙ ßÐÜïâØ (áÜ. àÐ×ÔÕÛ ¾ÑéÐï ßÐÜïâì ÝÐ áâà. 22). ½ÐÖÜØâÕ ¼ÕÝî Ø ÒëÑÕàØâÕ ¾àÓÐÝÐÙ×Õà, ºÐÛÕÝÔÐàì. ÁÞÒÕâ. ´Ûï ÑëáâàÞÓÞ ÔÞáâãßÐ Ú ÜÕÝî ºÐÛÕÝÔÐàì ÝÐÖÜØâÕ ÞÖØÔÐÝØï. Ò àÕÖØÜÕ ¿àÞÚàãâØâÕ áßØáÞÚ ÔÞ âàÕÑãÕÜÞÙ ÔÐâë. ÁÕÓÞÔÝïèÝïï ÔÐâÐ ÒëÔÕÛÕÝÐ àÐÜÚÞÙ. ´Ðâë, ÔÛï ÚÞâÞàëå áÞåàÐÝÕÝë

 • Страница 118 из 171

  ÁÞ×ÔÐÝØÕ ×ÐÜÕâÚØ ÚÐÛÕÝÔÐàï ¸ÝáâàãÚæØØ ßÞ ÒÒÞÔã ÑãÚÒ Ø æØäà ßàØÒÕÔÕÝë Ò àÐ×ÔÕÛÕ ²ÒÞÔ âÕÚáâÐ ÝÐ áâà. 44. ½ÐÖÜØâÕ ¼ÕÝî Ø ÒëÑÕàØâÕ ¾àÓÐÝÐÙ×Õà, ºÐÛÕÝÔÐàì. ¿àÞÚàãâØâÕ áßØáÞÚ ÔÞ âàÕÑãÕÜÞÙ ÔÐâë, ÝÐÖÜØâÕ ²Ðà-Ýâë Ø ÒëÑÕàØâÕ ´Ðâì ×ÐÜÕâÚã. ²ëÑÕàØâÕ ÞÔØÝ Ø× ßÕàÕçØáÛÕÝÝëå ÝØÖÕ âØßÞÒ ×ÐÜÕâÚØ. • ²áâàÕçÐ - ÒÒÕÔØâÕ

 • Страница 119 из 171

  • ·ÐÜÕâÚÐ - ÒÒÕÔØâÕ ×ÐÜÕâÚã, ÝÐÖÜØâÕ ²Ðà-Ýâë Ø ÒëÑÕàØâÕ ÁÞåàÐÝØâì. ²ÒÕÔØâÕ ÔÐâã ÞÚÞÝçÐÝØï Ø ÝÐÖÜØâÕ ¾º. ´Ûï ãáâÐÝÞÒÚØ áØÓÝÐÛØ×ÐæØØ ÔÛï ×ÐÜÕâÚØ ÒëÑÕàØâÕ ÁÞ ×ÒãÚÞÜ ØÛØ ±Õ× ×ÒãÚÐ Ø ÒàÕÜï ßÞÔÐçØ áØÓÝÐÛÐ. • ½ÐßÞÜÝØâì - ÒÒÕÔØâÕ âÕÜã ßÐÜïâÚØ, ÝÐÖÜØâÕ ²Ðà-Ýâë Ø ÒëÑÕàØâÕ ÁÞåàÐÝØâì. ´Ûï ãáâÐÝÞÒÚØ

 • Страница 120 из 171

  ½ÐÖÜØâÕ ¼ÕÝî Ø ÒëÑÕàØâÕ ¾àÓÐÝÐÙ×Õà, ´ÕÛÐ: ÝÐ ÔØáßÛÕÙ ÑãÔÕâ ÒëÒÕÔÕÝ áßØáÞÚ ×ÐÜÕâÞÚ. ½ÐÖÜØâÕ ²Ðà-Ýâë ØÛØ ßàÞÚàãâØâÕ áßØáÞÚ ÔÞ âàÕÑãÕÜÞÙ ×ÐÜÕâÚØ Ø ÝÐÖÜØâÕ ²Ðà-Ýâë. • ´Ûï ÒÒÞÔÐ ÝÞÒÞÙ ×ÐÜÕâÚØ ÒëÑÕàØâÕ ½ÞÒÞÕ ÔÕÛÞ. ²ÒÕÔØâÕ âÕÜã ×ÐÜÕâÚØ. ºÞÓÔÐ ÔÛØÝÐ ×ÐÜÕâÚØ ÔÞáâØÓÐÕâ ÜÐÚáØÜÐÛìÝÞ ÔÞßãáâØÜÞÓÞ ×ÝÐçÕÝØï,

 • Страница 121 из 171

  ■ ¸Óàë (¼ÕÝî 10) ¿àØÜÕçÐÝØÕ: ´Ûï âÞÓÞ, çâÞÑë ØáßÞÛì×ÞÒÐâì íâã äãÝÚæØî, âÕÛÕäÞÝ ÔÞÛÖÕÝ Ñëâì ÒÚÛîçÕÝ. ½Õ ÒÚÛîçÐÙâÕ âÕÛÕäÞÝ, ÕáÛØ ÕÓÞ ØáßÞÛì×ÞÒÐÝØÕ ×ÐßàÕéÕÝÞ, ÜÞÖÕâ Òë×ÒÐâì ßÞÜÕåØ ØÛØ áÞ×ÔÐÒÐâì ãÓàÞ×ã ÑÕ×ÞßÐáÝÞáâØ. ·ÐßãáÚ ØÓàë 1. ½ÐÖÜØâÕ ¼ÕÝî Ø ÒëÑÕàØâÕ ¸Óàë, ²ëÑàÐâì ØÓàã. 2. ¿àÞÚàãâØâÕ áßØáÞÚ ÔÞ ØÓàë

 • Страница 122 из 171

  ·ÐÓàã×ÚÐ ØÓà ½ÐÖÜØâÕ ¼ÕÝî Ø ÒëÑÕàØâÕ ¸Óàë, ·ÐÓàã×ÚÐ ØÓà. ½Ð ÔØáßÛÕÕ ßÞïÒØâáï áßØáÞÚ ×ÐÚÛÐÔÞÚ. ²ëÑÕàØâÕ µéÕ ×ÐÚÛÐÔÚØ ÔÛï ÔÞáâãßÐ Ú áßØáÚã ×ÐÚÛÐÔÞÚ Ò ÜÕÝî ¼ØÝØÑàÐã×Õà (áÜ. àÐ×ÔÕÛ ·ÐÚÛÐÔÚØ ÝÐ áâà. 148). ²ëÑÕàØâÕ ×ÐÚÛÐÔÚã ÔÛï ×ÐÓàã×ÚØ âàÕÑãÕÜÞÙ Web-áâàÐÝØæë. µáÛØ ßÞßëâÚÐ áÞÕÔØÝÕÝØï ÞÚÐÖÕâáï ÝÕãÔÐçÝÞÙ,

 • Страница 123 из 171

  ½ÐáâàÞÙÚØ ØÓà ´Ûï âÞÓÞ, çâÞÑë ãáâÐÝÞÒØâì àÕÖØÜ àÐÑÞâë ×ÒãÚÞÒëå áØÓÝÐÛÞÒ, ßÞÔáÒÕâÚØ Ø ÒØÑàÞÒë×ÞÒÐ Ò ØÓàÐå, ÝÐÖÜØâÕ ¼ÕÝî Ø ÒëÑÕàØâÕ ¸Óàë, ½ÐáâàÞÙÚØ. ■ ¿àØÛÞÖÕÝØï (¼ÕÝî 11) ¿àØÜÕçÐÝØÕ: ´Ûï âÞÓÞ, çâÞÑë ØáßÞÛì×ÞÒÐâì íâã äãÝÚæØî, âÕÛÕäÞÝ ÔÞÛÖÕÝ Ñëâì ÒÚÛîçÕÝ. ½Õ ÒÚÛîçÐÙâÕ âÕÛÕäÞÝ, ÕáÛØ ÕÓÞ ØáßÞÛì×ÞÒÐÝØÕ

