Руководство пользователя для Bosch PKF 675F17E :: Страница 10 из 56
Service-Instruction.ru
инструкции pdf и руководства пользователя читать онлайн

Инструкция для Bosch PKF 675F17E

Инструкция в формате - PDF
Количество страниц - 56 страниц
Размер - 2.2 МБ
Доступно - Бесплатное скачивание
Доступно - Онлайн чтение
background image

10

Korekta lub kasowanie nastawionego czasu trwania

Wybra

ć

 pole grzejne i dotkn

ąć

 symbol 

0

. Wska

ź

nik 

x

 jasno 

si

ę

 

ś

wieci. W strefie nastawiania zmieni

ć

 czas trwania lub 

ustawi

ć

 na 

‹‹

.

Wskazówka: 

Czas trwania mo

ż

na nastawi

ć

 do 99 minut.

Automatyczny timer

Dzi

ę

ki tej funkcji mo

ż

liwe jest ustawienie czasu trwania dla 

wszystkich pól grzejnych. Po w

łą

czeniu ka

ż

dego z pól 

grzejnych rozpoczyna si

ę

 odliczanie nastawionego dla niego 

czasu. Po up

ł

ywie tego czasu pole grzejne wy

łą

cza si

ę

 

automatycznie.
W jaki sposób w

łą

czy

ć

 automatyczny timer, zosta

ł

o opisane w 

rozdziale Ustawienia podstawowe.

Wskazówka: 

Mo

ż

liwa jest zmiana czasu trwania lub wy

łą

czenie 

automatycznego timera dla danego pola grzejnego:
Wybra

ć

 pole grzejne i dotkn

ąć

 symbol 

0

Żą

dany wska

ź

nik 

x

 

jasno si

ę

 

ś

wieci. W strefie nastawiania zmieni

ć

 czas trwania lub 

ustawi

ć

 na 

‹‹

.

Minutnik

Za pomoc

ą

 minutnika mo

ż

na nastawia

ć

 czas do 99 minut. 

Minutnik dzia

ł

a niezale

ż

nie od innych ustawie

ń

.

W

łą

czanie minutnika

Minutnik mo

ż

na w

łą

czy

ć

 dwoma ró

ż

nymi sposobami:

W przypadku wybranego pola grzejnego dwukrotnie dotkn

ąć

 

symbol 

0

 w ci

ą

gu 10 sekund.

Je

ś

li nie zosta

ł

o wybrane pole grzejne, dotkn

ąć

 symbol 

0

.

Ś

wieci si

ę

 wska

ź

nik 

V

.

Nastawianie minutnika

W strefie nastawiania ustawi

ć

 

żą

dany czas.

Po up

ł

ywie nastawionego czasu

Po up

ł

ywie nastawionego czasu rozbrzmiewa sygna

ł

. Na 

wy

ś

wietlaczu timera 

ś

wieci si

ę

 

‹‹

. Wska

ź

nik 

V

 minutnika 

jasno si

ę

 

ś

wieci. Po 10 sekundach wska

ź

nik wy

łą

cza si

ę

.

Wy

ś

wietlanie czasu

Za pomoc

ą

 symbolu 

0

 wybra

ć

 minutnik. Wybrany czas 

pojawia si

ę

 na 10 sekund na wy

ś

wietlaczu.

Korekta nastawionego czasu

Za pomoc

ą

 symbolu 

0

 wybra

ć

 minutnik i wprowadzi

ć

 nowe 

ustawienia.

Automatyczne ograniczenie czasu

Je

ś

li pole grzejne u

ż

ytkowane jest przez d

ł

u

ż

szy czas bez 

zmiany ustawienia, wówczas aktywowane zostanie 

automatyczne ograniczenie czasu.
Nagrzewanie pola grzejnego zostanie przerwane. Na wska

ź

niku 

pola grzejnego migaj

ą

 na przemian 

 

 i wska

ź

nik ciep

ł

resztkowego 

/

œ

.

Dotkni

ę

cie dowolnej powierzchni obs

ł

ugi powoduje zga

ś

ni

ę

cie 

wska

ź

nika. Mo

ż

na wprowadzi

ć

 nowe ustawienia.

Kiedy aktywowane zostanie ograniczenie czasu, zale

ż

y od 

ustawionego stopnia mocy grzania (od 1 do 10 godzin).

Blokada ustawie

ń

Je

ś

li podczas wycierania pulpitu obs

ł

ugi p

ł

yta grzejna jest 

w

łą

czona, mo

ż

e doj

ść

 do zmiany ustawie

ń

.

Aby tego unikn

ąć

, p

ł

yta wyposa

ż

ona jest w funkcj

ę

 blokady 

ustawie

ń

. Dotkn

ąć

 symbol 

- D

. Rozbrzmiewa sygna

ł

 i 

ś

wieci 

si

ę

 lampka kontrolna nad symbolem 

- D

. Pulpit obs

ł

ugi jest 

zablokowany na 30 sekund. Mo

ż

na wytrze

ć

 pulpit obs

ł

ugi bez 

zmiany ustawie

ń

.

Wskazówka: 

W

łą

cznik g

ł

ówny nie jest obj

ę

ty funkcj

ą

 blokady 

ustawie

ń

. P

ł

yt

ę

 grzejn

ą

 mo

ż

na wy

łą

czy

ć

 w ka

ż

dej chwili.

Wska

ź

nik zu

ż

ycia energii

Ta funkcja umo

ż

liwia wy

ś

wietlenie ca

ł

kowitego zu

ż

ycia energii 

mi

ę

dzy w

łą

czeniem a wy

łą

czeniem p

ł

yty grzejnej.

Przez 10 sekund od wy

łą

czenia wy

ś

wietlane jest zu

ż

ycie pr

ą

du 

w kilowatogodzinach, np. 1,08 kWh. 
Dok

ł

adno

ść

 wskazania zale

ż

y mi

ę

dzy innymi od jako

ś

ci 

napi

ę

cia w sieci.

Wskazanie nie jest aktywowane. W jaki sposób aktywowa

ć

 

wskazanie, zosta

ł

o opisane w rozdziale Ustawienia 

podstawowe.

N:K

Оглавление инструкции

Инструкции для духовые шкафы Bosch