Руководство пользователя для Bosch PKF 675F17E :: Страница 13 из 56
Service-Instruction.ru
инструкции pdf и руководства пользователя читать онлайн

Инструкция для Bosch PKF 675F17E

Инструкция в формате - PDF
Количество страниц - 56 страниц
Размер - 2.2 МБ
Доступно - Бесплатное скачивание
Доступно - Онлайн чтение
background image

13

Usuwanie usterek

Przyczynami wyst

ą

pienia usterek s

ą

 cz

ę

sto drobiazgi. Przed 

skontaktowaniem si

ę

 z serwisem nale

ż

y zapozna

ć

 si

ę

 ze 

wskazówkami w tabeli.
Uk

ł

ad elektroniczny p

ł

yty grzejnej znajduje si

ę

 pod pulpitem 

obs

ł

ugi. Temperatura w tej strefie mo

ż

e z ró

ż

nych wzgl

ę

dów 

ulec znacznemu wzrostowi. 

Aby zapobiec przegrzaniu uk

ł

adu elektronicznego, pola grzejne 

s

ą

 w razie potrzeby automatycznie wy

łą

czane. Wska

ź

nik 

”ƒ

”…

, lub 

Ӡ

 pojawia si

ę

 na przemian ze wska

ź

nikiem ciep

ł

resztkowego 

 lub 

œ

.

Serwis

W razie konieczno

ś

ci naprawy urz

ą

dzenia nale

ż

y skontaktowa

ć

 

si

ę

 z naszym serwisem.

Numer E i numer FD:

Serwisowi nale

ż

y poda

ć

 symbol produktu (E-Nr) oraz numer 

fabryczny (FD) urz

ą

dzenia. Tabliczka znamionowa z tymi 

numerami znajduje si

ę

 w metryczce urz

ą

dzenia.

Nale

ż

y pami

ę

ta

ć

ż

e wezwanie pracownika serwisu w 

przypadku nieprawid

ł

owej obs

ł

ugi urz

ą

dzenia jest odp

ł

atne 

równie

ż

 w okresie gwarancyjnym.

Adresy serwisów wszystkich krajów znajduj

ą

 si

ę

 w za

łą

czonym 

spisie autoryzowanych serwisów.

Zlecenie naprawy oraz pomoc w razie usterki

Prosimy zaufa

ć

 kompetencjom producenta. W ten sposób 

mo

ż

na zapewni

ć

ż

e naprawy przeprowadzane b

ę

d

ą

 przez 

wykwalifikowanych techników serwisu, wyposa

ż

onych w 

oryginalne cz

ęś

ci zamienne.

Wskazanie

Usterka

Rozwi

ą

zanie problemu

Brak

Przerwa w zasilaniu.

Sprawdzi

ć

 bezpiecznik urz

ą

dzenia w skrzynce bezpiecznikowej. 

Poprzez w

łą

czanie innych urz

ą

dze

ń

 elektrycznych sprawdzi

ć

, czy 

nie nast

ą

pi

ł

a przerwa w zasilaniu.

Wszystkie wska

ź

niki 

migaj

ą

Powierzchnia obs

ł

ugi jest mokra lub le

ż

na niej jaki

ś

 przedmiot.

Wytrze

ć

 do sucha powierzchni

ę

 obs

ł

ugi lub zdj

ąć

 z niej przed-

miot.

”ƒ

Kilka pól grzejnych dzia

ł

a

ł

o przez d

ł

u

ż

szy 

czas z zastosowaniem du

ż

ej mocy. Pole 

grzejne zosta

ł

o wy

łą

czone w celu zabez-

pieczenia uk

ł

adu elektronicznego przed 

przegrzaniem.

Odczeka

ć

 pewien czas. Dotkn

ąć

 dowolnej powierzchni obs

ł

ugi. 

Gdy 

”ƒ

 zga

ś

nie, uk

ł

ad elektroniczny wystarczaj

ą

co ostyg

ł

Mo

ż

na kontynuowa

ć

 gotowanie.

”…

Mimo wy

łą

czenia przez 

”ƒ

, uk

ł

ad elektro-

niczny wci

ąż

 si

ę

 nagrzewa. Dlatego 

wszystkie pola grzejne zosta

ł

y wy

łą

czone.

Odczeka

ć

 pewien czas. Dotkn

ąć

 dowolnej powierzchni obs

ł

ugi. 

Kiedy 

”…

 zga

ś

nie, mo

ż

na kontynuowa

ć

 gotowanie.

”† 

 i stopie

ń

 mocy 

grzania migaj

ą

 na 

zmian

ę

. Roz-

brzmiewa sygna

ł

Ostrze

ż

enie: w pobli

ż

u pulpitu obs

ł

ugi 

stoi gor

ą

cy garnek. Istnieje ryzyko prze-

grzania uk

ł

adu elektronicznego.

Usun

ąć

 garnek. Wskazanie usterki wkrótce zga

ś

nie. Mo

ż

na kon-

tynuowa

ć

 gotowanie.

”† 

 i sygna

ł

 d

ź

wi

ę

-

kowy

W pobli

ż

u pulpitu obs

ł

ugi stoi gor

ą

cy gar-

nek. Pole grzejne zosta

ł

o wy

łą

czone w 

celu zabezpieczenia uk

ł

adu elektronicz-

nego przed przegrzaniem.

Usun

ąć

 garnek. Odczeka

ć

 pewien czas. Dotkn

ąć

 dowolnej 

powierzchni obs

ł

ugi. Kiedy 

Ӡ

 zga

ś

nie, mo

ż

na kontynuowa

ć

 

gotowanie.

”‰

Pole grzejne by

ł

o za d

ł

ugo u

ż

ytkowane i 

wy

łą

czy

ł

o si

ę

.

Mo

ż

na od razu ponownie w

łą

czy

ć

 pole grzejne.

PL

801 191 534

Оглавление инструкции

Инструкции для духовые шкафы Bosch