 • Страница 124 из 171

  ´àãÓØÕ äãÝÚæØØ, ÔÞáâãßÝëÕ Ò ßàØÛÞÖÕÝØïå Ø ÓàãßßÐå ßàØÛÞÖÕÝØÙ • ÃÔÐÛØâì - ãÔÐÛÕÝØÕ ßàØÛÞÖÕÝØï ØÛØ Óàãßßë ßàØÛÞÖÕÝØÙ Ø× ßÐÜïâØ âÕÛÕäÞÝÐ. µáÛØ Òë ãÔÐÛØâÕ Ø× âÕÛÕäÞÝÐ áâÐÝÔÐàâÝÞÕ ßàØÛÞÖÕÝØÕ (ØÛØ ÝÐÑÞà ßàØÛÞÖÕÝØÙ), ÕÓÞ ÜÞÖÝÞ áÝÞÒÐ ×ÐÓàã×Øâì Ò âÕÛÕäÞÝ á Web-áÕàÒÕàÐ Nokia Software Market

 • Страница 125 из 171

  ·ÐÓàã×ÚÐ ßàØÛÞÖÕÝØï ÂÕÛÕäÞÝ ßÞÔÔÕàÖØÒÐÕâ ßàØÛÞÖÕÝØï Java J2METM. ¿ÕàÕÔ ×ÐÓàã×ÚÞÙ ßàØÛÞÖÕÝØï ÝÕÞÑåÞÔØÜÞ ãÑÕÔØâìáï Ò âÞÜ, çâÞ ÞÝÞ áÞÒÜÕáâØÜÞ á ÔÐÝÝëÜ âÕÛÕäÞÝÞÜ. ¿àÕÔãáÜÞâàÕÝÞ ÝÕáÚÞÛìÚÞ áßÞáÞÑÞÒ ×ÐÓàã×ÚØ ÝÞÒëå ßàØÛÞÖÕÝØÙ Java: • ½ÐÖÜØâÕ ¼ÕÝî Ø ÒëÑÕàØâÕ ¿àØÛÞÖÕÝØï, ·ÐÓàã×. ßàØÛÞÖ.; ÝÐ ÔØáßÛÕÙ ÒëÒÞÔØâáï

 • Страница 126 из 171

  ºÞàßÞàÐæØï Nokia ÝÕ ÔÐÕâ ÝØÚÐÚØå ÓÐàÐÝâØÙ ÞâÝÞáØâÕÛìÝÞ ßàØÛÞÖÕÝØÙ, àÐ×ÜÕéÕÝÝëå ÝÐ áâàÐÝØæÐå ÔàãÓØå ßÞáâÐÒéØÚÞÒ. ·ÐÓàãÖÐï ßàØÛÞÖÕÝØï á âÐÚØå Web-áâàÐÝØæ, ÝÕÞÑåÞÔØÜÞ ßàØÝØÜÐâì âÐÚØÕ ÖÕ ÜÕàë ßàÕÔÞáâÞàÞÖÝÞáâØ (Ò ßÛÐÝÕ ×ÐéØâë Ø Ò ßÛÐÝÕ áÞÔÕàÖØÜÞÓÞ Web-ã×ÛÞÒ), çâÞ Ø ßàØ àÐÑÞâÕ á ÛîÑëÜØ Web-áâàÐÝØæÐÜØ Ò

 • Страница 127 из 171

  ºÐÛìÚãÛïâÞà ØÜÕÕâ ÞÓàÐÝØçÕÝÝãî âÞçÝÞáâì, çâÞ ÜÞÖÕâ ßàØÒÕáâØ Ú ÒÞ×ÝØÚÝÞÒÕÝØî ÞèØÑÞÚ ÞÚàãÓÛÕÝØï (ÞáÞÑÕÝÝÞ ßàØ ßÞáÛÕÔÞÒÐâÕÛìÝëå ÞßÕàÐæØïå ÔÕÛÕÝØï). 1. ½ÐÖÜØâÕ ¼ÕÝî Ø ÒëÑÕàØâÕ ÍÚáâàÐ, ºÐÛìÚãÛïâÞà. 2. ºÞÓÔÐ ÝÐ ÔØáßÛÕÕ ßÞïÒØâáï æØäàÐ 0, ÒÒÕÔØâÕ ßÕàÒÞÕ çØáÛÞ (ÔÛï ÒÒÞÔÐ ÔÕáïâØçÝÞÙ âÞçÚØ ÝÐÖÜØâÕ ). 3.

 • Страница 128 из 171

  3. ´Ûï ÒëßÞÛÝÕÝØï ßàÕÞÑàÐ×ÞÒÐÝØï ÒÒÕÔØâÕ áãÜÜã, ÚÞâÞàãî âàÕÑãÕâáï ÚÞÝÒÕàâØàÞÒÐâì, ÝÐÖÜØâÕ ²Ðà-Ýâë Ø ÒëÑÕàØâÕ ² ÜÕáâÝÞÙ ØÛØ ² ØÝÒÐÛîâÕ. ÁÞÒÕâ. ºÞÝÒÕàâÐæØî ÒÐÛîâ ÜÞÖÝÞ ÒëßÞÛÝïâì Ò àÕÖØÜÕ ÞÖØÔÐÝØï. ²ÒÕÔØâÕ áãÜÜã, ÚÞâÞàãî âàÕÑãÕâáï ÚÞÝÒÕàâØàÞÒÐâì, ÝÐÖÜØâÕ ²Ðà-Ýâë Ø ÒëÑÕàØâÕ ² ÜÕáâÝÞÙ ØÛØ ² ØÝÒÐÛîâÕ.

 • Страница 129 из 171

  áÕÚãÝÔÞÜÕàÐ ÜÞÖÝÞ ßÞÛì×ÞÒÐâìáï ÔàãÓØÜØ äãÝÚæØïÜØ âÕÛÕäÞÝÐ. ´Ûï ÒëßÞÛÝÕÝØï ÞâáçÕâÐ ÒàÕÜÕÝØ Ò äÞÝÞÒÞÜ àÕÖØÜÕ ÝÐÖÜØâÕ . ¿àØ àÐÑÞâÕ áÕÚãÝÔÞÜÕàÐ àÐáåÞÔãÕâáï ÔÞßÞÛÝØâÕÛìÝÐï íÝÕàÓØï ÐÚÚãÜãÛïâÞàÐ, ßÞíâÞÜã ÒàÕÜï àÐÑÞâë âÕÛÕäÞÝÐ áÝØÖÐÕâáï. ¿ÞíâÞÜã ÝÕ àÕÚÞÜÕÝÔãÕâáï ÑÕ× ÝÕÞÑåÞÔØÜÞáâØ ×ÐßãáÚÐâì áÕÚãÝÔÞÜÕà Ò

 • Страница 130 из 171

  ºàãÓÞÒëÕ ×ÐÜÕàë ½ÐÖÜØâÕ ¼ÕÝî Ø ÒëÑÕàØâÕ ÍÚáâàÐ, ÁÕÚãÝÔÞÜÕà, ºàãÓÐÜØ. ½ÐÖÜØâÕ ÁâÐàâ ÔÛï ×ÐßãáÚÐ áÕÚãÝÔÞÜÕàÐ, ×ÐâÕÜ ºàãÓ ÔÛï ßÞÛãçÕÝØï ÚàãÓÞÒÞÓÞ ×ÐÜÕàÐ. ½ÐÖÜØâÕ ÁâÞß ÔÛï ÞáâÐÝÞÒÚØ áÕÚãÝÔÞÜÕàÐ. ½ÐÖÜØâÕ ²Ðà-Ýâë ÔÛï áÞåàÐÝÕÝØï ØÛØ áÑàÞáÐ ÚàãÓÞÒëå ×ÐÜÕàÞÒ. ÁÜ. àÐ×ÔÕÛ ¸×ÜÕàÕÝØÕ ÒàÕÜÕÝØ Ø ßàÞÜÕÖãâÞçÝëÕ

