Инструкция для Metabo KHA 18 LTX :: Страница 50 из 68
Service-Instruction.ru
инструкции pdf и руководства пользователя читать онлайн

Инструкция для Metabo KHA 18 LTX

Инструкция в формате - PDF
Количество страниц - 68 страниц
Размер - 8 МБ
Доступно - Бесплатное скачивание
Доступно - Онлайн чтение
background image

POLSKI

pl

50

W przypadku wydostania si

ę

 cieczy z 

akumulatora i przedostania si

ę

 jej na skór

ę

 

bezzw

ł

ocznie sp

ł

uka

ć

 to miejsce du

żą

 

ilo

ś

ci

ą

 wody. W przypadku przedostania si

ę

 cieczy 

z akumulatora do oczu przep

ł

uka

ć

 je czyst

ą

 wod

ą

 i 

bezzw

ł

ocznie uda

ć

 si

ę

 do lekarza!

O

ś

wietlenie LED (15): nie patrze

ć

 bezpo

ś

rednio na 

ś

wiat

ł

o z diody LED za pomoc

ą

 przyrz

ą

dów 

optycznych.

Redukcja zapylenia:

Cz

ą

stki uwalniaj

ą

ce si

ę

 podczas u

ż

ywania 

urz

ą

dzenia mog

ą

 zawiera

ć

 substancje 

wywo

ł

uj

ą

ce raka, reakcje alergiczne, schorzenia 

dróg oddechowych i wady wrodzone lub zaburza

ć

 

zdolno

ść

 rozrodcz

ą

. W

ś

ród tych substancji mo

ż

na 

wymieni

ć

 o

ł

ów (farby zawieraj

ą

ce o

ł

ów), py

ł

 

mineralny (z kamienia, betonu itp.), domieszki 

stosowane podczas obróbki drewna (chromiany, 

ś

rodki ochronne do drewna), niektóre gatunki 

drewna (jak py

ł

 z obróbki d

ę

bu lub buka), metale, 

azbest.

Poziom ryzyka zale

ż

y od tego, przez jak d

ł

ugi czas 

u

ż

ytkownik lub znajduj

ą

ce si

ę

 w pobli

ż

u osoby b

ę

d

ą

 

nara

ż

one na dzia

ł

anie py

ł

u.

Wyeliminowa

ć

 mo

ż

liwo

ść

 przedostania si

ę

 cz

ą

stek 

py

ł

u do organizmu.

W celu zredukowania zagro

ż

enia ze strony 

wymienionych substancji zapewni

ć

 dobr

ą

 

wentylacj

ę

 w miejscu pracy i nosi

ć

 odpowiednie 

ś

rodki ochrony, na przyk

ł

ad maski przeciwpy

ł

owe, 

które s

ą

 w stanie odfiltrowa

ć

 mikroskopijnie ma

ł

cz

ą

stki.

Przestrzega

ć

 wytycznych dotycz

ą

cych 

obrabianego materia

ł

u, personelu, rodzaju obróbki 

i miejsca u

ż

ytkowania urz

ą

dzenia (np. przepisy 

BHP, sposób utylizacji).
Szkodliwe cz

ą

stki eliminowa

ć

 z powietrza w 

miejscu ich emisji i zapobiega

ć

 odk

ł

adaniu si

ę

 ich w 

otoczeniu. 
Podczas prac specjalnych nale

ż

y u

ż

ywa

ć

 

odpowiedniego osprz

ę

tu (patrz rozdzia

ł

 9.) Pozwoli 

to ograniczy

ć

 ilo

ść

 cz

ą

stek przenikaj

ą

cych w 

niekontrolowany sposób do otoczenia.
Stosowa

ć

 odpowiedni

ą

 instalacj

ę

 wyci

ą

gow

ą

 do 

odsysania py

ł

u.

