Руководство пользователя для Metabo KHA 18 LTX :: Страница 52 из 68
Service-Instruction.ru
инструкции pdf и руководства пользователя читать онлайн

Инструкция для Metabo KHA 18 LTX

Инструкция в формате - PDF
Количество страниц - 68 страниц
Размер - 8 МБ
Доступно - Бесплатное скачивание
Доступно - Онлайн чтение
background image

POLSKI

pl

52

Mocowanie narz

ę

dzia:

Przekr

ę

ca

ć

 narz

ę

dzie i wsun

ąć

 do zatrza

ś

ni

ę

cia. 

Narz

ę

dzie zostaje automatycznie zablokowane.

Wyj

ąć

 narz

ę

dzie:

Patrz strona 2, rys. A.
Poci

ą

gn

ąć

 blokad

ę

 narz

ę

dzia (2) w kierunku 

zaznaczonym strza

ł

k

ą

 do ty

ł

u (a) i wyj

ąć

 narz

ę

dzie 

(b).

Od czasu do czasu nale

ż

y czy

ś

ci

ć

 szczeliny 

wentylacyjne urz

ą

dzenia.

f

Stosowa

ć

 wy

łą

cznie oryginalne akcesoria Metabo.

Stosowa

ć

 wy

łą

cznie akcesoria, które spe

ł

niaj

ą

 

wymagania i parametry okre

ś

lone w niniejszej 

instrukcji obs

ł

ugi. 

Akcesoria bezpiecznie zamocowa

ć

. Je

ż

eli 

urz

ą

dzenie pracuje w uchwycie mocuj

ą

cym, to 

trzeba je dobrze przymocowa

ć

. Utrata kontroli nad 

narz

ę

dziem mo

ż

e sta

ć

 si

ę

 przyczyn

ą

 obra

ż

e

ń

.

Patrz strona 4.

A

Ł

adowarki

B Akumulatory  o  ró

ż

nych pojemno

ś

ciach.

Nale

ż

y kupowa

ć

 wy

łą

cznie akumulatory o 

napi

ę

ciu pasuj

ą

cym do posiadanego 

elektronarz

ę

dzia.

C Pas do przenoszenia Metabo

D Narz

ę

dzia mocowane SDS-plus

E

Łą

cznik

F Uchwyt wiertarski z wie

ń

cem z

ę

batym

G Wiert

ł

a do metalu i drewna

H Ko

ń

cówka wkr

ę

takowa

I Specjalny smar (do smarowania wsuwanych 

ko

ń

ców narz

ę

dzi)

J Systemy odsysania py

ł

u:

a) adapter do odsysania py

ł

u

b) zestaw do odsysania py

ł

u 43/50 mm

c) przystawka do odsysania

Pe

ł

ny zestaw akcesoriów mo

ż

na znale

źć

 na stronie 

www.metabo.com lub w katalogu.

Wszelkie naprawy elektronarz

ę

dzi mog

ą

 by

ć

 

dokonywane wy

łą

cznie przez elektryka! 

W sprawie naprawy elektronarz

ę

dzia nale

ż

y si

ę

 

zwróci

ć

 do przedstawiciela Metabo. Adresy s

ą

 

dost

ę

pne stronie www.metabo.com.

Wykazy cz

ęś

ci zamiennych mo

ż

na pobra

ć

 pod 

adresem www.metabo.com.

Nie wrzuca

ć

 akumulatorów do wody.

W trosce o 

ś

rodowisko naturalne nie nale

ż

wyrzuca

ć

 elektronarz

ę

dzi ani akumulatorów 

z odpadami komunalnymi. Nale

ż

y przestrzega

ć

 

krajowych przepisów dotycz

ą

cych segregacji 

odpadów i recyklingu zu

ż

ytych urz

ą

dze

ń

opakowa

ń

 i akcesoriów.

Przed utylizacj

ą

 roz

ł

adowa

ć

 akumulator w elektro-

narz

ę

dziu. Zabezpieczy

ć

 styki przed zwarciem (np. 

zaizolowa

ć

 ta

ś

m

ą

 klej

ą

c

ą

).

f

Wyja

ś

nienia do informacji podanych na stronie 3. 

Prawo do zmian zwi

ą

zanych z post

ę

pem 

technicznym zastrze

ż

one.

U

= napi

ę

cie akumulatora

n

0

= pr

ę

dko

ść

 obrotowa na biegu ja

ł

owym

ø

max

= maksymalna 

ś

rednica wiercenia

s

max

= maksymalna liczba udarów

W

= energia pojedynczego udaru

S

= energia  udaru

m

= ci

ęż

ar z najmniejszym akumulatorem

D

=

ś

rednica szyjki mocuj

ą

cej

Warto

ś

ci pomiarów ustalone w oparciu o EN 60745.

 Pr

ą

d sta

ł

y

Wyszczególnione dane techniczne podlegaj

ą

 

tolerancji (odpowiednio do obowi

ą

zuj

ą

cych 

standardów).

Warto

ś

ci emisji

Warto

ś

ci te umo

ż

liwiaj

ą

 oszacowanie emisji 

elektronarz

ę

dzia i porównanie ró

ż

nych urz

ą

dze

ń

 

elektrycznych. W zale

ż

no

ś

ci od warunków 

u

ż

ytkowania, stanu elektronarz

ę

dzia lub narz

ę

dzi 

roboczych rzeczywiste obci

ąż

enie mo

ż

e by

ć

 

wi

ę

ksze lub mniejsze. Podczas dokonywanej oceny 

uwzgl

ę

dni

ć

 przerwy w pracy i fazy mniejszego 

obci

ąż

enia. Na podstawie odpowiednio 

dopasowanych warto

ś

ci szacunkowych okre

ś

li

ć

 

ś

rodki ochrony dla u

ż

ytkownika, np. dzia

ł

ania 

organizacyjne. 

Łą

czna warto

ść

 wibracji (suma wektorowa dla 

trzech kierunków) okre

ś

lona zgodnie z norm

ą

 

EN 60745:

a

h, HD

= warto

ść

 emisji wibracji (wiercenie 

udarowe w betonie)

a

h, Cheq

= warto

ść

 emisji wibracji (d

ł

utowanie)

K

h,HD/Cheq

 = nieoznaczono

ść

 (wibracja)

Typowe poziomy ha

ł

asu w ocenie akustycznej:

L

pA

= poziom  ci

ś

nienia akustycznego

L

WA

= poziom mocy akustycznej

K

pA

, K

WA

= niepewno

ść

 wyznaczenia

Podczas pracy poziom ha

ł

asu mo

ż

e przekracza

ć

 

warto

ść

 80 dB(A).

Nosi

ć

 ochronniki s

ł

uchu!

8. Konserwacja, czyszczenie

9. Akcesoria

10. Naprawy

11. Ochrona 

ś

rodowiska

12. Dane techniczne

Оглавление инструкции

Инструкции для электроинструменты Metabo