Инструкция для Metabo KHA 18 LTX :: Страница 41 из 68
Service-Instruction.ru
инструкции pdf и руководства пользователя читать онлайн

Инструкция для Metabo KHA 18 LTX

Инструкция в формате - PDF
Количество страниц - 68 страниц
Размер - 8 МБ
Доступно - Бесплатное скачивание
Доступно - Онлайн чтение
background image

NORSK

no

41

Original bruksanvisning

Vi erklærer på eget ansvar at disse batteridrevne 

hammerne, identifisert med type- og serienummer 

*1), overholder alle relevante bestemmelser i 

direktivene *2) og standardene *3). Teknisk 

dokumentasjon ved *4) – se side 3.

Med riktig tilbehør egner maskinen seg til arbeid 

med hammerbor og meisling i betong, stein og 

lignende materialer samt til boring uten slag i metall, 

treverk osv. og til skruing.
Brukeren er alene ansvarlig for skader som oppstår 

pga. uhensiktsmessig bruk.
Generelt gjeldende arbeidsmiljøforskrifter og 

vedlagte sikkerhetsinformasjon må overholdes.

For din egen sikkerhet og for å beskytte 

maskinen, er det viktig at du tar hensyn til 

tekst som er merket med dette symbolet.

ADVARSEL

 – Les bruksanvisningen for å 

minimere skaderisikoen.

ADVARSEL Les gjennom all 

sikkerhetsinformasjon og alle 

anvisninger.

 

Dersom sikkerhetsinformasjonen og 

anvisningene ikke overholdes, kan det medføre 

elektrisk støt, brann og/eller alvorlige skader.

Oppbevar all sikkerhetsinformasjon og alle 

anvisninger for fremtidig bruk.

Lån bare ut elektroverktøyet ditt sammen med disse 

dokumentene.

Bruk hørselvern.

 Eksponering for støy kan føre til 

hørselstap.

Bruk støttehåndtakene som følger med 

maskinen.

 Tap av kontroll kan føre til skader.

Maskinen må holdes i de isolerte gripeflatene 

når du utfører arbeid der verktøyet kan komme 

til å treffe skjulte strømledninger

. Kontakt med 

spenningsførende ledning kan sette metalldeler i 

maskinen under spenning og føre til elektrisk støt.
Hold alltid maskinen med begge hender i de to 

håndtakene. Stå med god balanse og arbeid 

konsentrert.
Bruk alltid vernebriller, arbeidshansker og 

ordentlige sko når du arbeider med 

elektroverktøyet.

Kontroller at det 

ikke finnes strøm-, vann- eller 

gassledninger

 på stedet der du skal arbeide (for 

eksempel ved hjelp av en metalldetektor).
Sikre emnet mot at det sklir eller dreies med, for 

eksempel ved hjelp av en tvinge.
Ikke ta på roterende verktøy! Spon o.l. må kun 

fjernes når maskinen er stoppet.
Vær forsiktig ved grovgjengede skruer (innskruing 

av stålskruer med metrisk gjenging eller 

tommegjenging)! Skruehodet kan rives av, eller det 

kan oppstå et kraftig tilbakeslag i håndtaket.
Metabo S-automatic sikkerhetskobling.

Slå av maskinen øyeblikkelig når 

sikkerhetskoblingen slår inn! Hvis innsatsverktøyet 

klemmes eller henger seg opp, begrenses kraften til 

motoren. På grunn av de høye kreftene som da 

oppstår, må maskinen alltid holdes med begge 

hendene i de to håndtakene. Stå med god balanse 

og arbeid konsentrert.
Skift ut støttehåndtak som har skader eller sprekker. 

Ikke bruk maskiner med defekt støttehåndtak.
Kontroller at maskinen er slått av før du setter inn 

batteriet.
Ta batteriet ut av maskinen før alle former for 

innstilling, verktøybytte, vedlikehold eller 

rengjøring.

Batteripakkene må beskyttes mot fuktighet.

Ikke utsett batteripakkene for åpen ild.

Ikke bruk defekte eller deformerte batterier.

Ikke åpne batteripakkene.

Kontaktene i batteripakken må ikke berøres eller 

kortsluttes!

Det kan lekke en lett sur, brennbar væske fra 

ødelagte litium-ion-batteripakker. 
Hvis batterivæske kommer i kontakt med 

huden, må du straks skylle med rikelig med 

vann. Hvis du får batterivæske i øynene, må 

du vaske med rent vann og straks oppsøke lege.
LED-arbeidslampe (15): Se ikke inn i strålen med 

optiske instrumenter.

Redusert støvbelastning:

Partikler som oppstår når maskinen er i bruk, 

kan inneholde stoffer som fremkaller kreft, 

allergier, luftveissykdommer, fødselsskader og 

andre reproduksjonsskader. Noen typiske slike 

stoffer er: Bly (i blyholdig maling), mineralstøv 

(murstein, betong o .lign.), tre-impregnering 

(kromat, trebeskyttelsesmidler), enkelte tresorter 

(som eik eller bøk), metall, asbest.

Risikoen avhenger av hvor lenge brukeren eller 

andre personer i nærheten utsettes for 

belastningen.

Slike partikler må ikke trenge inn i kroppen.

For å redusere belastningen av disse stoffene: Sørg 

for god utluftning av arbeidsplassen og bruk egnet 

1. Samsvarserklæring

2. Hensiktsmessig bruk

3. Generell 

sikkerhetsinformasjon

4. Spesiell 

sikkerhetsinformasjon

Оглавление инструкции

Инструкции для электроинструменты Metabo