Руководство пользователя для Metabo KHA 18 LTX :: Страница 43 из 68
Service-Instruction.ru
инструкции pdf и руководства пользователя читать онлайн

Инструкция для Metabo KHA 18 LTX

Инструкция в формате - PDF
Количество страниц - 68 страниц
Размер - 8 МБ
Доступно - Бесплатное скачивание
Доступно - Онлайн чтение
background image

NORSK

no

43

maskinen igjen og jobb videre. Unngå flere 

blokkeringer.

7.2 Innstilling av dybdeanslaget

Løsne støttehåndtaket (1). Juster anslaget (4) til 

ønsket boredybde, og fest (1) støttehåndtaket igjen.

7.3 Start og stopp, innstilling av 

dreiemoment

Koble til, turtall:

: Trykk på bryteren (10). Turtallet 

kan forandres ved å trykke inn bryteren. 

Slå av:

 Slipp bryterknappen (10).

7.4 Valg av driftsmodus

Trykk inn sperren (6) og drei på innstillingsknappen 

(5).

Boring

Hammerboring

Meisling

Når meiselen er satt inn, skal maskinen 

utelukkende brukes til meisling  .
Unngå skiftebevegelser på maskinen.

7.5 Stille inn meiselposisjon

- Sett inn meiselen.

- Drei innstillingsknappen (5) til posisjonen 

.

- Drei på meiselen til den er i ønsket posisjon.

- Drei innstillingsknappen (5) til posisjonen 

Når meiselen er satt inn, skal maskinen 

utelukkende brukes til meisling 

.

7.6 Dreieretning, transportsikring

(Innkoblingssperre) innstilling

Omkoblingsbryteren (9) må kun betjenes 

når motoren står stille!

Aktiver omkoblingsbryteren (9).
Se side 2:

R

= høyregang innstilt (til boring, hammerboring, 

meisling, skru inn skruer)

L

= venstregang innstilt (skru ut skruer)

0

= Midtstilling: Transportsikring

(Innkoblingssperre) valgt

7.7 Verktøybytte i slagchucken

Rengjør verktøyhåndtaket før innsettingen og 

smør med vedlagt spesialfett (best.nr. 

6.31800). Sett bare inn SDS plus-verktøy!

Innsetting av verktøyet:

Drei verktøyet og stikk det inn til det går i inngrep. 

Stikksagbladet låses automatisk.

Ta ut verktøyet:

Se bilde A på side 2.
Trekk verktøylåsen (2) bakover (a) i pilens retning 

og ta ut verktøyet (b).

Lufteåpningene i maskinen bør rengjøres fra tid til 

annen.

f

Bruk kun originalt Metabo-tilbehør.
Bruk kun tilbehør som oppfyller kravene og 

spesifikasjonene som er nevnt i denne 

bruksanvisningen. 
Fest tilbehøret på en sikker måte. Hvis maskinen 

brukes i en holder: Fest maskinen på en sikker 

måte. Tap av kontroll kan føre til skader.
Se side 4.

A Ladere

B Batteripakker med forskjellig kapasitet.

Kjøp bare batteripakker i en spenningsklasse 

som passer til ditt elektroverktøy.

C Metabo-bæresele

D SDS-plus innsatsverktøy

E Forbindelseselement

F Nøkkelchuck

G Bor for metall og treverk

H Skrutrekkerbits

I Spesialfett (til smøring av 

verktøyinnstikkenden)

J Avtrekk systemer for støv:

a) Støvsuger adapter

b) Avtrekk sett for støv 43/50 mm

c) Avtrekk innretning

Det komplette tilbehørsprogrammet finner du på 

www.metabo.com eller i katalogen.

Elektriske maskiner skal kun repareres av 

elektrofagfolk! 
Hvis du har en Metabo-maskin som trenger 

reparasjon, kan du ta kontakt med en representant 

for Metabo. Adresser finner du på 

www.metabo.com.
Du kan laste ned reservedelslister fra 

www.metabo.com.

Ikke kast batteriene i vann.

Ta vare på miljøet og ikke kast elektroverktøy 

og batterier sammen med husholdningsav-

fallet. Følg nasjonale forskrifter for kildesorte-

ring og resirkulering av gamle maskiner, 

emballasjer og tilbehør.
Før du kasserer batteriet, må det lades ut i elektro-

verktøyet. Sikre kontaktene mot kortslutning (f.eks. 

med tape).

8. Vedlikehold, rengjøring

9. Tilbehør

10. Reparasjon

11. Miljøvern

Оглавление инструкции

Инструкции для электроинструменты Metabo