Инструкция для Sony HDR-AS30 :: Страница 2 из 2
Service-Instruction.ru
инструкции pdf и руководства пользователя читать онлайн

Инструкция для Sony HDR-AS30

Инструкция в формате - PDF
Количество страниц - 2 страницы
Размер - 3 МБ
Доступно - Бесплатное скачивание
Доступно - Онлайн чтение
background image

Tekniska data

Signalformat:  

NTSC-färg, EIA-standarder

 

 

HDTV 1080/60i, 1080/60p-specifikation

 

 

PAL-färg, CCIR-standarder

 

 

HDTV 1080/50i, 1080/50p-specifikation

Strömförsörjning: Uppladdningsbart batteri 3,6 V (NP-BX1) 

USB, 5,0 V

USB-laddning (Multi/mikro-USB-terminal): 5,0 V DC 500 mA/800 mA

Uppladdningsbart batteri NP-BX1:

 

Max. laddningsspänning: 4,2 V likström

 

Max. laddningsström: 1,89 A

Se ”Tekniska data” i Bruksanvisning (PDF) för mer teknisk information.

Rätt till ändring av utförande och tekniska data förbehålles.

 

Om varumärken

”Memory Stick”, ”

”, ”Memory Stick Duo”, ”

”, ”Memory Stick PRO 

Duo”, ”

”, ”Memory Stick PRO-HG Duo”,  

”, ”Memory Stick Micro”, ”MagicGate”,  

”, ”MagicGate Memory Stick” och ”MagicGate Memory Stick Duo” är 

varumärken eller registrerade varumärken som tillhör Sony Corporation.

Termerna HDMI och HDMI High-Definition Multimedia Interface och HDMI-logotypen 

är varumärken eller registrerade varumärken som tillhör HDMI Licensing LLC i USA och 

andra länder.

Mac, App Store är registrerade varumärken som tillhör Apple Inc.

iOS är ett registrerat varumärke eller ett varumärke som tillhör Cisco Systems, Inc. och/

eller dess dotterbolag i USA och vissa andra länder.

Android, Google Play är varumärken som tillhör Google Inc.

iPhone är ett varumärke eller ett registrerat varumärke som tillhör Apple Inc.

Wi-Fi, Wi-Fi-logotypen, Wi-Fi PROTECTED SET-UP är registrerade varumärken som 

tillhör Wi-Fi Alliance.

N-märket är ett varumärke eller ett registrerat varumärke som tillhör NFC Forum, Inc. i 

USA och andra länder.

” ” och ”PlayStation” är registrerade varumärken som tillhör Sony Computer 

Entertainment Inc.

Få fler funktioner till ditt PlayStation 3 genom att ladda ner applikationen för PlayStation 3 

från PlayStation Store (där det är tillgängligt).

Applikationen för PlayStation 3 kräver PlayStation Network-konto och -applikation 

nerladdad. Finns tillgängligt i de områden som PlayStation Store finns.

Adobe, Adobe-logotypen och Adobe Acrobat är antingen registrerade varumärken eller 

varumärken som tillhör Adobe Systems Incorporated i USA och/eller andra länder.

microSDXC-logotypen är ett varumärke som tillhör SD-3C, LLC.

Även alla andra system- och produktnamn som omnämns i denna bruksanvisning är i 

regel varumärken eller registrerade varumärken för respektive utvecklare eller tillverkare. 

Symbolerna 

 och 

 har däremot inte satts ut i varje enskilt fall i den här bruksanvisningen.

VARNING

För att reducera risken för brand eller elstötar,

1) utsätt inte enheten för regn eller fukt.

2) placera inte föremål som innehåller vätskor, t.ex. vaser, på apparaten.

Utsätt inte batterierna för extrem värme från t.ex. solsken, eld eller 

liknande.

VARNING!

Batteri

Batteriet kan brista om det hanteras ovarsamt, vilket kan leda till brand eller risk 

för kemiska brännskador. Vidta följande försiktighetsåtgärder.