 • Страница 131 из 171

  ºÞÓÔÐ äãÝÚæØï ÑãÜÐÖÝØÚÐ ØáßÞÛì×ãÕâáï Ò ßÕàÒëÙ àÐ×, ÝÕÞÑåÞÔØÜÞ áÞ×ÔÐâì ÚÛîç ÑãÜÐÖÝØÚÐ. ²ÒÕÔØâÕ ÚÞÔ Ò ßÞÛÕ ·ÐÔÐâì ÚÛîç ÑãÜÐÖÝØÚÐ: Ø ÝÐÖÜØâÕ ¾º, ×ÐâÕÜ ÒÒÕÔØâÕ íâÞâ ÚÞÔ ÕéÕ àÐ× Ò ßÞÛÕ ¿ÞÒâÞàØâì ÚÛîç ÑãÜÐÖÝØÚÐ: Ø ÝÐÖÜØâÕ ¾º. µáÛØ Òë åÞâØâÕ ÞçØáâØâì áÞÔÕàÖØÜÞÕ ÑãÜÐÖÝØÚÐ Ø ãÔÐÛØâì ÚÛîç ÑãÜÐÖÝØÚÐ, ÒÒÕÔØâÕ

 • Страница 132 из 171

  • ¸ÝäÞ àÐáçÕâÐ - áÞåàÐÝÕÝØÕ ÚÞÝâÐÚâÝÞÙ ØÝäÞàÜÐæØØ Ò áÛãçÐÕ, ÚÞÓÔÐ ÐÔàÕá ÔÛï àÐáçÕâÞÒ ÞâÛØçÐÕâáï Þâ áÞåàÐÝÕÝÝÞÓÞ ÐÔàÕáÐ (ÝÐßàØÜÕà, ÔÛï ÚÞàßÞàÐâØÒÝëå ÚàÕÔØâÝëå ÚÐàâÞçÕÚ). • ¸ÝäÞ Þ ßàØÕÜÕ - áÞåàÐÝÕÝØÕ âÕÛÕäÞÝÝëå ÝÞÜÕàÞÒ Ø ÐÔàÕáÞÒ íÛÕÚâàÞÝÝÞÙ ßÞçâë, ßÞ ÚÞâÞàëÜ ßÞáâÐÒéØÚ ãáÛãÓ ÔÞÛÖÕÝ ÝÐßàÐÒÛïâì çÕÚØ ÝÐ

 • Страница 133 из 171

  ¿ÐàÐÜÕâàë ÑãÜÐÖÝØÚÐ ½ÐÖÜØâÕ ¼ÕÝî Ø ÒëÑÕàØâÕ ÍÚáâàÐ, ±ãÜÐÖÝØÚ, ½ÐáâàÞÙÚØ. ¼ÕÝî áÞÔÕàÖØâ áÛÕÔãîéØÕ äãÝÚæØØ: • ·ÐßàÞá ÚÞÔÐ - ÒÚÛîçÕÝØÕ Ø ÒëÚÛîçÕÝØÕ ×ÐßàÞáÐ ÝÐ ÒÒÞÔ ÚÛîçÐ ÑãÜÐÖÝØÚÐ. ´Ûï ÔÞáâãßÐ Ú íâÞÙ äãÝÚæØØ âàÕÑãÕâáï ÒÒÕáâØ ßàÐÒØÛìÝëÙ ÚÛîç ÑãÜÐÖÝØÚÐ. ¾ÑàÐâØâÕ ÒÝØÜÐÝØÕ ÝÐ âÞ, çâÞ ßàØ ÒëÑÞàÕ ×ÝÐçÕÝØï

 • Страница 134 из 171

  ßÞáâÐÒéØÚ ãáÛãÓ ßÞÔÔÕàÖØÒÐÕâ áâÐÝÔÐàâ ECML - ï×ëÚ ÜÞÔÕÛØàÞÒÐÝØï ÔÛï íÛÕÚâàÞÝÝÞÙ âÞàÓÞÒÛØ. ±ÛÐÝÚ ÜÞÖÝÞ âÐÚÖÕ ×ÐßÞÛÝØâì, ßÞ ÞçÕàÕÔØ ÒëÑØàÐï ØÝäÞàÜÐæØÞÝÝëÕ ßÞÛï. ½Ð ÔØáßÛÕÙ ÒëÒÞÔØâáï ×ÐßÞÛÝÕÝÝëÙ ÑÛÐÝÚ. 4. ¿ÞÔâÒÕàÔØâÕ ßÞÚãßÚã, ßÞáÛÕ çÕÓÞ ØÝäÞàÜÐæØï ÑãÔÕâ ßÕàÕÔÐÝÐ Ò áÕâì. 5. ²ë ÜÞÖÕâÕ ßÞÛãçØâì Þâ

 • Страница 135 из 171

  ÜÞÖÝÞ áØÝåàÞÝØ×ØàÞÒÐâì ÔÐÝÝëÕ âÕÛÕäÞÝÝÞÙ ÚÝØÓØ Ø ÚÐÛÕÝÔÐàï á ÔÐÝÝëÜØ Ò ÚÞÜßìîâÕàÕ. ²Þ×ÜÞÖÝÞáâì áØÝåàÞÝØ×ÐæØØ ÔÐÝÝëå âÕÛÕäÞÝÝÞÙ ÚÝØÓØ, áÞåàÐÝÕÝÝÞÙ ÝÐ SIM-ÚÐàâÕ, ÝÕ ßàÕÔãáÜÞâàÕÝÐ. ÁÛÕÔãÕâ ØÜÕâì Ò ÒØÔã, çâÞ ßàØ ÞâÒÕâÕ ÝÐ ÒåÞÔïéØÙ Òë×ÞÒ ßàÞæÕáá áØÝåàÞÝØ×ÐæØØ ßàÕÚàÐéÐÕâáï Ø ÕÓÞ ÝÕÞÑåÞÔØÜÞ ÝÐçÐâì áÝÞÒÐ.

 • Страница 136 из 171

  ×ÐÒÕàèÕÝØï áØÝåàÞÝØ×ÐæØØ ÒÞááâÐÝÞÒØâÕ ßàÕÖÝÕÕ ×ÝÐçÕÝØÕ ßÐàÐÜÕâàÐ ´ÕÙáâÒãîéØÕ ÝÐáâàÞÙÚØ. 2. ¾âÜÕâìâÕ ÔÐÝÝëÕ ÔÛï áØÝåàÞÝØ×ÐæØØ. ÁÜ. ´ÐÝÝëÕ ÔÛï áØÝåàÞÝØ×ÐæØØ Ò àÐ×ÔÕÛÕ ²ÒÞÔ ßÐàÐÜÕâàÞÒ áØÝåàÞÝØ×ÐæØØ ÒàãçÝãî ÝÐ áâà. 136. 3. ½ÐÖÜØâÕ ¼ÕÝî Ø ÒëÑÕàØâÕ ÍÚáâàÐ, ÁØÝåàÞÝØ×ÞÒÐâì, ÁØÝåàÞÝØ×ÞÒÐâì. 4. ¿ÞáÛÕ

