Инструкция для Technics SL-PG5, SL-PG4, SL-PG3 :: Страница 17 из 26
Service-Instruction.ru
инструкции pdf и руководства пользователя читать онлайн

Инструкция для Technics SL-PG5, SL-PG4, SL-PG3

Инструкция в формате - PDF
Количество страниц - 26 страниц
Размер - 0.6 МБ
Доступно - Бесплатное скачивание
Доступно - Онлайн чтение
background image

Другие функции воспроизведения CD

inné funkele odtwarzania

Таймер плавного приглушения

 

звука 

SL-PG5 

ЕЯ5И1

Только с помощью пульта ДУ

Задайте  время  для  плавного  уменьшения  громкости  и  для  паузы 
воспроизведения.

А Wyciszanie 

sl

-

pgs

Tylko Z nadajnika zdalnego sterowania

OkresI czas plynnego wyciszania i pauzy w odtwarzaniu.

1

В режиме остановки или паузы;

Нажмите кнопку [TIME FADE].

Нажмите цифровые кнопки для

 

ввода времени.

(от 5 секунд до 99 минут 59 секунд)
Например,  чтобы  воспроизведение  диска  прекратилось 
через  25  минут  30  секунд,  следует  нажать  следующие 
кнопки: [2] ^ [5] -> [3] -> [0]
Если  Вы  допустили  ошибку,  нажмите  кнопку  [CLEAR]  и 
введите время повторно.

Нажмите кнопку [►].

За  пять  минут  до  плавного  уменьшения  громкости  и  паузы 
воспроизведения  начинает  мигать  индикация  “T.FADE” 
Время плавного уменьшения громкости также отменяется.

Чтобы выключить таймер плавного приглушения звука

Нажмите кнопку [■ ].

Чтобы 

узнать, 

сколько 

времени 

осталось 

до

 

срабатывания таймера

При воспроизведении трижды нажмите кнопку [TIME MODE].

Примечание

При  воспроизведении  поцарапанных  или  загрязненных  дисков 

данная функция может давать сбои.

в Режим отображения времени

В режиме воспроизведения или паузы:

Нажмите кнопку [TIME MODE].

При  каждом  нажатии  кнопки  индикация  изменяется  в  указанном 

порядке.

Дисплей  возвраи[ается  к  первоначальной  индикации  после 
остановки воспроизведения и повторного его инициирования.

Для справки

•  В режиме программного воспроизведения:

Дисплеи  (

2

)  и  показывают  суммарное  время  воспроизведения 

запрограммированных треков.

•  В режиме произвольного воспроизведения:

Дисплей i2' принимает вид"—. - - 

” 

а дисплей 

А

LSL-PG4 Г

 При записи с CD-монтажом 

(|ф стр. 25 и 27):

Дисплей  (2)  показывает  оставшееся  время  на  записываемой 
стороне ленты.

•  При активном таймере плавного приглушения звука;

В  промежутке  между  дисплеями  @  и  0  высвечивается  время, 

оставшееся до момента приглушения звука.

@ (Первоначальное состояние)

Время с начала воспроизведения трека 

® Время, оставшееся до конца воспроизведения диска 
(с) Время, оставшееся до конца воспроизведения трека 

(9) Время с начала воспроизведения диска

1

Gdy plyta jest zatrzymana lub znajduje si§ w trybie pauzy:

Przyeisnij [TIME FADE].

Przyeisnij  przyeiski  numeryezne,  aby

 

wprowadzic czas.

(od 5 sekund do 99 minut i 59 sekund)

Na przyWad, aby odtworzyc ptyt§ przez 25 minut i 30 sekund, 

a nast^pnie zatrzymac odtwarzanie: [2] 

[5] 

[3] 

[0]

Jezeli  popetnisz  bt^d,  nacisnij  [CLEAR]  i  ponownie  wprowadz 
czas.

Przyeisnij [►].

T.FADE” zaeznie migac pi^ sekund przed okreslonym czasem, 
gtosnosc  zaeznie  bye  plynnie  wyciszana,  a  w  odtwarzaniu 
nast^pi  pauza.  Wyciszanie  о  okreslonym  czasie  zostanie 
rowniez anulowane.

Aby skasowac funkcjç wyciszania

Przyeisnij [■].

Aby  sprawdzic  czas  pozostaty  do  uaktywnienia  funkcji

 

wyciszania

Trzykrotnie przyeisnij [TIME MODE] w trakeie odtwarzania.

Niniejsza funkeja moze nie dzialac prawidlowo, jezeli piyta jest 
zarysowana lub zabrudzona.

Wybieranie trybu wyswietlania

 

czasu

Gdy plyta jest odtwarzana lub znajduje siç w trybie pauzy:

Przyeisnij [JIME MODE].

Za  kazdym  nacisniçciem  przycisku  wyswietlacz  zmienia  siç  w 
pokazanej kolejnosci.
Wyswietlacz  powraca  do  oryginalnego  stanu  po  zatrzymaniu 
odtwarzania i ponownym rozpoczçciu.

Do wiadomosci uzytkownika

• W trakeie odtwarzania zaprogramowanego:

Czas  dia  zaprogramowanych  utworow  pojawi  siç  dia  trybu 

wyswietlenia (

2

) i 

0

.

• W trakeie odtwarzania losowego:

Wyswietlenie 

‘2)

 pojawi siç jako " —. - - a wyswietlenie 

'A:

 jako

[SL-PG4 

I

• W trakeie nagrywania z montazem 

(^ str. 25 i 27):

Wyswietlenie 

(2j

  pokazuje  czas  pozestafy  na  nagrywanej  stronie 

tasmy.

• W trakeie wyciszania:

Czas  pozostaly  do  wyciszenia  jest  wyswietlany  pomiçdzy 
wyswietleniem (3) i 0.

(a) (Stan pierwotny)

Czas, ktöry uplyn^l od росгфки odtwarzania utworu 

® Pozostaly czas na plycie 
© Pozostaly czas odtwarzanego utworu 

(g) Czas, ktory uplyn^l od pocz^ku odtwarzania calej plyty

Оглавление инструкции

Инструкции для cd-проигрыватели Technics