Plocka inte isär.

Se till att inte batteriet kommer i kläm och skydda det mot våld och stötar och se upp så att 

du inte utsätter det för slag, tappar det eller trampar på det.

Kortslut inte batteriet och låt inte metallföremål komma i kontakt med batteriets kontakter.

Utsätt inte batteriet för temperaturer som överstiger 60 °C. Sådana temperaturer kan uppstå 

t.ex. i direkt solljus eller i en bil som står parkerad i solen.

Bränn inte upp det eller kasta in det i en eld.

Använd inte skadade eller läckande litiumjonbatterier.

Ladda upp batteriet med en batteriladdare från Sony eller med en enhet som kan ladda upp 

batteriet.

Förvara batteriet utom räckhåll för små barn.

Håll batteriet torrt.

Byt bara ut batteriet mot ett batteri av samma typ, eller mot en typ som rekommenderas av 

Sony.

Kassera förbrukade batterier omedelbart på det sätt som beskrivs i instruktionerna.

Byt bara ut batteriet mot ett batteri av den angivna typen. Annars finns det risk för 

brand eller personskador.

Nätadapter

Använd närmaste vägguttag för att ansluta nätadaptern. Dra genast ut 

nätadapterns stickkontakt ur vägguttaget om det skulle uppstå något problem 

medan apparaten används.

För kunder i Europa

Anmärkning för kunder i de länder som följer EU-direktiv

Tillverkare: Sony Corporation, 1-7-1 Konan Minato-ku Tokyo, 108-0075 Japan

För EU:s produktöverensstämmelse: Sony Deutschland GmbH, Hedelfinger 

Strasse 61, 70327 Stuttgart, Tyskland

Härmed intygar Sony Corporation att denna HDR-AS30V Digital HD-

videokamera står I överensstämmelse med de väsentliga egenskapskrav och 

övriga relevanta bestämmelser som framgår av direktiv 1999/5/EG. För ytterligare 

information gå in på följande hemsida: 

http://www.compliance.sony.de/

Obs!

Om statisk elektricitet eller elektromagnetism gör att informationsöverföringen 

avbryts (överföringen misslyckas) startar du om programmet eller kopplar loss 

kommunikationskabeln (USB-kabel eller liknande) och sätter tillbaka den igen. 

Denna produkt har testats och befunnits motsvara kraven som ställs i EMC-

reglerna för anslutningskablar på upp till 3 meter.

Elektromagnetiska fält med vissa frekvenser kan påverka bilden och ljudet på den 

här produkten.


Omhändertagande av gamla elektriska och elektroniska produkter (Användbar i den 

Europeiska Unionen och andra Europeiska länder med separata insamlingssystem)

Symbolen på produkten eller emballaget anger att produkten inte får 

hanteras som hushållsavfall. Den skall i stället lämnas in på 

uppsamlingsplats för återvinning av el- och elektronikkomponenter.

Genom att säkerställa att produkten hanteras på rätt sätt bidrar du 

till att förebygga eventuella negativa miljö- och hälsoeffekter som 

kan uppstå om produkten kasseras som vanligt avfall. Återvinning 

av material hjälper till att bibehålla naturens resurser. För 

ytterligare upplysningar om återvinning bör du kontakta lokala myndigheter eller 

sophämtningstjänst eller affären där du köpte varan.

Avfallsinstruktion rörande förbrukade batterier (gäller i EU och andra europiska 

länder med separata insamlingssystem)

Denna symbol på batteriet eller på förpackningen betyder att 

batteriet inte skall behandlas som vanligt hushållsavfall.

På vissa batterier kan denna symbol användas i kombination med 

en kemisk symbol. Den kemiska symbolen för kvicksilver (Hg) eller 

bly (Pb) läggs till om batteriet innehåller mer än 0,0005% kvicksilver 

eller 0,004% bly.

