Инструкция для Bosch PKF 675F17E :: Страница 41 из 56
Service-Instruction.ru
инструкции pdf и руководства пользователя читать онлайн

Инструкция для Bosch PKF 675F17E

Инструкция в формате - PDF
Количество страниц - 56 страниц
Размер - 2.2 МБ
Доступно - Бесплатное скачивание
Доступно - Онлайн чтение
background image

41

í

 Cuprins

[ro]Instruc

ţ

iuni de utilizare

Instruc

ţ

iuni de securitate......................................................... 41

Cauzele avariilor............................................................................... 42

Protec

ţ

ia mediului .................................................................... 42

Evacuarea ecologic

ă

....................................................................... 42

Recomand

ă

ri pentru economisirea energiei .............................. 42

Familiarizarea cu aparatul ....................................................... 43

Panoul de comand

ă

........................................................................ 43

Pozi

ţ

iile de fierbere .......................................................................... 43

Indicatorul c

ă

ldurii reziduale.......................................................... 43

Pornirea plitelor ........................................................................ 44

Conectarea 

ş

i deconectarea plitei................................................ 44

Setarea pozi

ţ

iei de fierbere............................................................ 44

Tabel de preparare.......................................................................... 44

Dispozitivul electronic de asisten

ţă

 a prepar

ă

rii ................... 46

Setarea dispozitivului electronic de asisten

ţă

 a prepar

ă

rii ...... 46

Tabel pentru dispozitivul electronic de asisten

ţă

 a prepar

ă

rii. 46

Indica

ţ

ii pentru dispozitivul electronic de asisten

ţă

 a prepar

ă

rii

............................................................................................................. 46

Sistemul de siguran

ţă

 împotriva accesului copiilor.............. 47

Pornirea 

ş

i oprirea sistemului de siguran

ţă

 împotriva accesului 

copiilor ............................................................................................... 47
Sistem automat de siguran

ţă

 împotriva accesului copiilor...... 47

Temporizator............................................................................. 47

O pozi

ţ

ie de fierbere trebuie s

ă

 se deconecteze automat ...... 47

Temporizatorul automat.................................................................. 47
Ceasul cu alarm

ă

 de buc

ă

t

ă

rie..................................................... 47

Limitarea automat

ă

 a timpului ................................................ 48

Protec

ţ

ia la 

ş

tergere................................................................. 48

Afi

ş

area consumului de energie............................................. 48

Set

ă

ri de baz

ă

........................................................................... 48

Modificarea set

ă

rilor de baz

ă

........................................................ 49

Cur

ăţ

area 

ş

i îngrijirea .............................................................. 50

Placa vitroceramic

ă

......................................................................... 50

Cadrul plitei....................................................................................... 50

Remedierea defec

ţ

iunilor ........................................................ 50

Unit

ăţ

ile de service abilitate.................................................... 51

Preparate de verificare............................................................. 52

Produktinfo

Pe pagina noastr

ă

 de internet g

ă

si

ţ

i alte informa

ţ

ii referitoare la 

produse, accesorii, piese de schimb 

ş

i servicii: 

www.bosch-home.com

 

ş

i la magazinul online: 

www.bosch-eshop.com

Instruc

ţ

iuni de securitate

Citi

ţ

i cu aten

ţ

ie aceste instruc

ţ

iuni. P

ă

stra

ţ

atât instruc

ţ

iunile de utilizare 

ş

i montaj, cât 

ş

i actele aparatului, pentru o utilizare 

ulterioar

ă

 sau pentru urm

ă

torii proprietari.

Verifica

ţ

i aparatul dup

ă

 despachetare. În 

cazul unor deterior

ă

ri în timpul transportului, 

nu conecta

ţ

i aparatul.

Numai un electrician autorizat are 

permisiunea s

ă

 racordeze aparate f

ă

r

ă

 

ş

techer. În cazul avariilor datorate unei 

racord

ă

ri eronate, dreptul de garan

ţ

ie este 

anulat.
Acest aparat este destinat numai 

gospod

ă

riilor private 

ş

i uzului menajer. 

Utiliza

ţ

i aparatul numai pentru prepararea 

mânc

ă

rurilor 

ş

i a b

ă

uturilor. Supraveghea

ţ

aparatul în timpul func

ţ

ion

ă

rii. Utiliza

ţ

aparatul numai în spa

ţ

ii închise.

Nu folosi

ţ

i pl

ă

ci de acoperire sau grilaje de 

protec

ţ

ie pentru copii neadecvate. Acestea 

pot duce la accidente, de ex. datorit

ă

 

supraînc

ă

lzirii, aprinderii sau materialelor 

care se pot sparge.
Acest aparat poate fi folosit de copiii peste 

8 ani 

ş

i de persoane cu capacit

ăţ

i fizice, 

senzoriale sau mentale reduse sau cu 

insuficient

ă

 experien

ţă

 sau cuno

ş

tin

ţ

e, 

numai sub supravegherea unei persoane 

responsabile pentru siguran

ţ

a acestora sau 

dac

ă

 au fost instrui

ţ

i referitor la utilizarea în 

siguran

ţă

 a aparatului 

ş

i au în

ţ

eles 

pericolele care rezult

ă

 din aceast

ă

 utilizare.

Copiii nu au voie s

ă

 se joace cu aparatul. 

Cur

ăţ

area 

ş

i între

ţ

inerea realizate de 

utilizator nu vor fi efectuate de c

ă

tre copii, 

decât cu condi

ţ

ia ca ace

ş

tia s

ă

 aib

ă

 vârsta 

de peste 8 ani 

ş

i s

ă

 fie supraveghea

ţ

i.

Copiii mai mici de 8 ani trebuie 

ţ

inu

ţ

i la 

distan

ţă

 de aparat 

ş

i de cablul de racord.

Pericol de incendiu!

Uleiul 

ş

i gr

ă

simile fierbin

ţ

i se aprind 

repede. Nu l

ă

sa

ţ

i niciodat

ă

 

nesupravegheate uleiul 

ş

i gr

ă

simile 

fierbin

ţ

i. Nu stinge

ţ

i niciodat

ă

 un foc cu 

ap

ă

. Deconecta

ţ

i pozi

ţ

ia de fierbere. 

În

ă

bu

ş

i

ţ

i cu aten

ţ

ie fl

ă

c

ă

rile cu un capac, o 

p

ă

tur

ă

 extinctoare sau ceva asem

ă

n

ă

tor. 

Pericol d e incend iu!

Pozi

ţ

iile de fierbere devin foarte fierbin

ţ

i. 

Nu depozita

ţ

i niciodat

ă

 obiecte inflamabile 

pe plit

ă

. Nu depozita

ţ

i obiecte pe plit

ă

.

Pericol d e incend iu!

Aparatul se înfierbânt

ă

. Nu p

ă

stra

ţ

niciodat

ă

 obiecte inflamabile sau doze de 

spray în sertarele aflate direct sub plit

ă

.

Pericol d e incend iu!

Оглавление инструкции

Инструкции для духовые шкафы Bosch