Инструкция по эксплуатации для Bosch PKF 675F17E :: Страница 9 из 56
Service-Instruction.ru
инструкции pdf и руководства пользователя читать онлайн

Инструкция для Bosch PKF 675F17E

Инструкция в формате - PDF
Количество страниц - 56 страниц
Размер - 2.2 МБ
Доступно - Бесплатное скачивание
Доступно - Онлайн чтение
background image

9

Wskazówki dotycz

ą

ce elektronicznego uk

ł

adu 

krótkiego gotowania

Elektroniczny uk

ł

ad krótkiego gotowania nadaje si

ę

 idealnie do 

gotowania potraw w ma

ł

ej ilo

ś

ci wody z zachowaniem warto

ś

ci 

od

ż

ywczych.

W przypadku gotowania na du

ż

ym polu grzejnym do garnka 

nale

ż

y doda

ć

 ok. 3 fili

ż

anek wody, na ma

ł

ym polu ok. 2 

fili

ż

anek. 

Garnek przykry

ć

 pokrywk

ą

Elektronicznego uk

ł

adu krótkiego gotowania nie nale

ż

u

ż

ywa

ć

 do gotowania potraw w du

ż

ej ilo

ś

ci wody, np. 

makaronu. 

Zabezpieczenie przed dzie

ć

mi

Dzi

ę

ki zabezpieczeniu przed dzie

ć

mi mo

ż

na zapobiec 

w

łą

czeniu p

ł

yty grzejnej przez dzieci.

W

łą

czanie i wy

łą

czanie zabezpieczenia przed 

dzie

ć

mi

P

ł

yta grzejna musi by

ć

 wy

łą

czona.

W

łą

czanie: dotyka

ć

 symbol 

D

 przez ok. 4 sekundy. Lampka 

kontrolna nad symbolem  

 

ś

wieci si

ę

 przez 10 sekund. P

ł

yta 

grzejna jest zablokowana.

Wy

łą

czanie: dotyka

ć

 symbol 

 przez ok. 4 sekundy. Blokada 

zosta

ł

a wy

łą

czona.

Automatyczne zabezpieczenie przed dzie

ć

mi

W momencie wy

łą

czenia p

ł

yty grzejnej zabezpieczenie przed 

dzie

ć

mi jest zawsze automatycznie aktywowane.

W

łą

czanie i wy

łą

czanie

Jak w

łą

czy

ć

 automatyczne zabezpieczenie przed dzie

ć

mi, 

zosta

ł

o opisane w rozdziale Ustawienia podstawowe.

Timer

Timer spe

ł

nia 2 ró

ż

ne funkcje:

Pole grzejne powinno wy

łą

czy

ć

 si

ę

 automatycznie.

Jako minutnik.

Pole grzejne powinno wy

łą

czy

ć

 si

ę

 

automatycznie

Dla wybranego pola grzejnego wprowadzi

ć

 czas trwania. Po 

up

ł

ywie tego czasu pole grzejne wy

łą

cza si

ę

 automatycznie.

Nastawianie czasu trwania

Pole grzejne musi by

ć

 wybrane i ustawione.

1.

Dotkn

ąć

 symbol 

0

Ś

wieci si

ę

 wska

ź

nik 

x

 pola grzejnego. 

Na wska

ź

niku timera 

ś

wieci si

ę

 

‹‹

2.

W ci

ą

gu nast

ę

pnych 10 sekund ustawi

ć

 w strefie nastawiania 

żą

dany czas trwania.

Czas trwania up

ł

ywa. Je

ś

li czas trwania zosta

ł

 nastawiony dla 

kilku pól grzejnych, wy

ś

wietlany jest zawsze czas trwania 

wybranego pola grzejnego.

Po up

ł

ywie ustawionego czasu

Po up

ł

ywie nastawionego czasu trwania pole grzejne wy

łą

cza 

si

ę

. Rozlega si

ę

 sygna

ł

, a na wska

ź

niku 

ś

wieci si

ę

 

‹‹

 przez 10 

sekund. Wska

ź

nik 

x

 jasno si

ę

 

ś

wieci. Dotkn

ąć

 dowolny 

symbol. Wska

ź

niki gasn

ą

, a sygna

ł

 milknie.

Duszenie

Zrazy zawijane
Piecze

ń

 duszona

4 sztuki
1 kg

A 4-5
A 4-5

50-60 min
80-100 min

Sma

ż

enie**

Sznycel, naturalny lub panierowany
Kotlet, naturalny lub panierowany
Stek (3 cm grubo

ś

ci)

Ryba i filet rybny, panierowane
Ryba i filet rybny, panierowane i mro

ż

one, np. paluszki rybne

Nale

ś

niki

1-2 sztuki
1-2 sztuki
1-2 sztuki
1-2 sztuki
200-300 g

A 6-7
A 6-7
A 7-8
A 6-7
A 6-7
A 6-7

8-12 min
8-12 min
8-12 min
8-12 min
8-12 min
sma

ż

enie ci

ą

g

ł

e

Potrawy przyrz

ą

dzone z elektronicznym uk

ł

adem krótkiego gotowania Ilo

ść

Stopie

ń

 mocy 

grzania

Czas gotowania w 

minutach

* Dalsze gotowanie bez pokrywki
** Bez pokrywki

Оглавление инструкции

Инструкции для духовые шкафы Bosch