För att säkerställa för att dessa batterier blir kastade på ett riktigt sätt, kommer 

du att bidra till att skydda miljön och människors hälsa från potentiella negativa 

konsekvenser som annars kunnat blivit orsakat av felaktig avfallshantering. 

Återvinning av materialet vill bidra till att bevara naturens resurser.

När det gäller produkter som av säkerhet, prestanda eller dataintegritetsskäl 

kräver permanent anslutning av ett inbyggt batteri, bör detta batteri bytas av en 

auktoriserad servicetekniker.

För att försäkra att batteriet blir behandlat korrekt skall det levereras till 

återvinningsstation för elektriska produkter när det är förbrukat.

För alla andra batterier, vänligen se avsnittet om hur man tar bort batteriet på ett 

säkert sätt. Lämna batteriet på en återvinningsstation för förbrukade batterier.

För mer detaljerad information rörande korrekt avfallshantering av denna produkt 

eller batterier, vänligen kontakta ditt kommunkontor, din avfallsstation eller din 

återförsäljare där du köpt produkten.

Русский

Прочтите перед началом работы

В этом руководстве описываются основные операции. Для получения 

подробной информации об операциях см. руководство (в формате PDF), 

встроенное в видеокамеру, выполнив следующие действия.

 Вставьте заряженный батарейный блок в видеокамеру.

 Подключите видеокамеру к компьютеру с помощью кабеля Micro USB 

(прилагается).

 Нажмите кнопку NEXT или PREV для включения питания.

 Отобразите [Компьютер] 

 [PMHOME] 

 [HANDBOOK] на 

компьютере, затем установите руководство (в формате PDF).

Проверка прилагаемых элементов

Видеокамера (1)

Видеокамера установлена в водонепроницаемый футляр. Откройте крышку футляра, 

как показано ниже.

Кабель Micro USB (1)

Перезаряжаемый батарейный блок (NP-BX1) (1)

Водонепроницаемый футляр (1)

Фиксатор крепления (1)

Плоское клейкое крепление (1)

Изогнутое клейкое крепление (1)

Руководство

Находится во внутренней памяти видеокамеры.

Набор напечатанной документации

Детали и элементы управления

 Индикатор REC/доступа

 Кнопка REC (видео/фото)/

кнопка ENTER (открытие меню)

 Переключатель 

 REC HOLD

   (метка N)

  NFC: Near Field Communication

 Панель дисплея

 Динамик

 Кнопка PREV

 Кнопка NEXT

 Микрофоны

 Объектив

 Датчик GPS (только HDR-AS30V)

 Крышка разъема

 Разъем 

 (микрофон)

 Разъем расширения

 Индикатор CHG (зарядка)

 Разъем HDMI OUT

 Разъем Multi/Micro USB  

Поддерживает устройства, 

совместимые с Micro USB.

 Крышка отсека батарейного 

блока/карты памяти

 Слот для карты памяти

 Рычажок извлечения батареи

 Слот для установки батареи

Приступая к работе

Зарядка батареи

1

   

Откройте крышку.

2

   

Вставьте батарейный блок.

Сдвиньте рычажок извлечения 

батареи.

Чтобы закрыть крышку, выполните операции шага 1 в обратном 
порядке.

3

   

Убедитесь, что видеокамера выключена.

Чтобы выключить видеокамеру, несколько раз нажмите кнопку NEXT, 
чтобы отобразить [PwOFF], затем нажмите кнопку ENTER.

4

   

Подключите разъем Multi/Micro USB видеокамеры к 

компьютеру с помощью кабеля Micro USB (прилагается).

Индикатор CHG 

(зарядка)

Кабель Micro USB

Установка карты памяти

“Memory Stick Micro” 

(Mark2)

Карта microSD/

карта microSDHC/

карта microSDXC

Сторона с изображением

Сторона с контактами

Вставьте карту памяти надлежащим образом, соблюдая правильное 

расположение соответствующих сторон.