 • Страница 137 из 171

  ½ÐÑÞà ßÐàÐÜÕâàÞÒ, Ò ÚÞâÞàÞÜ ÑãÔãâ áÞåàÐÝÕÝë ßÐàÐÜÕâàë áØÝåàÞÝØ×ÐæØØ, ÝÕÞÑåÞÔØÜÞ ÐÚâØÒØ×ØàÞÒÐâì. ½ÐÑÞà - íâÞ ÓàãßßÐ ßÐàÐÜÕâàÞÒ, ÝÕÞÑåÞÔØÜëå ÔÛï ãáâÐÝÞÒÛÕÝØï áÞÕÔØÝÕÝØï á áÕàÒÕàÞÜ. ¿àÞÚàãâØâÕ áßØáÞÚ ÔÞ âàÕÑãÕÜÞÓÞ ÝÐÑÞàÐ ßÐàÐÜÕâàÞÒ Ø ÝÐÖÜØâÕ ²ÚÛ. ²ëÑÕàØâÕ ¸×Ü. ãáâÐÝÞÒÚØ ¸ÝâÕàÝÕâ-áØÝåà. ²ëÑÕàØâÕ

 • Страница 138 из 171

  ■ ºÞÝäØÓãàÐæØï áÒï×Ø (¼ÕÝî 13) ¸º-ßÞàâ Á ßÞÜÞéìî íâÞÓÞ ÜÕÝî ÜÞÖÝÞ ÝÐáâàÞØâì âÕÛÕäÞÝ ÝÐ ßàØÕÜ ÔÐÝÝëå çÕàÕ× ØÝäàÐÚàÐáÝëÙ (¸º) ßÞàâ. ÃáâàÞÙáâÒÞ, á ÚÞâÞàëÜ ãáâÐÝÐÒÛØÒÐÕâáï ¸ºáÞÕÔØÝÕÝØÕ, ÔÞÛÖÝÞ Ñëâì áÞÒÜÕáâØÜÞ áÞ áâÐÝÔÐàâÞÜ IrDA. ÂÕÛÕäÞÝ ßÞ×ÒÞÛïÕâ ÞÑÜÕÝØÒÐâìáï çÕàÕ× ¸º-ßÞàâ âÐÚØÜØ ÔÐÝÝëÜØ, ÚÐÚ ÒØ×ØâÝëÕ

 • Страница 139 из 171

  µáÛØ ßÕàÕÔÐçÐ ÔÐÝÝëå ÝÕ ÝÐçØÝÐÕâáï Ò âÕçÕÝØÕ ÔÒãå ÜØÝãâ ßÞáÛÕ ÒÚÛîçÕÝØï ¸º-ßÞàâÐ, áÞÕÔØÝÕÝØÕ ÑãÔÕâ ÞâÜÕÝÕÝÞ, Ø ÕÓÞ ÝÕÞÑåÞÔØÜÞ ãáâÐÝÞÒØâì áÝÞÒÐ. ¸ÝÔØÚÐâÞà ¸º-áÞÕÔØÝÕÝØï • µáÛØ ÞâÞÑàÐÖÐÕâáï ßÞáâÞïÝÝÞ, íâÞ Þ×ÝÐçÐÕâ, çâÞ ¸º-áÞÕÔØÝÕÝØÕ ãáâÐÝÞÒÛÕÝÞ, Ø âÕÛÕäÞÝ ÓÞâÞÒ ßÕàÕÔÐÒÐâì ØÛØ ßàØÝØÜÐâì ÔÐÝÝëÕ çÕàÕ×

 • Страница 140 из 171

  ãáâÐÝÞÒÛÕÝØï áÞÕÔØÝÕÝØï GPRS ÝÐ ÔØáßÛÕÙ ÒëÒÞÔØâáï ØÝÔØÚÐâÞà . µáÛØ ßàØ ãáâÐÝÞÒÛÕÝÝÞÜ áÞÕÔØÝÕÝØØ GPRS ßÞáâãßÐÕâ ÒåÞÔïéØÙ Òë×ÞÒ ØÛØ âÕÚáâÞÒÞÕ áÞÞÑéÕÝØÕ ÛØÑÞ ßÞáëÛÐÕâáï ØáåÞÔïéØÙ Òë×ÞÒ, Ò ßàÐÒÞÜ ÒÕàåÝÕÜ ãÓÛã ÔØáßÛÕï ßÞïÒÛïÕâáï ØÝÔØÚÐâÞà , ãÚÐ×ëÒÐîéØÙ ÝÐ âÞ, çâÞ áÞÕÔØÝÕÝØÕ GPRS ßàØÞáâÐÝÞÒÛÕÝÞ. ÂÕÛÕäÞÝ

 • Страница 141 из 171

  ¿ÐàÐÜÕâàë ãÔÐÛÕÝÝÞÓÞ ßÞÔÚÛîçÕÝØï GPRS (ØÜï âÞçÚØ ÔÞáâãßÐ) ÜÞÖÝÞ ãáâÐÝÞÒØâì ÝÐ ÚÞÜßìîâÕàÕ á ßÞÜÞéìî ßàÞÓàÐÜÜÝÞÓÞ ÞÑÕáßÕçÕÝØï Nokia Modem Options, áÜ. àÐ×ÔÕÛ PC Suite ÝÐ áâà. 157. µáÛØ Ò ÚÞÜßìîâÕàÕ Ø Ò âÕÛÕäÞÝÕ ãáâÐÝÞÒÛÕÝë àÐ×ÛØçÝëÕ ßÐàÐÜÕâàë, ÑãÔãâ ØáßÞÛì×ÞÒÐâìáï ßÐàÐÜÕâàë Ø× ÚÞÜßìîâÕàÐ. ■

 • Страница 142 из 171

  ¸ÝâÕàÝÕâ ÞâÞÑàÐÖÐÕâáï âÕÛÕäÞÝÞÜ ßÞ-ÔàãÓÞÜã. ºàÞÜÕ âÞÓÞ, ÝÐ ÔØáßÛÕÕ âÕÛÕäÞÝÐ ÜÞÓãâ ÞâáãâáâÒÞÒÐâì ÝÕÚÞâÞàëÕ íÛÕÜÕÝâë áâàÐÝØæ ¸ÝâÕàÝÕâ. ¾áÝÞÒÝëÕ áÒÕÔÕÝØï Þ ÔÞáâãßÕ Ø ßÞÛì×ÞÒÐÝØØ ãáÛãÓÐÜØ ¸ÝâÕàÝÕâ 1. ´Ûï ÔÞáâãßÐ Ú ãáÛãÓÐÜ ÝÕÞÑåÞÔØÜÞ áÞåàÐÝØâì Ò ßÐÜïâØ âÕÛÕäÞÝÐ ßÐàÐÜÕâàë áÞÕÔØÝÕÝØï á áÞÞâÒÕâáâÒãîéØÜ

 • Страница 143 из 171

  • ´Ûï áÞåàÐÝÕÝØï ßàØÝïâëå ßÐàÐÜÕâàÞÒ ÝÐÖÜØâÕ ²Ðà-Ýâë Ø ÒëÑÕàØâÕ ÁÞåàÐÝØâì. µáÛØ Ò ÜÕÝî ´ÕÙáâÒãîéØÕ ÝÐáâàÞÙÚØ ÝÕ áÞåàÐÝÕÝÞ ÝØÚÐÚØå ßÐàÐÜÕâàÞÒ, ßÐàÐÜÕâàë áÞåàÐÝïîâáï Ò ßÕàÒÞÜ áÒÞÑÞÔÝÞÜ ÝÐÑÞàÕ ßÐàÐÜÕâàÞÒ áÞÕÔØÝÕÝØï, ÚÞâÞàëÙ áâÐÝÞÒØâáï ÐÚâØÒÝëÜ ÝÐÑÞàÞÜ. µáÛØ ßÐàÐÜÕâàë áÞåàÐÝÕÝë Ò ÜÕÝî ´ÕÙáâÒãîéØÕ

 • Страница 144 из 171

  ²ëÑÕàØâÕ ßÞáÛÕÔÞÒÐâÕÛìÝÞ ÒáÕ ßÐàÐÜÕâàë Ø ÒÒÕÔØâÕ ÝÕÞÑåÞÔØÜëÕ ×ÝÐçÕÝØï Ò áÞÞâÒÕâáâÒØØ á ØÝäÞàÜÐæØÕÙ, ßÞÛãçÕÝÝÞÙ Þâ ßÞáâÐÒéØÚÐ ãáÛãÓ ØÛØ ÞßÕàÐâÞàÐ áÞâÞÒÞÙ áÕâØ. ²áÕ ßÐàÐÜÕâàë, ÞâÝÞáïéØÕáï Ú ÝÐáâàÞÙÚÕ ÚÐÝÐÛÐ ßÕàÕÔÐçØ ÔÐÝÝëå, ÝÐåÞÔïâáï Ò ÜÕÝî ½ÐáâàÞÙÚÐ ÚÐÝÐÛÐ. ÃáâÐÝÞÒÛÕÝØÕ áÞÕÔØÝÕÝØï á áÕàÒÕàÞÜ 1.

