Руководство пользователя для Technics SL-PG5, SL-PG4, SL-PG3 :: Страница 19 из 26
Service-Instruction.ru
инструкции pdf и руководства пользователя читать онлайн

Инструкция для Technics SL-PG5, SL-PG4, SL-PG3

Инструкция в формате - PDF
Количество страниц - 26 страниц
Размер - 0.6 МБ
Доступно - Бесплатное скачивание
Доступно - Онлайн чтение
background image

Другие функции

 

воспроизведения CD

А 

Автопросмотр 

SL-PG5

Только 

С ПОМОЩЬЮ 

пульта ДУ

Аппарат  выполняет  паузу  воспроизведения  в  начале  каждойго 
трека {где может прослушиваться звук).

1

  Нажмите кнопку [AUTO CUE].

Если 

Вы 

воспроизводите 

диск, 

выполняется 

пауза 

воспроизведения на следующем треке.

2

 

Выберите желаемый трек нажатием

 

кнопок с цифрами.

Аппарат переключится в режим ожидания воспроизведения.

3

 

Нажмите кнопку [►].

Воспроизведение начнется немедленно.

Чтобы  последовательно  воспроизвести  несколько  треков, 

нажмите кнопку [►] соответствующее число раз.

Чтобы отключить функцию автопросмотра

В режиме воспроизведения:
Нажмите кнопку [AUTO CUE].

В сочетании с режимом программного воспроизведения

Вместо  выполнения  операции,  описанной  выше  в  пункте  2, 
запрограммируйте 

желаемые 

треки 

в 

соответствии 

с 

операциями,  описанными  в  пунктах  1  и  2  на  стр.17,  после  чего 

нажмите кнопку [►].

В сочетании с режимом произвольного воспроизведения

Вместо  выполнения  операции,  описанной  выше  в  пункте  2, 

нажмите 

кнопку [RANDOM].

Примечание

Данная  функция  может  работать  некорректно,  если  в  начале 

треков  записаны  тихие  звуки  либо  треки  содержат  большое 

количество шумов.

Прослушивание через

наушники IdSiliU 

sl

 

pg

4

Уменьшите 

уровень 

громкости 

и

 

подсоедините наушники.

Тип разъема: 6,3 мм, стерео

Чтобы отрегулировать уровень громкости наушников

Настройте  уровень  громкости  наушников  с  помощью  регулятора 

[PHONES].

Inne funkcje odtwarzania

Automatyczne przeszukiwanie

SL-PG5 jclISiga

Tylko z nadajnika zdalnego sterowania

Urz^dzenie  robi  pauz§  w  odtwarzaniu  na  pocz^tku  kazdej  sciezki 

(gdzie sfyszalny jest dzwi^k).

1

  Przycisni] [AUTO CUE].

Jezeli odtwarzana jest ptyta, nast^pi pauza w odtwarzaniu przy 
nast^pnej sciezce.

2

  Przycisni] przyciski numeryczne, aby

 

wybrac numer utworu.

Odtwarzacz przel^czy si§ w tryb gotowosci do odtwarzania.

3

  Przycisni] [►].

Dzwiek jest natychmiast styszalny.

Aby  odtworzyc  utwory  w  kolejnosci,  przycisij  [►  ]  dia  kazdego 

utworu.

Aby skasowac automatyczne przeszukiwanie

Gdy piyta jest odtwarzana:

Przycisnij [AUTO CUE].

W kombinacji z odtwarzaniem zaprogramowanym

W  zamian  za  krok  2,  opisany  powyzej,  zaprogramuj  utwory  wediug 
krokow 

1

 i 

2

 opisanych na str. 17, a nast^pnie przycisnij [►].

W kombinacji z odtwarzaniem losowym

W zaminan za krok 2, opisany powyzej, przycisnij [RANDOM].

Niniejsza  funkcja  moze  nie  dzia^ac  prawidiowo  dIa  utworow,  ktore 

zaczynaj^  si§  od  bardzo  cichego  fragmentu,  lub  jezeli  w  nagraniu 
wyst^pujq silne szumy itp.

Stuchanie przez stuchawki

SL PG4

SL-PG5

Zmnie]sz glosnosc i podfgcz stuchawki.

Typ wtyczki: stereofoniczna 6,3 mm

Aby ustawic gtosnosc sluchawek

Ustaw giosnosc za pomoc^ [PHONES].

Unikaj dlugotrwalego siuchania, aby zapobiec uszkodzeniu stuchu.

Примечание

Избегайте продолжительного прослушивания в наушниках на 

большой громкости во избежание повреждения слуха.

Оглавление инструкции

Инструкции для cd-проигрыватели Technics