Форматирование карты памяти

Для получения дополнительной информации см. руководство (в формате 

PDF).

Примечания

Не гарантируется работа со всеми картами памяти.

Убедитесь в правильной ориентации карты памяти. Если принудительно вставить 

карту памяти в неправильном направлении, это может привести к повреждению 

карты памяти, слота для карт памяти или данных изображений.

Отформатируйте карту памяти перед использованием.

Чтобы извлечь карту памяти, слегка однократно нажмите на нее.

Настройка

Управление с помощью кнопок

NEXT: переход к следующему меню

PREV: переход к предыдущему меню

ENTER: открытие меню

Пункты меню

Список режимов

Элементы, которые можно настроить в 

режиме SETUP (режим настройки)

Дисплей Режимы

Дисплей Элементы

MOVIE

Режим видеосъемки

VIDEO

Режим записи

PHOTO

Режим фотосъемки

STEDY

SteadyShot

INTVL

Режим фотосъемки с 

интервалом

ANGLE

Угол поля зрения

SETUP

Режим настройки

SCENE

Сцена

PLAY

Режим 

воспроизведения

LAPSE

Фотосъемка с интервалом

PwOFF

Выключение питания

Wi-Fi

Интеллектуальное 

дистанционное управление

GPS

Журнал GPS

PLANE

Режим полета

A.OFF

Автовыключение питания

BEEP

Сигнал

DATE

Установка даты и времени

USBPw

Источник питания USB

V.SYS

Переключение режимов 

NTSC/PAL

RESET

Сброс настроек

FORMT

Форматирование

Примечания

При повторных нажатиях кнопки NEXT или PREV будут отображаться 

соответствующие режимы/элементы настройки.

Чтобы вернуться к меню [SETUP] из каждого элемента настройки, выберите [BACK], 

затем нажмите кнопку ENTER.

При отключенном питании видеокамеры доступны следующие операции.

- Нажмите кнопку PREV или NEXT, чтобы включить фотоаппарат.

- Нажмите кнопку ENTER, чтобы начать запись в режиме съемки, заданном до 

отключения питания видеокамеры.

Язык дисплея нельзя изменить.

Запись

При необходимости присоедините принадлежности к видеокамере.

1

   

Нажмите кнопку NEXT или PREV для включения питания.

2

   

Выберите режим съемки: [MOVIE], [PHOTO] и [INTVL].

3

   

Нажмите кнопку REC для начала записи.

Остановка видеозаписи/фотосъемки с интервалом

Повторно нажмите кнопку REC.

Примечания

Не гарантируется воспроизведение на этой видеокамере изображений, записанных с 

помощью других камер.

Во время периодов продолжительной съемки температура видеокамеры может 

повыситься до уровня, при котором съемка автоматически остановится.  

Для получения информации о том, что делать в этом случае, см. “Примечания 

относительно длительной записи”.

Использование функции Wi-Fi

Установка приложения “PlayMemories 

Mobile” на смартфоне

Android 2.3 или более поздней версии (для использования функций 

одним касанием (NFC) необходима версия Android 4.0 или более 

поздняя)

Выполните поиск приложения “PlayMemories Mobile” в магазине Google Play, 

затем установите его.iOS 4.3 или более поздней версии (функции одним касанием (NFC) не 

поддерживаются)

Выполните поиск приложения “PlayMemories Mobile” в магазине App Store, 

затем установите его.

Примечания

Обновите приложение “PlayMemories Mobile” до последней версии, если оно уже 

установлено на смартфоне.

Не гарантируется работа этого приложения со всеми смартфонами и планшетами.

Сведения о поддерживаемых версиях ОС приводятся на 1 сентября 2013 года.

Способы работы и экраны дисплея для этого приложения подлежат изменению без 

предварительного уведомления при будущих обновлениях.

Для получения дополнительной информации о приложении “PlayMemories Mobile” 

см. следующий веб-сайт.  

