Руководство пользователя для Vitek VT-1229 VT, VT-1229 CL, VT-1229
Service-Instruction.ru
инструкции pdf и руководства пользователя читать онлайн

Инструкция для Vitek VT-1229 VT, VT-1229 CL, VT-1229

Инструкция в формате - PDF
Количество страниц - 48 страниц
Размер - 1.1 МБ
Доступно - Бесплатное скачивание
Доступно - Онлайн чтение
background image

1

Паровой утюг

 

Steam iron

Предыдущая страница

Оглавление инструкции

 • Страница 1 из 49

  Паровой утюг Steam iron 1

 • Страница 2 из 49

  7 6 4 3 5 8 2 9 10 15 1 11 12 13 14 2

 • Страница 3 из 49

  рис. 1 рис. 4 рис. 2 рис. 3 рис. 5 рис. 7 рис. 6 рис. 8 3

 • Страница 4 из 49

  ENGLISH • Avoid contact with hot surfaces or outgoing steam of the iron in order to avoid getting burns. • Make sure that the power cord is not hanging over the edge of the ironing board and make sure that it does not touch heated surfaces. • Before switching on/off the iron set the temperature

 • Страница 5 из 49

  ENGLISH (6) is blinking. When you start ironing the iron is switched on automatically. ing temperature, but you know the type of fabric, then use the following table to determine the proper temperature. Choice of water To fill the water tank use regular tap water. If the water is hard then it is

 • Страница 6 из 49

  ENGLISH − With the steam regulators (4) set the required intensity of evaporation, steam will come out of the hole soleplate (13) (Fig. 4). − After the use, set the iron temperature controller (9) to position «MIN», and the constant control of steam (4) to « » (steam off). − Remove the plug from

 • Страница 7 из 49

  ENGLISH ber, especially in areas with hard tap water. − Set the constant supply of steam (4) to « » (steam off). − Fill the container (10) water to the «MAX» mark (12). − Put the iron on the base (8). − Plug the power cord into an outlet. − Turn the regulator(9) set the maximum heating temperature

 • Страница 8 из 49

  DEUTSCH BÜGELEISEN • Beschreibung 1. Sprühdüse 2. Deckel der Wassereinfüllöffnung 3. Taste der zusätzlichen Dampfzufuhr 4. Regler der konstanten Dampfzufuhr 5. Sprühtaste 6. Taste Ein/Aus des Heizelements/der automatischen Abschaltung 7. Netzkabelschutz 8. Bügeleisenfußplatte 9. Temperaturregler

 • Страница 9 из 49

  DEUTSCH verständliche Anweisungen über die sichere Nutzung des Geräts und über die Gefahren geben, die bei seiner falschen Nutzung entstehen können. • Bewahren Sie das Gerät in einem kühlen, trockenen und für Kinder unzugänglichem Ort auf. • Das Gerät ist nur für den Gebrauch im Haushalt geeignet.

 • Страница 10 из 49

  DEUTSCH − Die Tabelle ist nur für das Bügeln von glatten Stoffen verwendbar. Wenn Sie den Stoff eines anderen Typs verwenden (gaufriert, geriffelt usw.), dann soll es bei der niedrigen Temperatur gebügelt werden. − Zuerst sollen Sie die Sachen entsprechend der Bügeltemperatur aussortieren:

 • Страница 11 из 49

  DEUTSCH − Stellen Sie das Bügeleisen auf die Bügeleisenfußplatte (8) auf. − Stecken Sie den Stecker des Netzkabels in die Steckdose. − Vergewissern Sie sich, ob es genug Wasser im Wasserbehälter (10) vorhanden ist. − Stellen Sie die gewünschte Bügeltemperatur mit dem Regler (9) ein: im Dampfbereich

 • Страница 12 из 49

  DEUTSCH − Ziehen Sie den Netzstecker aus der Steckdose. − Stellen Sie das Bügeleisen in horizontaler Position über dem Waschbecken auf und halten Sie die Taste „SELF-CLEAN“ (11) fest. − Kochendes Wasser und der Dampf werden zusammen mit dem Kalk aus den Öffnungen der Gleitsohle (13) austreten. −

 • Страница 13 из 49

  русский • Перед наполнением резервуара водой всегда вынимайте вилку сетевого шнура из розетки. • Крышка заливочного отверстия должна быть закрыта во время глажения. • Запрещается в резервуар для воды заливать ароматизирующие жидкости, уксус, раствор крахмала, реагенты для удаления накипи,

 • Страница 14 из 49

  русский − Убедитесь, что напряжение в электрической сети соответствует рабочему напряжению утюга. ченными возможностями. В исключительных случаях лицо, отвечающее за их безопасность, должно дать соответствующие и понятные инструкции о безопасном использовании устройства и тех опасностях, которые