 • Страница 145 из 171

  • ²ÒÕÔØâÕ ÐÔàÕá Web-áâàÐÝØæë: ½ÐÖÜØâÕ ¼ÕÝî Ø ÒëÑÕàØâÕ ¼ØÝØÑàÐã×Õà, ½Ð ÐÔàÕá. ²ÒÕÔØâÕ ÐÔàÕá Web-áâàÐÝØæë Ø ÝÐÖÜØâÕ ¾º. ²ÒÞÔØâì ßàÕäØÚá http:// ßÕàÕÔ ÐÔàÕáÞÜ ÝÕ ÞÑï×ÐâÕÛìÝÞ, âÐÚ ÚÐÚ íâÞâ ßàÕäØÚá ÔÞÑÐÒÛïÕâáï ÐÒâÞÜÐâØçÕáÚØ. ¿àÞáÜÞâà Web-áâàÐÝØæ ÃáâÐÝÞÒØÒ áÞÕÔØÝÕÝØÕ á Web-áÕàÒÕàÞÜ, ÜÞÖÝÞ ÝÐçÐâì ßàÞáÜÞâà

 • Страница 146 из 171

  ÄãÝÚæØØ Ò àÕÖØÜÕ ßàÞáÜÞâàÐ WAP-áâàÐÝØæ ½ÐÖÜØâÕ ²Ðà-Ýâë Ø ÒëÑÕàØâÕ ÞÔÝã Ø× ßÕàÕçØáÛÕÝÝëå ÝØÖÕ äãÝÚæØÙ. ¿ÞáâÐÒéØÚ ãáÛãÓ ÜÞÖÕâ ÒÚÛîçØâì Ò áßØáÞÚ ÔÞßÞÛÝØâÕÛìÝëÕ äãÝÚæØØ. • ² ÝÐçÐÛÞ - ÒÞ×ÒàÐâ ÝÐ ÔÞÜÐèÝîî áâàÐÝØæã. • ´Ðâì ×ÐÚÛ-Úã - áÞåàÐÝÕÝØÕ ×ÐÚÛÐÔÚØ ÔÛï âÕÚãéÕÙ áâàÐÝØæë. • ·ÐÚÛÐÔÚØ - áÜ. àÐ×ÔÕÛ

 • Страница 147 из 171

  ·ÐÒÕàèÕÝØÕ áÞÕÔØÝÕÝØï ´Ûï ×ÐÒÕàèÕÝØï áÕÐÝáÐ ßàÞáÜÞâàÐ Ø áÞÕÔØÝÕÝØï á Web-áÕàÒÕàÞÜ ÝÐÖÜØâÕ ²Ðà-Ýâë Ø ÒëÑÕàØâÕ ²ëÙâØ. ºÞÓÔÐ ÝÐ ÔØáßÛÕÕ ßÞïÒØâáï ×ÐßàÞá ²ëÙâØ Ø× àÕÖØÜÐ ÑàÐã×ÕàÐ?, ÝÐÖÜØâÕ ´Ð. ¸ÛØ ÝÐÖÜØâÕ ÔÒÐÖÔë ÝÐÖÜØâÕ . µáÛØ Ò ÚÐçÕáâÒÕ ÚÐÝÐÛÐ ßÕàÕÔÐçØ ÒëÑàÐÝ GSM-ÚÐÝÐÛ, . ÂÕÛÕäÞÝ ×ÐÒÕàèØâ áÞÕÔØÝÕÝØÕ á

 • Страница 148 из 171

  ßÐàÐÜÕâàë ÝÐáâàÞÙÚØ ÑàÐã×ÕàÐ. ÄÐÙÛë cookies áÞåàÐÝïîâáï Ò âÕÛÕäÞÝÕ ÔÞ âÕå ßÞà, ßÞÚÐ ÝÕ ÑãÔÕâ ÞçØéÕÝÐ Úíè-ßÐÜïâì, áÜ. àÐ×ÔÕÛ ºíè-ßÐÜïâì ÝÐ áâà. 151. 1. ²Þ ÒàÕÜï áÕÐÝáÐ ßàÞáÜÞâàÐ ÝÐÖÜØâÕ ²Ðà-Ýâë Ø ÒëÑÕàØâÕ ´à. ÒÐàØÐÝâë, ·ÐéØâÐ, ¸ÝâÕàÝÕâ-ÜÐàÚÕàë. ¸ÛØ Ò àÕÖØÜÕ ÞÖØÔÐÝØï ÝÐÖÜØâÕ ¼ÕÝî Ø ÒëÑÕàØâÕ

 • Страница 149 из 171

  ² âÕÛÕäÞÝÕ ÜÞÓãâ Ñëâì ×ÐßàÞÓàÐÜÜØàÞÒÐÝë ×ÐÚÛÐÔÚØ áÞ ááëÛÚÐÜØ ÝÐ WebáâàÐÝØæë, ÚÞâÞàëÕ ÝÕ ÞâÝÞáïâáï Ú Nokia. ºÞàßÞàÐæØï Nokia ÝÕ ÔÐÕâ ÝØÚÐÚØå ÓÐàÐÝâØÙ Ø àÕÚÞÜÕÝÔÐæØÙ ÞâÝÞáØâÕÛìÝÞ íâØå Web-áâàÐÝØæ. ¿àÞáÜÐâàØÒÐï íâØ áâàÐÝØæë, ÝÕÞÑåÞÔØÜÞ ßàØÝØÜÐâì âÐÚØÕ ÖÕ ÜÕàë ßàÕÔÞáâÞàÞÖÝÞáâØ (Ò ßÛÐÝÕ ×ÐéØâë Ø Ò ßÛÐÝÕ

 • Страница 150 из 171

  ãÒÕÔÞÜÛÕÝØï Þ ÒëßãáÚÐå ÝÞÒÞáâÕÙ; âÐÚØÕ áÞÞÑéÕÝØï ÜÞÓãâ áÞÔÕàÖÐâì âÕÚáâ ØÛØ ÐÔàÕá Web-áâàÐÝØæë. ¿ÞáÛÕ ßÞÛãçÕÝØï áÛãÖÕÑÝÞÓÞ áÞÞÑéÕÝØï ÝÐÖÜØâÕ ¾Ñ×Þà Ò àÕÖØÜÕ ÞÖØÔÐÝØï ÔÛï ÔÞáâãßÐ Ú ÜÕÝî ÁÕàÒØá-ßàØÕÜ. • µáÛØ ÝÐÖÐâì ²ëÙâØ, áÞÞÑéÕÝØÕ ßÕàÕÜÕáâØâáï Ò ÜÕÝî ÁÕàÒØá-ßàØÕÜ. ´Ûï ÔÞáâãßÐ Ú ÜÕÝî ÁÕàÒØá-ßàØÕÜ Ò

