Инструкция для Bosch PKF 675F17E :: Страница 8 из 56
Service-Instruction.ru
инструкции pdf и руководства пользователя читать онлайн

Инструкция для Bosch PKF 675F17E

Инструкция в формате - PDF
Количество страниц - 56 страниц
Размер - 2.2 МБ
Доступно - Бесплатное скачивание
Доступно - Онлайн чтение
background image

8

Elektroniczny uk

ł

ad krótkiego gotowania

Elektroniczny uk

ł

ad krótkiego gotowania nagrzewa pole grzejne 

na najwy

ż

szej mocy, a nast

ę

pnie prze

łą

cza si

ę

 na wybrany 

stopie

ń

 mocy grzania.

Czas nagrzewania pola grzejnego zale

ż

y od ustawionego 

stopnia mocy grzania do dalszego gotowania.

Ustawianie elektronicznego uk

ł

adu krótkiego 

gotowania

Elektroniczny uk

ł

ad krótkiego gotowania mo

ż

na aktywowa

ć

 

tylko przez 30 sekund od w

łą

czenia pola grzejnego.

1.

Nastawi

ć

 

żą

dany stopie

ń

 mocy grzania do dalszego 

gotowania.

2.

Dotkn

ąć

 symbol 

w

.

Elektroniczny uk

ł

ad krótkiego gotowania jest aktywowany. Na 

wska

ź

niku migaj

ą

 na przemian 

 i stopie

ń

 mocy grzania do 

dalszego gotowania.

Po krótkim gotowaniu na wy

ś

wietlaczu 

ś

wieci tylko stopie

ń

 

mocy grzania do dalszego gotowania.

Tabela gotowania z elektronicznym uk

ł

adem krótkiego gotowania

W poni

ż

szej tabeli mo

ż

na odczyta

ć

, do przyrz

ą

dzenia jakich 

potraw nadaje si

ę

 elektroniczny uk

ł

ad krótkiego gotowania.

Podane mniejsze ilo

ś

ci dotycz

ą

 mniejszych pól grzejnych, 

wi

ę

ksze ilo

ś

ci wi

ę

kszych pól grzejnych. Podane warto

ś

ci s

ą

 

warto

ś

ciami orientacyjnymi.

G

ę

ste potrawy od czasu do czasu zamiesza

ć

.

Sma

ż

enie w g

łę

bokim t

ł

uszczu

 (porcje po 150-200 g sma

ż

y

ć

 w sposób ci

ą

g

ł

y w 1-2 

l oleju**)
Produkty mro

ż

one, np. frytki, chicken nuggets

Krokiety
Mi

ę

so, np. kawa

ł

ki kurczaka

Ryba panierowana lub w cie

ś

cie piwnym

Warzywa, grzyby panierowane lub w cie

ś

cie piwnym

Drobne wypieki, np. p

ą

czki, owoce w cie

ś

cie piwnym

8-9
7-8
6-7
5-6
5-6
4-5

-
-
-
-
-
-

Stopie

ń

 mocy grza-

nia do dalszego 

gotowania

Dalsze gotowanie w 

minutach

* Dalsze gotowanie bez pokrywki
** Bez pokrywki
*** Cz

ę

sto obraca

ć

Potrawy przyrz

ą

dzone z elektronicznym uk

ł

adem krótkiego gotowania Ilo

ść

Stopie

ń

 mocy 

grzania

Czas gotowania w 

minutach

Podgrzewanie

Bulion
Zupy zag

ę

szczane

Mleko**

500 ml - 1 l
500 ml - 1 l
200-400 ml

A 7-8
A 2-3
A 1-2

4-7 min
3-6 min
4-7 min

Podgrzewanie i utrzymywanie temperatury potraw

Potrawa jednogarnkowa (np. zupa z soczewicy)

400-800 g

A 1-2

-

Rozmra

ż

anie i podgrzewanie

Szpinak mro

ż

ony

Gulasz mro

ż

ony

300-600 g
500 g-1 kg

A 2.-3.
A 2.-3.

10-20 min
20-30 min

Gotowanie na ma

ł

ym ogniu

Ryba

300-600 g

A 4-5*

20-25 min

Gotowanie

Ry

ż

 (z dwiema miarkami wody)

Ziemniaki w mundurkach z 1-3 fili

ż

ankami wody

Gotowane ziemniaki z 1-3 fili

ż

ankami wody

Warzywa z 1-3 fili

ż

ankami wody

Warzywa mro

ż

one z 1-3 fili

ż

ankami wody

125-250 g
750 g-1,5 kg
750 g-1,5 kg
500 g-1 kg
500 g-1 kg

A 2-3
A 4-5
A 4-5
A 2-3
A 4-5

20-25 min
30-40 min
20-30 min
15-20 min
15-20 min

* Dalsze gotowanie bez pokrywki
** Bez pokrywki

Оглавление инструкции

Инструкции для духовые шкафы Bosch