(http://www.sony.net/pmm/)

Подключение

Android

 Вставьте карту памяти в видеокамеру, включите ее, затем выберите 

режим съемки: [MOVIE], [PHOTO], [INTVL]

 Запустите приложение “PlayMemories Mobile” на смартфоне.

 Выберите код SSID, который напечатан на наклейке, прикрепленной к 

этому руководству.

 Введите пароль, указанный на той же наклейке. (Только в первый раз.)

 На смартфоне выберите режим видеокамеры: интеллектуального 

дистанционного управления или копирования.

Android (поддержка NFC)

Коснитесь меткой   (метка N) смартфона метки   (метка N) камеры.

После запуска приложения “PlayMemories Mobile” будут автоматически 

применены настройки для установки соединения Wi-Fi.

iPhone

 Вставьте карту памяти в видеокамеру, включите ее, затем выберите 

режим съемки: [MOVIE], [PHOTO], [INTVL]

 Откройте пункт [Settings] на смартфоне.

 Выберите [Wi-Fi] на смартфоне.

 Выберите код SSID, который напечатан на наклейке, прикрепленной к 

этому руководству.

 Введите пароль, указанный на той же наклейке. (Только в первый раз.)

 Убедитесь, что код SSID камеры отображается на смартфоне.

 Вернитесь к начальному экрану, затем запустите приложение 

“PlayMemories Mobile”.

 На смартфоне выберите режим видеокамеры: интеллектуального 

дистанционного управления или копирования.

Информация на наклейке (расположена ниже в пунктирной рамке) 

потребуется при подключении видеокамеры к смартфону. При отсутствии 

наклейки см. прилагаемую версию инструкции по эксплуатации на 

английском языке.

При утере наклейки можно восстановить идентификатор пользователя и 

пароль, выполнив следующие действия.

 Вставьте заряженный батарейный блок в видеокамеру.

 Подключите видеокамеру к компьютеру с помощью кабеля Micro USB 

(прилагается).

 Нажмите кнопку NEXT или PREV для включения питания.

 Отобразите [Компьютер] 

 [PMHOME] 

 [INFO] 

 [WIFI_INF.TXT] 

на компьютере, затем проверьте идентификатор и пароль.

Прочее

Примечания относительно длительной записи

Если произошло отключение питания, оставьте видеокамеру на 10 минут или более, 

чтобы внутренняя температура видеокамеры снизилась до безопасного уровня.

При высокой температуре окружающего воздуха температура видеокамеры 

повышается быстрее.

При повышении температуры видеокамеры качество изображения может 

ухудшиться. Перед продолжением съемки рекомендуется подождать, пока 

температура видеокамеры снизится.

Поверхность видеокамеры может нагреваться. Это не является неисправностью.

Примечание по использованию

При отображении предупреждения мигает весь экран с отображаемым сообщением. 

Для получения дополнительной информации см. руководство (в формате PDF).

О программном обеспечении

Программное обеспечение для управления изображениями “PlayMemories 

Home” можно загрузить, перейдя по следующему URL-адресу.

http://www.sony.net/pm/Примечание о функции беспроводной сети

Мы не будем нести никакой ответственности за какие-либо повреждения, 

вызванные несанкционированным доступом или несанкционированным 

использованием адресов назначения, загруженных на видеокамеру, в результате 

потери или кражи.

Технические характеристики

Размеры:  

прибл. 24,5 мм × 47,0 мм × 82,0 мм 

 

(Ш/В/Г, исключая выступающие части)

Вес:  

прибл. 65 г (только видеокамера)

Формат сигнала:  система цветности NTSC, стандарты EIA

 

Спецификации HDTV 1080/60i, 1080/60p

 

Система цветности PAL, стандарты CCIR

 

Спецификации HDTV 1080/50i, 1080/50p

Требования к питанию:  

перезаряжаемый батарейный блок 3,6 В (NP-BX1)  

USB, 5,0 В

Зарядка USB: (Разъем Multi/Micro USB): постоянный ток 5,0 В 

500 mА/800 mА

Перезаряжаемый батарейный блок NP-BX1:  

Максимальное напряжение зарядки:  

4,2 В постоянного тока

 

  Максимальный ток зарядки: 1,89 А

Для получения дополнительной информации о технических 

характеристиках см. раздел “Технические характеристики” в руководстве (в 

формате PDF).

