Инструкция для Metabo KHA 18 LTX :: Страница 17 из 68
Service-Instruction.ru
инструкции pdf и руководства пользователя читать онлайн

Инструкция для Metabo KHA 18 LTX

Инструкция в формате - PDF
Количество страниц - 68 страниц
Размер - 8 МБ
Доступно - Бесплатное скачивание
Доступно - Онлайн чтение
background image

NEDERLANDS

nl

17

Originele gebruikershandleiding

Wij verklaren op eigen en uitsluitende 

verantwoording dat: deze accu-hamers, 

geïdentificeerd door middel van type en 

serienummer *1), voldoen aan alle relevante 

bepalingen van de richtlijnen *2) en normen *3). 

Technische documentatie bij *4) - zie pagina 3.

De machine is met de juiste toebehoren geschikt 

voor het werken met hamerboren en beitels in 

beton, steen en gelijksoortig materiaal, evenals 

voor het boren zonder slag in metaal, hout, etc. en 

om te schroeven.
Alleen de gebruiker is aansprakelijk voor schade 

door oneigenlijk gebruik.
De algemeen erkende 

ongevallenpreventievoorschriften en de 

bijgevoegde veiligheidsinstructies moeten in acht 

worden genomen.

Let voor uw veiligheid en die van het 

elektrische gereedschap op de passages 

die zijn voorzien van dit symbool!

WAARSCHUWING

 – Lees ter vermindering 

van het risico van letsel de 

gebruikershandleiding.

WAARSCHUWING Lees alle 

veiligheidsinstructies en aanwijzingen.

 

Als 

de veiligheidsinstructies en aanwijzingen niet in 

acht worden genomen, kan dit een elektrische 

schok, brand en/of ernstig letsel tot gevolg hebben.

Bewaar alle veiligheidsinstructies en 

aanwijzingen goed met het oog op toekomstig 

gebruik.

Geef uw elektrische gereedschap alleen met deze 

documenten aan anderen door.

Draag gehoorbescherming.

 Lawaai kan leiden tot 

gehoorverlies.

Gebruik de extra handgreep die bij de levering 

van het apparaat inbegrepen is.

 Verlies van 

controle kan tot letsel leiden.

Houd het apparaat vast aan de geïsoleerde 

greepvlakken wanneer u werkzaamheden 

uitvoert waarbij het inzetgereedschap 

verborgen stroomleidingen kan raken

. Door het 

contact met een onder spanning staande leiding 

kunnen ook metalen onderdelen van het apparaat 

onder spanning worden gezet, met een elektrische 

schok als mogelijk gevolg.
Houd de machine altijd met beide handen aan de 

hiervoor bestemde handgrepen vast, zorg ervoor 

dat u stevig staat en werk geconcentreerd.
Draag altijd een veiligheidsbril, werkhandschoenen 

en stevig schoeisel bij het werken met elektrisch 

gereedschap!
Zorg er (bijv. met behulp van een metaaldetector) 

voor dat zich op de plaats die bewerkt moet worden, 

geen stroom-, water- of gasleidingen

 bevinden.

Het werkstuk beveiligen tegen wegglijden of 

ronddraaien, bijv. met behulp van spaninrichtingen.
Neem de draaiende onderdelen van de machine 

niet vast! Verwijder spaanders en dergelijke 

uitsluitend bij een uitgeschakelde en stilstaande 

machine.
Pas op bij moeilijke schroefsituaties (schroeven met 

metrisch of inch-schroefdraad in staal schroeven)! 

De schroefkop kan afbreken, of er kunnen hoge 

terugdraaimomenten bij de handgreep optreden.
Metabo S-automatic veiligheidskoppeling.

Wanneer de veiligheidskoppeling geactiveerd 

wordt, onmiddellijk de machine uitschakelen! 

Wanneer het gereedschap blijft klemmen of haken, 

wordt de krachtstroom naar de motor begrensd. 

Vanwege de daarbij optredende sterke krachten 

dient ude machine altijd met beide handen aan de 

hiervoor bestemde handgrepen vast te houden, 

ervoor te zorgen dat u stevig staat en 

geconcentreerd werkt.
Een beschadigde of gebarsten extra greep dient te 

worden vervangen. De machine niet gebruiken 

indien de extra handgreep defect is.
Verzeker u ervan dat de machine bij het insteken 

van het accupack uitgeschakeld is.
Haal het accupack uit de machine voordat instel-, 

ombouw-, onderhouds- of 

reinigingswerkzaamheden uitgevoerd worden.

Accupacks tegen vocht beschermen!

Accupacks niet aan vuur blootstellen!

Geen defecte of vervormde accupacks gebruiken!

Accupacks niet openen!

Contacten van de accupacks niet aanraken of 

kortsluiten!

Uit defecte Li-Ion-accupacks kan een licht 

zure, brandbare vloeistof lekken! 

Wanneer accuvloeistof eruit lekt en met de 

huid in aanraking komt, onmiddellijk onder 

stromend water afspoelen. Wanneer er 

accuvloeistof in uw ogen komt, was deze dan uit 

met schoon water en zoek onmiddellijk een arts op 

voor behandeling!
LED-lampje (15): LED-straling niet direct met 

optische instrumenten bekijken.

1. Conformiteitsverklaring

2. Beoogd gebruik

3. Algemene 

veiligheidsinstructies

4. Speciale 

veiligheidsvoorschriften

Оглавление инструкции

Инструкции для электроинструменты Metabo