Инструкция по эксплуатации для Metabo KHA 18 LTX :: Страница 51 из 68
Service-Instruction.ru
инструкции pdf и руководства пользователя читать онлайн

Инструкция для Metabo KHA 18 LTX

Инструкция в формате - PDF
Количество страниц - 68 страниц
Размер - 8 МБ
Доступно - Бесплатное скачивание
Доступно - Онлайн чтение
background image

POLSKI

pl

51

kierunku obrotów (9) w po

ł

o

ż

eniu 

ś

rodkowym 

(zabezpieczenie na czas transportu).

Urz

ą

dzenie nale

ż

y przenosi

ć

 wy

łą

cznie bez 

zamocowanego

narz

ę

dzia.

Urz

ą

dzenie wolno nosi

ć

 wy

łą

cznie na pasie 

do przenoszenia Metabo (7) za

ł

o

ż

onym 

uko

ś

nie przez pier

ś

 i plecy (ilustracja a, strona 2). 

Urz

ą

dzenie nale

ż

y trzyma

ć

 stabilnie.

Urz

ą

dzenia NIE wolno nosi

ć

 na pasie do 

przenoszenia (7) zawieszonym na szyi (ilustracja b, 

strona 2). 

7.1 Wielofunkcyjny system kontrolny 

urz

ą

dzenia

Samoczynne wy

łą

czenie si

ę

 urz

ą

dzenia 

oznacza, 

ż

e zadzia

ł

a

ł

 uk

ł

ad elektroniczny 

trybu samozabezpieczenia. W

łą

czy si

ę

 

ostrzegawczy sygna

ł

 d

ź

wi

ę

kowy (piszczenie). 

Sygna

ł

 ten wy

łą

cza si

ę

 po maks. 30 sekundach lub 

po zwolnieniu przycisku (10).

Pomimo tej funkcji ochronnej, w przypadku 

niektórych zastosowa

ń

 mo

ż

e doj

ść

 do 

przeci

ąż

enia i w nast

ę

pstwie do uszkodzenia 

urz

ą

dzenia.

Przyczyny usterek i sposoby ich usuwania:

1.

Akumulator jest prawie wyczerpany

: (uk

ł

ad 

elektroniczny chroni akumulator przed 

ca

ł

kowitym roz

ł

adowaniem).

Miganie diody LED (15) oznacza prawie 

ca

ł

kowite roz

ł

adowanie akumulatora. W takim 

przypadku nale

ż

y nacisn

ąć

 przycisk (12), w celu 

sprawdzenia za pomoc

ą

 diod LED (13) stanu 

na

ł

adowania. W razie ca

ł

kowitego roz

ł

adowania 

akumulatora, nale

ż

y go ponownie na

ł

adowa

ć

.

2. D

ł

ugotrwa

ł

e przeci

ąż

enie urz

ą

dzenia prowadzi 

do 

od

łą

czenia wskutek przegrzania

.

Nale

ż

y odczeka

ć

 do ostygni

ę

cia narz

ę

dzia lub 

akumulatora. 
Wskazówka: Je

ś

li akumulator jest bardzo ciep

ł

y, 

wówczas zalecane jest umieszczenie go w 

ł

adowarce „AIR COOLED“ w celu szybszego 

sch

ł

odzenia. 

Wskazówka: Urz

ą

dzenie ostygnie szybciej, je

ś

li 

b

ę

dzie pozostawione na biegu ja

ł

owym.

3.

Wy

łą

czenie zabezpieczaj

ą

ce

 Metabo: 

urz

ą

dzenie zosta

ł

o WY

ŁĄ

CZONE 

samoczynnie. W przypadku zbyt szybkiego 

wzrostu poboru pr

ą

du (jaki wyst

ę

puje np. przy 

nag

ł

ym zablokowaniu lub odrzucie) urz

ą

dzenie 

zostanie wy

łą

czone. Wy

łą

czy

ć

 urz

ą

dzenie za 

pomoc

ą

 prze

łą

cznika (10). Nast

ę

pnie z 

powrotem w

łą

czy

ć

 urz

ą

dzenie i pracowa

ć

 

normalnie dalej. Unika

ć

 ponownego 

zablokowania.

7.2 Przestawianie ogranicznika g

łę

boko

ś

ci 

wiercenia

Odkr

ę

ci

ć

 uchwyt dodatkowy (1). Ustawi

ć

 

ogranicznik g

łę

boko

ś

ci wiercenia (4) na wymagan

ą

 

g

łę

boko

ść

 i ponownie dokr

ę

ci

ć

 uchwyt dodatkowy. 

(1)

7.3 W

łą

czanie / wy

łą

czanie, regulowanie 

pr

ę

dko

ś

ci obrotowej

W

łą

czanie, pr

ę

dko

ść

 obrotowa:

 nacisn

ąć

 

prze

łą

cznik (10). Pr

ę

dko

ść

 obrotow

ą

 mo

ż

na 

zmienia

ć

 poprzez naciskanie na przycisk. 

Wy

łą

czanie:

 zwolni

ć

 przycisk w

łą

czaj

ą

cy (10).

7.4 Wybór trybu pracy

Wcisn

ąć

 blokad

ę

 (6) i przekr

ę

ci

ć

 pokr

ę

t

ł

prze

łą

cznikowe (5).

Wiercenie

Wiercenie udarowe

D

ł

utowanie

Gdy d

ł

uto jest w

ł

o

ż

one, urz

ą

dzenie nale

ż

u

ż

ywa

ć

 wy

łą

cznie do kucia  .

Nale

ż

y unika

ć

 przesuwania d

ź

wigni 

urz

ą

dzenia.

7.5 Ustawianie pozycji d

ł

uta

- Zamontowa

ć

 d

ł

uto.

- Ustawi

ć

 pokr

ę

t

ł

o prze

łą

cznikowe (5) na pozycj

ę

 

.

- Przekr

ę

ci

ć

 d

ł

uto w taki sposób, aby znajdowa

ł

si

ę

 ono w odpowiednim po

ł

o

ż

eniu.

- Przekr

ę

ci

ć

 pokr

ę

t

ł

o prze

łą

cznikowe (5) na 

pozycj

ę

 

Gdy d

ł

uto jest w

ł

o

ż

one, urz

ą

dzenie nale

ż

u

ż

ywa

ć

 wy

łą

cznie do kucia 

.

7.6 Ustawianie kierunku obrotu, 

zabezpieczenie transportowe

(blokada w

łą

czenia)

Prze

łą

cznik kierunku obrotów (9) mo

ż

na 

przestawia

ć

 wy

łą

cznie, gdy silnik jest 

wy

łą

czony!

Nacisn

ąć

 prze

łą

cznik kierunku obrotów (9).

Patrz strona 2:

R

= ustawione obroty w prawo (do wiercenia, 

wiercenia udarowego, kucia, wkr

ę

cania 

ś

rub)

L

= ustawione obroty w lewo (do wykr

ę

cania 

ś

rub)

0

= ustawienie 

ś

rodkowe: ustawione 

zabezpieczenie transportowe

ustawiona (blokada w

łą

czenia)

7.7 Wymiana narz

ę

dzia w udarowym 

uchwycie wiertarskim

Przed wsuni

ę

ciem oczy

ś

ci

ć

 chwyt narz

ę

dzia i 

nasmarowa

ć

 do

łą

czonym smarem 

specjalnym (nr kat. 6.31800)! Stosowa

ć

 wy

łą

cznie 

narz

ę

dzia SDS-Plus!

7. U

ż

ytkowanie

Оглавление инструкции

Инструкции для электроинструменты Metabo