Конструкция и характеристики могут быть изменены без предварительного 

уведомления.

 

Товарные знаки

“Memory Stick”, “

”, “Memory Stick Duo”, “

”,  

“Memory Stick PRO Duo”, “

”, “Memory Stick PRO-HG Duo”,  

”, “Memory Stick Micro”, “MagicGate”, “

”,  

“MagicGate Memory Stick” и “MagicGate Memory Stick Duo” являются товарными 

знаками или зарегистрированными товарными знаками Sony Corporation.

Термины HDMI и HDMI High-Definition Multimedia Interface, а также логотип HDMI 

являются товарными знаками или зарегистрированными товарными знаками HDMI 

Licensing LLC в США и других странах.

Mac, App Store являются зарегистрированными товарными знаками Apple Inc.

iOS является зарегистрированным товарным знаком или товарным знаком 

компании Cisco Systems, Inc. и/или ее дочерних компаний в США и некоторых 

других странах.

Android, Google Play являются товарными знаками Google Inc.

iPhone является товарным знаком или зарегистрированным товарным знаком Apple 

Inc.

Wi-Fi, логотип Wi-Fi, Wi-Fi PROTECTED SET-UP являются зарегистрированными 

товарными знаками Wi-Fi Alliance.

N Mark является торговой маркой или зарегистрированной торговой маркой NFC 

Forum, Inc. в США и других странах.

“ ” и “PlayStation” являются зарегистрированными товарными знаками Sony 

Computer Entertainment Inc.

Получите больше удовольствия от использования PlayStation 3, загрузив приложение 

для PlayStation 3 в службе PlayStation Store (если доступна).

Чтобы использовать приложение для PlayStation 3, необходимо получить учетную 

запись PlayStation Network и загрузить приложение. Доступно в регионах, где 

работает служба PlayStation Store.

Adobe, логотип Adobe и Adobe Acrobat являются зарегистрированными товарными 

знаками или товарными знаками Adobe Systems Incorporated в США и/или других 

странах.

Логотип microSDXC является товарным знаком SD-3C, LLC.

Кроме того, названия систем и изделий, используемые в данном руководстве, являются 

в общем случае товарными знаками или зарегистрированными товарными знаками 

их соответствующих разработчиков или производителей. Однако знаки 

 или 

 в 

данном руководстве используются не во всех случаях.

ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ

Для уменьшения риска возгорания или поражения электрическим 

током: 

1) не подвергайте устройство воздействию дождя или влаги. 

2) не устанавливайте на устройство предметы, заполненные 

жидкостью, например, вазы.

Не подвергайте аккумуляторные батареи воздействию интенсивного 

солнечного света, огня или какого-либо источника излучения.

ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ

Батарейный блок

Неправильное обращение с батарейным блоком может стать причиной его 

взрыва, возгорания, а также химических ожогов. Соблюдайте следующие 

меры предосторожности.

Не разбирайте блок.

Не подвергайте батарейный блок каким бы то ни было механическим воздействиям: 

ударам, падениям или попаданиям под тяжелые предметы.

Во избежание короткого замыкания не допускайте контакта металлических 

предметов с контактами батарейного блока.

Не допускайте нагрева батарейного блока до температуры выше 60 °C:  

избегайте воздействия на него прямых солнечных лучей, а также не оставляйте в 

припаркованном на солнце автомобиле.

Запрещается сжигать блок или бросать его в огонь.

Не следует использовать поврежденные и протекшие литий-ионные батареи.