 • Страница 151 из 171

  ¿àØ ãáâÐÝÞÒÚÕ ÒÐàØÐÝâÐ °ÒâÞÜÐâØçÕáÚÞÕ áÞÕÔØÝÕÝØÕ ÞâÚÛîçÕÝÞ ÔÛï ×ÐßãáÚÐ ÑàÐã×ÕàÐ ßÞáÛÕ ßàØÕÜÐ áÛãÖÕÑÝÞÓÞ áÞÞÑéÕÝØï ÝÕÞÑåÞÔØÜÞ ÒëÑàÐâì äãÝÚæØî ·ÐÓàã×Øâì. ºíè-ßÐÜïâì ¸ÝäÞàÜÐæØï Ø ÐÔàÕáÐ ãáÛãÓ, ÔÞáâãß Ú ÚÞâÞàëÜ ÞáãéÕáâÒÛïÛáï á ÔÐÝÝÞÓÞ âÕÛÕäÞÝÐ, áÞåàÐÝïîâáï Ò Úíè-ßÐÜïâØ âÕÛÕäÞÝÐ. ºíè-ßÐÜïâì - íâÞ

 • Страница 152 из 171

  ßàØÛÞÖÕÝØÙ Ø ßÞ×ÒÞÛïÕâ ØáßÞÛì×ÞÒÐâì âÕÛÕäÞÝ ÔÛï ÒëßÞÛÝÕÝØï æØäàÞÒÞÙ ßÞÔßØáØ. ÁÕàâØäØÚÐâë áÞåàÐÝïîâáï ÝÐ SIM-ÚÐàâÕ ßÞáâÐÒéØÚÞÜ ãáÛãÓ. ½ÐÖÜØâÕ ¼ÕÝî Ø ÒëÑÕàØâÕ ¼ØÝØÑàÐã×Õà, ½ÐáâàÞÙÚØ, ÃáâÐÝÞÒÚØ ×ÐéØâë, ½ÐáâàÞÙÚÐ ×ÐéØâÝÞÓÞ ÜÞÔãÛï. ¼ÕÝî áÞÔÕàÖØâ áÛÕÔãîéØÕ äãÝÚæØØ: • ´ÕâÐÛØ ×ÐéØâÝÞÓÞ ÜÞÔãÛï - ÝÐ ÔØáßÛÕÙ

 • Страница 153 из 171

  ãáâÐÝÞÒÛÕÝØï áÞÕÔØÝÕÝØï), Ð ÕÓÞ ÔÞáâÞÒÕàÝÞáâì ßàÞÒÕàïÕâáï á ßÞÜÞéìî áÕàâØäØÚÐâÞÒ æÕÝâàÞÒ áÕàâØäØÚÐæØØ, áÞåàÐÝÕÝÝëå Ò ßÐÜïâØ âÕÛÕäÞÝÐ. ÁÕàâØäØÚÐâë áÕàÒÕàÐ ÝÕ áÞåàÐÝïîâáï. µáÛØ ßàØ ãáâÐÝÞÒÛÕÝÝÞÜ áÞÕÔØÝÕÝØØ ÝÐ ÔØáßÛÕÕ ÞâÞÑàÐÖÐÕâáï ×ÝÐçÞÚ ×ÐéØâë , ÔÐÝÝëÕ ÜÕÖÔã âÕÛÕäÞÝÞÜ Ø èÛî×ÞÜ (ÚÞâÞàëÙ ÞßàÕÔÕÛïÕâáï

 • Страница 154 из 171

  ²ÐÖÝÞÕ ×ÐÜÕçÐÝØÕ. ±Õ×ãáÛÞÒÝÞ, áÕàâØäØÚÐâë áÝØÖÐîâ àØáÚ, áÒï×ÐÝÝëÙ á ãÔÐÛÕÝÝëÜØ ßÞÔÚÛîçÕÝØïÜØ Ø ×ÐÓàã×ÚÞÙ ßàÞÓàÐÜÜÝÞÓÞ ÞÑÕáßÕçÕÝØï, ÞÔÝÐÚÞ áÛÕÔãÕâ ØÜÕâì Ò ÒØÔã, çâÞ ÝÐÔÛÕÖÐéØÙ ãàÞÒÕÝì ×ÐéØâë ÒÞ×ÜÞÖÕÝ âÞÛìÚÞ Ò áÛãçÐÕ ßàÐÒØÛìÝÞÓÞ ßàØÜÕÝÕÝØï áÕàâØäØÚÐâÞÒ. ÁÐÜÞ ßÞ áÕÑÕ ÝÐÛØçØÕ áÕàâØäØÚÐâÞÒ ÝÕ

 • Страница 155 из 171

  ßÞïÒØâáï âÕÚáâ ÔÛï ßÞÔßØáØ, ÚÞâÞàëÙ ÜÞÖÕâ áÞÔÕàÖÐâì áãÜÜã, ÔÐâã Ø ÔàãÓãî ØÝäÞàÜÐæØî. ÃÑÕÔØâÕáì Ò âÞÜ, çâÞ ÝÐ ÔØáßÛÕÕ ÞâÞÑàÐÖÐÕâáï ×ÐÓÞÛÞÒÞÚ ÇâÕÝØÕ Ø ×ÝÐçÞÚ æØäàÞÒÞÙ ßÞÔßØáØ . ¿àØÜÕçÐÝØÕ. ¾âáãâáâÒØÕ ×ÝÐçÚÐ æØäàÞÒÞÙ ßÞÔßØáØ Þ×ÝÐçÐÕâ ÝÐàãèÕÝØÕ ×ÐéØâë, ßÞíâÞÜã ÝØ Ò ÚÞÕÜ áÛãçÐÕ ÝÕ ÒÒÞÔØâÕ ßÕàáÞÝÐÛìÝëÕ

 • Страница 156 из 171

  ¸ÝáâàãÚæØØ ßÞ ÔÞÑÐÒÛÕÝØî äãÝÚæØÙ Ò áßØáÞÚ ßàØÒÕÔÕÝë Ò àÐ×ÔÕÛÕ ¼ÕÝî ßàÐÒÞÙ ÚÛÐÒØèØ ÒëÑÞàÐ ÝÐ áâà. 91. ■ ÃáÛãÓØ SIM (¼ÕÝî 16) ¿ÞÜØÜÞ áâÐÝÔÐàâÝëå äãÝÚæØÙ, ÒëßÞÛÝïÕÜëå ÜÞÑØÛìÝëÜ âÕÛÕäÞÝÞÜ, ÕÓÞ ÒÛÐÔÕÛÕæ ÜÞÖÕâ ßÞÛì×ÞÒÐâìáï ÔÞßÞÛÝØâÕÛìÝëÜØ ãáÛãÓÐÜØ SIM-ÚÐàâë, ÔÞáâãß Ú ÚÞâÞàëÜ ÞÑÕáßÕçØÒÐÕâ ÜÕÝî 16. ¼ÕÝî 16

 • Страница 157 из 171

  7. ÁÒï×ì á ÚÞÜßìîâÕàÞÜ ¿àØ ßÞÔÚÛîçÕÝØØ Ú áÞÒÜÕáâØÜÞÜã ÚÞÜßìîâÕàã çÕàÕ× ¸º-ßÞàâ ØÛØ á ßÞÜÞéìî ÚÐÑÕÛï âÕÛÕäÞÝ ÜÞÖÝÞ ØáßÞÛì×ÞÒÐâì ÔÛï ßÕàÕÔÐçØ Ø ßàØÕÜÐ íÛÕÚâàÞÝÝÞÙ ßÞçâë, Ð âÐÚÖÕ ÔÛï ÔÞáâãßÐ Ú áÕâØ ¸ÝâÕàÝÕâ. ÂÕÛÕäÞÝ ÜÞÖÕâ àÐÑÞâÐâì á àÐ×ÛØçÝëÜØ ÚÞÜÜãÝØÚÐæØÞÝÝëÜØ ßàÞÓàÐÜÜÝëÜØ ßàØÛÞÖÕÝØïÜØ. ½ÐßàØÜÕà,