 • Страница 15 из 49

  русский − Таблица применима только для гладких материалов. Если материал другого типа (гофрированный, рельефный и т.п.), то лучше всего его гладить при низкой температуре. − Сначала отсортируйте вещи по температуре глажения: синтетику к синтетике, шерсть ­к шерсти, хлопок к хлопку и т.д. − Утюг

 • Страница 16 из 49

  русский − Регулятором постоянной подачи пара (4) установите необходимую интенсивность парообразования, пар начнет выходить из отверстий подошвы утюга (13) (рис. 4). − После использования утюга установите регулятор температуры (9) в положение «MIN», а регулятор постоянной подачи пара (4) в положение

 • Страница 17 из 49

  русский − Протирайте корпус утюга слегка влажной тканью, после этого его следует протереть насухо. − Отложения на подошве утюга могут быть удалены тканью, смоченной в водно-уксусном растворе. − После удаления отложений отполируйте поверхность подошвы сухой тканью. − Не используйте для чистки

 • Страница 18 из 49

  Қазақ ҮТІК • Суға арналған сауытқа хош иісті сұйықтықтарды, сірке суды, крахмал ерітіндісін, қақты жоюға арналған реагенттерді, химиялық заттарды және т.с.с.-ларды құюға тыйым салынады. • Күйікке шалдығуды болдырмау үшін терінің ашық жерлерінің үтіктің ыстық беттерімен немесе шығып жатқан бумен

 • Страница 19 из 49

  Қазақ арналмаған. • Үтікті тік күйінде құрғақ, салқын, балалардың қолы жетпейтін жерде сақтаңыз. • Үтік тек үйде пайдалануға ғана арналған. - Құю саңылауының қақпағын (2) ашыңыз және катридждің (14) болуына көз жеткізіңіз (сур. 1). - Өлшейтін стаканшаны (15) пайдаланып, суды суға арналған сауытқа

 • Страница 20 из 49

  Қазақ - - - - Құрғақ үтіктеу - Үтікті негізге (8) орнатыңыз. - Желілік баудың айыр тетігін ашалыққа қосыңыз. - Реттегішті (9) бұрап, қажетті үтіктеу температурасын матаның түріне байланысты белгілеңіз: «•», «••», «•••» немесе «MAX», сол кезде көрсеткіш (10) жанады. - Тұрақты бу беру реттегішін (4)

 • Страница 21 из 49

  Қазақ Бу камерасын тазалау Үтіктің қызмет ету мерзімін ұзарту үшін бу камерасын тазартуды, әсіресе «қатты» құбыр суы бар аймақтарда тұрақты орындау ұсынылады. - Тұрақты бу реттегішін (4) « » (тұрақты бу беру сөндірілген) күйіне орнатыңыз. - Сауытты (10) «MAX» белігісіне (12) дейін суға толтырыңыз.

 • Страница 22 из 49

  Қазақ Жеткізілім жинағы Үтік – 1 дн. Катридж – 1 дн. Өлшейтін стаканша – 1 дн. Нұсқаулық – 1 дн. пайдаланбаңыз. - Үтік табанының өткір металл заттармен түйісуіне жол бермеңіз. - Сіздің аймағыңыздағы судың қаттылығына байланысты, суды жұмсартуға арналған катриджді (14) мезгілімен айырбастап тұрыңыз.

 • Страница 23 из 49

  romÂnĂ/ Moldovenească Fier de călcat • Nu turnaţi în rezervorul pentru apă lichide aromatice, oţet, soluţie de amidon, reactive pentru îndepărtarea depunerilor de calcar, substanţe chimice, etc. • Pentru a evita riscul de apariţie arsurilor evitaţi contactul pielii cu suprafeţele fierbinţi ale

 • Страница 24 из 49

  romÂnĂ/ Moldovenească Deconectare automată În modelul dat sunt prevăzute două regimuri de deconectare automată a fierului de călcat. 1. Dacă fierul de călcat se află în poziţia orizontală fără mişcări timp de 30 secunde, atunci elementul încălzitor se va deconecta, iar indicatorul (6) va clipi.

