Инструкция по эксплуатации для Metabo KHA 18 LTX :: Страница 45 из 68
Service-Instruction.ru
инструкции pdf и руководства пользователя читать онлайн

Инструкция для Metabo KHA 18 LTX

Инструкция в формате - PDF
Количество страниц - 68 страниц
Размер - 8 МБ
Доступно - Бесплатное скачивание
Доступно - Онлайн чтение
background image

DANSK

da

45

Original brugsanvisning

Vi erklærer under almindeligt ansvar: Disse akku-

hamre, identificeret ved angivelse af type og 

serienummer *1), opfylder alle relevante 

bestemmelser i direktiverne *2) og standarderne 

*3). Teknisk dossier ved *4) - se side 3.

Maskinen er med det passende tilbehør egnet til 

hammerboring og mejsling i beton, sten og lignende 

materialer, til boring uden slag i metal, træ osv. samt 

til skruning.
For skader på grund af anvendelse til andre formål 

end de tiltænkte er brugeren alene ansvarlig.
Generelt anerkendte forskrifter om 

ulykkesforebyggelse og vedlagte 

sikkerhedsanvisninger skal overholdes.

Vær opmærksom på de tekststeder, der 

er markeret med dette symbol, for din 

egen og el-værktøjets sikkerhed!

ADVARSEL

 – læs brugsanvisningen for at 

reducere faren for personskader.

ADVARSEL – læs alle 

sikkerhedsanvisninger og andre 

anvisninger.

 

Hvis sikkerhedsanvisningerne og de 

andre anvisninger ikke overholdes, er der risiko for 

elektrisk stød, brand og/eller alvorlige 

personskader.

Alle sikkerhedsanvisninger og andre 

anvisninger skal opbevares til senere brug.

Videregiv kun el-værktøjet sammen med disse 

papirer.

Brug høreværn.

 Støjpåvirkning kan føre til høretab.

Brug det ekstra greb, som følger med 

maskinen.

 Mistes kontrollen over maskinen, er der 

risiko for skader.

Hold maskinen i de isolerede greb, når der 

udføres arbejde, hvor værktøjet kan komme i 

kontakt med skjulte strømledninger

. Kontakt 

med en spændingsførende ledning kan også gøre 

maskinens metaldele spændingsførende og føre til 

elektrisk stød.
Hold altid fast i maskinen med begge hænder i de 

dertil beregnede håndgreb, sørg for at stå stabilt, og 

arbejd koncentreret.
Brug altid beskyttelsesbriller, arbejdshandsker og 

kraftige sko under arbejdet med el-værktøjet!

Kontroller, at der 

ikke er strøm-, vand- eller 

gasledninger

 på det sted, som skal bearbejdes 

(f.eks. ved hjælp af en metaldetektor).
Arbejdsemnet skal sikres mod at glide og rotere, 

f.eks. ved hjælp af fastspændingsanordninger.
Tag ikke om det roterende værktøj! Fjern først 

spåner og lignende, når maskinen er i tilstand.
Pas på ved skruer, der skal skrues hårdt (iskruning 

af skruer med metrisk gevind eller tomme-gevind i 

stål)! Skruehovedet kan blive flået af eller der kan 

opstå tilbageslående drejemomenter ved 

håndgrebet.
Metabo S-automatic sikkerhedskobling.

Når sikkerhedskoblingen udløser, skal maskinen 

omgående slukkes! Har værktøjet sat sig fast, 

reduceres kraftoverføringen til motoren. På grund af 

den store kraftudvikling skal maskinen holdes med 

begge hænder i de dertil beregnede håndgreb, der 

skal indtages en stabil stilling og arbejdes 

koncentreret.
Hvis et ekstra greb er beskadiget eller revnet, skal 

det udskiftes. Maskinen må ikke anvendes med et 

defekt ekstra greb.
Sørg for, at maskinen er frakoblet, når batteripakken 

placeres i maskinen.
Tag batteripakken ud af maskinen, før der foretages 

maskinindstilling, ombygning, vedligeholdelse eller 

rengøring.

Beskyt batteripakker mod fugtighed!

Udsæt ikke batteripakker for ild!

Brug ingen defekte eller deformerede batteripakker!

Åbn ikke batteripakker!

Berør eller kortslut ikke batteripakkens kontakter!

Der kan sive let sur, brændbar væske ud af 

defekte Li-ion-batteripakker! 
Skyl straks med rigelige mængder vand, hvis 

batterivæsken kommer i kontakt med huden. 

Skyl øjnene med rent vand og søg straks 

læge, hvis batterivæsken kommer i øjnene!
Lysdiode (15): Se ikke direkte ind i LED-strålen med 

optiske instrumenter.

Reducering af støvbelastning:

Partikler, der opstår, når man arbejder med 

denne maskine, kan indeholde stoffer, der kan 

forårsage kræft, allergiske reaktioner, 

luftvejssygdomme, fødselsdefekter eller anden 

reproduktiv skade. Nogle eksempler på disse 

stoffer er: bly (i blyholdig maling), mineralsk støv (fra 

mursten, betonblokke osv.), tilsætningsstoffer til 

træbehandling (kromat, træbeskyttelsesmidler), 

visse typer af træ (som ege- og bøgestøv), metaller, 

asbest.

Risikoen afhænger af, hvor længere brugeren eller 

personer, der befinder sig i nærheden, udsættes for 

belastningen.

Partiklerne må ikke optages af kroppen.

1. Overensstemmelseserklæring

2. Tiltænkt formål

3. Generelle 

sikkerhedsanvisninger

4. Særlige 

sikkerhedsanvisninger

Оглавление инструкции

Инструкции для электроинструменты Metabo