Инструкция по эксплуатации для Bosch PKF 675F17E :: Страница 12 из 56
Service-Instruction.ru
инструкции pdf и руководства пользователя читать онлайн

Инструкция для Bosch PKF 675F17E

Инструкция в формате - PDF
Количество страниц - 56 страниц
Размер - 2.2 МБ
Доступно - Бесплатное скачивание
Доступно - Онлайн чтение
background image

12

Zmiana ustawie

ń

 podstawowych

P

ł

yta grzejna musi by

ć

 wy

łą

czona.

1.

W

łą

czy

ć

 p

ł

yt

ę

 grzejn

ą

.

2.

W ci

ą

gu nast

ę

pnych 10 sekund dotyka

ć

 symbolu 

0

 przez 

4 sekundy

Na wy

ś

wietlaczu po lewej stronie miga na zmian

ę

 

 i 

, a na 

wy

ś

wietlaczu po prawej stronie 

ś

wieci si

ę

 

.

3.

Dotyka

ć

 symbolu 

0

 tyle razy, a

ż

 na wy

ś

wietlaczu po lewej 

stronie pojawi si

ę

 

żą

dane wskazanie. 

4.

W strefie nastawiania ustawi

ć

 

żą

dan

ą

 warto

ść

.

5.

Dotyka

ć

 symbolu 

0

 przez 4 sekundy.

Ustawienie zosta

ł

o aktywowane.

Wy

łą

czanie

Aby opu

ś

ci

ć

 ustawienia podstawowe, nale

ż

y wy

łą

czy

ć

 p

ł

yt

ę

 

grzejn

ą

 w

łą

cznikiem g

ł

ównym i ustawi

ć

 na nowo.

Czyszczenie i konserwacja

Niniejszy rozdzia

ł

 zawiera wskazówki dotycz

ą

ce w

ł

a

ś

ciwej 

piel

ę

gnacji p

ł

yty grzejnej.

Odpowiednie 

ś

rodki czyszcz

ą

ce i piel

ę

gnacyjne mo

ż

na naby

ć

 

w serwisie lub w naszym sklepie internetowym.

Ceramika szklana

P

ł

yt

ę

 grzejn

ą

 nale

ż

y czy

ś

ci

ć

 po ka

ż

dym u

ż

yciu. Dzi

ę

ki temu 

pozosta

ł

o

ś

ci po gotowaniu nie przywieraj

ą

 zbyt mocno.

P

ł

yt

ę

 grzejn

ą

 czy

ś

ci

ć

 dopiero wówczas, gdy wystarczaj

ą

co 

ostygnie.
Nale

ż

y u

ż

ywa

ć

 wy

łą

cznie 

ś

rodków czyszcz

ą

cych 

przeznaczonych do ceramiki szklanej. Przestrzega

ć

 wskazówek 

producenta podanych na opakowaniu 

ś

rodka.

Nigdy nie u

ż

ywa

ć

:

nierozcie

ń

czonego p

ł

ynu do mycia naczy

ń

ś

rodków przeznaczonych do stosowania w zmywarce

ś

rodków do szorowania 

ż

r

ą

cych 

ś

rodków czyszcz

ą

cych, jak spray do piekarnika lub 

odplamiacz

szorstkich g

ą

bek 

myjki wysokoci

ś

nieniowej lub parowej

Silne zabrudzenia najlepiej usuwa

ć

 dost

ę

pn

ą

 w sprzeda

ż

skrobaczk

ą

 do szk

ł

a. Nale

ż

y przestrzega

ć

 wskazówek 

producenta.
Odpowiedni

ą

 skrobaczk

ę

 do szk

ł

a mo

ż

na naby

ć

 równie

ż

 w 

serwisie lub w naszym sklepie internetowym.
Stosowanie specjalnych g

ą

bek do czyszczenia ceramiki 

szklanej zapewnia optymalny wynik czyszczenia.

Rama p

ł

yty grzejnej

Aby zapobiec uszkodzeniu ramy p

ł

yty grzejnej, nale

ż

przestrzega

ć

 poni

ż

szych wskazówek:

U

ż

ywa

ć

 wy

łą

cznie ciep

ł

ej wody z p

ł

ynem do mycia naczy

ń

.

Nowe zmywaki przed u

ż

yciem dok

ł

adnie wyp

ł

uka

ć

.

Nie u

ż

ywa

ć

 

ś

rodków do szorowania ani 

ś

rodków 

ż

r

ą

cych.

Nie u

ż

ywa

ć

 skrobaczki do szk

ł

a.

Оглавление инструкции

Инструкции для духовые шкафы Bosch