Инструкция для Bosch PKF 675F17E :: Страница 5 из 56
Service-Instruction.ru
инструкции pdf и руководства пользователя читать онлайн

Инструкция для Bosch PKF 675F17E

Инструкция в формате - PDF
Количество страниц - 56 страниц
Размер - 2.2 МБ
Доступно - Бесплатное скачивание
Доступно - Онлайн чтение
background image

5

Ochrona 

ś

rodowiska

Utylizacja zgodna z przepisami o ochronnie 

ś

rodowiska naturalnego

Opakowanie nale

ż

y usun

ąć

 zgodnie z przepisami o ochronie 

ś

rodowiska.

Wskazówki dotycz

ą

ce oszcz

ę

dzania energii

Zawsze u

ż

ywa

ć

 pokrywek pasuj

ą

cych do garnków. Podczas 

gotowania bez pokrywki zu

ż

ycie energii jest znacznie wy

ż

sze. 

Szklana pokrywka umo

ż

liwia zagl

ą

danie do garnka bez 

podnoszenia jej.

Nale

ż

y u

ż

ywa

ć

 garnków i patelni z p

ł

askim spodem. 

Wypaczony spód zwi

ę

ksza zu

ż

ycie energii.

Ś

rednice garnków i patelni nale

ż

y dopasowa

ć

 do 

ś

rednicy 

pól grzejnych. Stawianie na polu grzejnym zbyt ma

ł

ych 

garnków powoduje straty energetyczne. Nale

ż

y pami

ę

ta

ć

ż

producenci naczy

ń

 cz

ę

sto podaj

ą

 

ś

rednic

ę

 góry garnka. Jest 

ona z regu

ł

y wi

ę

ksza ni

ż

 

ś

rednica spodu.

Do ma

ł

ych ilo

ś

ci potraw nale

ż

y u

ż

ywa

ć

 ma

ł

ego garnka. Du

ż

garnek wype

ł

niony niewielk

ą

 zawarto

ś

ci

ą

 zu

ż

ywa du

ż

energii.

Nale

ż

y gotowa

ć

 w niewielkiej ilo

ś

ci wody. W ten sposób 

oszcz

ę

dza si

ę

 energi

ę

. Warzywa zachowuj

ą

 witaminy i zwi

ą

zki 

mineralne.

Garnek powinien zakrywa

ć

 mo

ż

liwie najwi

ę

ksz

ą

 powierzchni

ę

 

pola grzejnego.

W odpowiednim momencie nale

ż

y prze

łą

czy

ć

 z powrotem na 

ni

ż

szy stopie

ń

 mocy grzania.

Nale

ż

y wybra

ć

 odpowiedni stopie

ń

 mocy grzania do 

dalszego gotowania. Ustawiaj

ą

c zbyt wysoki stopie

ń

 mocy 

grzania do dalszego gotowania marnuje si

ę

 energi

ę

.

Nale

ż

y wykorzysta

ć

 ciep

ł

o resztkowe p

ł

yty grzejnej. W 

przypadku d

ł

u

ż

szych czasów gotowania mo

ż

na wy

łą

czy

ć

 

pole grzejne ju

ż

 5-10 minut przed zako

ń

czeniem czasu 

gotowania.

Opis urz

ą

dzenia

Instrukcja obs

ł

ugi dotyczy ró

ż

nych p

ł

yt grzejnych. Na

 stronie 2

 

znajduje si

ę

 zestawienie typów urz

ą

dze

ń

 wraz z wymiarami.

Panel sterowania

Wskazówki

Po dotkni

ę

ciu symbolu w

łą

cza si

ę

 odpowiadaj

ą

ca mu 

funkcja.

Powierzchnie obs

ł

ugi powinny by

ć

 zawsze suche. Wilgo

ć

 

wp

ł

ywa niekorzystnie na ich funkcjonowanie.

Nie stawia

ć

 garnków w pobli

ż

u wska

ź

ników ani czujników. 

Uk

ł

ad elektroniczny mo

ż

e si

ę

 przegrza

ć

.

Urz

ą

dzenie to oznaczono zgodnie z europejsk

ą

 

wytyczn

ą

 2012/19/UE o zu

ż

ytych urz

ą

dzeniach 

elektrycznych i elektronicznych (waste electrical and 

electronic equipment - WEEE).
Wytyczna ta okre

ś

la ramy obowi

ą

zuj

ą

cego w ca

ł

ej Unii 

Europejskiej odbioru i wtórnego wykorzystania starych 

urz

ą

dze

ń

.

Wska

ź

niki

-

Š

Stopnie mocy grzania

/

œ

Ciep

ł

o resztkowe

Elektroniczny uk

ł

ad krótkiego gotowania

‰‰

Timer

Powierzchnie obs

ł

ugi

#

W

łą

cznik g

ł

ówny

w

Elektroniczny uk

ł

ad krótkiego gotowania 

$

Wybór pola grzejnego

- D

Blokada ustawie

ń

/zabezpieczenie przed dzie

ć

mi

1

û

2

û

3

û

4

û

Strefa nastawiania

ö

W

łą

czanie stref

0

Timer

Оглавление инструкции