Инструкция для Bosch PKF 675F17E :: Страница 11 из 56
Service-Instruction.ru
инструкции pdf и руководства пользователя читать онлайн

Инструкция для Bosch PKF 675F17E

Инструкция в формате - PDF
Количество страниц - 56 страниц
Размер - 2.2 МБ
Доступно - Бесплатное скачивание
Доступно - Онлайн чтение
background image

11

Ustawienia podstawowe

Urz

ą

dzenie ma zaprogramowane ró

ż

ne ustawienia 

podstawowe. Ustawienia te mo

ż

na dopasowa

ć

 do 

indywidualnych potrzeb.

Wskazanie

Funkcja

™‚

Automatyczne zabezpieczenie przed dzie

ć

mi

 wy

łą

czone.*

 w

łą

czone.

™ƒ

Sygna

ł

‹ 

wy

łą

czony sygna

ł

 potwierdzaj

ą

cy i sygna

ł

 b

łę

dnej obs

ł

ugi.

 w

łą

czony tylko sygna

ł

 b

łę

dnej obs

ł

ugi.

ƒ

 w

łą

czony tylko sygna

ł

 potwierdzaj

ą

cy.

 w

łą

czony sygna

ł

 potwierdzaj

ą

cy i sygna

ł

 b

łę

dnej obs

ł

ugi.*

™„

Wska

ź

nik zu

ż

ycia energii

 (o napi

ę

cie sieciowe dowiedzie

ć

 si

ę

 u dostawcy pr

ą

du)

‹ 

 wska

ź

nik zu

ż

ycia energii jest wy

łą

czony.*

 wska

ź

nik zu

ż

ycia energii przy napi

ę

ciu sieciowym 230 V.

ƒ

 wska

ź

nik zu

ż

ycia energii przy napi

ę

ciu sieciowym 400 V.

 wska

ź

nik zu

ż

ycia energii przy napi

ę

ciu sieciowym 220 V.

 wska

ź

nik zu

ż

ycia energii przy napi

ę

ciu sieciowym 240 V.

™†

Automatyczny timer

‹ 

 wy

łą

czony.*

-

ŠŠ

 czas, po up

ł

ywie którego wy

łą

czaj

ą

 si

ę

 pola grzejne.

™‡

D

ł

ugo

ść

 sygna

ł

u timera po up

ł

ywie nastawionego czasu

 10 sekund.*

ƒ n 

30 sekund.

„ 

1 minuta.

™ˆ

W

łą

czanie dodatkowych obwodów grzewczych

 wy

łą

czone.

 w

łą

czone.

ƒ 

ostatnie ustawienie przed wy

łą

czeniem pola grzejnego.*

™Š

Czas wyboru pola grzejnego

 nieograniczony: w ka

ż

dej chwili mo

ż

na nastawi

ć

 ostatnio wybrane pole grzejne bez dokonywania nowego 

wyboru.*

‚ 

ostatnio wybrane pole grzejne mo

ż

na nastawi

ć

 w ci

ą

gu 10 sekund po dokonaniu wyboru, po up

ł

ywie tego czasu 

trzeba ponownie wybra

ć

 pole grzejne.

™‹

Przywrócenie ustawie

ń

 podstawowych

 wy

łą

czone.*

 w

łą

czone.

 * Ustawienie podstawowe

Оглавление инструкции

Инструкции для духовые шкафы Bosch