Инструкция по эксплуатации для Metabo KHA 18 LTX :: Страница 33 из 68
Service-Instruction.ru
инструкции pdf и руководства пользователя читать онлайн

Инструкция для Metabo KHA 18 LTX

Инструкция в формате - PDF
Количество страниц - 68 страниц
Размер - 8 МБ
Доступно - Бесплатное скачивание
Доступно - Онлайн чтение
background image

SVENSKA

sv

33

Originalbruksanvisning

Vi försäkrar och tar ansvar för att de batteridrivna 

hamrarna med typ- och serienummer *1) uppfyller 

kraven i gällande direktiv *2) och standarder *3). 

Teknisk dokumentation *4) - se sidan 3.

Maskinen är tillsammans med passande tillbehör 

avsedd för arbeten med hammarborr och mejslar i 

betong, sten och liknande material, för borrning 

utan slaggenerering i metall, trä osv. samt för 

skruvdragning.
Användaren ansvarar själv för skador som orsakas 

av felaktig användning.
Allmänna föreskrifter om förhindrande av olycksfall 

samt bifogade säkerhetsanvisningar måste följas.

Följ anvisningarna i textavsnitten med 

den här symbolen, så förebygger du 

personskador och skador på elverktyget!

VARNING

 – Läs igenom bruksanvisningen 

för att minska risken för skador.

VARNING! Läs igenom alla 

säkerhetsanvisningar och anvisningar.

 

Följer du inte säkerhetsanvisningar och anvisningar 

kan det leda till elstötar, brand och/eller svåra 

skador.

Spara säkerhetsanvisningar och anvisningar 

för framtida bruk.

Se till att dokumentationen följer med elverktyget.

Använd hörselskydd.

 Buller kan ge hörselskador.

Använd det medföljande extra stödhandtaget.

 

Du kan skada dig om du tappar kontrollen över 

maskinen.

Håll maskinen i de isolerade greppen när du 

jobbar med verktyg som kan komma i kontakt 

med dolda elledningar

. Kontakt med 

strömförande ledning kan spänningssätta 

maskinens metalldelar, så att du får en stöt.
Håll därför alltid maskinen i handtagen med båda 

händerna, stå stadigt och koncentrera dig på 

arbetet.
Använd alltid skyddsglasögon, arbetshandskar och 

skyddsskor när du arbetar med elverktyg!

Kontrollera att det inte finns några 

el-, vatten-, eller 

gasledningar

 på det ställe som ska bearbetas 

(använd t.ex. en metalldetektor).
Säkra arbetsstycket så att det inte glider eller dras 

med, t.ex. med spänntving.
Fatta inte tag med händerna i roterande verktyg! Ta 

endast bort spån och liknande när maskinen står 

stilla.
Se upp vid tuff skruvdragning (inskruvning av 

skruvar med metrisk gänga eller tumgänga i stål)! 

Skruvhuvudet kan slitas av resp. handtaget 

påverkas av stora motsatt riktade vridmoment.
Metabo S-automatic-säkerhetskoppling.

Stäng genast av maskinen när 

säkerhetskopplingen löser ut! Om verktyget kläms 

eller hakar fast begränsas motoreffekten. Det 

uppstår stora krafter när du arbetar. Håll alltid 

maskinen med båda händerna i handtagen, stå 

stadigt och koncentrera dig på arbetet.
Byt ut skadade eller spruckna stödhandtag. Använd 

aldrig maskinen med trasigt stödhandtag.
Se till att maskinen är frånkopplad när du sätter i 

batteriet.
Ta ut batterierna ur maskinen innan inställningar, 

ombyggnad, underhåll eller rengöring utförs.

Skydda batterierna mot fukt!

Skydda batterierna mot brand!

Använd aldrig trasiga eller deformerade batterier!

Öppna aldrig batterierna!

Vidrör eller kortslut aldrig batteripolerna!

Trasiga litiumjonbatterier kan läcka en något 

sur, brännbar vätska! 
Om du får läckande batterivätska på huden, 

spola direkt med rikliga mängder vatten. Får 

du batterivätska i ögonen, skölj med rent 

vatten och sök omedelbart läkarvård!
LED-belysning (15): rikta aldrig optiska instrument 

rakt in i LED-strålen.

Minska belastning genom damm:

Partiklar som uppstår vid arbeten med denna 

maskin, kan innehålla cancerframkallande 

ämnen eller ämnen som orsakar allergiska 

reaktioner, andningsbesvär, missbildningar och 

andra fortplantningsstörningar. Exempel på sådana 

ämnen: Bly (i blyhaltig färg), mineraliskt damm (i 

mursten, betong eller liknande.), tillsatser för 

träbehandling (kromat, träskyddsmedel), vissa 

trätyper (som ek- eller bokdamm), metall, mursten.

Risken beror på hur längre användaren eller 

personer som befinner sig i närheten exponeras för 

dessa ämnen.

Dessa partiklar får inte hamna i din kropp.

Beakta följande anvisningar för att minska risken: 

Se till att arbetsplatsen har god ventilation och bär 

lämplig skyddsutrustning, t.ex. andningsmask som 

filtrerar mikroskopiska partiklar.

1. Försäkran om 

överensstämmelse

2. Använd maskinen enligt 

anvisningarna

3. Allmänna 

säkerhetsanvisningar

4. Särskilda 

säkerhetsanvisningar

Оглавление инструкции

Инструкции для электроинструменты Metabo