W celu zminimalizowania zagro

ż

enia ze strony 

py

ł

u:

- nie  kierowa

ć

 uwalnianych cz

ą

steczek i strumienia 

powietrza wylotowego z urz

ą

dzenia w stron

ę

 

samego siebie ani innych osób znajduj

ą

cych si

ę

 w 

pobli

ż

u czy te

ż

 na osiad

ł

y py

ł

,

- u

ż

ywa

ć

 systemów odpylania i/lub oczyszczaczy 

powietrza,

- zapewni

ć

 dobr

ą

 wentylacj

ę

 miejsca pracy i 

czysto

ść

 dzi

ę

ki wyci

ą

gowi powietrza. Zamiatanie 

lub nadmuch powoduje wzbijanie py

ł

u.

- Odzie

ż

 ochronn

ą

 odkurza

ć

 lub pra

ć

. Nie 

przedmuchiwa

ć

, nie trzepa

ć

, nie czy

ś

ci

ć

 

szczotk

ą

.

Patrz strona 3.

1 Uchwyt dodatkowy

2 Blokada  narz

ę

dzia

3 Udarowy uchwyt wiertarski

4 Ogranicznik  g

łę

boko

ś

ci wiercenia

5 Pokr

ę

t

ł

o prze

łą

cznikowe (do ustawiania trybu 

pracy)

6 Blokada

7 Pas  do  przenoszenia

8 Uchwyt do mocowania pasa do przenoszenia

9 Prze

łą

cznik kierunku obrotów

10 Przycisk w

łą

cznika

11 Uchwyt

12 Przycisk wska

ź

nika pojemno

ś

ci 

13 Wska

ź

nik pojemno

ś

ci i sygnalizator 

14 Akumulator

15 Dioda LED

16 Przycisk odblokowywania akumulatora 

*w zale

ż

no

ś

ci od wyposa

ż

enia

6.1 Monta

ż

 uchwytu dodatkowego

Ze wzgl

ę

dów bezpiecze

ń

stwa zawsze nale

ż

stosowa

ć

 dostarczony uchwyt dodatkowy.

Otworzy

ć

 pier

ś

cie

ń

 zaciskowy poprzez obrót 

uchwytu dodatkowego (1) w lewo. Nasun

ąć

 uchwyt 

dodatkowy na szyjk

ę

 mocuj

ą

c

ą

 urz

ą

dzenia. 

Wsun

ąć

 ogranicznik g

łę

boko

ś

ci wiercenia (4). 

Mocno dokr

ę

ci

ć

 uchwyt dodatkowy pod 

odpowiednim k

ą

tem w zale

ż

no

ś

ci od 

zastosowania.

6.2 Akumulator

Przed pierwszych u

ż

yciem na

ł

adowa

ć

 akumulator 

(14).
W przypadku spadku mocy ponownie na

ł

adowa

ć

 

akumulator.
Optymalna temperatura przechowywania wynosi 

od 10°C do 30°C.
Akumulatory litowo-jonowe „Li-Power“ s

ą

 

wyposa

ż

one we wska

ź

nik pojemno

ś

ci i 

sygnalizator (13):

- Naci

ś

ni

ę

cie przycisku (12) powoduje wskazanie 

stanu na

ł

adowania za pomoc

ą

 LED.

- Je

ś

li miga jedna LED, akumulator jest prawie 

wyczerpany i trzeba go ponownie na

ł

adowa

ć

.

6.3 Wyjmowanie, wk

ł

adanie akumulatora

Wyjmowanie: Nacisn

ąć

 przycisk odblokowuj

ą

cy 

(16) i wyci

ą

gn

ąć

 akumulator (14) do przodu.

Wk

ł

adanie: Wsun

ąć

 akumulator (14) do 

zatrza

ś

ni

ę

cia w blokadzie.

6.4 Pas do przenoszenia

W razie potrzeby zahaczy

ć

 hak pasa do 

przenoszenia Metabo (7) w uchwycie (8). Ustawi

ć

 

pas do przenoszenia (7) na odpowiedni

ą

 d

ł

ugo

ść

.

Przenoszenie:

W celu unikni

ę

cia niezamierzonego 

uruchomienia nale

ż

y ustawi

ć

 prze

łą

cznik 

5. Elementy urz

ą

dzenia

6. Uruchomienie

Оглавление инструкции