Для зарядки батарейного блока используйте оригинальное зарядное устройство Sony 

или другое совместимое зарядное устройство.

Храните батарейный блок в недоступном для детей месте.

Храните батарейный блок в сухом месте.

Замену следует выполнять только на батарейный блок того же или аналогичного 

типа, рекомендованный Sony.

Утилизация использованных батарейных блоков должна производиться 

надлежащим образом в соответствии с инструкциями.

WiFi функцию следует использовать исключительно внутри помещений.
ИНФОРМАЦИЯ О ДЕКЛАРИРОВАНИИ ПРОДУКЦИИ

Модуль беспроводной передачи данных, модель TypeWN зарегистрирована 

Федеральным Агентством Связи  

(Регистрационный номер в Госреестре: Д-РД-1983 от 20.07.2012)

Декларация соответствия:

Д-РД–1983

Дата принятия декларации:

12.07.2012

Декларация действительна до:

12.07.2018

Модуль беспроводной передачи 

данных, модель TypeWN 

соответствует требованиям 

нормативных документов:

«Правила применения 

оборудования радиодоступа. 

Часть 1. Правила применения 

оборудования радиодоступа для 

беспроводной передачи данных 

в диапазоне от 30МГц до 66 

ГГц» утвержденные Приказом 

Министерства связи и массовых 

коммуникаций РФ № 124 от 

14.09.2010 (зарегистрирован  

Минюстом России 12.10.2010. 

Регистрационный № 18695)

Срок службы:

6 (шесть) лет

ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ

Заменяйте батарею только на батарею указанного типа. Несоблюдение 

этого требования может привести к возгоранию или получению телесных 

повреждений.

Адаптер переменного тока

При использовании сетевого адаптера переменного тока воспользуйтесь 

близлежащей сетевой розеткой. Если при использовании аппарата 

возникает неисправность, немедленно отсоедините сетевой адаптер 

переменного тока от сетевой розетки.

Только для модели предназначеных для рынков России и стран СНГ

Дата изготовления изделия.

Вы можете узнать дату изготовления изделия, взглянув на обозначение 

“P/D:”, которое находится на этикетке со штрих кодом картонной коробки.

Знаки, указанные на этикетке со штрих кодом картонной коробки.

P/D:XX XXXX

1. Месяц изготовления 

2. Год изготовления 

A-0, B-1, C-2, D-3, E-4, F-5, G-6,  

H-7, I-8, J-9.

Дата изготовления литий-ионного батарейного блока указаны на боковой 

стороне или на поверхности с наклейкой.

Для покупателей в Европе

Примечание для клиентов в странах, на которые распространяются Директивы 

ЕС

Изготовитель: Sony Corporation, 1-7-1 Konan Minato-ku Tokyo,  

108-0075 Japan Для запросов относительно соответствия данного изделия 

законодательству Европейского Союза: Sony Deutschland GmbH, Hedelfinger 

Strasse 61, 70327 Stuttgart, Germany

Настоящим Sony Corporation заявляет, что цифровая видеокамера HD 

HDR-AS30V соответствует основным требованиям и другим необходимым 

положениям директивы 1999/5/EC. Для получения более подробной 

информации, пожалуйста, обратитесь по следующему URL-адресу: 

http://www.compliance.sony.de/

Уведомление

Если статическое электричество или электромагнитныe силы приводят к 

сбою в передачe данных, перезапустите приложение или отключите и снова 

подключите коммуникационный кабель (USB и т.д.).

Данное изделие было испытано и признано соответствующим диапазону, 

установленному инструкцией EMC, по использованию соединительных 

кабелей короче 3 метров.

Электромагнитные поля определенных частот могут влиять на изображение 

и звук данного аппарата.

