Руководство пользователя для Metabo KHA 18 LTX :: Страница 46 из 68
Service-Instruction.ru
инструкции pdf и руководства пользователя читать онлайн

Инструкция для Metabo KHA 18 LTX

Инструкция в формате - PDF
Количество страниц - 68 страниц
Размер - 8 МБ
Доступно - Бесплатное скачивание
Доступно - Онлайн чтение
background image

DANSK

da

46

Til reducering af belastningen med disse stoffer: 

Sørg for god ventilation af arbejdspladsen og brug 

egnet beskyttelsesudstyr som f.eks. 

åndedrætsmasker, der er i stand til at filtrere de 

mikroskopisk små partikler.
Overhold de gældende retningslinjer for materiel, 

personale, anvendelsestilfælde og -sted (f.eks. 

sundheds- og sikkerhedsregler, bortskaffelse).
Opfang partiklerne på oprindelsesstedet, undgå 

aflejringer i omgivelserne. 
Brug egnet tilbehør til specielt arbejde (se kapitel 

9.). Således når færre partikler ukontrolleret ud i 

miljøet.
Anvend en egnet støvudsugning.
Støvbelastningen kan reduceres på følgende 

måde:

- Ret ikke partikler, der kommer ud, og maskinens 

udluftningsstrøm mod dig selv eller personer, der 

befinder sig i nærheden, eller på aflejret støv,

- anvend et udsugningsanlæg og/eller en 

luftrenser,

- sørg for god ventilation på arbejdspladsen og hold 

den ren vha. støvudsugning. Fejning eller 

blæsning hvirvler støvet op.

- Støvsug eller vask beskyttelsestøj. Undgå 

udblæsning, bankning eller børstning.

Se side 3.

1 Ekstra  greb

2 Værktøjslås

3 Hammerborepatron

4 Boredybdeanslag

5 Betjeningsknap (til indstilling af modus)

6 Spærre

7 Bærerem

8 Ring til fastgørelse af bærerem

9 Drejeretningsknap

10 Afbryder

11 Håndgreb

12 Knap til kapacitetsindikator 

13 Kapacitets- og signalindikator 

14 Batteripakke

15 Lysdiode

16 Knap til frigørelse af batteripakke 

* afhængig af udstyr

6.1 Montering af det ekstra greb

Af sikkerhedsmæssige årsager skal det 

medfølgende ekstra greb altid anvendes.

Åbn klemringen ved at dreje det ekstra greb (1) mod 

venstre. Sæt det ekstra greb på maskinens 

spændehals. Boredybdeanslaget (4) skydes ind. 

Spænd det ekstra greb kraftigt fast i den ønskede 

vinkel alt efter anvendelse.

6.2 Batteripakke

Batteripakken (14) skal oplades før den første 

ibrugtagning.
Genoplad batteripakken, når kapaciteten aftager.
Den optimale opbevaringstemperatur ligger mellem 

10 °C og 30 °C.
Li-ion-batteripakker "Li-Power" har en kapacitets- 

og signalindikator (13):

- Tryk på knappen (12), og ladetilstanden vises 

med lysdioderne.

- Blinker en lysdiode, er batteripakken næsten tom 

og skal genoplades.

6.3 Udtagning og isætning af batteripakke

Fjernelse: Tryk på knappen til frigørelse af 

batteripakken (16), og træk batteripakken (14) 

fremad og ud.
Isætning: Skub batteripakken (14) på indtil indgreb.

6.4 Bærerem

Efter behov kan krogen på Metabo-bæreremmen 

(7) fastgøres til ringen (8). Bæreremmen (7) 

indstilles til den ønskede længde.

Bæring:

For at forhindre utilsigtet start sættes 

omdrejningsvælgeren (9) i midterstilling 

(transportsikring).

Må kun bæres uden isat

værktøj.
Maskinen må kun bæres med Metabo-

bæreremmen (7) tværs over brystet og ryggen 

(ill. a, side 2). Maskinen skal holdes roligt.

Maskinen må IKKE bæres med bæreremmen (7) 

om halsen (ill. b, side 2). 

7.1 Multifunktionelt overvågningssystem af 

maskinen

Hvis maskinen slukker af sig selv, har 

elektronikken aktiveret 

selvbeskyttelsesfunktionen. Der lyder et 

advarselssignal (konstant biplyd). Signalet slukker 

efter maks. 30 sekunder, eller når afbryderen (10) 

slippes.

På trods af denne beskyttelsesfunktion kan 

visse anvendelser føre til overbelastning og 

beskadigelse af maskinen.

Årsager og afhjælpning:

1.

Batteri næsten tomt

 (elektronikken beskytter 

batteriet mod skader som følge af total 

afladning).

Batteriet er næsten tomt, hvis en lysdiode (15) 

blinker. Tryk evt. på knappen (12), og kontrolle

ladetilstanden på lysdioderne (13). Hvis batteriet 

er næsten tomt, skal det oplades!

2. Længerevarende overbelastning af maskinen 

medfører 

overophedningsafbrydelse

.

Lad maskinen eller batteripakken afkøle. 

5. Oversigt

6. Ibrugtagning

7. Anvendelse

Оглавление инструкции

Инструкции для электроинструменты Metabo