 • Страница 158 из 171

  • Nokia Content Copier - ÚÞßØàÞÒÐÝØÕ ØÛØ àÕ×ÕàÒÝÞÕ ÚÞßØàÞÒÐÝØÕ ÔÐÝÝëå Ø× âÕÛÕäÞÝÐ Ò áÞÒÜÕáâØÜëÙ ÚÞÜßìîâÕà ØÛØ Ò ÔàãÓÞÙ âÕÛÕäÞÝ Nokia. • Nokia PC WAP Manager - àÕÔÐÚâØàÞÒÐÝØÕ ×ÐÚÛÐÔÞÚ ÑàÐã×ÕàÐ Ø ÝÐÑÞàÞÒ ßÐàÐÜÕâàÞÒ áÞÕÔØÝÕÝØÙ, Ð âÐÚÖÕ Øå ×ÐÓàã×ÚÐ Ò âÕÛÕäÞÝ. • Nokia Phone Editor - ßÕàÕÔÐçÐ âÕÚáâÞÒëå

 • Страница 159 из 171

  GPRS, HSCSD Ø CSD ÂÕÛÕäÞÝ ßÞ×ÒÞÛïÕâ ØáßÞÛì×ÞÒÐâì áÛÕÔãîéØÕ ãáÛãÓØ ßÕàÕÔÐçØ ÔÐÝÝëå: GPRS (ÁÛãÖÑÐ ßÐÚÕâÝÞÙ ßÕàÕÔÐçØ ÔÐÝÝëå çÕàÕ× àÐÔØÞØÝâÕàäÕÙá), HSCSD (²ëáÞÚÞáÚÞàÞáâÝÐï ßÕàÕÔÐçÐ ÔÐÝÝëå ßÞ ÚÞÜÜãâØàãÕÜëÜ áÕâïÜ) Ø CSD (¿ÕàÕÔÐçÐ ÔÐÝÝëå ßÞ ÚÞÜÜãâØàãÕÜëÜ áÕâïÜ - GSM-ÚÐÝÐÛ). ¸ÝäÞàÜÐæØî Þ ßàÕÔÞáâÐÒÛÕÝØØ

 • Страница 160 из 171

  8. ¸ÝäÞàÜÐæØï ÞÑ ÐÚÚãÜãÛïâÞàÐå ■ ·ÐàïÔÚÐ Ø àÐ×àïÔÚÐ ÐÚÚãÜãÛïâÞàÐ ´ÐÝÝëÙ âÕÛÕäÞÝ àÐááçØâÐÝ ÝÐ ßØâÐÝØÕ Þâ ÐÚÚãÜãÛïâÞàÐ. ÁÛÕÔãÕâ ßÞÜÝØâì, çâÞ ÐÚÚãÜãÛïâÞà ÔÞáâØÓÐÕâ ÞßâØÜÐÛìÝëå àÐÑÞçØå åÐàÐÚâÕàØáâØÚ âÞÛìÚÞ ßÞáÛÕ ÔÒãå-âàÕå ßÞÛÝëå æØÚÛÞÒ ×ÐàïÔÚØ/àÐ×àïÔÚØ. °ÚÚãÜãÛïâÞà ÜÞÖÝÞ ×ÐàïÖÐâì Ø àÐ×àïÖÐâì áÞâÝØ àÐ×,

 • Страница 161 из 171

  ÒëÒÞÔÞÒ ÜÞÖÕâ áâÐâì ßàØçØÝÞÙ ßÞÒàÕÖÔÕÝØï ÐÚÚãÜãÛïâÞàÐ ÛØÑÞ ßàÕÔÜÕâÐ, Òë×ÒÐÒèÕÓÞ ×ÐÜëÚÐÝØÕ. ¿àØ ßàÞÔÞÛÖØâÕÛìÝÞÜ ÒÞ×ÔÕÙáâÒØØ ßÞÒëèÕÝÝÞÙ ØÛØ ßÞÝØÖÕÝÝÞÙ âÕÜßÕàÐâãàë (ÝÐßàØÜÕà, ÛÕâÞÜ ØÛØ ×ØÜÞÙ Ò ×ÐÚàëâÞÜ ÐÒâÞÜÞÑØÛÕ) ÕÜÚÞáâì Ø áàÞÚ áÛãÖÑë ÐÚÚãÜãÛïâÞàÐ áÝØÖÐîâáï. °ÚÚãÜãÛïâÞà áÛÕÔãÕâ åàÐÝØâì ßàØ

 • Страница 162 из 171

  Þ´ ¸ µŽ¸ÇµÁº¾µ ¾±Á»Ã¶¸²°½¸µ ´ÐÝÝëÙ âÕÛÕäÞÝ àÐ×àÐÑÞâÐÝ Ø Ø×ÓÞâÞÒÛÕÝ á ØáßÞÛì×ÞÒÐÝØÕÜ áÐÜëå ßÞáÛÕÔÝØå ÔÞáâØÖÕÝØÙ âÕåÝØÚØ Ø âàÕÑãÕâ ÞáâÞàÞÖÝÞÓÞ ÞÑàÐéÕÝØï. ÁÛÕÔãÙâÕ ßàØÒÕÔÕÝÝëÜ ÝØÖÕ àÕÚÞÜÕÝÔÐæØïÜ - íâÞ ßÞ×ÒÞÛØâ ÒëßÞÛÝØâì ÒáÕ ãáÛÞÒØï ßàÕÔÞáâÐÒÛÕÝØï ÓÐàÐÝâØØ Ø ÞÑÕáßÕçØâ ÔÛØâÕÛìÝãî Ø ÑÕ×ÞâÚÐ×Ýãî

 • Страница 163 из 171

  • ½Õ àÐ×ãÚàÐèØÒÐÙâÕ âÕÛÕäÞÝ. ºàÐáÚÐ ÜÞÖÕâ ×ÐáÞàØâì ÔÒØÖãéØÕáï ã×Ûë Ø ÝÐàãèØâì Øå ÝÞàÜÐÛìÝãî àÐÑÞâã. • ¿ÞÛì×ãÙâÕáì âÞÛìÚÞ ßàØÛÐÓÐÕÜÞÙ Ú âÕÛÕäÞÝã ØÛØ àÕÚÞÜÕÝÔÞÒÐÝÝÞÙ Ø×ÓÞâÞÒØâÕÛÕÜ ÐÝâÕÝÝÞÙ. ¸áßÞÛì×ÞÒÐÝØÕ ÔàãÓØå ÐÝâÕÝÝ, Ð âÐÚÖÕ ßÕàÕÔÕÛÚÐ Ø ÝÐàÐéØÒÐÝØÕ ÐÝâÕÝÝë ÜÞÓãâ ßàØÒÕáâØ Ú ßÞÒàÕÖÔÕÝØî âÕÛÕäÞÝÐ Ø Ú

 • Страница 164 из 171

  ²°¶½°Ï ¸½Ä¾À¼°Æ¸Ï ¿¾ µŽ¸ºµ ±µ·¾¿°Á½¾Á¸ ■ ±Õ×ÞßÐáÝÞáâì ÔÞàÞÖÝÞÓÞ ÔÒØÖÕÝØï ½Õ ßÞÛì×ãÙâÕáì ßÞàâÐâØÒÝëÜ âÕÛÕäÞÝÞÜ ×Ð àãÛÕÜ ÔÒØÖãéÕÓÞáï ÐÒâÞÜÞÑØÛï. ÂÕÛÕäÞÝ ÔÞÛÖÕÝ Ñëâì ãáâÐÝÞÒÛÕÝ Ò ÔÕàÖÐâÕÛÕ. ½Õ áÛÕÔãÕâ ÚÛÐáâì âÕÛÕäÞÝ ÝÐ ßÐááÐÖØàáÚÞÕ áØÔÕÝìÕ ØÛØ Ò âÐÚÞÕ ÜÕáâÞ, ÞâÚãÔÐ ÞÝ ÜÞÖÕâ ãßÐáâì ßàØ áâÞÛÚÝÞÒÕÝØØ

