Руководство пользователя для Metabo KHA 18 LTX :: Страница 49 из 68
Service-Instruction.ru
инструкции pdf и руководства пользователя читать онлайн

Инструкция для Metabo KHA 18 LTX

Инструкция в формате - PDF
Количество страниц - 68 страниц
Размер - 8 МБ
Доступно - Бесплатное скачивание
Доступно - Онлайн чтение
background image

POLSKI

pl

49

Oryginalna instrukcja obs

ł

ugi

O

ś

wiadczamy na wy

łą

czn

ą

 w

ł

asn

ą

 

odpowiedzialno

ść

ż

e m

ł

oty akumulatorowe 

oznaczone typem i numerem seryjnym *1) spe

ł

niaj

ą

 

wszystkie obowi

ą

zuj

ą

ce przepisy dyrektyw *2) i 

norm *3). Dokumentacja techniczna *4) - patrz 

strona 3.

Urz

ą

dzenie z odpowiednim wyposa

ż

eniem nadaje 

si

ę

 do wykonywania prac z zastosowaniem wierte

ł

 

do wiercenia udarowego i d

ł

ut w betonie, kamieniu 

i podobnych materia

ł

ach, jak równie

ż

 do wiercenia 

bez udaru w metalu, drewnie, itp. oraz do 

wkr

ę

cania.

Za szkody powsta

ł

e w wyniku u

ż

ytkowania 

niezgodnego z przeznaczeniem odpowiedzialno

ść

 

ponosi wy

łą

cznie u

ż

ytkownik.

Przestrzega

ć

 ogólnie obowi

ą

zuj

ą

cych przepisów 

BHP oraz do

łą

czonych zasad bezpiecze

ń

stwa.

Dla bezpiecze

ń

stwa u

ż

ytkownika oraz w 

celu ochrony elektronarz

ę

dzia nale

ż

zwróci

ć

 szczególn

ą

 uwag

ę

 na miejsca w 

tek

ś

cie oznaczone tym symbolem!

OSTRZE

Ż

ENIE!

 W celu zminimalizowania 

ryzyka obra

ż

e

ń

 zapozna

ć

 si

ę

 z tre

ś

ci

ą

 

instrukcji obs

ł

ugi.

OSTRZE

Ż

ENIE! Przeczyta

ć

 wszystkie 

zasady bezpiecze

ń

stwa i zalecenia.

 

Nieprzestrzeganie zasad bezpiecze

ń

stwa i zalece

ń

 

mo

ż

e by

ć

 przyczyn

ą

 pora

ż

enia pr

ą

dem 

elektrycznym, po

ż

aru i/lub powa

ż

nych obra

ż

e

ń

 

cia

ł

a.

Wszystkie zasady bezpiecze

ń

stwa i zalecenia 

starannie przechowywa

ć

, by móc z nich 

skorzysta

ć

 w przysz

ł

o

ś

ci.

Przekazuj

ą

c elektronarz

ę

dzie innym osobom 

nale

ż

y przekaza

ć

 równie

ż

 niniejsz

ą

 instrukcj

ę

.

Nosi

ć

 ochronniki s

ł

uchu.

 Oddzia

ł

ywanie ha

ł

asu 

mo

ż

e spowodowa

ć

 utrat

ę

 s

ł

uchu.

U

ż

ywa

ć

 uchwytu dodatkowego dostarczonego 

wraz z urz

ą

dzeniem.

 Utrata kontroli nad 

narz

ę

dziem mo

ż

e sta

ć

 si

ę

 przyczyn

ą

 obra

ż

e

ń

.

W przypadku wykonywania prac, przy których 

zamocowane narz

ę

dzie mo

ż

e natrafi

ć

 na 

ukryte przewody elektryczne, urz

ą

dzenie 

trzyma

ć

 wy

łą

cznie za zaizolowane 

powierzchnie gumowe

. Zetkni

ę

cie z przewodem 

znajduj

ą

cym si

ę

 pod napi

ę

ciem mo

ż

e spowodowa

ć

 

wyst

ą

pienie napi

ę

cia równie

ż

 na metalowych 

cz

ęś

ciach urz

ą

dzenia i doprowadzi

ć

 do pora

ż

enia 

pr

ą

dem.