 • Страница 25 из 49

  romÂnĂ/ Moldovenească jos nivel (de exemplu, dacă ţesătura constă din elastan şi bumbac, atunci ea trebuie călcată la temperatura convenabilă pentru elastan «•»). − Dacă nu puteţi determina tipul ţesăturii, găsiţi o porţiune de articol care nu se vede în timpul purtării şi găsiţi temperatura

 • Страница 26 из 49

  romÂnĂ/ Moldovenească regim de călcare la temperatură înaltă (regulator de temperatură (9) în poziţia «MAX»). La apăsarea butonului de livrare a aburilor (3) aburii vor ieşi intensiv din talpa fierului de călcat. − Remarcă: - Pentru a evita scurgerea apei din orificiile pentru aburi apăsaţi butonul

 • Страница 27 из 49

  romÂnĂ/ Moldovenească Păstrare − Plăsaţi regulatorul de temperatură (9) în poziţia «MIN», iar regulatorul de livrare continuă a aburilor (4) în poziţia «» (livrarea aburilor este deconectată). − Extrageţi fişa cablului electric din priză. − Deschideţi capacul orificiului pentru umplere (2),

 • Страница 28 из 49

  Český • Aby jste se vyhnuli popáleninám, nikdy se nedotýkejte rozžhaveného povrchu žehličky nebo vycházející z ní páry. • Síťový přívodní kabel nesmí v žádném případě přijít do styku s horkou žehlicí plochou. • Před zapnutím/vypnutím žehličky dejte regulátor teploty do polohy «MIN», a regulátor

 • Страница 29 из 49

  Český − Pokud během žehlení potřebujete doplnit vodu, vypněte žehličku a vyndejte vidlici připojovacího kabele ze zásuvky. 1. Pokud žehlička ve vodorovné poloze zůstane bez pohybu více než 30 vteřin, elektrické napájení žehlicí desky se přeruší a světelná kontrolka (6) začne blikat. Při

 • Страница 30 из 49

  Český Volba nastavení teploty žehlení − Postavte žehličku na záď (8). − Zapojte vidlici síťového kabelu do zásuvky. − Otáčením regulátora (9) zvolte požadovanou teplotu žehlení: «•», «••», «•••» nebo «MAX» podle druhu tkaniny, světelná kontrolka (6) se rozsvítí. − Až se žehlicí deska (13) rozehřeje

 • Страница 31 из 49

  Český − Po ukončení žehlení vypněte žehličku, nechte žehličku vychladnout, pak otevřete víčko plnícího otvoru (2), obraťte žehličku a vyprázdněte nádržku (obr. 6). − S ohledem na tvrdost vody ve vašem regionu pravidelně vyměňujte kazetu na změkčení vody (14). Pro výměnu kazety otevřete víčko

 • Страница 32 из 49

  УКРАЇНЬСКИЙ • Отвір для заповнення водою має бути закритий під час прасування. • Забороняється заливати в резервуар для води ароматизуючи рідини, оцет, розчин крохмалю, реагенти для видалення накипу, хімічні речовини тощо. • Щоб уникнути опіків, уникайте контакту відкритих ділянок шкіри з гарячими

 • Страница 33 из 49

  УКРАЇНЬСКИЙ і зрозумілі інструкції щодо безпечного користування праскою і тієї небезпеки, яка може виникнути при його неправильному користуванні. • Зберігайте праску у вертикальному положенні в сухому, прохолодному місці, недоступному для дітей. • Пристрій призначений тільки для домашнього

 • Страница 34 из 49

  УКРАЇНЬСКИЙ − − − − − − − запаху, це нормальне явище. краще всього його прасувати при низькій температурі. Спочатку відсортуйте речі по температурі прасування: синтетику до синтетиці, вовну ­до вовна, бавовну до бавовна тощо. Праска нагрівається швидше, ніж остигає. Тому спочатку рекомендується

 • Страница 35 из 49

  УКРАЇНЬСКИЙ Важлива інформація − Не рекомендується здійснювати вертикальне відпарювання синтетичних тканин. − Під час випарювання не торкайтеся підошвою праски матеріалу, щоб уникнути його оплавлення. − Ніколи не відпарювайте одяг, одягнений на людину, тому що температура пару, що виходить дуже

 • Страница 36 из 49

  УКРАЇНЬСКИЙ − Коли підошва праски (13) повністю охолоне, протріть її шматочком сухої тканини. − Перш ніж прибрати праску для зберігання, переконайтеся, що в резервуарі (10) немає води, а підошва праски (13) суха. − Вийміть вилку мережевого шнуру з розетки. − Відкрийте кришку заливального отвору

 • Страница 37 из 49

  Беларускi • Перад напаўненнем рэзервуара вадой заўсёды вымайце вілку сеткавага шнура з разеткі. • Вечка залівальнай адтуліны павінна быць зачынена падчас прасавання. • Забараняецца ў рэзервуар для вады заліваць араматызуючыя вадкасці, воцат, раствор крухмалу, рэагенты для выдалення шумавіння,