 • Страница 165 из 171

  ■ ÍÛÕÚâàÞÝÝëÕ ãáâàÞÙáâÒÐ ±ÞÛìèÐï çÐáâì áÞÒàÕÜÕÝÝëå íÛÕÚâàÞÝÝëå ãáâàÞÙáâÒ ×ÐéØéÕÝÐ Þâ ÒÞ×ÔÕÙáâÒØï àÐÔØÞçÐáâÞâÝÞÓÞ Ø×ÛãçÕÝØï. ¾ÔÝÐÚÞ ÝÕÚÞâÞàëÕ íÛÕÚâàÞÝÝëÕ ßàØÑÞàë ÝÕ ØÜÕîâ âÐÚÞÙ ×ÐéØâë. ºÐàÔØÞáâØÜãÛïâÞàë ÁÞÓÛÐáÝÞ àÕÚÞÜÕÝÔÐæØïÜ Ø×ÓÞâÞÒØâÕÛÕÙ ÚÐàÔØÞáâØÜãÛïâÞàÞÒ ÒÞ Ø×ÑÕÖÐÝØÕ ÒÞ×ÝØÚÝÞÒÕÝØï ßÞÜÕå

 • Страница 166 из 171

  ¿àÞçÕÕ ÜÕÔØæØÝáÚÞÕ ÞÑÞàãÔÞÒÐÝØÕ ÀÐÑÞâÐ ÛîÑÞÓÞ àÐÔØÞßÕàÕÔÐîéÕÓÞ ÞÑÞàãÔÞÒÐÝØï, ÒÚÛîçÐï áÞâÞÒëÕ âÕÛÕäÞÝë, ÜÞÖÕâ ÝÐàãèÐâì ÝÞàÜÐÛìÝÞÕ äãÝÚæØÞÝØàÞÒÐÝØÕ ÝÕ ØÜÕîéÕÓÞ ÔÞÛÖÝÞÙ ×ÐéØâë ÜÕÔØæØÝáÚÞÓÞ ÞÑÞàãÔÞÒÐÝØï. Á ÒÞßàÞáÐÜØ Þ ×ÐéØâÕ ÜÕÔØæØÝáÚÞÓÞ ÞÑÞàãÔÞÒÐÝØï Þâ ÒÝÕèÝÕÓÞ àÐÔØÞçÐáâÞâÝÞÓÞ Ø×ÛãçÕÝØï Ø á ÔàãÓØÜØ

 • Страница 167 из 171

  ½ÐáâÞïâÕÛìÝÞ àÕÚÞÜÕÝÔãÕâáï ÒëÚÛîçÐâì âÕÛÕäÞÝ ÝÐ ÐÒâÞ×ÐßàÐÒÞçÝëå áâÐÝæØïå (áâÐÝæØïå âÕåÝØçÕáÚÞÓÞ ÞÑáÛãÖØÒÐÝØï). ºàÞÜÕ âÞÓÞ, ÝÕÞÑåÞÔØÜÞ áÞÑÛîÔÐâì ÞÓàÐÝØçÕÝØï ÝÐ ØáßÞÛì×ÞÒÐÝØÕ àÐÔØÞÞÑÞàãÔÞÒÐÝØï ÝÐ âÞßÛØÒÝëå áÚÛÐÔÐå (ÝÐ ÞÑêÕÚâÐå åàÐÝÕÝØï Ø àÐáßàÕÔÕÛÕÝØï âÞßÛØÒÐ), ÝÐ åØÜØçÕáÚØå ßàÕÔßàØïâØïå Ø Ò ÜÕáâÐå

 • Страница 168 из 171

  ÝÕßàÐÒØÛìÝÞÙ ãáâÐÝÞÒÚÕ ÑÕáßàÞÒÞÔÝÞÓÞ ÞÑÞàãÔÞÒÐÝØï Ò ÐÒâÞÜÞÑØÛÕ àÐáÚàëâØÕ ÒÞ×ÔãèÝÞÙ ßÞÔãèÚØ ÜÞÖÕâ ßàØÒÕáâØ Ú áÕàìÕ×ÝëÜ âàÐÒÜÐÜ. ¸áßÞÛì×ÞÒÐÝØÕ âÕÛÕäÞÝÐ Ò ßÞÛÕâÕ ×ÐßàÕéÕÝÞ. ²ëÚÛîçØâÕ âÕÛÕäÞÝ ßÕàÕÔ ßÞáÐÔÚÞÙ Ò áÐÜÞÛÕâ. ¿ÞÛì×ÞÒÐÝØÕ ÑÕáßàÞÒÞÔÝëÜ âÕÛÕäÞÝÞÜ ÝÐ ÑÞàâã áÐÜÞÛÕâÐ ÜÞÖÕâ áÞ×ÔÐâì ßÞÜÕåØ Ò àÐÑÞâÕ

 • Страница 169 из 171

  2. ½ÐÖÜØâÕ ÚÛÐÒØèã áâÞÛìÚÞ àÐ×, áÚÞÛìÚÞ ÝÕÞÑåÞÔØÜÞ ÔÛï ÞçØáâÚØ ÔØáßÛÕï Ø ßÞÔÓÞâÞÒÚÕ âÕÛÕäÞÝÐ Ú ßÞáëÛÚÕ Òë×ÞÒÐ (ÝÐßàØÜÕà, ÔÛï ×ÐÒÕàèÕÝØï Òë×ÞÒÐ, ÒëåÞÔÐ Ø× ÜÕÝî Ø â. Ô.). 3. ²ÒÕÔØâÕ ÝÞÜÕà áÛãÖÑë íÚáâàÕÝÝÞÙ ßÞÜÞéØ, ãáâÐÝÞÒÛÕÝÝëÙ ÔÛï ÔÐÝÝÞÓÞ àÕÓØÞÝÐ (ÝÐßàØÜÕà, 112, 911 ØÛØ ÔàãÓÞÙ ÝÞÜÕà ÞäØæØÐÛìÝÞÙ

 • Страница 170 из 171

  ÞáÝÞÒÐÝØØ áØáâÕÜÐâØçÕáÚÞÓÞ Ø×ãçÕÝØï Ø âéÐâÕÛìÝÞÙ ßàÞÒÕàÚØ àÕ×ãÛìâÐâÞÒ ÝÐãçÝëå ØááÛÕÔÞÒÐÝØÙ. ¿àÕÔÕÛìÝëÕ ãàÞÒÝØ ÞÑÛãçÕÝØï, ÚÞâÞàëÕ ßàØÒÞÔïâáï Ò áÞáâÐÒÕ ÞÑéØå ÔØàÕÚâØÒ, ÝÕ ßàÕÒëèÐîâ ÔÞßãáâØÜëå ÓàÐÝØæ ÑÕ×ÞßÐáÝÞÓÞ ÞÑÛãçÕÝØï çÕÛÞÒÕÚÐ ÝÕ×ÐÒØáØÜÞ Þâ ÕÓÞ ÒÞ×àÐáâÐ Ø áÞáâÞïÝØï ×ÔÞàÞÒìï. ´Ûï ÞßàÕÔÕÛÕÝØï ãàÞÒÝï

 • Страница 171 из 171

Инструкции для мобильные телефоны Nokia