Urz

ą

dzenie zawsze trzyma

ć

 obur

ą

cz za 

przewidziane do tego uchwyty, przyj

ąć

 bezpieczn

ą

 

postaw

ę

 i skoncentrowa

ć

 uwag

ę

 na wykonywanej 

pracy.
Przy wykonywaniu pracy za pomoc

ą

 

elektronarz

ę

dzia zawsze nale

ż

y nosi

ć

 okulary 

ochronne, r

ę

kawice robocze oraz obuwie robocze!

Nale

ż

y sprawdzi

ć

, czy w miejscu, które ma by

ć

 

obrabiane, 

nie znajduj

ą

 si

ę

 

ż

adne przewody 

elektryczne, wodoci

ą

gowe lub gazowe

 (np. za 

pomoc

ą

 wykrywacza metali).

Element obrabiany nale

ż

y zabezpieczy

ć

 przed 

przesuni

ę

ciem i obracaniem, np. za pomoc

ą

 

narz

ę

dzi mocuj

ą

cych.

Nie wolno dotyka

ć

 obracaj

ą

cego si

ę

 narz

ę

dzia! 

Wióry i podobne zanieczyszczenia usuwa

ć

 

wy

łą

cznie przy wy

łą

czonym urz

ą

dzeniu.

Uwaga przy twardym wkr

ę

caniu (wkr

ę

canie 

ś

rub z 

gwintem metrycznym lub calowym w stal)! 

Ł

eb 

ś

ruby mo

ż

e zosta

ć

 zerwany, wzgl

ę

dnie mog

ą

 

wyst

ą

pi

ć

 du

ż

e wsteczne momenty obrotowe na 

uchwycie.
Sprz

ę

g

ł

o zabezpieczaj

ą

ce S-automatic firmy 

Metabo.

W przypadku zadzia

ł

ania sprz

ę

g

ł

zabezpieczaj

ą

cego nale

ż

y natychmiast wy

łą

czy

ć

 

urz

ą

dzenie! W przypadku zakleszczenia lub 

zahaczenia zamocowanego narz

ę

dzia, strumie

ń

 si

ł

 

przekazywanych do silnika jest ograniczony. Z 

uwagi na wyst

ę

powanie przy tym wysokich si

ł

 

urz

ą

dzenie nale

ż

y zawsze trzyma

ć

 obur

ą

cz za 

przewidziane do tego celu uchwyty, przyj

ąć

 

bezpieczn

ą

 postaw

ę

 i skoncentrowa

ć

 uwag

ę

 na 

pracy.
Uszkodzony lub p

ę

kni

ę

ty uchwyt dodatkowy nale

ż

wymieni

ć

. Nie wolno u

ż

ywa

ć

 urz

ą

dzenia z 

uszkodzon

ą

 r

ę

koje

ś

ci

ą

 pomocnicz

ą

.

Upewni

ć

 si

ę

ż

e podczas wk

ł

adania akumulatorów 

urz

ą

dzenie jest wy

łą

czone.

Przed przyst

ą

pieniem do regulacji ustawie

ń

przezbrajania, konserwacji lub czyszczenia wyj

ąć

 z 

urz

ą

dzenia akumulator.

Akumulatory chroni

ć

 przed wilgoci

ą

!

Nie wk

ł

ada

ć

 akumulatorów do ognia!

Nie u

ż

ywa

ć

 uszkodzonych ani zdeformowanych 

akumulatorów!

Akumulatorów nie wolno otwiera

ć

!

Nie wolno zwiera

ć

 styków akumulatorów!

Z uszkodzonych akumulatorów litowo-

jonowych mo

ż

e wyciec lekko kwasowa ciecz 

palna! 

1. Deklaracja zgodno

ś

ci

2. U

ż

ytkowanie zgodne z 

przeznaczeniem

3. Ogólne zasady 

bezpiecze

ń

stwa

4. Specjalne zasady 

bezpiecze

ń

stwa

Оглавление инструкции

Инструкции для электроинструменты Metabo