 • Страница 38 из 49

  Беларускi бяспеку, павінна даць адпаведныя і зразумелыя інструкцыі пра бяспечнае выкарыстанне прылады і тых небяспеках, якія могуць узнікаць пры яе няправільным выкарыстанні. • Захоўвайце прас у вертыкальным становішчы ў сухім, прахалодным месцы, недаступным для дзяцей. • Прылада прызначана толькі

 • Страница 39 из 49

  Беларускi Нататка: − Пры першым уключэнні награвальны элемент праса абгарае, таму магчыма з’яўленне невялікай колькасці дыму ці старонняга паху, гэта звычайная з’ява. Табліца выкарыстоўваецца толькі для гладкіх матэрыялаў. Калі матэрыял іншага тыпу (гафраваны, рэльефны і да т.п.), тады лепш за ўсё

 • Страница 40 из 49

  Беларускi − Калі падэшва праса (13) нагрэецца да зададзенай тэмпературы, індыкатар (6) загасне, можна прыступаць да прасавання. − Рэгулятарам пастаяннай падачы пары (4) усталюйце неабходную інтэнсіўнасць параўтварэння, пара пачне выходзіць з адтулін падэшвы праса (13) (мал. 4). − Пасля выкарыстання

 • Страница 41 из 49

  Беларускi Догляд і чыстка − Перш чым чысціць прас пераканайцеся, што ён адключаны ад сеткі і ўжо астыў. − Працірайце корпус праса злёгку вільготнай тканінай, пасля гэтага яго варта працерці насуха. − Адклады на падэшве праса могуць быць выдалены тканінай, змочанай у водна-воцатным растворы. −

 • Страница 42 из 49

  Ўзбек DАZMОL Аsоsiy qismlаri 1. Suv purkаsh jоyi 2. Suv quyish jоyi qоpqоg’i 3. Qo’shimchа bug’ bеrish tugmаsi 4. Dоimiy bug’ bеrish murvаti 5. Suv purkаsh tugmаsi 6. Qizitish elеmеnti ishlаyotgаni/o’chirilgаnini/ o’zi o’chgаnini ko’rsаtishchirоg’i. 7. Elеktr shnuri himоyasi 8. Dаzmоl аsоsi 9.

 • Страница 43 из 49

  O’zi o’chishi Dаzmоlning bu mоdеli ikki хil usul bilаn o’zi o’chаdi. 1. Аgаr yotqizib qo’yilgаn dаzmоl 30 sеkund qimirlаmаy tursа dаzmоlning qizitish elеmеnti o’chаdi, ko’rsаtish chirоg’i (6) o’chib-yonib turаdi. Dаzmоllаsh bоshlаngаnidаn kеyin dаzmоl yanа qiziydi. 2. Аgаr tik turgаn dаzmоl 8

 • Страница 44 из 49

  Ўзбек Bug’ bilаn dаzmоllаsh Dаzmоlgа tоmchi tоmizmаydigаn klаpаn qo’yilgаn, dаzmоl оstidаgi hаrоrаt tushib kеtgаndа klаpаn yopilib dаzmоl оstidаn (13) tоmchi tоmmаydi. Dаzmоl оsti qizigаndа, sоvugаndа tоmchi tоmizmаydigаn klаpаn shiqillаb оchilаyotgаni/ yopilаyotgаni eshitilib uning to’g’ri

 • Страница 45 из 49

  Tik bug’lаsh Dаzmоllаsh hаrоrаti bаlаnd bo’lgаndаginа (hаrоrаtni o’zgаrtirish murvаti (9) «MAX» tоmоndа bo’lishi kеrаk) tik bug’lаsh mumkin bo’lаdi. Dаzmоlni kiyimdаn 10-30 sm nаridа ushlаb, 4-5 sеkund оrаliqdа bug’ bеrish tugmаsini (3) bоsing, dаzmоllаsh jоyidаn (13) bug’ chiqа bоshlаydi (5rаsm).

 • Страница 46 из 49

  Ўзбек To’plаmi Dаzmоl – 1 dоnа. Kаrtrij – 1 dоnа. O’lchоv bаrdоg’i – 1 dоnа. Qo’llаnmа – 1 dоnа. Tехnik хususiyatlаri Ishlаydigаn elеktr quvvаti: 220-240 V ~ 50/60 Hz Ishlаtаdigаn eng ko’p quvvаti: 2270–2700 W Suv idishining sig’imi: 400 ml Dаzmоlning ishlаsh muddаti – 3 yil Kafolat shartlari Ushbu

 • Страница 47 из 49

  gb A production date of the item is indicated in the serial number on the technical data plate. A serial number is an eleven-unit number, with the first four figures indicating the production date. For example, serial number 0606ххххххх means that the item was manufactured in June (the sixth month)

 • Страница 48 из 49

 • Страница 49 из 49

Инструкции для бытовая техника разная Vitek