Руководство пользователя для Bosch PKF 675F17E :: Страница 4 из 56
Service-Instruction.ru
инструкции pdf и руководства пользователя читать онлайн

Инструкция для Bosch PKF 675F17E

Инструкция в формате - PDF
Количество страниц - 56 страниц
Размер - 2.2 МБ
Доступно - Бесплатное скачивание
Доступно - Онлайн чтение
background image

4

Pola grzejne s

ą

 bardzo gor

ą

ce. Nigdy nie 

odk

ł

ada

ć

 

ł

atwopalnych przedmiotów na 

p

ł

yt

ę

 grzejn

ą

. Nie u

ż

ywa

ć

 p

ł

yty grzejnej do 

przechowywania jakichkolwiek 

przedmiotów.

N iebezpiecze

ń

stwo po

ż

aru!!

Urz

ą

dzenie jest bardzo gor

ą

ce. Nie 

przechowywa

ć

 przedmiotów 

ł

atwopalnych 

ani sprayów w szufladach znajduj

ą

cych 

si

ę

 bezpo

ś

rednio pod p

ł

yt

ą

 grzejn

ą

.

N iebezpiecze

ń

stwo po

ż

aru!!

P

ł

yta grzejna wy

łą

cza si

ę

 samoczynnie i 

nie mo

ż

na jej uruchomi

ć

. Pó

ź

niej mo

ż

w

łą

czy

ć

 si

ę

 samoczynnie. Wy

łą

czy

ć

 

bezpiecznik w skrzynce bezpiecznikowej. 

Wezwa

ć

 serwis.

Niebezpiecze

ń

stwo poparzenia!

Pola grzejne i ich otoczenie, zw

ł

aszcza 

ewentualnie znajduj

ą

ca si

ę

 rama p

ł

yty 

grzejnej, bardzo si

ę

 nagrzewaj

ą

. Nie 

dotyka

ć

 gor

ą

cych powierzchni. Nie 

pozwala

ć

 dzieciom zbli

ż

a

ć

 si

ę

 do 

urz

ą

dzenia.

N iebezpiecze

ń

stwo po parzenia!!

Pole grzejne grzeje, lecz wska

ź

nik nie 

dzia

ł

a. Wy

łą

czy

ć

 bezpiecznik w skrzynce 

bezpiecznikowej. Wezwa

ć

 serwis.

Niebezpiecze

ń

stwo pora

ż

enia pr

ą

dem!

Nieprawid

ł

owo przeprowadzone naprawy 

stanowi

ą

 powa

ż

ne zagro

ż

enie.Naprawy 

mog

ą

 by

ć

 wykonywane wy

łą

cznie przez 

wykwalifikowanych techników 

serwisu.Je

ś

li urz

ą

dzenie jest uszkodzone, 

nale

ż

y wyci

ą

gn

ąć

 wtyczk

ę

 z gniazda lub 

wy

łą

czy

ć

 bezpiecznik w skrzynce 

bezpiecznikowej. Wezwa

ć

 serwis.

Niebezpiecze

ń

stwo pora

ż

enia pr

ą

dem!

Wnikaj

ą

ca wilgo

ć

 mo

ż

e spowodowa

ć

 

pora

ż

enie pr

ą

dem. Nie u

ż

ywa

ć

 myjek 

wysokoci

ś

nieniowych ani parowych.

Niebezpiecze

ń

stwo pora

ż

enia pr

ą

dem!

Uszkodzone urz

ą

dzenie mo

ż

e prowadzi

ć

 

do pora

ż

enia pr

ą

dem. Nigdy nie w

łą

cza

ć

 

uszkodzonego urz

ą

dzenia. Wyci

ą

gn

ąć

 

wtyczk

ę

 z gniazda lub wy

łą

czy

ć

 

bezpiecznik w skrzynce bezpiecznikowej. 

Wezwa

ć

 serwis.

Niebezpiecze

ń

stwo pora

ż

enia pr

ą

dem!!

P

ę

kni

ę

cia lub zarysowania ceramiki 

szklanej mog

ą

 spowodowa

ć

 pora

ż

enie 

pr

ą

dem. Wy

łą

czy

ć

 bezpiecznik w skrzynce 

bezpiecznikowej. Wezwa

ć

 serwis.

Niebezpiecze

ń

stwo obra

ż

e

ń

!!

Je

ś

li powierzchnia mi

ę

dzy polem grzejnym 

a spodem garnka jest mokra, garnki mog

ą

 

nagle "podskoczy

ć

". Pole grzejne i spód 

garnka musz

ą

 by

ć

 zawsze suche.

Przyczyny uszkodze

ń

Uwaga!

Szorstkie spody garnków i patelni uszkadzaj

ą

 ceramik

ę

 

szklan

ą

.

Nie wolno stawia

ć

 pustych garnków na w

łą

czonym polu 

grzejnym. Mo

ż

e doj

ść

 do uszkodze

ń

.

Nigdy nie wolno stawia

ć

 gor

ą

cych patelni i garnków na 

pulpicie obs

ł

ugi, wska

ź

nikach lub ramie urz

ą

dzenia. Mo

ż

doj

ść

 do uszkodze

ń

.

Je

ś

li na p

ł

yt

ę

 spadn

ą

 twarde lub ostre przedmioty, mog

ą

 

spowodowa

ć

 uszkodzenia. 

Folia aluminiowa lub pojemniki z tworzyw sztucznych topi

ą

 

si

ę

 na gor

ą

cej p

ł

ycie. Folia ochronna do kuchenek nie nadaje 

si

ę

 do os

ł

ony p

ł

yty grzejnej.

Zestawienie

Poni

ż

sza tabela zawiera zestawienie najcz

ęś

ciej wyst

ę

puj

ą

cych 

uszkodze

ń

:

Uszkodzenie

Przyczyna

Ś

rodek zaradczy

Plamy

Potrawy, które wykipia

ł

y

Natychmiast  nale

ż

y usun

ąć

 pozosta

ł

o

ś

ci potraw za pomoc

ą

 skrobaczki do 

szk

ł

a.

Nieodpowiednie 

ś

rodki czyszcz

ą

ce

Nale

ż

y u

ż

ywa

ć

 wy

łą

cznie 

ś

rodków czyszcz

ą

cych przeznaczonych do cera-

miki szklanej.

Zarysowania

Sól, cukier i piasek

Nie wolno u

ż

ywa

ć

 p

ł

yty grzejnej jako powierzchni roboczej lub miejsca do 

odstawiania.

Szorstkie spody garnków i patelni 

uszkadzaj

ą

 ceramik

ę

 szklan

ą

.

Nale

ż

y sprawdzi

ć

 naczynia.

Przebarwienia

Nieodpowiednie 

ś

rodki czyszcz

ą

ce

Nale

ż

y u

ż

ywa

ć

 wy

łą

cznie 

ś

rodków czyszcz

ą

cych przeznaczonych do cera-

miki szklanej.

Ś

cieraj

ą

ce si

ę

 garnki (np. z alumi-

nium)

Garnki i patelnie unosi

ć

 przy przesuwaniu.

P

ę

kni

ę

cie

Cukier, potrawy zawieraj

ą

ce jego 

du

ż

e ilo

ś

ci

Natychmiast nale

ż

y usun

ąć

 pozosta

ł

o

ś

ci potraw za pomoc

ą

 skrobaczki do 

szk

ł

a.

Оглавление инструкции