Инструкция по эксплуатации для Bosch PKF 675F17E :: Страница 3 из 56
Service-Instruction.ru
инструкции pdf и руководства пользователя читать онлайн

Инструкция для Bosch PKF 675F17E

Инструкция в формате - PDF
Количество страниц - 56 страниц
Размер - 2.2 МБ
Доступно - Бесплатное скачивание
Доступно - Онлайн чтение
background image

3

ë

 Spis tre

ś

ci

[pl]Instrukcja obs

ł

ugi

Wskazówki dotycz

ą

ce bezpiecze

ń

stwa.................................... 3

Przyczyny uszkodze

ń

.........................................................................4

Ochrona 

ś

rodowiska.................................................................. 5

Utylizacja zgodna z przepisami o ochronnie 

ś

rodowiska 

naturalnego ..........................................................................................5
Wskazówki dotycz

ą

ce oszcz

ę

dzania energii.................................5

Opis urz

ą

dzenia.......................................................................... 5

Panel sterowania.................................................................................5
Pola grzejne .........................................................................................6
Wska

ź

nik ciep

ł

a resztkowego ..........................................................6

Nastawianie p

ł

yty grzejnej......................................................... 6

W

łą

czanie i wy

łą

czanie p

ł

yty grzejnej .............................................6

Nastawianie pola grzejnego .............................................................6
Tabela gotowania................................................................................7

Elektroniczny uk

ł

ad krótkiego gotowania................................ 8

Ustawianie elektronicznego uk

ł

adu krótkiego gotowania...........8

Tabela gotowania z elektronicznym uk

ł

adem krótkiego 

gotowania .............................................................................................8
Wskazówki dotycz

ą

ce elektronicznego uk

ł

adu krótkiego 

gotowania .............................................................................................9

Zabezpieczenie przed dzie

ć

mi .................................................. 9

W

łą

czanie i wy

łą

czanie zabezpieczenia przed dzie

ć

mi...............9

Automatyczne zabezpieczenie przed dzie

ć

mi...............................9

Timer ........................................................................................... 9

Pole grzejne powinno wy

łą

czy

ć

 si

ę

 automatycznie ..................... 9

Automatyczny timer......................................................................... 10
Minutnik ............................................................................................. 10

Automatyczne ograniczenie czasu......................................... 10
Blokada ustawie

ń

..................................................................... 10

Wska

ź

nik zu

ż

ycia energii ........................................................ 10

Ustawienia podstawowe .......................................................... 11

Zmiana ustawie

ń

 podstawowych.................................................. 12

Czyszczenie i konserwacja...................................................... 12

Ceramika szklana ............................................................................ 12
Rama p

ł

yty grzejnej......................................................................... 12

Usuwanie usterek..................................................................... 13
Serwis........................................................................................ 13
Potrawy testowe ....................................................................... 14

Produktinfo

Wi

ę

cej informacji na temat naszych produktów, wyposa

ż

enia, 

cz

ęś

ci zamiennych oraz serwisu mo

ż

na znale

źć

 na stronie 

internetowej: 

www.bosch-home.com

 oraz w sklepie 

internetowym: 

www.bosch-eshop.com

Wskazówki dotycz

ą

ce bezpiecze

ń

stwa

Nale

ż

y dok

ł

adnie przeczyta

ć

 niniejsz

ą

 

instrukcj

ę

. Instrukcj

ę

 obs

ł

ugi i monta

ż

u oraz 

metryczk

ę

 urz

ą

dzenia nale

ż

y zachowa

ć

 do 

ź

niejszego wgl

ą

du lub dla kolejnego 

u

ż

ytkownika.

Po rozpakowaniu nale

ż

y sprawdzi

ć

 stan 

urz

ą

dzenia. Nie pod

łą

cza

ć

, je

ś

li urz

ą

dzenie 

zosta

ł

o uszkodzone podczas transportu.

Urz

ą

dzenie bez wtyczki mo

ż

e pod

łą

czy

ć

 

wy

łą

cznie specjalista z odpowiednimi 

uprawnieniami elektrycznymi. Gwarancja 

nie obejmuje szkód wynikaj

ą

cych z 

niew

ł

a

ś

ciwego pod

łą

czenia.

Urz

ą

dzenie jest przeznaczone wy

łą

cznie do 

u

ż

ytku domowego. Urz

ą

dzenia nale

ż

u

ż

ywa

ć

 wy

łą

cznie do przygotowywania 

potraw i napojów. Nie zostawia

ć

 

w

łą

czonego urz

ą

dzenia bez nadzoru. 

Urz

ą

dzenia u

ż

ywa

ć

 wy

łą

cznie w 

zamkni

ę

tych pomieszczeniach.

Nie u

ż

ywa

ć

 pokryw ani nieodpowiednich 

barierek zabezpieczaj

ą

cych dla dzieci. 

Mog

ą

 one prowadzi

ć

 do wypadków, np. w 

wyniku przegrzania, zap

ł

onu lub 

rozpryskiwania si

ę

 materia

ł

ów.

Urz

ą

dzenie mog

ą

 obs

ł

ugiwa

ć

 dzieci w 

wieku powy

ż

ej 8 lat oraz osoby z 

ograniczonymi zdolno

ś

ciami fizycznymi, 

sensorycznymi lub umys

ł

owymi, a tak

ż

osoby nie posiadaj

ą

ce wystarczaj

ą

cego 

do

ś

wiadczenia lub wiedzy, je

ś

li pozostaj

ą

 

pod nadzorem osoby odpowiedzialnej za 

ich bezpiecze

ń

stwo lub zosta

ł

y pouczone, 

jak w

ł

a

ś

ciwie obs

ł

ugiwa

ć

 urz

ą

dzenie i s

ą

 

ś

wiadome zwi

ą

zanych z tym zagro

ż

e

ń

.

Dzieci nie mog

ą

 bawi

ć

 si

ę

 urz

ą

dzeniem. 

Czyszczenie i czynno

ś

ci konserwacyjne nie 

mog

ą

 by

ć

 wykonywane przez dzieci, chyba 

ż

e maj

ą

 one uko

ń

czone 8 lat i s

ą

 

nadzorowane przez osob

ę

 doros

łą

.

Dzieciom poni

ż

ej 8 roku 

ż

ycia nie nale

ż

pozwala

ć

 na zbli

ż

anie si

ę

 do urz

ą

dzenia ani 

przewodu przy

łą

czeniowego.

Niebezpiecze

ń

stwo po

ż

aru!

Gor

ą

cy olej lub t

ł

uszcz mo

ż

e szybko 

zapali

ć

 si

ę

. Nigdy nie pozostawia

ć

 

rozgrzanego t

ł

uszczu lub oleju bez 

nadzoru. Nigdy nie gasi

ć

 ognia wod

ą

Wy

łą

czy

ć

 pole grzejne. Ostro

ż

nie st

ł

umi

ć

 

ogie

ń

 u

ż

ywaj

ą

c pokrywki, koca 

ga

ś

niczego lub podobnego przedmiotu. 

Niebezp iecze

ń

stwo  po

ż

aru!!

Оглавление инструкции