Инструкция для Technics SL-PG5, SL-PG4, SL-PG3 :: Страница 23 из 26
Service-Instruction.ru
инструкции pdf и руководства пользователя читать онлайн

Инструкция для Technics SL-PG5, SL-PG4, SL-PG3

Инструкция в формате - PDF
Количество страниц - 26 страниц
Размер - 0.6 МБ
Доступно - Бесплатное скачивание
Доступно - Онлайн чтение
background image

Запись с CD-монтажом

SL-РСГ

SL-PG5

Nagrywanie z montazem

SL-PG5

i

Чтобы  дописать  треки  на  свободную  часть

 

ленты

Выполнив 

операцию, 

описанную 

в

 

пункте  2  на  стр.  25,  нажмите  кнопки  с

 

цифрами, чтобы ввести номер трека.

Индикация  В  виде  знака  минуса  на  дисплее  означает,  что  на 

кассете  осталось  недостаточно  свободного  места  для  записи 
выбранного трека.

(а) Индикация знака минуса {недостаточно места на ленте)

Чтобы  добиться  приглушения  звука  в  конце  кассеты,

 

когда  на  дисплее  появится  индикация  в  виде  знака

 

минуса

Нажмите кнопку [TIME FADE].

В  конце  кассеты  произойдет  плавное  приглушение  звука,  и 

запись завершится.

Если  Вы  желаете  добиться  приглушения  звука  в  конце  стороны 
В, 

то 

нажмите 

кнопку 

[SIDE 

А/В], 

а 

затем 

повторите 

вышеописанную процедуру.

Примечание

Монтаж  более  20  треков  невозможен,  как  и  монтаж  треков, 

порядковые номера которых превышают 

20

.

В  таких  случаях  просто  выполните  запись  в  нормальном  режиме 
воспроизведения.

Для  записи  с  монтажом  запрограммированных

 

треков

Внесите  желаемые  треки  в  программу

 

при  помощи  операций,  описанных  в

 

пунктах 1 и 2 на стр.17, а затем выполните

 

операции, описанные на стр. 25.

Запрограммируйте  треки  таким  образом,  чтобы  суммарное  время 
их воспроизведения не превышало длины ленты.

5

АЬу dodac utwory па niewykorzystany fragment

 

tasmy

Po  kroku  2  ze  str.  25,  przycisnij  przyciski

 

numeryczne,  aby  wybrac  zgdany  numer

 

utworu.

Gdy znak minus pojawi si? na wyswietlaczu, oznacza to, ze czas 

pozostaty na tasmie nie jest wystarczajqcy.
(a) Znak “minus” (niewystarczaj^cy czas pozostaty na tasmie)

Aby 

wykonac 

wyciszenie 

na 

kohcu 

tasmy, 

gdy

 

wyswietlony jest znak “minus”

Przycisnij [TIME FADE].

Przy koncu tasmy dzwi?k stopniowo wyciszy si? i nagrywnaie zostanie 

zakohczone.

Jezefi chcesz wykonac wyciszenie na kohcu strony B, przycisnij [SIDE 

A/B], a nast?pnie wykonaj czynnosci opisane powyzej.

IIBfRBH

Montaz  nie  moze  bye  wykonany  dia  liezby  utworów  wi?kszej  niz  20 

oraz dia utowrów z numerami powyzej 

20

.

W  takim  przypadku  po  prostu  wykonaj  nagrywanie  w  normalnym 

trybie odtwarzania.

Aby  wykonac  nagrywanie  z  montazem

 

zaprogramowanych utworów

Zaprogramuj  utwory  wedtug  kroków  1  i  2

 

ze str. 17, a nast^pnie wykonaj kroki ze str.

 

25.

Zaprogramuj  utwory  tak,  aby  catkowity  czas  odtwarzania  byl  krótszy 
niz dtugosc tasmy.

Reguiaeja poziomu

 

nagiywania

lii Регулировка уровня записи

1

  Нажмите кнопку [PEAK SEARCH].

Начинается поиск уровня максимума.

Он  занимает  около  1  минуты  и  30 секунд  для  60-минутного 
компакт-диска. 

Когда 

он 

найден, 

аппарат 

повторно 

воспроизводит 

приблизительно 

С-секундный 

сегмен! 

около уровня максимума.

2

  Отрегулируйте уровень записи на

 

кассетной деке.

Обращайтесь  к  инструкции  по  эксплуатации  Вашей 
кассетной деки.

Для справки

Диски 

имеют 

несколько 

максимумов, 

поэтому 

возможно 

нахождение  различных  максимумов  для  одного  и  того  же  диска 

при каждом выполнении поиска.

1

  Przycisnij [PEAK SEARCH].

Rozpocznie si? wyszukiwanie szczytowego poziomu.

Trwa  to  okolo  1  minut?  i  30  sekund  dia  60-minutowej  ptyty 

kompaktowej.  Kiedy  poziom  szczytowy  zostanie  odnaleziony, 

urzqdzenie  wielokrotnie  odtwarza 

6

-sekundowy  fragment  w 

jego sqsiedztwie.

Ustaw poziomu nagrywania na

 

magnetofonie.

Zapoznaj si? w instrukcj^ obsfugi magnetofonu.

Do wiadomosci uzytkownika

Ptyta moze posiadac wiele szczytow, diatego tez rozne szczyty mog^ 
bye odnajdywane dIa tej samej plyty przy kazdym wyszukiwaniu.

Оглавление инструкции

Инструкции для cd-проигрыватели Technics