Руководство пользователя для Metabo KHA 18 LTX :: Страница 58 из 68
Service-Instruction.ru
инструкции pdf и руководства пользователя читать онлайн

Инструкция для Metabo KHA 18 LTX

Инструкция в формате - PDF
Количество страниц - 68 страниц
Размер - 8 МБ
Доступно - Бесплатное скачивание
Доступно - Онлайн чтение
background image

MAGYAR

hu

58

Eredeti használati utasítás

Kizárólagos felel

ő

sségünk tudatában kijelentjük: 

Ezek az akkus kalapácsok – típus és sorozatszám 

alapján történ

ő

 azonosítással *1) – megfelelnek az 

irányelvek *2) és szabványok *3) összes 

idevonatkozó rendelkezéseinek. A M

ű

szaki 

dokumentációt *4) - lásd a 3. oldalon.

Megfelel

ő

 tartozékokkal felszerelve a gép alkalmas, 

kalapácsfúrókkal és vés

ő

kkel végzett munkákra 

betonban, k

ő

ben és hasonló anyagokban, valamint 

ütés nélküli fúrásra, és csavarozásra fémben, fában 

stb. anyagokban.
A nem rendeltetésszer

ű

 használat során 

keletkezett károkért a felhasználó felel.
Az általános balesetmegel

ő

zési el

ő

írásokat és a 

mellékelt biztonsági utasításokat figyelembe kell 

venni.

Saját testi épsége és a berendezés 

védelme érdekében tartsa be az adott 

szimbólummal jelölt szövegrészekben 

foglaltakat!

FIGYELMEZTETÉS

 – A sérülésveszély 

csökkentése érdekében olvassa át a 

kezelési utasítást.

FIGYELMEZTETÉS Olvassa át az összes 

biztonsági utasítást és el

ő

írást.

 

biztonsági utasítások és el

ő

írások betartásának 

elmulasztása elektromos áramütéshez, t

ű

zhöz és/

vagy súlyos testi sérülésekhez vezethet.

Kérjük, gondosan 

ő

rizzen meg minden 

biztonsági utasítást és el

ő

írást a jöv

ő

beni 

használat érdekében.

Csak ezekkel a dokumentumokkal együtt adja 

tovább másnak az elektromos kéziszerszámot.

Viseljen hallásvéd

ő

 felszerelést.

 A zajhatás 

halláskárosodást okozhat.

Használja a géphez adott kiegészít

ő

 fogantyút.

 

A gép feletti uralom elvesztése sérüléshez 

vezethet.

A gépet a szigetelt markolatnál fogva tartsa 

meg, ha olyan munkálatokat végez, melyeknél 

a betétszerszám rejtett elektromos vezetékbe 

vághat

. A feszültség alatt álló vezeték érintése a 

gép fém részeit is feszültség alá helyezheti, és ez 

elektromos áramütést okozhat.

A készülékre felszerelt fogantyúkat mindkét kézzel 

er

ő

sen meg kell tartani, stabil állást elfoglalva, a 

munkára koncentráltan kell dolgozni.
Mindig viseljen véd

ő

szemüveget, munkakeszty

ű

t, 

és er

ő

s véd

ő

cip

ő

t, ha az elektromos 

kéziszerszámmal dolgozik!
Gy

ő

z

ő

djön meg róla (pl. fémdetektor segítségével), 

hogy a megmunkálandó felületben, 

nincsen áram-

, víz- vagy gázvezeték

.

Biztosítsa a munkadarabot megcsúszás vagy 

elfordulás ellen, pl. befogó szerkezet segítségével.
Ne érjen hozzá a forgásban lév

ő

 szerszámhoz! A 

forgácsot és hasonló anyagokat csak a gép 

leállásakor távolítsa el.
Járjon el óvatosan kemény csavarozási esetnél 

(metrikus vagy hüvelykmenet

ű

 csavarok acélba 

való becsavarása esetén)! Leszakadhat a 

csavarfej, vagy túl nagy visszacsavarási nyomaték 

keletkezhet a fogantyún.
Metabo S-automatic biztonsági tengelykapcsoló.

Azonnal kapcsolja ki a gépet, ha m

ű

ködésbe lépne 

a biztonsági tengelykapcsoló! Ha az alkalmazott 

betétszerszám szorul vagy megakad, ez korlátozza 

a motor felé irányuló er

ő

 átvitelét. A m

ű

ködés során 

fellép

ő

 nagy er

ő

k miatt a készülékre felszerelt 

fogantyúkat mindkét kézzel er

ő

sen meg kell tartani, 

stabil állást elfoglalva, a munkára koncentráltan kell 

dolgozni.
A sérült vagy megrepedt kiegészít

ő

 fogantyút ki kell 

cserélni. Ne m

ű

ködtesse a gépet hibás kiegészít

ő

 

markolattal.
Bizonyosodjon meg arról, hogy a gép ki van 

kapcsolva, miel

ő

tt az akkuegységet behelyezi a 

helyére.
Beállítás, átalakítás, karbantartás vagy tisztítás el

ő

tt 

vegye ki a az akkuegységet gépb

ő

l.

Óvja az akkuegységet a nedvességt

ő

l!

Ne tegye ki az akkuegységet t

ű

z hatásának!

Ne használjon sérült vagy deformálódott 

akkuegységet!

Ne nyissa fel az akkuegységet!

Ne érintse meg vagy ne zárja rövidre az 

akkuegység érintkez

ő

it!

A hibás Li-ion akkuegységb

ő

l enyhén savas, 

éghet

ő

 folyadék folyhat ki! 

Ha az akkumulátorfolyadék kifolyik és 

érintkezésbe kerül a b

ő

rével, azonnal öblítse 

le b

ő

 vízzel. Ha az akkumulátorfolyadék a 

szemébe kerül, tiszta vízzel mossa ki, és 

haladéktalanul vesse alá magát orvosi kezelésnek!
LED-lámpa (15): Ne figyelje a LED-sugarat 

közvetlenül optikai m

ű

szerekkel.

A porterhelés csökkentése:

A géppel való munkavégzés során keletkez

ő

 

részecskék rákkelt

ő

, allergiás reakciót kiváltó, 

1. Megfelel

ő

ségi nyilatkozat

2. Rendeltetésszer

ű

 használat

3. Általános biztonsági 

utasítások

4. Különleges biztonsági 

utasítások

Оглавление инструкции

Инструкции для электроинструменты Metabo