Инструкция по эксплуатации для Bosch PKF 675F17E :: Страница 6 из 56
Service-Instruction.ru
инструкции pdf и руководства пользователя читать онлайн

Инструкция для Bosch PKF 675F17E

Инструкция в формате - PDF
Количество страниц - 56 страниц
Размер - 2.2 МБ
Доступно - Бесплатное скачивание
Доступно - Онлайн чтение
background image

6

Pola grzejne

Wska

ź

nik ciep

ł

a resztkowego

P

ł

yta grzejna wyposa

ż

ona jest w dwustopniowy wska

ź

nik ciep

ł

resztkowego dla ka

ż

dego pola grzejnego.

Je

ś

li wska

ź

nik wy

ś

wietla 

, wówczas pole grzejne jest jeszcze 

gor

ą

ce. Mo

ż

na na nim utrzyma

ć

 ciep

ł

o niewielkiej potrawy lub 

roztopi

ć

 kuwertur

ę

. Gdy pole grzejne ostygnie, na wska

ź

niku 

pojawi si

ę

 

œ

. Wska

ź

nik ga

ś

nie, gdy pole grzejne ostygnie w 

wystarczaj

ą

cym stopniu.

Nastawianie p

ł

yty grzejnej

Niniejszy rozdzia

ł

 opisuje, w jaki sposób nastawia

ć

 pola 

grzejne. Tabela zawiera stopnie mocy grzania i czas gotowania 

ż

nych potraw. 

W

łą

czanie i wy

łą

czanie p

ł

yty grzejnej

W

łą

czenie i wy

łą

czenie p

ł

yty grzejnej odbywa si

ę

 za pomoc

ą

 

w

łą

cznika g

ł

ównego.

W

łą

czanie: dotkn

ąć

 symbol 

%

. Rozbrzmiewa sygna

ł

Ś

wieci si

ę

 

lampka kontrolna nad w

łą

cznikiem g

ł

ównym oraz wska

ź

niki 

P

ł

yta grzejna jest gotowa do pracy.

Wy

łą

czanie: dotyka

ć

 symbol 

%

, a

ż

 zga

ś

nie lampka kontrolna 

nad w

łą

cznikiem g

ł

ównym oraz wska

ź

niki. Wszystkie pola 

grzejne s

ą

 wy

łą

czone. Wska

ź

nik ciep

ł

a resztkowego 

ś

wieci si

ę

 

tak d

ł

ugo, a

ż

 pola grzejne ostygn

ą

 w wystarczaj

ą

cym stopniu.

Wskazówki

P

ł

yta grzejna wy

łą

cza si

ę

 automatycznie, je

ś

li wszystkie pola 

grzejne s

ą

 wy

łą

czone przez ponad 20 sekund.

Przez pierwsze 4 sekundy po wy

łą

czeniu, ustawienia 

przechowywane s

ą

 w pami

ę

ci. Je

ś

li w tym czasie p

ł

yta 

grzejna zostanie ponownie w

łą

czona, rozpoczyna ona prac

ę

 

z poprzednimi ustawieniami.

Nastawianie pola grzejnego

W strefie nastawiania nastawia si

ę

 

żą

dane stopnie mocy 

grzania.
Stopie

ń

 mocy grzania 1 = najni

ż

sza moc

Stopie

ń

 mocy grzania 9 = najwy

ż

sza moc

Ka

ż

dy stopie

ń

 mocy grzania posiada jeden stopie

ń

 po

ś

redni. 

Jest on w strefie nastawiania oznaczony symbolem 

û

.

Nastawianie stopnia mocy grzania

P

ł

yta grzejna musi by

ć

 w

łą

czona.

1.

 Dotkn

ąć

 symbol 

$

, aby wybra

ć

 pole grzejne.

Na wska

ź

niku stopnia mocy grzania 

ś

wieci si

ę

 

, pod 

wska

ź

nikiem stopnia mocy grzania 

ś

wieci si

ę

 

¬

.

2.

W strefie nastawiania ustawi

ć

 

żą

dany stopie

ń

 mocy grzania.

Zmiana stopnia mocy grzania

 

Wybra

ć

 pole grzejne i w strefie nastawiania nastawi

ć

 

żą

dany 

stopie

ń

 mocy grzania.

Wy

łą

czanie pola grzejnego

Wybra

ć

 pole grzejne za pomoc

ą

 symbolu 

$

. W strefie 

nastawiania wybra

ć

 0. Po ok. 10 sekundach pojawi si

ę

 

wska

ź

nik ciep

ł

a resztkowego.

Wskazówki

Ostatnio nastawione pole grzejne pozostaje aktywowane. 

Mo

ż

na je ustawi

ć

 bez dokonywania nowego wyboru.

Pole grzejne jest regulowane poprzez w

łą

czanie si

ę

 i 

wy

łą

czanie elementu grzewczego. Tak

ż

e przy najwy

ż

szej 

mocy element grzewczy mo

ż

e si

ę

 w

łą

cza

ć

 i wy

łą

cza

ć

.

Pole grzejne

W

łą

czanie i wy

łą

czanie

$

Pole jednostrefowe

ð

Pole dwustrefowe

Wybra

ć

 pole grzejne, dotkn

ąć

 symbol 

ö

ò

Pole trójstrefowe

Wybra

ć

 pole grzejne, dotkn

ąć

 symbol 

ö

, w

łą

cza si

ę

 2. obwód grzewczy

Ponownie dotkn

ąć

 symbol 

ö

 , w

łą

cza si

ę

 3. obwód grzewczy

î

Strefa sma

ż

enia

Wybra

ć

 pole grzejne, dotkn

ąć

 symbol 

ö

W

łą

czanie pola grzejnego: 

ś

wieci si

ę

 odpowiedni wska

ź

nik.

W

łą

czanie pola grzejnego: ostatnio nastawiona wielko

ść

 jest wybierana automatycznie.

Оглавление инструкции