Утилизация отслужившего электрического и электронного оборудования 

(директива применяется в странах Евросоюза и других европейских странах, 

где действуют системы раздельного сбора отходов)

Данный знак на устройстве или его упаковке обозначает, что 

данное устройство нельзя утилизировать вместе с прочими 

бытовыми отходами. Его следует сдать в соответствующий 

приемный пункт переработки электрического и электронного 

оборудования. Неправильная утилизация данного изделия 

может привести к потенциально негативному влиянию на 

окружающую среду и здоровье людей, поэтому для 

предотвращения подобных последствий необходимо выполнять 

специальные требования по утилизации этого изделия. Переработка данных 

материалов поможет сохранить природные ресурсы. Для получения более 

подробной информации о переработке этого изделия обратитесь в местные 

органы городского управления, службу сбора бытовых отходов или в 

магазин, где было приобретено изделие.

Утилизация использованных элементов питания (применяется в странах 

Евросоюза и других европейских странах, где действуют системы раздельного 

сбора отходов)

Данный знак на элементе питания или упаковке означает, что 

элемент питания, поставляемый с устройством, нельзя 

утилизировать вместе с прочими бытовыми отходами.

На некоторых элементах питания данный символ может 

комбинироваться с символом химического элемента. Символы 

ртути (Hg) или свинца (Pb) указываются, если содержание данных металлов 

более 0,0005% (для ртути) и 0,004% (для свинца) соответственно.

Обеспечивая правильную утилизацию использованных элементов 

питания, вы предотвращаете негативное влияние на окружающую среду и 

здоровье людей, возникающее при неправильной утилизации. Вторичная 

переработка материалов, использованных при изготовлении элементов 

питания, способствует сохранению природных ресурсов.

При работе устройств, для которых в целях безопасности, выполнения 

каких-либо действий или сохранения имеющихся в памяти устройств 

данных необходима подача постоянного питания от встроенного элемента 

питания, замену такого элемента питания следует производить только в 

специализированных сервисных центрах.

Для правильной утилизации использованных элементов питания, после 

истечения срока службы, сдавайте их в соответствующий пункт по сбору 

электронного и электрического оборудования.

Об использовании прочих элементов питания, пожалуйста, узнайте в 

разделе, в котором даны инструкции по извлечению элементов питания 

из устройства, соблюдая меры безопасности. Сдавайте использованные 

элементы питания в соответствующие пункты по сбору и переработке 

использованных элементов питания.

Для получения более подробной информации о вторичной переработке 

данного изделия или использованного элемента питания, пожалуйста, 

обратитесь в местные органы городского управления, службу сбора 

бытовых отходов или в магазин, где было приобретено изделие.

Импортер на территории стран Таможенного союза ЗАО “Сони 

Электроникс”, Россия, 123103, Москва, Карамышевский проезд, 6

Название и адрес организации, принимающей претензии от покупателей 

в России: 

ЗАО “Сони Электроникс”, 123103, Москва, Карамышевский проезд, 6, Россия

Название и адрес организации, принимающей претензии от покупателей в 

Казахстане: Сони Оверсиз С.А.

Представительство в Казахстане 050059 Алматы, улица Иванилова, д. 58

Следующая страница

Оглавление инструкции

  • Страница 1 из 3

    4-479-707-41(2) Digitale HD-videocamera Digital HD-videokamera Цифровая видеокамера HD Bedieningshandleiding Bruksanvisning Руководство по эксплуатации Onderdelen en bedieningselementen  REC-/toegangslampje  REC (film/foto)-toets / ENTER (menu uitvoeren)-toets   REC HOLD-schakelaar 

  • Страница 2 из 3

    Tekniska data Signalformat: NTSC-färg, EIA-standarder HDTV 1080/60i, 1080/60p-specifikation PAL-färg, CCIR-standarder HDTV 1080/50i, 1080/50p-specifikation Strömförsörjning: Uppladdningsbart batteri 3,6 V (NP-BX1) USB, 5,0 V USB-laddning (Multi/mikro-USB-terminal): 5,0 V DC 500 mA/800 mA

  • Страница 3 из 3

Инструкции для фоторамки Sony

Популярные инструкции Sony